Hotărârea nr. 229/2014

229/20.05.2014 privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 229/20.05.2014
privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-9966/15.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Conform Ordinului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
Conform Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi a alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă nivelul cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul 2014, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Pentru anul financiar 2014, cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), vor fi de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar - adică 9 luni - cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni.
In conformitate cu prevederile Ordinului 3470/07.03.2012 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 162/25.03.2014, privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, se vor acorda integral bursele sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), bursele de studiu şi bursele de performanţă, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit. a) - care sunt mult mai numeroase - acestea se vor acorda la un procent de până la 20% din numărul solicitat, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 35 de burse la această categorie, acest procent să fie crescut progresiv în mod invers proporţional cu numărul solicitat. Procentul de 20% rezultă raportând suma disponibilă din buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse şi modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

privind cuantumul și numărul de BURSE pentru anul financiar 2014, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Bursele se vor acorda conform criteriilor stabilite în Ordinul nr. 5576/2011, art. 6 lit a), b), c), art. 8, art. 9,art. 13 lit. a) și c), cu modificările prevăzute în Ordinul 3.470/7.03.2012, astfel:

Nr.

Cri.

Felul bursei

Nr. burse aprobate

Perioada de acordare (luni)

Cuantum (lei)

Suma (lei)

1

Art. 6.

Burse de performanță,

se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

471

9

100

423 900

Lit. a)

au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS;

275

9

100

247 500

Litb)

s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;

38

9

100

34 200

Lit. c)

au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS

158

9

100

142 200

2

Art. 8

Burse de merit

1959

9

75

1 323 150

Lit. a)

au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional

1 307

9

75

883 050

Lit. b)

au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;

362

9

75

244 350

Lit. c)

au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS

290

9

75

195 750

3

Art. 9.

Burse de studiu

564

9

65

330 590

se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul

564

9

65

330 590

4

Art.

13.

Burse de ajutor social

1217

12

70

1 022 280

Lit. a)

orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, mi

382

12

70

320 880

Lit. c)

elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:

835

12

70

701 400

  • 1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

  • 2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în

Total general

4211

3 099 920

Suma alocată în bugetul local cu această destinație fiind de 3.100.000 lei, rezultă că se respectă încadrarea în bugetul aprobat.

Director Economic, Smaranda Haracicu


Șef Serviciu Financiar,

Lelica Crișan

Consilier, Mihaela Jurca

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

Nr. 99^6 <-04.2014

SF 915/07.04.2014

REFERAT

privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de acordare a burselor pentru, elevii din învățământul preuniversitar de stat și a Ordinului Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3470/03.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/07.10.2011

și în temeiul art. 82 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, se pot acorda următoarele tipuri de burse:

  • 1) Burse de performanță ~ pentru elevii cu rezultate deosebite obținute la olimpiade, competiții și concursuri școlare la nivel național;

  • 2) Burse de merit - pentru elevii cu rezultate deosebite obținute la competiții, olimpiade și concursuri școlare la nivel județean;

  • 3) Burse de studiu - pentru elevii care provin din familii cu venituri mici; și

  • 4) Burse sociale - pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate (orfani, cazuri medicale, elevii din mediul rural care sunt școlarizați în altă localitate, situații materiale grele).

Anexat prezentăm situația centralizatoare privind necesarul de Burse pentru elevii din unitățile școlare din Timișoara, pentru, anul 2014, conform propunerilor primite din partea unităților de învățământ, în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011 și cu Ordinul nr. 3470/07.03.2012.

Față de cele prezentate în tabelul anexat, menționăm următoarele informații suplimentare:

- Cuantumurile burselor pentru cele patru categorii (performanță, merit, studiu și sociale), până în anul 2014, au fost stabilite la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului școlar -- adică. 9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic și anume pe 12 luni - conform HCL nr. 217/23,04.2013;

“ Până la apariția Ordinului 5576/07.10.2011, bursele se acordau în conformitate cu HG 558/1998 și erau limitate ca număr astfel:

« numărul beneficiarilor de burse de merit nu putea să depășească 1%, iar numărul beneficiarilor de burse de studiu nu putea să depășească 1,5% din numărul total al elevilor din cls. IX-XII;

• bursele de ajutor social se acordă tuturor elevilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Conform art. 82, alin 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 “...cuantumul unei burse și numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean...”

Conform centralizării solicitărilor primite din partea unităților de învățământ rezultă un total necesar în valoare de aproximativ 6.700.000 lei.

Menționăm că prin HCL nr. 162/25.03.2014, privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, pentru burse a fost alocată suma de 3.100.000 lei.

Pentru anul financiar 2014 propunem cuantumurile burselor școlare pentru cele patru categorii (performanță, merit, studiu și sociale), să rămână la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului școlar - adică 9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic și anume pe 12 luni, așa cum este prevăzut în HCL nr. 217/23.04.2013.

Dat fiind faptul că suma alocată în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem acordarea integrală a burselor sociale lit. a) și c) (bolnavi, orfani și venituri foarte mici), a burselor de studiu și a burselor de performanță, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit. a) - care sunt mult mai numeroase - acestea să se acorde la un procent de până la 20% din numărul solicitat, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 35 de burse la această categorie, acest procent să fie crescut progresiv în mod invers proporțional cu numărul solicitat. Procentul propus rezultă raportând suma disponibilă din buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse și modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă.

Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:


Aprobarea nivelului cuantumurilor pentru bursele școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2014, precum și a unui număr de 4.211 burse, în sumă totală de 3.099.920 lei, conform tabelului din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre./


ȘEF SERVICIU, /  Lelica C^IȘAN^
CONSILIER, Mihaela JURCA
Red. M.J.


Cod FO 53-01,ver.l