Hotărârea nr. 228/2014

228/20.05.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilului (construcţii) ce fac obiectul renuntarii la dreptul de proprietate, de către Societatea BEGA TURISM S.A.
Hotararea Consiliului Local 228/20.05.2014
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilului (construcţii) ce fac obiectul renuntarii la dreptul de proprietate, de către Societatea BEGA TURISM S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-9788/14.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor , Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. CT2014-001742/14.04.2014 a Societăţii Bega Turism S.A.
În baza Declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietare autentificată cu nr. 1138/11.04.2014 la notar public Ciorîcă Marin Eugen;
În conformitate cu art. 553 alin. (2), 562 alin.2 şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului (construcţii) ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea Bega Turism SA, înscrise în CF nr. 436536 provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.24594, nr. top. 2133/1.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii BEGA TURISM SA;
- Mass-media locala.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR, Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. SC2014-9788/14,04,2014

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a imobilului (construcții) ce fac obiectul renuntarii la dreptul de proprietate, de către Societatea BEGA TURISM S.A.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CT2014-001742/14.04.2014, a fost depusă de către Societatea Bega Turism SA, Declaratia Notariala autentificata cu nr 1138/11.04.2014 la notar public Ciorîcă Marin Eugen, prin care ne aduce la cunoștință faptul că societatea BEGA TURISM S.A. renuntă la dreptul de proprietate asupra imobilului (construcții) inscris in CF nr 436536 Timisoara ,top 2133/1.

Conform declarației administratorului societății, d-l Szatmari loan-Ștefan, imobilul pentru care se face renunțarea la proprietate este liber de sarcini și servituți.

Imobilul teren în suprafață de 13.947 m.p., pe care sunt edificate activele(construcțiile) proprietatea Societății BEGA TURISM S.A., se află în proprietatea Statului Român. Întregul imobil înscris în CF nr. 436536 este revendicat de către Episcopia Romano-Catolică de Timișoara în baza O.U.G. 94/2000 rep. Mod. Și completată prin O.U.G. nr. 209/2005 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

Având în vedere cele menționate mai sus;

PROPUNEM :

Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unei hotărâri prin care să se aprobe dobândirea de către municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului (construcții) ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea Bega Turism SA, înscrise în CF nr. 436536 provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.24594, nr. top. 2133/1.

VICEPRIMAR, Traian Stoia

SECRETAR,

Ioan Cojocari


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI   BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI,

și DOTĂRI DIVERSE,

Martin Staia                           Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT, Serviciul Juridic