Hotărârea nr. 226/2014

226/20.05.2014 privind repartizarea ap. 38 din str. Miloia bl.B1 sc.A
Hotararea Consiliului Local 226/20.05.2014
privind repartizarea ap. 38 din str. Miloia bl.B1 sc.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-11978 din data de 12.05.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c) coroborat cu art.36 alin. (5) lit. a) şi art.36 alin.(2) lit. d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit. a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea ap.38 din str. Miloia bl.B1 sc.A, către Fesu Cornelia, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 la poziţia 197.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Atifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Biroului Locuinţe;
- Numitei Fesu Cornelia;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

A p r o b a t:

P R I M A R,

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROU LOCUINȚE

Nr. SC2014-11978/12.05.2014

R E F E R A T

privind repartizarea ap.38 din str. Miloia bl.B1 sc.A

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluționate cererile primelor 190 persoane înscrise pe lista de priorități.

Apartamentul 38 din str. Miloia bl.B1 sc.A a devenit liber ca urmare a predării acestuia de către fostul chiriaș Simu Mircea Adi prin cererea nr CT2014-364/28.01.2014 și apartamentul 39 din str. Miloia bl.B1 sc.A a devenit liber ca urmare a predării acestuia de către fostul chiriaș Bacer Alexandru prin cererea nr CT2014-1033/05.03.2014.

Astfel, la data de 10.04.2014 au fost invitate următoarele persoane înscrise pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv, doamna Olariu Elena Maria, înscrisă pe listă la poziția 191 și doamna Botineștean Livia Olga, înscrisă pe listă la poziția 196. Precizăm că persoanele înscrie la pozițiile 192, 193, 194, 195 au depășit vârsta de 36 de ani. Avestea nu s-au prezentat pentru a-și exprima opțiunea.

La data de 30.04.2014 au fost invitate următoarele persoane înscrise pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv, doamna Fesu Cornelia, înscrisă pe listă la poziția 197 și doamna Bucovicean Carmen Maria, înscrisă pe listă la poziția 198. Doamna Bucoviceanu nu s-a prezentat iar doamna Fesu a anunțat că este în concediu de odihnă dar este interesată de atribuirea uneia dintre locuințe.

Astfel, la data de 07.05.2014, doamna Fesu Cornelia s-a prezentat și în prezența membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL a reconfirmat criteriile de acces la locuință și astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat.

Având în vedere cele de mai sus, propunem repartizarea apartamentului 38 din str. Miloia bl.B1 sc.A către doamna Fesu Cornelia.

V I C E P R I M A R,                            Pentru SECRETAR,

Traian Stoia                                              Simona Drăgoi

DIRECTOR, Martin Staia

ȘEF BIROU

Mihai Boncea

Avizat juridic,