Hotărârea nr. 224/2014

224/20.05.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, la preţul de 185.000 euro şi a magaziei la preţul de 65.000 euro, situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.5, parter
Hotararea Consiliului Local 224/20.05.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, la preţul de 185.000 euro şi a magaziei la preţul de 65.000 euro, situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.5, parter


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 12084/13.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. CT 2014-002054 din 30.04.2014, înregistrată la Direcţia Cladiri, Terenuri şi Dotări Diverse de către domnul Hajjar Jean Adnan,prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, înscris în C.F. nr. 402043-C1-U35 -Timişoara, situat în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.5,parter,
Având în vedere Adresele nr. 1093 si 1094 din 23.04.2014, emise de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş;
Având în vedere Adresa nr. CT2014 -2054 din 07.05.2014, primită de la Direcţia Urbanism, Serviciul de Dezvoltare Urbană şi Reabilitare şi Conservare Clădiri istorice,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, înscris în C.F. nr.402043-C1-U35 - Timişoara, situat în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.5, parter, la preţul de 185.000 euro şi a magaziei , înscrisă in C.F. nr.402043-C1-U36 la pretul de 65.000 euro, situată în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.5,parter.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinetul Viceprimar prin Compartimentul Monumente din cadrul Primnăriei Municipiului Timişoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Hajjar Jean Adnan;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT:

PRIMAR,


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014-12084/13.05.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, la prețul de 185.000 de euro și a magaziei la prețul de 65.000 de euro, situate în imobilul din str.Vasile Alecsandri nr.5.

Compartimentul Monumente :

Având în vedere adresa nr.CT2014-002054 din 30.04.2014, înregistrată la Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, de către domnul Hajjar Jean Adnan , în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, înscris în C.F. nr.402043-C1-U35 Timișoara, și a magaziei înscrisă în C.F. nr.402043-C1-U36 situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.5. Spațiul cu alta destinatie decât cea de locuinta S.A.D 2, are o suprafață utilă de aproximativ 81.7 m.p, este compus din sala de vânzare,birou si grup sanitar, iar suprafața utilă a magaziei este de aproximativ 25.56 m.p. Fațada și cornișa imobilului nu necesită reparații de urgență.Imobilul necesită asanarea instalațiilor ce parazitează fațada (cabluri de electricitate și de date etc.). Tâmplăria de lemn a ferestrelor și a unor uși de acces de la parter a fost înlocuită cu rame din PVC, inadecvate cladirilor istorice protejate. Poarta principala de acces originală este păstrată și este în stare bună, necesitând însa lucrari de recondiționare a elementelor din lemn. Proprietarul solicită pentru S.A.D 2 un preț de 185.000 euro, rezultând un preț de aproximativ, 2264,39 euro/m.p, iar pentru magazie un preț de 65.000 euro,respectiv 2543,04 euro/m.p.

Având în vedere adresele nr.1093 respectiv nr.1094 din 23.04.2014, emise de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2 și a magaziei, situate în imobilul din str.Vasile Alecsandri nr.5, parter inclus în Situl urban "Cartierul Cetatea Timișoara”, cod TM-II-s-A-06095, poz.60, în Lista Monumentelor Istorice-2010,

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Cod FO 53-01, ver.2


PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, înscris în C.F. nr.402043-C1-U35 - Timișoara, situat în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.5,parter la prețul de 185.000 euro și a magaziei , înscrisă in C.F. nr.402043-C1-U36 la pretul de 65.000 euro, situată în imobilul din str. V.Alecsandri nr.5.parter.

VICEPRIMAR, Traian Stoia

SECRETAR, Ioan Cojocari


CONSILIER, Luminița Mirică

AVIZAT, Serviciul Juridic