Hotărârea nr. 219/2014

219/20.05.2014 privind completarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002
Hotararea Consiliului Local 219/20.05.2014
privind completarea Listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/14.10.2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2013 - 005043/28.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publiceşi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea SC LISSI S.R.L. nr.D72002 - 009671/19.11.2002;
Având în vedere cererea SC HARAP ALB S.R.L. nr.D72002 - 009514/15.11.2002;
Având în vedere cererea SC B & C S.R.L. nr.D72002 - 009670/19.11.2002;
Având în vedere prevederile art. 5 alin.1 lit.(c) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989;
Având în vedere prevederile art.2, art.5, art.20 şi art.24 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local , modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba completarea Listei spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului care se afla în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, care urmeaza sa fie vândute potrivit dispozitiilor Legii nr.550/14.10.2002, evidentiate în Anexa la Hotarârea Consiliului Local nr.327/04.12.2002 cu spaţiile comerciale situate în imobilul din Timişoara, Bv. Regele Carol I ( fost Tineretii ) nr. 22, trecute în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Valorificare SAD si Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. LISSI S.R.L.;
- S.C. HARAP ALB S.R.L.;
- S.C. B&C S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CABINET VICPERIMAR

BIROU VALORIFICARE SAD

ANEXA

la H.C.L. nr............din............................

Nr. crt.

Strada și Nr.

Suprafața

(m.p.)

Chiriaș

CF

1.

Bv. Regele Carol I ( fost Bv. Tineretii ) nr. 22

12,00

S.C. LISSI S.R.L.

CF nr.

403381 -C1 - U8

2.

Bv. Regele Carol I ( fost Bv. Tineretii ) nr. 22

78,00

S.C. HARAP ALB S.R.L.

403381 -C1 - U9

3.

Bv. Regele Carol I ( fost Bv. Tineretii ) nr. 22

111,55

S.C. B & C S.R.L.

CF nr.

403381 -C1 - U7

VICEPRIMAR


Traian Stoia


RESPONSABIL BIROU

Laura Koszegi