Hotărârea nr. 214/2014

214/20.05.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Ţibleşului nr. 46
Hotararea Consiliului Local 214/20.05.2014
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Ţibleşului nr. 46


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 11415/06.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. DP2011-006717/26.10.2011 a d-lui Vlădia Andrei;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 275/28.07.2009 - privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995;
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, str. Ţibleşului nr. 46, înscris în CF. nr. 428349 ( vechi 4139 ) Timişoara, nr. top. 7530, 7531 în suprafaţă de 667 mp, în vederea atribuirii şi vânzării conform Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2009.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Domnului Vlădia Andrei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL EVIDENTA PATRIMONIULUI

Nr.


Aprobat, Primar


NICOLAE ROBU


REFERAT


Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara,

str. Țibleșului nr.46.

Prin adresa cu nr. DP2011-006717/26.10.2011, dl. Vlădia Andrei și soția Cornelia, proprietar al construcției situate în Timișoara, str. Țibleșului nr. 46, înscrisă în CF. nr. 428349 ( vechi 4139 ) Timișoara, nr. top. 7530, 7531 a solicitat atribuirea și vânzarea terenului aferent construcției dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, terenul fiind inclus în domeniul public al municipiului Timișoara, atestat prin H.G. 1016/2005, poziția 3705, mijloc fix nr. 6168.

Având în vedere faptul că terenul aferent imobilului mai sus menționat a fost inclus în domeniul public al Municipiului Timișoara, este necesar trecerea acestuia în domeniul privat al Municipiului Timișoara, în vederea atribuirii lui prin Ordin al Prefectului.

Menționăm faptul că imobilul nu face obiectul vreunei revendicări în baza Legii 10/2001.

Din adresa cu nr. DP2011-6717/25.04.2013 a Serviciului Juridic, rezultă faptul că pentru imobilul mai sus identificat nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată, iar din adresa nr. DP2011-6717/16.04.2013 a Serviciului Administrare Fond Funciar rezultă că imobilul nu a fost notificat în baza legilor fondului funciar și a Legii nr. 247/2005.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire și vânzare, conform HCLMT 275/2009, față de cele de mai sus,


PROPUNEM:


Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timișoara, str. Țibleșului nr. 46, înscris în CF. nr. 428349, nr. top. 7530, 7531, în suprafață de 667 mp.


VICEPRIMAR, Traian Stoia


SECRETAR, loan Cojocari


DIRECȚIA URBANISM


DIRECTOR

Emilian Sorin Ciurariu


D.C.T.D.D, DIRECTOR, Martin Staia


SERVICIUL B.D.U.C.

Dan Robescu


ȘEF BIROU, Călin N. Pîrva


REDACTAT, Ioan Badea


AVIZAT

Serviciul Juridic