Hotărârea nr. 212/2014

212/20.05.2014 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. şi a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005
Hotararea Consiliului Local 212/20.05.2014
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. şi a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 -11588/07.05.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 2273/02.04.2014 a SC Drumuri Municipale Timişoara SA şi extras din Raportul de inspecţie fiscală din data de 29.06.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. şi a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., modificată şi completată;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi Hotărârea Guvernului României nr. 955/15.07.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. c si alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicată şi modificată ;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă completarea Anexei 1 prevăzută la art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 204/04.04.2013 în ceea ce priveşte bunurile date în concesiune, cu următoarele locaţii: str. Crizantemelor, Str. Amforei, str. Labirint, str. Circumvalaţiunii - Complex Sportiv Bega, str. Platanilor, zona Steaua, str. Soarelui (intersecţia str. Ştefan cel Mare cu str. Şt. O. Iosif), str. Luceafărul, str. Hebe, zona Str. Lugojului, str. Prof. Dr. Aurel Păunescu - Podeanu (fostă str. Diaconu Coresi) şi str. Căpitan Damşescu.

Art.2: Urmare a prevederilor art. 1 se completează în mod corespunzător Contractul de concesiune nr. 94/18.01.2005.

Art.3:Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 204/04.04.2013 şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 156/21.12.2004 rămân nemodificate.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare,Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Urbanism;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

APROBAT

PRIMAR Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului

Timișoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. și a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005

Prin Hotărârea nr. 156/21.12.2004, modificată și completată, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat atribuirea directă, prin contract de concesiune, către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara, pe perioada 01.01.2005 - 31.12.2015, a unor bunuri, în schimbul unei redevențe lunare de 1 % din cifra de afaceri obținută din exploatarea obiectului concesiunii.

În urma acestei Hotărârii s-a încheiat între Municipiul Timișoara și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Contractul de concesiune nr. 94/18.01.2005.

Prin HCLMT nr. 204/04.04.2013 s-a aprobat înlocuirea Anexei 1 prevăzută la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 156/21.12.2004 cu Anexa 1 la HCLMT nr. 204/04.04.2013, în ceea ce privește bunurile date în concesiune.

Prin adresa cu nr. 2273/02.04.2014, SC Drumuri Municipale Timișoara SA (succesoare în drepturi a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., începand cu data de 23.09.2013, ca urmare a fuziunii prin absorbtie dintre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. - societate absorbita, si S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. - societate absorbanta, conform sentintei civile nr. 642/PI/20.08.2013, pronuntata de catre Tribunalul Timis, in dosarul nr. 7417/30/2013, prin care s-a constatat legalitatea fuziunii a preluat tot activul si pasivul S.C. Administrarea Domeniului Public SA) ne-a adus la cunoștință faptul că au realizat mai multe investiții (realizare locuri de parcare) din fondurile obținute din exploatarea sistemului Timpark în alte zone decât cele date în concesiune.

În anul 2010 SC Administrarea Domeniului Public SA a fost supusă unei inspecții fiscale cu privire la modul de determinare, evidențiere și virare a obligațiilor față de bugetul general consolidat al statului pentru perioada 01.01.2005 - 31.03.2010, inspecție efectuată de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș - Administrația Finanțelor Publice Timișoara - Inspecția Fiscală Persoane Juridice.

Cu ocazia acestui control s-a retinut faptul ca investiția constând în realizarea parcărilor pe o stradă ce nu a fost concesionată contravine prevederilor Legii nr. 571/2003, concluzionându-se că deducerea TVA-ului de către SC Administrarea Domeniului Public SA, aferentă unor prestări de servicii efectuate de un furnizor, fără ca acestea să fie destinate unor operațiuni taxabile în folosul societății, respectiv faptul că nu se poate deduce TVA-ul în astfel de situații, în care prestațiile (construcția de noi parcări) sunt realizate în zone (străzi, parcări) care nu au fost atribuite în concesiune de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara, în vederea întreținerii și exploatării acestora.

Astfel, imposibilitatea deducerii TVA-ului pentru investițiile constând în construcția de noi parcări în zone ce nu sunt concesionate, constituie o împovărare financiară foarte mare pentru societate, fapt care afectează implicit chiar și construcția de alte noi parcări, ceea ce nu poate fi decât în dezavantajul cetățenilor, care în atare situație nu pot beneficia de mai multe investiții în folosul acestora.

În aceste condiții SC Drumuri Municipale Timișoara SA, solicită concesionarea către societate (în calitate de operator al sistemului de parcare Timpark) și a străzilor pe care s-au realizat noi parcări, respectiv pe care urmează a se realiza noi parcări-conform solicitarilor concedentului ( Municipiul Timisoara)- pentru a se evita sancționarea acesteia de către organele de control fiscal. Astfel, în această categorie de străzi, ce urmează fi concesionate în completarea celor concesionate, intră următoarele:

 • 1.  str. Crizantemelor - parcare realizată în cursul anului 2009 - 133 locuri de parcare;

 • 2.  str. Amforei - str. Labirint - parcare realizata în cursul anului 2010 - 93 de locuri de parcare;

 • 3.  str. Circumvalatiunii - Complex sportiv Bega - parcare realizată în cursul anului 2010 - 134 locuri de parcare;

 • 4.  str. Platanilor - parcare realizată în cursul anului 2013 - 90 de locuri de parcare;

 • 5. zona Steaua - unde se intenționează realizarea a aproximativ 325 de noi locuri de parcare;

 • 6.  str. Soarelui - intersecția str. Stefan cel Mare cu str. St. O. Iosif - unde se intenționează realizarea a aproximativ 40 de noi locuri de parcare;

 • 7.  str. Luceafarul - unde se intenționează realizarea a aproximativ 60 de noi locuri de parcare;

 • 8.  str. Hebe - unde se intenționează realizarea a aproximativ 24 de noi locuri de parcare;

 • 9. zona str. Lugojului - unde se intenționează realizarea a aproximativ 64 de noi locuri de parcare;

 • 10. str. Prof. Dr. Aurel Paunescu - Podeanu (fosta str. Diaconul Coresi) - unde se intenționează realizarea a aproximativ 200 de noi locuri de parcare;

 • 11. str. Căpitan Damșescu - unde se intenționează realizarea a aproximativ 163 de noi locuri de parcare.

Ținând cont de cele prezentate, propunem completarea HCLMT nr. 204/04.04.2013, astfel:

 • - se completează Anexa 1 prevăzută la art. 1 din HCLMT nr. 204/04.04.2013 în ceea ce privește bunurile date în concesiune, cu următoarele locații: str. Crizantemelor, Str. Amforei, str. Labirint, str. Circumvalațiunii - Complex Sportiv Bega, str. Platanilor, zona Steaua, str. Soarelui (intersecția str. Ștefan cel Mare cu str. Șt. O. Iosif), str. Luceafărul, str. Hebe, zona Str. Lugojului, str. Prof. Dr. Aurel Păunescu - Podeanu (fostă str. Diaconu Coresi) și str. Căpitan Damșescu.

 • - urmare a prevederilor de mai sus se completează în mod corespunzător Contractul de concesiune nr. 94/18.01.2005.

VICEPRIMAR,                        SECRETAR,

DAN DIACONU IOAN COJOCARI

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU,

CRISTINA GAVRA


CONSILIER,

NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,