Hotărârea nr. 207/2014

207/15.04.2014 privind aprobarea organizării în luna aprilie 2014 de către Municipiul Timişoara în cooperare cu Fundaţia Eurolink-Casa Europei a evenimentului "Sesiunea de operaţionalizare a Centrului Zonal de Competitivitate şi Training SUERD" şi alocarea sumei de 9.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea evenimentului
Hotararea Consiliului Local 207/15.04.2014
privind aprobarea organizării în luna aprilie 2014 de către Municipiul Timişoara în cooperare cu Fundaţia Eurolink-Casa Europei a evenimentului "Sesiunea de operaţionalizare a Centrului Zonal de Competitivitate şi Training SUERD" şi alocarea sumei de 9.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea evenimentului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 9823/14.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Invitaţia de afiliere la Platforma Urbană Regiunea Dunării-Viena si proiecte cooperare SUERD, înregistrată cu nr. CP2014-16/08.01.2014, Scrisoarea de interes cu privire la afilierea Municipiului Timişoara la Platforma Comunităţilor Locale Riverane Dunării din Romania -CLDR, înregistrată cu nr. CP2014-16/22.01.2014 precum şi Protocolul de Cooperare dintre Municipiul Timişoara şi Fundaţia Eurolink-Casa Europei, înregistrat cu nr. 9766/11.04.2014;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. b), lit. e) şi alin. 4 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă organizarea în luna aprilie 2014 de către Municipiul Timişoara în cooperare cu Fundaţia Eurolink-Casa Europei a evenimentului "Sesiunea de operaţionalizare a Centrului Zonal de Competitivitate şi Training SUERD".

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 9.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea evenimentului prevăzut la punctul 1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Fundaţiei Eurolink-Casa Europei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ


PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

SC2014 - 9823/14.04.2014

REFERAT privind aprobarea organizării în luna aprilie 2014 de către Municipiul Timișoara în cooperare cu Fundația Eurolink-Casa Europei a evenimentului „Sesiunea de operaționalizare a Centrului Zonal de Competititivitate și Training SUERD” și alocarea sumei de 9.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea evenimentului

La propunerea Fundației Eurolink-Casa Europei, Municipiul Timișoara și-a exprimat interesul de a se afilia la Platforma Comunităților Locale Riverane Dunării din România (C.L.D.R.), precum și de a participa la organizarea evenimentului „Sesiunea de operaționalizare a Centrului Zonal de Competititivitate și Training SUERD”.

Centrele Zonale de Competitivitate și Training SUERD, formează Platforma C.L.D.R -România și reprezintă o rețea la nivel național. Acestea urmează să fie recipientele fondurilor pentru implementarea SUERD (Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării) în România și vor constitui în acelasi timp interfața operațională în raport cu organismele de gestiune de la Viena, Stuttgart și Bruxelles, mai ales, dar și cu coordonatorii celorlalte axe prioritare de intervenție SUERD. Chiar dacă Municipiul Timișoara nu are acces direct la Dunăre, are interes în susținerea acestei colaborări datorită accesului indirect prin Canalul Navigabil Bega care face parte din sistemul Rin-Main-Dunăre (Coridorul de transport Pan European nr. VII care face legătura între Marea Nordului și Marea Neagră), iar Primarul Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu este „Ambasador Special al Regiunii Dunării din partea României”.

Prin HCL nr. 101/11.03.2014 a fost aprobată încheierea Protocolului de cooperare dintre Municipiul Timișoara și Fundația Eurolink-Casa Europei. Protocolul stipulează interesul convergent al părților, respectiv Municipiul Timișoara și Fundația Eurolink, de a colabora prin derularea de activități comune care să contribuie la transpunerea în practică a obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

Fundația Eurolink-Casa Europei propune organizarea la Timișoara în data de 25 aprilie 2014 a evenimentului „Sesiunea de operaționalizare a Centrului Zonal de Competititivitate și Training SUERD”. Evenimentul va fi sub forma unei sesiuni interactive cu întrebări și răspunsuri, cu expunere de soluții și alternative și cu susținere explicită de idei și proiecte, cu durata de o zi. Participanții din grupul-țintă vor fi aproximativ 50 de persoane cu un interes specific de implicare în proiecte și participarea la consorții, de extindere a sferei de influență și a celei de parteneri din alte zone din macro-regiunea Dunării etc. Rezultat final va consta în punerea bazelor Centrului Zonal de Competitivitate și Training, demararea formării biroului de informare și reprezentare, transmiterea ideilor de proiecte și solicitările de parteneriat către Germania și Viena, începerea acțiunii de lobby instituțional pentru susținerea proiectelor zonale, începerea incubării ideilor și proiectelor în context sub-regional și internațional cu termen-limită ferm.

Fundația Eurolink-Casa Europei, în calitate de co-organizator al evenimentului, va asigura pregătirea logistică a evenimentului și promovarea acestuia, speakeri și invitați pentru dezbaterea organizată, va realiza planul de acțiune și micro-strategia de lucru a Centrului Zonal de Competitivitate și Training SUERD, va acorda informare și consiliere echipei Centrului Zonal creat pentru semestrul întâi al anului 2014 și va prelua și transmite proiectele și inițiativele zonale către Platforma Urbană a Regiunii Dunării de la Viena.

Pentru organizarea evenimentului a fost estimat că va fi necesară suma de 9.000 lei pentru efectuarea următoarelor cheltuieli:

- cheltuieli pentru servicii organizare eveniment: 5.500 lei;

  • -  cheltuieli pentru cazarea echipei reprezentanților Fundației Eurolink-Casa Europei: aprox. 2.000 lei;

  • -   cheltuieli pentru găzduirea evenimentului, tratație etc.: aprox. 1.500 lei.

Precizăm că suma necesară organizării evenimentului există alocată în bugetul local aferent anului 2014 la capitolul 67.02 - Cultură, recreere, religie, respectiv subcapitolul 67.02.50 - Alte acțiuni în domeniul culturii, recreerii și religiei.

Având în vedere cele mai sus menționate, propunem spre aprobare următoarele:

  • 1. Aprobarea organizării în luna aprilie 2014 de către Municipiul Timișoara în cooperare cu Fundația Eurolink-Casa Europei a evenimentului „Sesiunea de operaționalizare a Centrului Zonal de Competititivitate și Training SUERD”.

  • 2. Aprobarea alocării sumei de 9.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea evenimentului prevăzut la punctul 1.

    Viceprimar

    Dan Diaconu


Secretar

Ioan Cojocari

Director executiv Direcția Comunicare

Alina Pintilie


Director executiv Direcția Economică

Ec. Smaranda Haracicu


Șef birou

Diana Donawell

Inspector de specialitate

Elena Ișfănuț

Avizat juridic,