Hotărârea nr. 203/2014

203/15.04.2014 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
Hotararea Consiliului Local 203/15.04.2014
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE2014 -000616 din data de 07.04.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Adresa nr. 65/ 04.04.2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de finanţare nr.120834/24.02.2011, încheiat intre Ministerul Mediului şi Pădurilor si S.C. AQUATIM S.A., având ca obiect finanţarea proiectului "Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş";
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se mandatează d-nul Dan-Aurel Diaconu, Viceprimar al Municipiului Timişoara, să aprobe primirea şi excluderea de membri în Adunarea Generală ordinară a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş din data de 29.04.2014 .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpul de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Aquatim S.A.;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL S.D.P.U.H.

BIROUL UTILITĂȚI HIDROTEHNICE

Nr. RE 2014- 616 /08.04.2014

R E F E R A T

privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului

Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, astfel că, pentru buna funcționare a serviciilor și pentru ca acestea să îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare sunt necesare investiții financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, care depășesc în mod considerabil capacitățile financiare ale unităților administrativ-teritoriale.

În acest scop s-a constituit „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș”, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică care este împuternicită să exercite o serie de atribuții, drepturi și obligații specifice, pentru și în numele unităților administrativ-teritoriale membre, în ceea ce privește exclusiv serviciile de alimentare cu apă și de canalizare;

Prin Hotă rârea nr. 309/18.12.2013 s-a desemnat reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș în persoana D-lui Diaconu Dan-Aurel, Viceprimar al Municipiului Timișoara, să participe la toate Adunările Generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Timișoara orice document va fi necesar pentru modificarea statutului și actului constitutiv ale ADI Apă-Canal Timiș, precum și orice alt document va fi necesar în vederea unei bune funcționări a ADI Apă-Canal Timiș.

Având în vedere prevederile art.13, art. 16 alin. 2, lit. j, k și art. 21, alin. 1 din Statutul_Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș , conform cărora reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației nu pot vota hotărârile privind primirea/excluderea de membri, aprobarea cotizației și a tarifului unic decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este;

Prin adresa nr. 65/04.04.2014 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș solicită un mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș în persoana D-lui Diaconu Dan-Aurel, Viceprimar al Municipiului Timișoara, pentru a participa la Adunarea Generală ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș din data de 29.04.2014.

Având în vedere faptul că sunt localități ce și-au manifestat dorința de a deveni asociați precum localitățile: Șandra, Cenad, Dudeștii Vechi,Moravița și de ieșire din Asociație, anume: Costeiu, Bethausen și Criciova;

În concluzie, propunem Acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș din data de 29.04.2014 pentru a vota primirea de noi membrii sau excluderea de membrii din Asociație.

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.U.H., IOAN GANCIOV


CONSILIER B.U.H., LUCUȚ MARINELA


ȘEF BIROU UTILITĂȚI HIDROTEHNICE, MARIUS ONEȚIU

AVIZAT JURIDIC