Hotărârea nr. 200/2014

200/15.04.2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Edgar Quinet"
Hotararea Consiliului Local 200/15.04.2014
privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Edgar Quinet"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 7691/26.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.261/30.06.2009 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Edgar Quinet";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Edgar Quinet", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 9/13.01.2009 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.261/30.06.2009 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Edgar Quinet".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa 1


Anexa HCL nr.............din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Amenajare strada Edgar Quinet”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT Infrastructure S.R.L., aferent obiectivului de investiții „Amenajare strada Edgar Quinet”, conform contractului de proiectare nr.

9 / 13.01.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției :

Durata de realizare a investiției:

7 luni

Valoare de investitie (INV)

1.046.052,00 lei (inclusiv TVA) 232.948,00 euro (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M

898.562,00 lei (inclusiv TVA)

200.103,00 euro (inclusiv TVA)

Capacități ( rămân nemodificate și anume)

 • •  Suprafata carosabil

 • •  Suprafata trotuare

 • •  Suprafate zone verzi

 • •  Borduri din beton 20x25

 • •  Rigole din beton 10x20

 • •  Borduri din beton 10x15

 • •  Marcaje rutiere

 • •  Indicatoare rutiere

 • •  Stalpi indicatoare

 • •  Arbori Prunus Triloba

 • •  Guri de scurgere noi

 • •  Camine vizitare noi

 • •  Rasuflatori gaz cu capac

2.614,90 mp

1.103,96 mp 191,00mp 845,70 ml 845,70 ml 445,00 ml

56,00 mp 4,00 buc

2,00 buc 159,00 buc

26 buc 9 buc

30 buc

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU DPUH, IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU DRUMURI ȘI PODURI, VASILE OLAR

CONSILIER

VIOLA DUMITRU


România

SE APROBĂ PRIMAR, Nicolae Robu


Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Direcția Tehnică

Serviciul Drumuri, Poduri și Utilități Hidrotehnice

Nr. SC 2014 -

REFERAT

privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție

„Amenajare strada Edgar Quinet”

Direcția Tehnică prin Biroul Drumuri și Poduri are cuprins în programul de investiții pe anul 2014 obiectivul de investiții ,, Amenajare strada Edgar Quinet”.

Strada Profesor Edgar Quinet este amplasat în zona de sud a municipiului Timișoara, având o lungime de 425,00 m și face legătura între străzile Mureș (la nord ) și Musicescu (la sud).

Sectorul de drum propus spre amenjare, în momentul de față este realizat la nivel de pietruire (s-au executat mai multe etape de întreținere a pietruirii existente prin completări cu piatră spartă) dar care sub acțiunea fenomenului de îngheț-dezgeț și a traficului local, nu se prezintă într-o situație bună din punct de vedere al viabilității rutiere precum și pentru traficul pietonal.

Reteaua de canalizare la nivel de canal colector nu a fost realizată pe toata lungimea străzii și nici dispozitivele de preluare a apelor pluviale de pe platforma carosabilă.

Pe sectorul stradal studiat nu există trotuare amenajate, traficul pietonal desfășurându-se pe carosabil, acest lucru duce la creșterea gradului de participare la evenimente rutiere.

Strada Edgar Quinet este o stradă de categoria III (stradă colectoare), ea deservește în general zona rezidențială, actualmente traficul autovehiculelor fiind limitat doar la accesul spre imobile și proprietăți.

Având în vedere cele menționate, este necesară și oportună, realizarea tronsonului de drum propus, acest fapt conducând la îmbunătățirea accesului rutier și pietonal în zonă.

Sursa de finanțare: Bugetul local.

Primăria Municipiului Timișoara a achiziționat în cursul anului 2009 Studiul de Fezabilitate pentru „Amenajare strada Edgar Quinet”, realizat de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 9 / 13.01.2009.

Prin HCL nr.261/30.06.2009 a fost aprobat acest Studiu de Fezabilitate.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiției ,,Amenajare strada Edgar Quinet” a fost estimată, conform devizului general al investiției, la 880,129 mii lei , respectiv 207,872 mii Euro (1 Euro = 4,2340 lei la data de 28.01.2009).

Având în vedere că Studiul de fezabilitate a fost întocmit în anul 2009, s-a solicitat actualizarea Devizului general, ținând cont de rata inflației și modificarea cotei TVA.

Datorită actualizării valoarea investiției a crescut la 1.046,052 mii lei (inclusiv TVA) reprezentând 232,948 mii euro (1 Euro = 4,4905 lei la data de 27.02.2014).

În vederea lansării procedurilor de atribuire a contractului de prestări servicii de întocmire a Proiectului Tehnic, Caiet sarcini , Detalii de execuție și a contractului de execuție

lucrări, în conformitate cu HG 28/2008, anexa.4, art.5 este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu pentru aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate.

La data emiterii prezentei hotărâri se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.261 din 30.06.2009.


VICEPRIMAR,

DAN DIACONU


Pt. SECRETAR,

SIMONA DRĂGOI


Red. DV


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CHIȘ CULIȚĂ


ȘEF SERVICIU DPUH,

IOAN GANCIOV


ȘEF BIROU DP

VASILE OLAR


CONSILIER

VIOLA DUMITRU


AVIZAT JURIDIC


Cod FO 53-01,ver.2