Hotărârea nr. 20/2014

20/28.01.2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a unei suprafeţe de teren de 10.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 20/28.01.2014
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a unei suprafeţe de teren de 10.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2014-2008/28.01.204 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public, precum şi a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. c) şi alin. 5, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unei suprafeţe de teren de 10.000 mp din Parcul Industrial Freidorf Timişoara, respectiv parcela înscrisă în CF nr. 424349 Timisoara cu nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/2 în suprafaţă de 5.000 mp şi 5.000 mp din parcela cu nr. cad. 430927/1 LOT 1, având o suprafaţă totală de 416853 mp, alipită de prima, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara, poziţionată conform planului de situaţie ataşat în anexa (Anexa nr. 1), întocmit de SC BLACK LIGHT SRL, nr. proiect 2129/2013.

Art. 2: Din parcela cu nr. cad. 430927/1 LOT 1, având o suprafaţă totală de 416853 mp se va dezmembra suprafaţa de 5.000 mp şi se va alipi cu parcela înscrisă în CF nr. 424349 Timisoara cu nr. top 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/2.

Art. 3:Operaţiunile de dezlipire, alipire scoaterea din circuitul agricol şi operarea în Cartea Funciară, cad în sarcina câştigătorului licitaţiei.

Art. 4: Se aprobă Studiul de Oportunitate (Anexa 2) şi Caietul de Sarcini (Anexa 3) pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unei parcele de teren în suprafaţă de 10.000 mp, descrisă mai sus, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara.

Art. 5 :Se aprobă Instrucţiunile pentru ofertanţi pentru concesionarea unei parcele de teren în suprafaţă de 10.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf (Anexa 4) şi contractul de concesiune(Anexa 5).

Art. 6: Autorizaţia de construire se va obţine în termen de maxim 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune, iar finalizarea lucrărilor autorizate se va realiza în termen de 12 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor legale. Nerespectarea condiţiilor de mai sus duce la rezilierea contractului de concesiune.

Art. 7: Anexele 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Urbanism şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr....../...................

 • I. Partile contractante

Municipiul Timișoara prin Consiliul Local, cu sediul in Timișoara, Bv.C.D.Loga nr.1, cod fiscal R 14756536. reprezentat prin Nicolae Robu - Primar si Ec. Martin Staia - Director Direcția Patrimoniu, in calitate de concedent, pe de o parte, Si

, inregistrata la Registrul Comertului sub nr, C.U.I., atribut fiscal.....cu sediul principal in, reprezentat prin, in calitate de concesionar,

pe de alta parte,

la data de ......................, la sediul concedentului Timisoara, Bv.C.D.Loga nr.1, s-a

încheiat prezentul contract de concesiune.

 • II. Obiectul contractului de concesiune

Art.1. - (1) Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea terenului în suprafață de -------mp situat Timișoara, -----------------, înscris în C.F. nr..........Timișoara, nr.top

..................................., proprietar Municipiul Timișoara Dezmembrarea suprafeței de teren este în sarcina.

Art.2 Concesionarea terenului se face în vederea, conform HCLMT nr.

și care este parte integrantă a prezentului contract.

Predarea terenului se face prin proces-verbal de predare-primire.

Art.3 În derularea contactului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri, așa cum sunt ele definite prin art.52 din OUG 54/2006

 • a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii.

 • b) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, ramân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost folosite de catre acesta pe durata concesiunii, cu exceptia celor prevazute la lit. a). Sunt bunuri proprii, mijloacele fixe și obiecte de inventar și orice alte bunuri mobile aflate în proprietatea concesionarului.

 • III. Termenul

Art. 4. - (1) Durata concesiunii este de 49 ani, începând de la data de

 • (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

 • IV. Redeventa

Art. 5. (1)Redevența este de lei, conform. Redevența se va plăti trimestrial,

până cel târziu în datele 15.03; 15.06; 15.09; 15.11 ale anului.

 • (2) Redevența este valabilă până la finele anului calendaristic în cursul căruia a fost încheiat contractul.

 • (3) Redevența devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului.

 • (4) Redevența se reactualizează în fiecare an calendaristic conform ratei de inflație stabilită de Institutul Național de Statistică.

 • V. Plata redeventei

Art. 6. - (1)Plata redeventei se face prin contul concedentului nr. ,deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara.

 • (2) Pentru neachitarea în termen a taxei de concesiune, concesionarul va plăti o majorare de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere, calculată din ziua imediat următoare scadenței și până la efectuarea plății.

 • (3) Neplata redevenței (inclusiv a majorărilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile precum și neacceptarea de către concesionar a redevenței reactualizate conform art.4. conduce la rezoluțiunea de plin drept a contractului fără nici o altă formalitate prealabilă.

 • (4) Din partea Consiliului Local însărcinată cu urmărirea, încasarea și   respectarea

obligațiilor privind plata redevenței este Direcția Patrimoniu.

 • VI. Drepturile pârtilor

Drepturile concesionarului

Art. 7. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, sa verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului si în următoarele condiții:

 • - notificarea prealabilă a concesionarului se va face cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data controlului;

 • - din partea Municipiului Timișoara , însărcinată cu efectuarea controlului privind stadiul de realizare a investițiilor, inspectarea activității și respectarea obligațiilor contractuale este Direcția Dezvoltare.

 • (3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • VII. Obligatiile pârtilor

Obligatiile concesionarului

Art. 9. - (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si de permanenta a terenului care face obiectul concesiunii.

 • (2) Concesionarul nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (3) Concesionarul este obligat:

 • 1.  să plătească redevența;

 • 2.  să asigure creșterea eficientei;

 • 3.  să organizeze și să conducă gestiunea contabilă a concesiunii;

 • 4.  să asigure proiectarea și organizarea execuției pentru obiectivul stabilit, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • (4) Concesionarul este obligat sa respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, etc.)

 • (5) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului, în deplina proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit si libere de orice sarcini.

 • (6)  La încetarea contractului de concesiune concesionarul poate să încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumparare având ca obiect bunurile proprii, în privința cărora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi.

 • (7) In termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul

este obligat sa depună, cu titlu de garanție, o suma de ............ lei, reprezentând o cota-

parte din suma datorata concedentului cu titlu de redevența pentru primul an de activitate. Dovada constituirii sumei reprezentând garanția se va depune la Biroul Licitații Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

 • (8) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activității, în condițiile stipulate în contract, pana la preluarea acesteia de către concedent.

 • (9) In cazul în care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activității, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității.

 • (10) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, desfășurarea activității în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 7 punctul 3 din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

Obligațiile concedentului

Art. 10. - (1) Concedentul este obligat sa nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul sa modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afara de cazurile prevăzute expres de lege.

 • (3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • VIII. încetarea contractului de concesiune

Art. 11 - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contract, daca părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica în care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur :        concedent;

 • b) bunuri proprii:         concesionarului sau concedentului în măsura în care își

exprimă                           opțiunea de preluare în termen

Art. 12. In cazul neexecutarii obligatiilor din prezentul contract din culpa concesionarului, acesta se desfiinteaza de plin drept, fara actiune in justitie si fara nici o alta formalitate prealabila.

 • IX. Clauze contractuale referitoare la împartirea responsabilitatilor de mediu între concedent si concesionar

Art. 13. - Poluările având o cauză anterioară încheierii prezentului contract sunt în răspunderea Consiliului Local Timișoara. Poluările având o cauză ulterioară încheierii contractului sunt în răspunderea concesionarului.

 • X. Raspunderea contractuala

Art. 14. - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții in culpă.

Rezilierea contractului

 • XI. Clauze Speciale

Art.15. Prin semnarea prezentului contract concesionarul confirmă ca a luat cunoștință despre toate condițiile impuse de concedent așa cum rezultă acestea din prezentul contract și le acceptă fără obiecțiuni.

Art.16. Pe toată durata prezentului contract terenul concesionat rămâne în proprietatea

Art.17. Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare prin vânzare a construcției pentru realizarea căreia a fost constituit acest drept de concesiune.

Art.18. In cazul succesiunii sau înstrăinării prin vânzare a construcției concesionarul se obligă să notifice, in prealabil și în scris, concedentul.

Art.19. Toate modificările cu privire la schimbarea proprietarului construcției se vor trimite, în copie legalizată, în termen de 30 de zile de la modificare, concedentului. Nerespectarea termenului de mai sus duce la rezilierea contractului din vina exclusivă a concesionarului și dă dreptul concedentului de a cere despăgubiri.

Art.20. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adițional semnat de ambele parti.

 • XII. Litigii

Art.21. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările ulterioare.

 • XIII. Definiții

Art.22. - (1) Prin fortă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însusirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 2 exemplare, din care un exemplar a fost predat concesionarului azi..............

CONCEDENT                          CONCESIONAR

ROMÂNIA                                              Se aprobă,

JUDEȚUL TIMIȘ                                     PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE                              Nicolae Robu

Nr. SC 2014 -

REFERAT

privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a unei suprafețe de teren de 10.000 mp,

în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara

În vederea atragerii investițiilor străine din domeniul producției și a serviciilor aferente, precum și pentru sporirea numărului de locuri de muncă - măsuri care vor potența dezvoltarea economică locală, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 220/1999, a fost constituit Parcul Industrial Freidorf Timișoara. Terenul aferent acestuia este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timișoara, în intravilanul localității și are o suprafață totală de 63 ha , având ca proprietar Municipiul Timișoara.

Terenul în cauză are asigurate toate utilitățile (apă, canal, electricitate, gaze naturale, telefonie), iar pentru a crește atractivitatea față de investitori, prețul de pornire al licitației este promoțional - practică utilizată în mod curent în lume pentru atragerea investitorilor străini.

Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 de ani cu posibilitatea de prelungire pentru încă 24,5 ani.

Societatea Comercială Data Incorporated SRL solicită concesionarea unui teren în suprafață de 10.000 mp în Parcul Industrial Freidorf, după cum se precizează în scrisoarea de intenție anexată, menționând necesitatea concesionării spațiului pentru construirea unei hale cu destinația depozitare echipamente pentru linie de producție și poligon de testare panouri fotovoltaice.

În prezent, există disponibile parcele de teren cu suprafața solicitată, respectiv parcela înscrisă în CF nr. 424349 Timișoara, nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 5.000 mp și 5.000 mp din parcela cu nr. cad. 430927/1 LOT 1, având o suprafață totală de 416853 mp, alipită de prima. Licitația se va desfășura în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și a prevederilor H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică și cu respectarea mențiunilor cuprinse în Caietul de Sarcini al concesiunii.

Menționăm faptul că dezlipirea, alipirea, scoaterea din circuitul agricol și operarea în Cartea Funciară se vor face ulterior licitației, pe cheltuiala concesionarului.

Activitățile propuse sunt în concordanță cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, precum și solicitarea companiei SC Data Incorporated SRL,

Propunem:

1. Aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a unei parcele de teren în suprafață de 10.000 mp din Parcul Industrial Freidorf Timișoara, respectiv parcela înscrisă în CF nr. 424349 Timișoara, cu nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 5.000 mp și 5.000 mp din parcela cu nr. cad. 430927/1 LOT 1, având o suprafață totală

de 416853 mp, alipită de prima, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara, poziționată conform planului de situație atașat in anexă, întocmit de SC BLACK LIGHT SRL, nr. proiect 2129/2013. (Anexa nr. 1)

Scoaterea din circuitul agricol, dezlipirea, alipirea și operarea în Cartea Funciară, se va face ulterior licitației, pe cheltuiala concesionarului.

 • 2. Aprobarea Studiului de Oportunitate (Anexa 2) și a Caietului de Sarcini (Anexa 3) pentru concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de teren în suprafață de 10.000 mp, descrisă mai sus, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara.

 • 3. Aprobarea instrucțiunilor pentru ofertanți pentru concesionarea unei parcele de teren în suprafață de 10.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf (Anexa 4) și a contractului de concesiune (Anexa 5).

 • 4. Autorizația de construire se va obține în termen de maxim 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune, iar finalizarea lucrărilor autorizate se va realiza în termen de 12 luni de la data obținerii Autorizații de Construire, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor legale. Nerespectarea condițiilor de mai sus duce la rezilierea contractului de concesiune.


Viceprimar

Traian Stoia


Secretar

Ioan Cojocari


Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse

Ec. Martin STAIA


Direcția Dezvoltare

Director, Arh. Aurelia JUNIE


Arhitect Șef

Ciprian Cădariu

Sef serviciu BDUC

Dan Robescu


Șef Serviciul Proiecte FLRN

Ing. Gabriela BICA


ÎNTOCMIT,

Serviciul Proiecte cu Finanțare Locală, Regională și Națională Cons. Marinela Topor


Avizat Juridic


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE

ANEXA LA H.C.L. nr ...................................


STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unei suprafețe de teren de 10.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara

În vederea stimulării dezvoltării economice locale - în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 220/1999 - a fost constituit Parcul Industrial Freidorf Timișoara. Terenul aferent acestuia este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timișoara, în intravilanul localității și are o suprafața totală de 63 ha, având ca proprietar Municipiul Timișoara.

Prin promovarea acestui obiectiv se urmărește dezvoltarea de profile economice noi, atragerea investițiilor străine, creșterea numărului de locuri de muncă, precum și implementarea de tehnologii și de echipamente noi.

 • 1. Motive de ordin economic, social, financiar și de mediu ce justifică concesiunea

Luând în considerare nevoia sprijinirii și stimulării dezvoltării unor ramuri de perspectivă ale economiei Municipiului Timișoara, se propune scoaterea la licitație publică a unei suprafețe de teren de 10.000 mp din Parcul Industrial Freidorf Timișoara, respectiv parcela în CF nr. 424349 Timișoara, cu nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 5.000 mp și 5.000 mp din parcela cu nr. cad. 430927/1 LOT 1, având o suprafață totală de 416853 mp, alipită de prima, în vederea construirii unei unități economice în zona industrială Freidorf.

Din punct de vedere urbanistic obiectivul de investiție se va încadra în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

Persoanele juridice care vor solicita concesionarea vor îndeplini următoarele condiții:

 • -  vor fi obligate să prezinte un plan de afaceri viabil care să demonstreze capacitatea tehnică și economico-financiară necesară dezvoltării investiției. Ofertantul va trebui să facă dovada faptului că, prin locarea sa în Parcul Industrial Freidorf Timișoara, orașul va beneficia de :

 • -   creșterea volumului de investiții;

 • -  implementarea unor tehnologii și a unor echipamente performante;

 • -  creșterea numărului de locuri de muncă (cu minim 50)

 • -  procentul de ocupare a terenului va fi de minim 30 % și de maxim 70 %;

 • -  procentul de spații verzi plantate ce se vor realiza în incintă va fi de min. 20%;

 • -  firma câștigătoare va avea activități ce vor respecta normele naționale în vigoare privind protecția mediului, iar producția se va realiza dupa normele europene ISO9001;

 • -  un adjudecatar nu va putea concesiona decât o singură parcelă în cadrul unei proceduri; extinderea suprafeței concesionate poate fi obținută prin Hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (art.11 și art.12)

 • -   concesionarul își va asigura utilitățile pe latura parcelei pe care va avea accesul;

 • -  unitatea de producție nou creată nu va fi mare cons umatoare de apă tehnologică.

 • 2. Investiții necesare

Pe aceste parcele sunt prevăzute construirea unor spații de producție sau de prestări servicii de logistică, birouri administrative, parcaje și alte spații conexe cu funcțiunile principale. Halele ce se vor edifica vor fi în regim de înălțime parter, iar sediul administrativ va avea un regim de înălțime de maxim P+3 nivele.

 • 3. Nivelul minim al redevenței

Nivelul redevenței s-a stabilit la 0,6687 lei/mp/an, conform raportului de evaluare anexat. Această valoare a redevenței este menită să sprijine și să încurajeze dezvoltarea investițiilor în această zonă a orașului.

 • 4. Modalități de concesionare

Licitație publică deschisă pentru concesionare.

 • 5. Durata estimată a concesiunii

49 ani, cu posibilitatea de prelungire conform prevederilor legale.

 • 6. Termen pentru realizarea proiectului

Autorizația de construire se va obține în termen de 12 luni de la data semnării contractului de concesionare.

Finalizarea lucrarilor de construire se va face în termen de 12 luni de la data obținerii autorizației de construire, cu posibilități de prelungire conform prevederilor legale.

PRIMAR

Nicolae Robu

ARHITECT ȘEF

Ciprian Cădariu

DIRECȚIA DEZVOLTARE

DIRECTOR

AURELIA JUNIE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Locală, Regională și Națională

Cons. Marinela Topor

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE NR. SC2014 -

ANEXA LA H.C.L. nr...................................

DE ACORD PRIMAR, Nicolae Robu


C A I E T D E S A R C I N I privind concesionarea prin licitație publică deschisă, a unei suprafețe de teren de 10.000 mp., în vederea realizării unei

unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara

 • 1. OBIECTUL CONCESIUNII

  • 1.1. Teren în suprafață de 10.000 mp, situat în Timisoara în Parcul Industrial Freidorf, respectiv parcela

înscrisă în CF nr. 424349 Timișoara cu nr. top. 315/a-317/1;   1148/a/1/8/2;

311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 5.000 mp și 5.000 mp din parcela cu nr. cad. 430927/1 LOT 1, având o suprafață totală de 416853 mp, alipită de prima.

 • 1.2. Terenul de mai sus, proprietatea Municipiului Timișoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara se concesionează în vederea realizării unei unități economice care va cuprinde hale în regim de înălțime parter, spații de parcare, alei carosabile și pietonale, spații verzi de protecție.

 • 1.3. Terenul dispune de utilități edilitare aflate în apropiere: energie electrică, apă, canal, etc.

 • 2. SCOPUL CONCESIUNII

Parcul Industrial Freidorf a fost inițiat în vederea încurajarii dezvoltării economice locale a Municipiului Timișoara.

 • 3. OBIECTIVE

Prin concesionarea parcelelor de teren din Parcul Industrial Freidorf Timișoara se urmărește stimularea dezvoltării economice locale, prin creșterea volumului de investiții străine, implementarea unor tehnologii și a unor echipamente performante pentru reducerea pouării mediului înconjurător, precum și prin creșterea numărului de locuri de muncă. Prin realizarea acestor obiective, Municipiul Timișoara va beneficia, pe lânga veniturile directe provenite din taxa de concesionare, de venituri indirecte reprezentative, provenite în principal din cotele defalcate din impozitul pe venit.

3. CONDIȚII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII; REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR

 • 3.1. În temeiul contractului de concesiune încheiat în urma adjudecării bunului prin licitație publică, concesionarul dobândește dreptul de a exploata în mod direct pe riscul și pe răspunderea sa, bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

 • 3.2. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesionării, nefiindu-i permisă subconcesionarea sau închirierea acestuia precum și a activităților sau serviciilor care se vor desfășura în unitățile economice realizate pe terenurile concesionate.

 • 3.3. Pe toată durata prezentului contract terenul concesionat rămâne în proprietatea concedentului.

 • 3.4. Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare prin vânzare a construcției pentru realizarea căreia a fost constituit acest drept de concesiune.

 • 3.5. In cazul succesiunii sau înstrăinării prin vânzare a construcției concesionarul se obligă să notifice, in prealabil și în scris, concedentul. Este interzisă subconcesionarea terenului ce face obiectul prezentului contract.

 • 4. DURATA CONCESIUNII

  • 4.1. Suprafața de teren de 10.000 mp, descrisă la puncul 1, se va concesiona prin licitație publică deschisă, pe o durată de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire conform legii.

 • 5. CARACTERISTICIILE INVESTIȚIEI

  • 5.1. Prin investițiile care se vor realiza trebuie să se asigure atingerea obiectivelor descrise la punctul 3. Investițiile vor cuprinde, dar fără a se limita, clădiri, rețele, căi de comunicație și acces, parcări și platforme, spații verzi de protecție, precum și echipamentele tehnice necesare în procesul de producție.

  • 5.2. Investițiile se vor realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism și vor fi calculate pentru gradul 7,5 de seismicitate.

  • 5.3. Viitoarele clădiri vor fi în regim de înălțime parter sau maxim P+3 etaje

  • 5.4. Investițiile trebuie să asigure crearea a cel puțin 50 de noi locuri de muncă. În planul de afaceri concesionarul va preciza termenul în care se obligă să creeze aceste locuri de muncă, acesta constituind unul din criteriile de evaluare.

  • 5.5. Funcțiunile propuse ale construcțiilor vor fi din categoria producție, prestări servicii de logistică, birouri administrative, parcaje și alte spații conexe cu funcțiunile principale. Nu se admit funcțiuni care contravin prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și în Regulamentul Local de Urbanism aferent. Deasemenea nu se admit funcțiuni poluante și/sau care elimină noxe neplăcut mirositoare în atmosferă.

  • 5.6. Procentul de ocupare a terenului cu clădiri se va stabili prin certificatul de urbanism, fără a depăși minimul de 30%, respectiv maximul de 70%; din suprafața de teren concesionată. În planul de afaceri concesionarul va preciza termenul în care se obligă să atingă ocuparea minimă, acesta constituind unul din criteriile de evaluare.

  • 5.7. Se vor asigura minim 20% spații verzi și plantate, conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General.

  • 5.8. Regimul de aliniere al viitoarelor clădiri va ține cont de viitoarea dezvoltare a parcului industrial propus.

  • 5.9. Termenul de execuție al investiției va fi de 12 luni de la data obținerii autorizației de construire, dată la care obiectivul va fi pus în funcțiune.

  • 5.10. Investitorul se obligă să obțină autorizația de construire în termen de cel mult 1 an de zile.

  • 5.11. În situația în care investitorul nu va demara lucrările de construcții într-o perioadă de maxim 2 ani, de la data semnării contractului de concesionare sau în cazul nerespectării vreuneia dintre condițiile prevăzute mai sus, concedentul își rezervă dreptul de a rezilia contractul de concesionare.

 • 6. GARANȚIA ȘI TAXA DE PARTICIPARE

  • 6.1. Concesionarul are obligatia ca în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesionare să depună cu titlu de garanție o sumă fixă reprezentând o cotă parte din suma obligației de plată către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de activitate. Dacă este necesar, din această sumă vor fi prelevate penalitățile și sumele datorate concendentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

 • 7. ELEMENTE DE PREȚ

Prețul de pornire al licitației, stabilit prin raportul de evaluare al terenului, este de 0,6687 lei/mp/an.

 • 8. DATA LICITAȚIEI

Licitația va avea loc în data de....................., ora........., în Sala Festivă a Primăriei Municipiului Timișoara.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de................, ora........, la camera nr.12, ghișeul nr.9 sau 10.

 • 9. OBLIGAȚII PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Unitățile economice vor desfășura activități asigurând protecția mediului înconjurător, în conformitate cu legislația română privind protecția mediului înconjurător în viguare. În cazul în care, pe parcursul perioadei de concesionare legislația română se modifică, concesionarul se obligă să ia măsurile ce se impun pentru conformare.

Producția se va realiza după normele europene ISO 9001.

 • 10. CLAUZE FINANCIARE ȘI DE ASIGURĂRI

  • 10.1. Pentru folosirea terenului prin Contractul de concesionare se va stabili redevența pe care concesionarul se obligă să o achite pentru folosirea terenului concesionat.

  • 10.2. Redevența este datorată de la data încheierii contractului și se va plăti trimestrial, până cel târziu în datele 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 ale anului.

 • 11.DISPOZIȚII FINALE

  • 11.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

  • 11.2. Pe toată durata concesiunii, concesionarul se obligă să desfășoare activitățiile prevăzute în regim de continuitate.

  • 11.3. După concesiune, realizarea investițiilor se va face numai pe baza unor proiecte legal avizate și aprobate și a autorizațiilor de construire emise de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, completată și modificată prin Legea nr. 453/2001 și prin Legea nr. 401 /2003.

  • 11.4. Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente și obținerea acordului de la deținătorii acestora privesc pe concesionar.

  • 11.5. Adjudecătorul licitației se obligă să execute drumul adiacent parcelei care se concesionează, pe 3 laturi (N, S, V), inclusiv extinderea utilităților necesare.

  • 11.6. Adjudecătorul licitației se obligă să execute devierea canalelor de desecare existente pe parcela care se concesionează, după caz.

  • 11.7. Concesionarul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate permanentă a bunului ce face obiectul concesiunii.

  • 11.8. Unificarea, dezmembrarea, scoaterea din circuitul agricol a parcelei de teren în suprafață de 10.000 mp și devierea eventualelor rețele subterane de pe această suprafață, se vor face pe cheltuiala adjudecătorului licitației.

  • 11.9. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de concesiune.

   ARHITECT ȘEF Arh. Ciprian Cădariu


DIRECTIA DEZVOLTARE

DIRECTOR

Arh. Aurelia JUNIE

Întocmit,

Cons. Marinela Topor

ANEXA........

La HCL nr.________________

Municipiului Timișoara

Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE SI MODUL DE ELEBORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR pentru concesionarea parcelelor de teren în vederea realizării unor unități

industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara

Dispoziții generale

Reglementarea și organizarea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică a statului, sau a unei unități administrativ-teritoriale, în schimbul unei redevențe se va face în conformitate cu prevederile OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică precum și a H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006.

 • 1. Informații generale privind concedentul

Denumirea concedentului: Municipiul Timișoara

Cod fiscal: RO 14756536

Adresa: Bv. C.D. Loga nr.1, Timișoara; Telefon: 0256-408.300

Persoane de contact:

Pentru informații privind procedura de licitație:

Ec. Daniela Chindris - Consilier Biroul Spații cu altă destinație

e-mail: daniela.chindris@primariatm.ro

. telefon/Fax: 0256-408.349 sau Fax 0256-408.477

Pentru informații privind documentația tehnică:

Arh. Aurelia Junie - Director Directia Dezvoltare

e-mail: ajunie@primariatm.ro

Tel/fax: 0256-408.354/0256-293.605

 • 2. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare

  • 2.1. Procedura aplicată:

Pentru încheierea contractului de concesiune se aplică procedura de licitație la care persoanele fizice autorizate sau juridice interesate au dreptul de a depune ofertă.

Legislație aplicabilă:

 • -   O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.569 din 30 iunie 2006

 • -   H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 146 din 28 februarie 2007

 • 2.2. Principii care stau la baza atribuirii contractului de concesiune:

 • a) transparența;

 • b) tratamentul egal;

 • c) proporționalitatea;

 • d) nediscriminarea;

 • e) libera concurență

 • 2.3. Reguli de comunicare:

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalități:

 • a)  fax

 • b)  poștă

 • c)  prin orice combinație a celor prevăzute la lit. a) și b)

Orice persoană interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune prin oricare din modalitățile prevăzute mai sus.

Orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, trebuie să fie confirmat, prin scrisoare transmisă prin poștă în termen de 24 ore de la data transmiterii solicitării.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, pe suport hârtie.

Costul documentație de atribuire este de ___________             lei la care se adaugă costul transmiterii

acesteia. Costul documentației se achită prin virament în contul

deschis de Municipiul Timișoara, RO 14756536, la Trezoreria Municipiului Timișoara sau în numerar la casieria Concedentului în baza notei de plată emisă de Biroul Licitații Contracte, camera 229, zilnic între orele 11:30 și 12:30, marți și joi și între orele 15:00 și 17:00.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane interesate, în maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise din partea acesteia.

Persoanele interesate au obligația de a întreprinde toate diligențele necesare astfel încât respectarea de către concedent a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.4. Date limită care trebuie respectate:

Data limită pentru depunerea ofertelor este ., ora

Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Timișoara, Bv.C.D.Loga nr.1, în data de ora

_____, Sala de Consiliu Municipiului Timisoara.

 • 2.5. Dreptul de a solicita clarificări

Orice persoană interesată care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Concedentul are obligația de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Concedentul are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către toate persoanele interesate care au obținut, în condițiile OUG nr.54/2006, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, concedentul are obligația de a răspunde la aceasta, în condițiile art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr.54/2006.

 • 2.6. Documentele licitației

În cazul procedurii de licitație, concedentul are obligația să elaboreze documentele licitației respectiv documentația de atribuire.

Documentele licitației mai cuprind anunțul licitației, certificatul de urbanism, documentație tehnică, copie hotărâre de consiliu, studiu de oportunitate, caietul de sarcini, prezentele instructiuni, contract de concesiune cadru.

Orice modificare a conținutului documentelor licitației se va comunica tuturor solicitanților care au cumpărat aceste documente.

În cazul în care ca urmare a modificărilor documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către organizator tuturor solicitanților odată cu notificarea modificării.

 • 2.7. Desfășurarea licitației

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte.

Concedentul va putea organiza și ține licitații pentru concesionarea parcelelor de teren în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii în Parcul Industrial Freidorf,Timișoara, în conformitate cu procedura descrisă la punctul 3 din prezentele instrucțiuni.

În vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare, concedentul numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5. Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile sigilate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute la punctul 3.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte , să fie valabile, adică să întrunească toate condițiile prevăzute la punctul 3 - calitățile și capacitățile ofertantului.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarului comisiei de evaluare întocmește procesul verbal în care se va menționa rezultatul analizei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune oricând concedentului solicitarea de clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

În termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia, ofertanții sunt obligați să răspundă la solicitarea concedentului.

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor,indicând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii, după caz.

Prin excepție concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, în condițiile prevăzute de art. 43 din OUG nr.54/2006.

Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Concedentul poate încheia contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atrinuirea contractului de concesiune.

Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la aliniatul precedent , poate atrage după sine plata daunelor interese de către partea în culpă.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage după sine plata daunelor - interese, precum și pierderea garanției de participare.

 • 2.8.Confidențialitatea și conflictul de interese

Concedentul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita schimburile de mesaje, comunicările și arhivarea informațiilor sa se realizeze într-o astfel de maniera încât sa asigure integritatea și confidențialitatea deplina a tuturor informațiilor.

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoștința de conținutul respectivelor oferte numai după aceasta data.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale ordonanței de urgență nr.54/2006, concedentul are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor , care se va păstra alături de dosarul concesiunii.

 • 3. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.

Ofertantul are obligația de a depune oferta la adresa Bv.C.D.Loga nr.1, Timișoara, camera 12, ghișeul

9 sau 10, până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul de participare.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă decât cea a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Ofertanții transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor , în registrul “Oferte”, precizându-se data și ora.

CRITERII DE VALABILITATE

PLICUL EXTERIOR va trebuie să conțină, documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • a)  o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări

 • b)  acte doveditoare privind:

>

Declarație pe propria Formularul 1;

răspundere

completată

în

conformitate

cu

>

Declarație pe propria Formularul 2;

răspundere

completată

în

conformitate

cu

>

Certificat fiscal, din care sa rezulte

ca ofertantul

nu

are datorii catre

bugetul local (emis de Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara);

 • >  Certificat de atestare fiscala-Ofertantul are obligația de a prezenta certificatul, în termenele de valabilitate, privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, care trebuie să prezinte situația ofertantului (certificat emis de D.G.F.P.)

 • > Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, nu mai vechi de 1 lună-original.

 • > Fișă de informații generale privind ofertantul completată conform formular 3;

 • > Împuternicirea

Oferta trebuie să fie însoțită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura de licitație.

 • > Garanția pentru participare

Operatorul economic trebuie să prezinte garanția pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul și forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate în prezentul document.

Garanția de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja Concedentul față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până încheierea contractului de concesiune.

Cuantumul garanției pentru participare:lei.

Perioada de valabilitate a garanției de participare: 60 de zile

Modul și forma de constituire a garanției de participare:

 • - scrisoare de garanție bancară în favoarea Concedentului - pe perioada de valabilitate a ofertei, original;

 • - ordin de plată, cu condiția confirmării acestuia de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor, original;

În orice situație, garanția de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor.

Orice ofertă care nu este însoțită de dovada constituirii garanției de participare va fi respinsă la deschidere.

Primăria Municipiului Timișoara are dreptul de a reține garanția pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b)  oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu se prezintă în termen de 20 zile în vederea încheierii contractului de concesiune.

Garanția pentru participare, constituită de operatorul economic a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie de către Concedent in cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de concesiune la cererea concesionarului, sau se transferă în contul redeventei, la cerere. Garanția de participare, constituită de ofertanții necâștigători se returnează de către Primăria Municipiului Timișoara, în 3 zile lucrătoare de la data solicitării ofertantului necâștigător.

Garanția se restituie integral în cazul ofertanților necâștigători, în baza unei cereri ce se va înregistra la Serviciul Centru de Consiliere pentru Cetățeni, camera 12 ghișeul nr.9 sau 10.

> Taxa de participare de lei, este stabilită pentru a

compensa cheltuielile efectuate cu publicitatea licitației. Taxa de participare nu se restituie.

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute, ofertantul va prezenta:

1) declarația pe propria răspundere sau o declarație autentificată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

o Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activității:

Ofertantul va prezenta documentul de înregistrare ca persoana fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini chitanță sau Ordin de plată, în original

PLICUL INTERIOR va conține oferta propriu-zisă.

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității ofertei sale cu cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini .

Oferta va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței elementelor sale cu specificațiile din caietul de sarcini.

Pentru a facilita procesul de evaluare, oferta trebuie să fie structurată, în următoarea ordine:

 • - prezentarea ofertantului:

 • •   structura organizatorică a acestuia, resurse umane proprii, folosirea resurselor umane locale, angajarea de antreprenori români:

 • •   modul în care se dorește integrarea viitoarei afaceri în strategia de dezvoltare a ofertantului :

 • •   dotarea tehnică, procedurile și soluțiile tehnice propuse:

 • - bonitatea financiară a ofertantului:

 • - planul de afaceri pentru dezvoltarea și exploatarea concesiunii cu detalierea următoarelor aspecte:

 • •  valoarea investiției directe (construcție, echipamente):

 • •  graficul de derulare în timp a investiției (construcție, demarare activitate, etape de dezvoltare etc.):

 • numărul de locuri de muncă nou create:

 • •  desfacerea produselor parțial pe piața internă :

 • •  folosirea de produse și materiale fabricate pe plan național:

 • - prețul concesiunii (redevența) exprimat în lei/mp/an:

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Ofertele se vor transmite numai prin poștă sau se vor depune direct la sediul concedentului, Bv. C.D Loga nr.1, camera 12 ghișeul 9 sau 10, Timișoara.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către concedent până la data și ora limită pentru depunere stabilită în anunțul de participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în original și un exemplar copie și câte un exemplar al documentelor de calificare. În eventualitatea unei discrepanțe între original și copii, va prevala originalul.

Originalul și copia ofertei trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă și vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul /reprezentanții autorizat/autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

Originalul și copia ofertei marcate cu „original” și respectiv „copie”, se introduc într-un plic interior care se marchează cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

Plicul exterior închis și netransparent (plic interior și documentele care dovedesc calificarea și capacitățile ofertantului) se va marca după cum urmează:

MUNICIPIUL TIMISOARA

Bv.C.D.Loga nr.1

Ofertă pentru atribuirea contractului de concesiune a unei parcele de teren în suprafață de  mp, în parcul Industrial Freidorf, Timișoara

“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA, ORA”

Oferte întârziate

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care este primită de către concedent după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor , se returnează nedeschisă.

4.Informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare

 • 4.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de concesiune

Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de concesiune nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

 • 4.2. Evaluarea ofertelor

Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare, dintre ofertele valabile, pe baza aplicării criteriilor pentru atribuirea contractului de concesiune.

Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea criteriilor de atribuire pentru care sunt stabilite ponderi.

În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul „nivel redevență” iar în cazul egalității în continuare , departajarea se va face în funcție de criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul „Nivelul redevenței”.

Criterii de evaluare ce urmează a fi utilizați:

Criterii de evaluare

Pondere %

Prezentarea ofertantului

14

Bonitatea financiară

5

Planul de afaceri pentru dezvoltare și exploatare

30

| Nivel redevență                                                 |           51         ~~|

Comisia de evaluare stabilește acordarea de note fiecărui subcriteriu de la 0 la 10;

Nota pe criteriu se va stabili ca medie aritmetică a notelor pe subcriterii, iar nota finală se va calcula ca medie ponderată - cu ponderile stabilite - a notelor pe criterii.

 • - prezentarea ofertantului:

 • •   structura organizatorică a acestuia, resurse umane proprii, folosirea resurselor umane locale, angajarea de antreprenori români

 • •   modul în care se dorește integrarea viitoarei afaceri în strategia de dezvoltare a ofertantului

 • •   dotarea tehnică, procedurile și soluțiile tehnice propuse

 • - bonitatea financiară a ofertantului

 • - planul de afaceri pentru dezvoltarea și exploatarea concesiunii cu detalierea următoarelor aspecte:

 • •  valoarea investiției directe (construcție, echipamente)

 • •  graficul de derulare în timp a investiției (construcție, demarare activitate, etape de dezvoltare etc.)

 • numărul de locuri de muncă nou create

 • •  desfacerea produselor parțial pe piața internă

 • •  folosirea de produse și materiale fabricate pe plan național

 • - nivelul redevenței (prețul) exprimat în lei/mp/an

 • 5. Procedura negocierii directe

Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situația în care, după repetarea procedurii de licitație conform prevederilor art.25 alin (2) din OUG nr.54/2006, nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

În cazul procedurii de negociere directă, concedentul are obligația publicării în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală anunțul de negociere.

Anunțul se transmite spre publicare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.

Pentru negocierea directă va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru licitație.

Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare astfel încât respectarea de către concedent a prerioadei prevăzute la art. 28 alin (2) din OUG nr.54/2006 să nu conducă la situația în care docuemntația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunere a ofertelor.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări la documentația de atribuire.

Concedentul are obligația transmiterii răspunsurilor însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesata care au obținut docuemntația de atribuire.

Concedentul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus ofertă valabilă.

Negocierile se desfășoară potrivit condițiilor din docuemntația de atribuire.

Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevăzute în caietul de sarcini, nu pot face obiectul negocierii.

Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări și completări necesare demonstrării conformității ofertei cu cerinșele solicitate.

În termen de 3 zile lucrătoate de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanților vizați.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de douiă zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Pentru fiecare ședință de negociere directă, concedentul întocmește un proces verbal care va cuprinde concluziile negocierilor purtate.

În baza proceselor verbale întocmite, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

 • 6. Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac

Orice persoană care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor OUG nr.34/2006 poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în jusțiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a curții de apel, conform prevederilor legale.

 • 7. Informații referitoare la clauzele contractuale

Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea termenului de 20 zile calendaristice de la data realizării comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.

Concedentul pune la dispoziția persoanelor interesate, contractul de concesiune, ca anexă a prezentelor Instrucțiuni.

Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, ’ EC.MARTIN STAIA

PT SEF BIROU

ING. MARIUS VOICU