Hotărârea nr. 2/2014

2/28.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013
Hotararea Consiliului Local 2/28.01.2014
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.1 şi art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar din anul 2013 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Dezvoltare, Directia Comunicare, Directia Urbanism, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET

APROBAT P R I M A R Nicolae ROBU


Nr. SC2014 -/ .01.2014

REFERAT

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013

Având în vedere art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, respectiv:

(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

  • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

  • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

  • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.

(1A1) Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținerii implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secțiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.

(1A2) Prefinanțarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație, în cadrul secțiunii de dezvoltare.

(1A3) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație, în cadrul secțiunii de dezvoltare.

Ținând cont de aceste aspecte precizate în legislația mai sus menționată, propunem aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013 conform anexei nr.1.

DIRECTOR ECONOMIC

SECRETAR

IOAN COJOCARI


EC. SMARANDA HARACICU

SEF SERVICIU BUGET

EC. STELIANA STANCIU


ȘEF BIROU CONTABILITATE EC. MARIANA DIMITRIU

SERVICIUL JURIDIC,


Cod FP 53 - 01, Ver. 1