Hotărârea nr. 199/2014

199/15.04.2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu"
Hotararea Consiliului Local 199/15.04.2014
privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-7692/26.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare str. prof. Mircea Neamţu";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) si alin.4 lit. (d ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 10/13.01.2009 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.262/30.06.2009 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu".

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa 1


Anexa HCL nr.............din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Amenajare strada M.Neamțu”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT Infrastructure S.R.L., aferent obiectivului de investiții „Amenajare strada M.Neamțu”, conform contractului de proiectare nr.

10 / 13.01.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției :

Durata de realizare a investiției: Varianta cu investiție medie:

11 luni

Valoare de investitie (INV)

1.320.283 lei (inclusiv TVA)

294.017 euro (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M

1.158.282 lei (inclusiv TVA)

257.941 euro (inclusiv TVA)

Capacități ( rămân nemodificate și anume)

Suprafata carosabil

3.832,30 mp

Suprafata trotuare

1.272,00 mp

Suprafata alveole arbusti

165,60mp

Borduri din beton 20x25

770,00 ml

Borduri din beton 10x20

774,00 ml

Borduri din beton 10x15

465,00 ml

Marcaje rutiere

119,62 mp

Indicatoare rutiere

14,00 buc

Stalpi indicatoare

7,00 buc

Alveole plantare arbusti

138,00 buc

Arbusti

138,00 buc

Guri de scurgere noi

26,00 buc

Camine vizitare noi

6,00 buc

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

ȘEF SERVICIU DPUH,

CHIȘ CULIȚĂ

IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU DRUMURI ȘI PODURI, VASILE OLAR

CONSILIER

VIOLA DUMITRU


România

SE APROBĂ PRIMAR, Nicolae Robu


Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Direcția Tehnică

Serviciul Drumuri, Poduri și Utilități Hidrotehnice

Nr. SC 2014 -

REFERAT

privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare strada Prof. Mircea Neamțu”

Direcția Tehnică prin Biroul Drumuri și Poduri are cuprins în programul de investiții pe anul 2014 obiectivul de investiții ,, Amenajare strada Prof. Mircea Neamțu”.

Strada Profesor Mircea Neamțu este amplasat în zona de sud a municipiului Timișoara, având o lungime de 378,00 m și face legătura între străzile Mureș (la nord ) și Musicescu (la sud).

Sectorul de drum propus spre amenjare, în momentul de față, nu se prezintă într-o situație bună din punct de vedere al viabilității rutiere precum și pentru traficul pietonal. A fost executată rețeaua de canalizare la nivel de canal colector fără a fi montate și dispozitive de preluare a apelor pluviale de pe platforma carosabilă.

Pe sectorul stradal studiat nu există trotuare amenajate, traficul pietonal desfășurându-se pe carosabil, acest lucru duce la creșterea gradului de participare la evenimente rutiere.

Strada Prof. Mircea Neamțu este o stradă de categoria III (stradă colectoare), ea deservește în general zona rezidențială, actualmente traficul autovehiculelor fiind limitat doar la accesul spre imobile și proprietăți.

Strada Profesor Mircea Neamțu beneficiază de utilitățile urbane având realizată rețeaua de alimentare cu apă potabilă, rețeaua de alimentare cu energie electrică și rețeaua de alimentare cu gaze naturale.

Având în vedere cele menționate, este necesară și oportună, realizarea tronsonului de drum propus, acest fapt conducând la îmbunătățirea accesului rutier și pietonal în zonă.

Sursa de finanțare: Bugetul local.

Primăria Municipiului Timișoara a achiziționat în cursul anului 2009 Studiul de Fezabilitate pentru „Amenajare strada Profesor Mircea Neamțu”, realizat de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 10 / 13.01.2009.

Prin HCL nr.262/30.06.2009 a fost aprobat acest Studiu de Fezabilitate.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiției ,,Amenajare strada Profesor Mircea Neamțu” a fost estimată, conform devizului general al investiției, la 1.084,64mii lei , respectiv 256,156 mii Euro (1 Euro = 4,2340 lei la data de 28.01.2009).

Având în vedere că Studiul de fezabilitate a fost întocmit în anul 2009, s-a solicitat actualizarea Devizului general, ținând cont de rata inflației și modificarea cotei TVA.

Datorită actualizării valoarea investiției a crescut la 1.320,283 mii lei (inclusiv TVA) reprezentând 294,017 mii euro (1 Euro = 4,4905 lei la data de 27.02.2014).

În vederea lansării procedurilor de atribuire a contractului de prestări servicii de întocmire a Proiectului Tehnic, Caiet sarcini , Detalii de execuție și a contractului de execuție

DIRECTOR ECONOMIC

SMARANDA HARACICU