Hotărârea nr. 197/2014

197/15.04.2014 privind reglementarea procedurilor de inscriere/radiere a constructiilor realizate fara Autorizatie de Construire/Desfiinţare si descrierea corecta a regimului de inaltime a constructiilor inscrise in cartea funciara
Hotararea Consiliului Local 197/15.04.2014
privind reglementarea procedurilor de inscriere/radiere a constructiilor realizate fara Autorizatie de Construire/Desfiinţare si descrierea corecta a regimului de inaltime a constructiilor inscrise in cartea funciara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-6984/18.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform Hotărârii Consiliului Local nr.196/1998 privind eliberarea adeverintelor de existenta pentru intabularea constructiilor executate fara autorizatie de construire, si pentru radierea constructiilor demolate fara autorizatia de desfiintare;
In conformitate cu Legea 127/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative , Monitorul Oficial Partea I nr.246/29.04.2013, prin care s-a modificat art.36 alin 2 din Legea 7/1996 republicata, a cadastrului si publicitatii imobiliare;
In temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul IX art.266-art. 269;
In conformitate cu Legea nr. 7/1996 republicata, a cadastrului si publicitatii imobiliare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba actualizarea denumirilor la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.196/1998 si actualizarea si modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.196/1998, conform Anexei 1 la prezenta hotarare.
Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.196/1998 raman neschimbate.

Art.2: Se aproba Anexa 2 ca metodologie suplimentara, pentru eliberarea adeverintei prin care se certifica existenta sau inexistenta autorizatiei de construire pentru intabularea constructiilor executate fara autorizatie de construire, definitive executate in perioada 01.01.1990-01.08.2001.

Art.3: Se elibereaza o adeverinta prin care se certifica existenta sau inexistenta autorizatiei de construire pentru intabularea constructiilor executate fara autorizatie de construire, definitive executate in perioada 01.01.1990-01.08.2001 in baza documentattilor prezentate conform Anexei 1 si Anexei 2 care vor face parte integranta din hotarare.

Art.4: Se elibereaza certificatul de inexistenta a constructiei pentru constructiile demolate fara autorizatie de desfiintare in perioada 01.01.1990-01.08.2001, in vederea radierii din cartea funciara, in baza documentatiei prezentate in Anexa 1 si Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art.5: Pentru constructiile inscrise in cartea funciara descrierea regimului de inaltime se va face conform documentatiilor prezentate in Anexa nr.1.

Art.6: Art.3, 4 din prezenta hotarare vor avea aplicabilitate pe perioada de valabilitate a art.36 alin. 2 din Legea nr.7/1996 republicata, a cadastrului si publicitatii imobiliare.

Art.7: Se instituie, incepand cu anul fiscal 2015, taxa de 0,5% pentru constructiile cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte si taxa de 1% pentru restul constructiilor, din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile art.251 din Legea nr.571/2003, comunicata de Directia Fiscala a Municipiului Timisoara care sa reprezinte taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatiei de Construire a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de existenta a Constructiei/Adeverintei.

Art.8: Pentru constructiile inscrise in cartea funciara pentru care prin Adeverinta se va specifica regimului de inaltime nu se aplica prevederile art.6 pentru acestea urmand sa se achite doar taxa de emitere a certificatului de existenta a constructiei/Adeverintei.
Art.9: Se instituie, incepand cu anul fiscal 2015, taxa 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile art.251 din Legea nr.571/2003 comunicata de Directia Fiscala a Municipiului Timisoara care sa reprezinte taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatiei de desfiintare a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de inexistenta a constructiei/adeverintei.

Art.10: Taxa pentru emiterea Adeverintei care este echivalenta cu taxa de emitere a certificatului de existenta/inexistenta constructii se va percepe de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art.11: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.12: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- OCPI Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa 2

Se va depune la Centrul de Consiliere Cetateni documentația stabilita prin H.C.L.nr.196/1998 la care se vor face face urmatoarele verificari :

 • 1. Verificare pe teren:

 • -      verificarea regimului de inaltime:

 • -      verificarea aplasamentului;

 • -      starea constructie;

 • -       servituti de vedere, streasina, trecere;

 • -      respectarea regulamentului local de urbanism valid la data construirii imobilului;

 • -      poze;

 • 2. Verificari ale actelor existente in cadrul PMT

 • -      verificarea ortofotoplanurilor existente in arhiva PMT in vederea stabilirii anului de la care apare pe planuri constructia;

 • -      verificarea planurilor de situatie existente in arhiva PMT inclusiv a planurilor in format de hartie existente in arhiva Serviciului Banca de Date Urbane si Cadastru;

 • -      se va solicita un C.F. in extenso din care rezulta vanzarile successive ale imobilului;

 • -       verificare situatie juridica teren;

 • -      detinerea unui titlu asupra terenului;

 • -      verificarea existentei Autorizatiilor de construire in arhiva Primariei Municipiului Timisoara si arhiva Directiei de Urbanism;

 • -      verificarea solicitarilor de emitere a Autorizatiilor de construire si certificatelor de urbanism;

 • -      verificarea existentei unor amenzi sau Procese verbale de contraventie asupra imobilului

Verificarea existentei Autorizatiei de Construire, Certificatelor de Urbanism, proceselor verbale de contraventie, amenzi etc, se va face dupa nume - inclusiv numele din C.F.-urile in extenso ale fostilor proprietari a imobilului, nr. C.F., nr.topo, adresa postala actuala si daca este cazul adresa veche;

 • -      verificarea daca terenul este inclus in inventarul bunurilor care apartin domeniului public sau privat al municipiului Timisoara;

 • -      verificari la Directia Fiscala referitore la data de la care se achita impozit pentru constructia pentru care se solicita certificatul de existenta a constructiei;

 • -      verificare la Serviciul Juridic daca imobilul a facut sau face obiectul unor litigii;

 • -      verificare referitoare la existenta unor cereri de revendicare la Serviciul Administrare Fond Funciar;

 • -      verificare referitoare la existenta unor cereri de revendicare la Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;

Verificarile vor fi facute prin transmiterea de adrese compartimentelor abilitate.

 • -      in cazul constructiilor situate in zona istorica se va mentiona acest lucru in referat

Toate aspectele mentionate vor fi cunprinse intr-un referat (adresa) supus spre aprobare Arhitectului Sef al Directiei Urbanism si vor fi facute intern de catre compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Timisoara fara implicarea cetateanului.

In cazul in care constructiile indeplinesc toate criteriile stabilite mai sus se va emite o Adeverinta.

In Adeverinta se va face o mentiune referitor la siguranta constructiei prin care se specifica ca Primaria Municipiului Timisoara emite un certificat de atestare a existentei constructiei nu si de atestare a sigurantei constructiei respective.

In cazul in care constructia nu indeplineste cumulativ toate criteriile solicitate mai sus in adresa inaintata petentului se vor semnala problemelor aparute si va contine obligatoriu mentiunea ca respectiva Adeverinta nu serveste pentru inscrierea in Cartea Funciara a constructiei pentru care s-a facut solicitarea. ARHITECT ȘEF                  SEF SERVICIU BANCA DE DATE

URBANĂ ȘI CADASTRU

Ciprian Silviu Cădariu                    Dan Robescu

SERVICIU B.D.U.C.

Doina Purdea

Anexa 1

Eliberarea certificatelor de existenta sau certificatelor de inexistenta a construcțiilor pentru construcțiile (case, supraetajari, extinderi, anexe gospodaresti, garaje, etc) executate sau demolate pana la data de 31 decembrie 1989, fara autorizatie de construire respectiv de desfiintare:

 • A. Intabularea

Pentru eliberarea certificatului de existenta constructii in vederea intabularii, este necesara depunerea unei documentatii care sa cuprinda urmatoarele acte:

 • 1. cerere tip in care se specifica adresa exacta din Municipiul Timisoara;

 • 2. Plan parcelar, (in 2 exemplare) cu situația conform C.F. și plan parcelar cu propunerea de intabulare a construcției, plan de situație cu amplasarea construcției cu indicarea dimensiunilor construcției și distanțelor de la construcție la împrejmuire si planuri pe nivele, planuri întocmite de persoană autorizată să execute lucrări de cadastru, tabele cu situația juridică inițială conform C.F. și propusă, de intabulare construcție; *

 • 3. extras de carte funciara al imobilului nu mai vechi de 30 zile**;

 • 4. plan de situatie si incadrare in zona scara 1:500 si scara 1:5000;

 • 5. adeverinta de la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara prin care se precizeaza data de la care se plateste impozit pe constructii si suprafetele acestora;

 • 6. in cazul peroanelor juridice-fisa mijlocului fix cu numarul de inventar si acte doveditoare care sa confirme ca societatea in cauza a executat din fonduri proprii constructia(situatii de lucrari, devize, procese verbale de receptie, deschidere de finantare, etc.)

 • 7. in cazul persoanelor fizice - declaratii legalizate de la doi martori referitoare la anul executarii constructiei si declaratie pe propria raspundere cum ca petentul este proprietarul constructiei sau sentinta judecatoresca care dispune intabularea, sau inscrisuri oficiale care cuprind acte juridice, tranzactii executorii si acte cu caracter de sentinte judecatoresti, pentru constructiile executate pana la data de 31 decembrie 1989.

 • 8. Documentația în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.

 • 9. Copie act identitate proprietar sau copie certificat de inregistrare firma emis de O.R.C.

 • 10. daca este cazul copie dupa contractul de vânzare-cumpărare, în care se specifica ca s-au vandut si constructiile, neintabulate in cartea funciara.

Documentatia depusa pentru eliberarea certificatului de existenta constructii va fi verificata si confruntata cu realitatea din teren de catre Directia Urbanism urmand a se intocmi un referat sau un proces verbal de receptie unde se va preciza:

 • -   regimul de inaltime al constructiei;

 • -   materialele din care este executata;

 • -   stadiul fizic in care se gaseste cladirea;

 • -   suprafata construita;

In baza actelor amintite mai sus Serviciul banca de Date Urbana si Cadastru va intocmi Certificatul de existenta constructii in vederea intabularii.

Certificatul va contine si o clauza care va aminti faptul ca proprietarii constructiilor, au conform Legii nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, obligatii si raspunderi privind intretinerea, repararea si urmarirea privind comportarea si exploatarea in timp a constructiilor.

 • B. Radierea

Eliberarea certificatelor de inexistenta constructii, demolate fara autorizatie de desfintare, se va face pe baza urmatoarelor acte:

 • -   Cerere tip;

 • -  Plan parcelar (in 2 exemplare) cu situația conform C.F. și plan parcelar cu propunerea de radiere construcție, plan de situație actual, întocmit de persoană autorizată să execute lucrări de cadastru, tabele cu situația juridică inițială conform C.F. și propusă, după radiere construcție*;

 • -  CD cu documentația în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.

 • -   extras de carte funciara original si nu mai vechi de 30 zile**;

 • -   declarație notariala a doi martori care specifica data, anul in care a fost demolata construcția.

 • -  In cazul in care imobilul a fost demolat pe baza unui decret de expropriere este necesara o copie a anexei la Decret sau o confirmare a Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse care a avut in administrare imobilul respectiv.

Documentatia depusa de solicitant se va verifica pe teren de catre Directia Urbanism urmand sa se intocmeasca un referat de specialitate cu constatarile facute, dupa care se va intocmi certificatul de inexistenta constructii de catre Serviciul Banca de Date Urbana si Cadastru

Notă: * Suprapunere plan parcelar cu plan de situație în cazul în care împrejmuirea nu este executată pe limitele de proprietate. Se vor indica distanțele de la construcție la limitele de proprietate.

** Actul de legătură între numerele topografice vechi și cele din C.F.-urile convertite;

ARHITECT ȘEF

Ciprian Silviu Cădariu


SEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU Dan Robescu

SERVICIU B.D.U.C.

Doina Purdea

Red./Dact. D.P.

Ex.2

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Aprobat, PRIMAR


DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

SC2014-6984/18.03.2014                                   NICOLAE ROBU

REFERAT

privind reglementarea procedurilor de inscriere a construcțiilor realizate fara Autorizație de Construcție si descrierea corecta a regimului de inaltime a construcțiilor inscrise in cartea funciara

Avand in vedere Legea nr.127/2013 privind aprobarea OUG nr.121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative Monitorul Oficial Partea I nr.246/29.04.2013 prin care s-a modificat art.36 alin 2 din Legea nr.71996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata si adresa cu nr.SC2014-005341/03.03.2014 a OCPI Timis care ne sesizeaza asupra posibilitatii aparitiei situatiei inscrierii unei constructii in cartea funciara fara ca acestea sa respecte normele de urbanism impuse de planurile de urbanism si reglementarile urbanistice in vigoare propunem modificarea si actualizarea Anexei 1 la HCL nr.196/1998 astfel :

Se pot emite Certificate de existenta/inexistenta a constructiilor pentru constructiile realizate fara autorizatie de constructie, inainte de 31 decembrie 1989, conform Anexei 1 “privind eliberarea certificatelor de existenta/inexistenta pentru intabularea constructiilor executate fara autorizatie de construire, si pentru radierea constructiilor demolate fara autorizatie de desfintare”.

Conform art.36 alin.2 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare “In cazul constructiilor realizate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, inscrierea se face in baza: autorizatiei de construire sau, in lipsa acesteia, a certificatului, prin care se atesta informatiile referitoare la constructie si detinatorul acesteia, conform evidentelor fiscale sau, dupa caz, celor din registrul agricol, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata aceasta constructie”.

Deoarece se solicita Primariei Municipiului Timisoara emiterea unui document din care sa se rezulte inexistenta autorizatiei de construire, document care se elibereaza fara verificarea respectarii legislatiei si a regulamentelor de urbanism privind executarea lucrarilor de constructii, ceea ce a dus la incrierea in cartea funciara a unor constructii care nu respecta legislatia mai sus mentionata, se impune aprobarea unei metodologii de emitere a adeverintelor prin care se confirma inexistenta autorizatiei de construire in care se specifica daca s-a respectat legislatia si in care se va mentiona daca poate fi sau nu folosita pentru inscrierea constructiilor.

Pentru constructiile realizate in perioada 01.01.1990- 01.08.2001 se aproba o metodologie suplimentara la H.C.L. nr.196/1998 - Anexa 2. Se va analiza posibilitatea emiterii adeverintei solicitate de catre petent doar dupa depunerea documentatiei conform Anexei 1 si verificarile conform Anexei 2.

Deoarece se solicita eliberarea unor adeverinte din care sa rezulte regimul de inaltime al unor constructii deja inscrise in cartea funciara, regim care in perioada respectiva nu era specificat, propunem ca pentru constructiile inscrise in cartea funciara, descrierea regimului de inaltime sa se faca cu respectarea Anexei nr.1.

Prezenta hotarare va avea valabilitate pe perioada operativa a art.36 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 republicata, a cadastrului si publicitatii imobiliare, pentru articolele care se refera la intabularea si radierea constructiilor executate in perioada 01.01.1990 - 01.08.2001.

Totodata se propune spre aprobare instituirea incepand cu anul fiscal 2015, in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul IX art.266-art. 269, taxa 0,5% pentru locuinte sau anexa la locuinta si taxa de 1% pentru restul constructiilor, din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile art.251 din Legii nr.251/2003 comunicata de Directia Fiscala a Municipiului Timisoara care sa reprezinte taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatiei de Construire a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de existenta a Constructiei/Adeverintei plus taxa de emitere a certificatului de existenta a constructiei.

Taxa pentru emiterea Adeverinței care este echivalenta cu taxa de emitere a certificatului de existenta construcții se va percepe de la data intrarii in vigoare a prezentului proiect de hotarare.

Totodata se propune spre aprobare instituirea, in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul IX art.266-art. 269 incepand cu anul fiscal 2015, taxa 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile art.251 din Legii nr.251/2003 comunicata de Directia Fiscala a Municipiului Timisoara care sa reprezinte taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatiei de desfintare a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de inexistenta a constructiei/adeverintei plus taxa de emitere a certificatului de inexistenta a constructiei.

Taxa pentru emiterea Adeverintei care este echivalenta cu taxa de emitere a certificatului de inexistenta constructii se va percepe de la data intrarii in vigoare a prezentului proiect de hotarare.

Propunem ca pentru constructiile inscrise in cartea funciara sa se perceapa doar taxa de pentru emiterea certificatului de existenta/Adeverintei.

SECRETAR

loan Cojocari

ARHITECT ȘEF Ciprian Silviu Cădariu


DIRECTOR DIRECTIA FISCALA

Adrtian Bodo

SEF SERVICIU

SERVICIU B.D.U.C.

Doina Purdea


BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

Dan Robescu

AVIZAT

Serviciul Juridic

Caius Suli