Hotărârea nr. 196/2014

196/15.04.2014 privind alocarea, pentru anul 2014, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 196/15.04.2014
privind alocarea, pentru anul 2014, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.1326/01.04.2014 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În baza prevederilor Legii nr.292/2011 - Legea asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin (6), lit. a), pct.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Pentru anul 2014, se aprobă alocarea sumei de 30000 lei de la bugetul local -"Titlul II Bunuri şi servicii - articolul 20.30. - Alte cheltuieli alineatul 20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii"- în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Prinmarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ Nr. ’                     ’

Aprobat,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Referat

privind alocarea, pentru anul 2014, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timișoara

Începând cu anul 2005, Direcția de Asistență Socială Comunitară prin Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice a inițiat, după modelul orașului înfrățit Mulhouse, „Aniversarea celor mai vârstnici timișoreni și a celor mai longevive cupluri” ( persoane peste 90 ani și cupluri cu peste 50 de ani de căsătorie).

În fiecare din anii precedenți, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prin hotărâre suma necesară în vederea aniversării vârstnicilor longevivi ( peste 90 ani) și a cuplurilor cu peste 50 ani de căsătorie. Din această sumă, pe parcursul fiecărui an, pentru aceste evenimente s-au cumpărat mici cadouri constând în obiecte personalizate pentru fiecare persoană sărbătorită.

În anul 2013, prin HCLMT nr.250/23.04.2013 s-a alocat suma de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 ani de căsătorie din Timișoara. Au fost sărbătoriți un număr de 5 persoane cu vârsta peste 90 de ani și un număr de 280 cupluri, în data de 14 noiembrie 2013, prin organizarea unei mese festive la Cantina Elba -Com S.A. Numărul total de meniuri servite a fost de 565.

Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și prevederile Legii nr.292/2011 -Legea asistenței sociale, în baza art.36 alin.2 lit.d) și alin 6, lit. a), pct.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM:

1.Alocarea, pentru anul 2014, sumei de 30.000 lei de la bugetul local - „Titlul II Bunuri și servicii- articolul 20.30.- Alte cheltuieli alineatul 20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 ani de căsătorie din Timișoara.

VICEPRIMAR,                                   SECRETAR,

TRAIAN STOIA                              IOAN COJOCARI

Direcția de Asistență

Socială Comunitară

Director executiv

Maria Stoianov

Șef Serviciu Protecția Socială a Pers. Vârstnice Maria Ciurcaș

Direcția Economică PMT

Director executiv

Smaranda Haracicu


Serviciu Juridic al PMT


Consilier juridic

Marilena Loredana Muntiu