Hotărârea nr. 195/2014

195/15.04.2014 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de partener follower la proiectul "Smart Cities 2014"
Hotararea Consiliului Local 195/15.04.2014
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de partener follower la proiectul "Smart Cities 2014"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 9800/14.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Proiectul "Smart Cities 2014", Programul Horizon 2020-Smart City;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b) şi e) şi alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara în calitate de partener follower în proiectul "Smart Cities 2014" din cadrul programului "Smart Cities and Communities", în cadrul consorţiului Smart Cities format din minim următorii parteneri:
a) Oraşe: - Ulm, Baden Wurtenberg, Germania;
- Szolonk, Ungaria;
- Novi Sad, Serbia.
b) Universităţi: - Budapest University of Technology and Economics (BME);
- Colegiul Szolnok;
- Universitatea Novi Sad;
- Universitatea Politehnica Timişoara;
c) Alţi parteneri industriali.

Art. 2: Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 90,32 milioane euro, din care bugetul pentru Municipiul Timişoara este de 1.000.000 euro, 100% nerambursabil.

Art. 3: Împreună cu partenerii din Timişoara, Municipiul Timişoara va implementa activităţile care îi vor reveni, conform descrierii proiectului, respectiv creşterea eficienţei energetice utilizând reţele smart grid, mijloace de transport ecologice şi iluminat public inteligent.

Art. 4: Municipiul Timişoara se angajează să întreţină şi să menţină funcţionale dotările rezultate în urma proiectului şi, totodată, să le îmbunătăţească şi să le perfecţioneze.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

APROBAT PRIMAR Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

serviCiul TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: wwwprimariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de partener follower la proiectul „Smart Cities 2014”

Municipiul Timișoara a primit o ofertă să participe în calitate de partener follower în proiectul ,,Smart Cities 2014” din cadrul programului Horizon 2020 - Smart City.

Scopul proiectelor finanțate prin programul mai sus menționat este identificarea, dezvoltarea și implementarea de soluții replicabile, echilibrate și integrate în domeniile energie, transport și TIC - acțiuni derulate prin parteneriatul dintre autoritățile publice și industrie.

Obiectivele cheie ale programului sunt:

 • -   Creșterea semnificativă a eficienței eneregetice globală a orașelor;

 • -  Exploatarea corespunzătoare a resurselor locale din punct de vedere al alimentării cu energie corelată cu cererea/necesarul prin: optimizarea utilizării măsurilor de eficiență energetică la nivelul sectoarelor; utilizarea/implementarea SRE - energie din surse regenerabile; sustenabilitatea transportului urban; necesitatewa reducerii drastice a emisiilor de GES în zonele urbane în condiții economice acceptabile asigurând, totodată, condiții mai bune de trai pentru cetățeni, facturi reduse la energie, transport mai rapid, locuri de muncă, etc.

 • -  Adaptarea unor soluții "zero emission district" dezvoltate de orașele fanion ale proiectului la realitățile municipiului Timișoara.

Pe baza consultărilor preliminare consorțiul Smart Cities va avea următoarea componență minimală:

 • a) Orașe: - Ulm, Baden Wurtenberg, Germania;

 • - Szolonk, Ungaria;

 • - Novi Sad, Serbia.

 • b) Universități: - Budapest University of Technology and Economics (BME);

 • - Colegiul Szolnok;

 • - Universitatea Novi Sad;

 • - Universitatea Politehnica Timișoara;

 • c)  Alți parteneri industriali.

Consorțiul va fi coordonat de către Budapest University of Technology and Economics (BME) EIT - Federated Innovation and Knowledge Center.

Bugetul alocat pentru municipiul Timișoara este de 1.000.000 euro, 100% nerambursabili.

Durata estimată a proiectului este de cel mult 4 - 5 ani.

Din 10 WorkPackage propuse de inițiatori municipiul Timișoara trebuie să aleagă. Astfel au fost alese următoarele pachete de lucru:

 • • E-bicycle - stații de încărcare, notificare smart phone stare încărcare beterie, informare proximă stație;

 • • Rețea de stații de încărcare - pentru toate tipurile (E-bicycle, E-scooter, E-car);

 • • Sistem de senzori pentru optimizarea iluminatului stadal.

Ținând cont de cele mai sus menționate propunem spre aprobare participării Municipiului în calitate de partener follower la proiectul ,,Smart Cities 2014” din cadrul programului Horizon 2020 - Smart City.


VICEPRIMAR,

DAN DIACONU


DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


DIRECTOR D. ECONOMICĂ, SMARANDA HARACICU


ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ


ȘEF BIROU, CRISTINA GAVRA


CONSILIER,

NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,