Hotărârea nr. 192/2014

192/15.04.2014 privind aprobarea participarii Cantinei de Ajutor Social Timisoara la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National - 2014" in vederea achizitionarii unui autovehicul prin acest program
Hotararea Consiliului Local 192/15.04.2014
privind aprobarea participarii Cantinei de Ajutor Social Timisoara la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National - 2014" in vederea achizitionarii unui autovehicul prin acest program


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. 661/24.02.2014 al Cantinei de Ajutor Social Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Hotărârea Consiliului Local nr.86/11.03.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014;
Avand in vedere Fila de Buget nr.1171/01.04.2014 a Cantinei de Ajutor Social Timisoara, aprobata de director economic d-na Smaranda Haracicu;
In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000- pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale ce alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale;
In temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar- fiscale, art.24, alin.(3), lit. (e), cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere art.13, alin (1), lit.(s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu ;
In baza art.32, alin (n) din Ghidul de finantare a Programului de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National aprobat prin Ordinul nr.364/19.03.2014 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climaterice;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba participarea Cantinei de Ajutor Social Timisoara la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National - 2014" in vederea achizitionarii unui autovehicul nou pentru parcul auto propriu avand in vedere Fila de Buget nr.1171/01.04.2014 aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr.86/11.03.2014.

Art. 2: Se aproba casarea si predarea autovehiculului uzat de tip FORD SCORPIO 2,4 litri, cu datele de identificare mentionate in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru participarea la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National - 2014".

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Cantina de Ajutor Social Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Tehnice;
-Directiei Urbanism;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
-Directiei Dezvoltare;
-Directiei Comunicare
-Directiei de Mediu;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA NR.1 la HCL nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE AUTOVEHICOLULUI UZAT CE FACE OBIECTUL PARTICIPARII LA

„Programul de Stimulare a înnoirii Parcului Auto National - 2014 „

Nr. crt.

Categoria

Marca

Tipul

Anul de fabrica tie

Data primei inmatri culari

Numarul de identificare

Nr.

inmatriculare

Capacitatea cilindrica (cm3)

1

Autoturism

Ford

Scorpio 2,4 i

1990

27.02.2006

WFOFXXGAGFLU50934

TM-49-PMT

2394

DIRECTOR jr. RODICA COJAN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645 e-mail: cantinasocialatm@yahoo.com Web:http://www.cantinasocialatm.ro/

Nr.661/ 24.02.2014

Aprobat, Primar,

Nicolae Robu

REFERAT privind aprobarea participării Cantinei de Ajutor Social Timișoara la “Programul Rabla 2014”

Cantina de Ajutor Social Timișoara este o instituție publică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care prestează servicii sociale persoanelor aflate în situații economico-sociale deosebite, activitățile fiind finanțate din fonduri publice de la bugetul local.

Cantina de Ajutor Social Timișoara are în dotare autoturismul de tip FORD SCORPIO, an de fabricație 1990, autoturism pentru care în anii precedenți s-au făcut demersurile necesare de disponibilizare conform HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fâră plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, demersuri rămase fără rezultat datorită refuzurilor primite din partea insituțiilor publice cărora le-a fost transmisă oferta de disponibilizare a autoturismului de tip FORD SCORPIO.

Avand în vedere prevederile art. 39 din Ordinul nr. 1239 din 14 mai 2013 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național conform căruia instituția îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a participa în cadrul programului,

Având în vedere prevederile art. 40, lit.(o) din Ordinul nr. 1239 din 14 mai 2013 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național conform căruia pentru întocmirea dosarului de acceptare în cadrul programului este necesar documentul care atestă ” hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conțină acordul cu privire la casarea autovehicului uzat și achiziționarea autovehicului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare ce urmează a fi solicitat, precum și modalitatea de asigurare și susținere a diferenței până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehicului nou”,

Datorită faptului că se preconizează ca anul 2014 să fie ultimul în care Ministerul Mediului prin Administrația Fondului pentru Mediu să organizeze programul Rabla începând cu luna martie și instituția noastră având acest autorism marca FORD SCORPIO, an fabricație 1990, care necesită reparații majore, reparații care conform evaluărilor de specialitate al service-ului în care s-a aflat în repetate rânduri ar ajunge la o valoare mult mai mare decât valoarea estimată a autoturismului, este mai eficient și economic al introduce în acest program de reînnoire a parcului auto, pentru a reducere costurile de întreținere și administrare a acestui autovehicul,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645 e-mail: cantinasocialatm@yahoo.com Web:http://www.cantinasocialatm.ro/

Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm aprobarea și susținerea financiară pentru a participa la program pentru achiziționarea unui autovehicul , marca Dacia Logan MCV Laureate, la un preț aproximativ de 9900 Euro (cu TVA).

Viceprimar, Stoia Trai an

Secretar, Cojocari loan


Director, Cojan Rodica

AVIZAT JURIDIC, Cantina de Ajutor Social

AVIZAT JURIDIC,