Hotărârea nr. 191/2014

191/15.04.2014 privind aprobarea prelungirii cu un an a Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.137/24.04.2007, încheiată între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez in România, Filiala Timişoara pentru susţinerea serviciului social Ť Cantina Socială Aurelian Balintť privind cazurile care necesită transport la domiciliu a hranei, din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 191/15.04.2014
privind aprobarea prelungirii cu un an a Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.137/24.04.2007, încheiată între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez in România, Filiala Timişoara pentru susţinerea serviciului social Ť Cantina Socială Aurelian Balintť privind cazurile care necesită transport la domiciliu a hranei, din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1160/31.03.2014 al Cantinei de Ajutor Social Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere referatul de necesitate nr. SC2014-007364/21.03.2014 al Serviciului de Ajutor Maltez în România, Filiala Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimnoiu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şu societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minoritatilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/2007 privind suplimentarea fondurilor alocate de către Municipiul Timişoara către Serviciul de Ajutor Maltez în România:
Având în vedere Legea nr.208/1997 privind Cantinele de ajutor social;
În baza prevederilor Legii nr.292/2011, art.136,alin (1),lit.a din Legea asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2 lit."d" si "e", alin 6 lit "a" pct.2 alin 7, lit "a" din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea actului aditional de prelungire cu un an a Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.137/24.04.2007 , respectiv până la data de 24 aprilie 2015 încheiată între Municipiul Timişoara şi Serviciului de Ajutor Maltez în România, Filiala Timişoara, pentru susţinerea serviciului social "Cantina socială Aurelian Balint", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă suplimentarea fondurilor alocate de către Municipiul Timişoara către Serviciul de Ajutor Maltez, filiala Timişoara cu suma de 27.467 lei, respectiv alocarea sumei de 419.894 lei pentru anul 2014 in vederea sustinerii financiare pentru "Cantina Sociala Aurelian Balint".

Art. 3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcşiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Mangementul Calităţii;
- Cantinei de Ajutor Social Timişoara;
- Serviciului de Ajutor Maltez din România, Filiala Timişoara;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645 e-mail: cantinasocialatm@yahoo.com http://www. cantinasocialatm.ro/


Nr. 1160/31.03.2014

Aprobat, Primar, NICOLAE ROBU

REFERAT

privind aprobarea prelungirii cu un an a Convenției încheiate între Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara pentru susținerea serviciului social « cantină socială » privind cazurile care necesită transport la domiciliu a hranei, din municipiul Timișoara

Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. C.Porumbescu nr.32 este o organizație neguvernamentală care furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice. Serviciul de Ajutor Maltez Timișoara își desfășoară activitatea conform Legii 208/1997 privind cantiele de ajutor social și acreditării nr.424/15.10.2013 eliberată de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timis.

Cantina socială « Aurelian Balint» a Serviciului de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara, a început să funcționeze în colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara pe baza Hotărârii nr.13 din 16.07.1996, și reinoita prin HCL nr. 137/24.04.2007. În baza HCL nr.137/24.04.2007, se suplimentează fondurile alocate cu 53.603 lei reprezentând plata salariilor personalului angajat al cantinei sociale a Serviciului de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara și se aprobă Convenția de Parteneriat nr.SC 8387/11.04.2007 dintre Municipiul Timișoara și Serviciului de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara, care este anexă a HCL menționat.

In 2012 parteneriatul este prelungit prin Act aditional nr.183/24.04.2012, in baza HCL NR.183/24.04.2012 SI IN CARE SE ARATA CA FONDURILE ALOCATE SUSTINERII CANTINEI SOCIALE NECESARE CU SUMA DE 45.512 LEI REPREZENTAND CHELTUIELI SALARIALE , APA, GAZ, CURENT SI HRANA, DIN CAP. BUGETAR .68, cod 10 Cheltuieli de personal si COD 20 Bunuri si servicii.

În data de 27.02.2012 s-a depus la sediul Cantinei de Ajutor Social Referatul de necesitate cu nr.120/27.02.2012 al Serviciului de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara și la registratura Municipiului Timișoara referatul cu nr.SC2012-005261/27.02.2012, prin care se solicita menținerea colaborării între Cantina de Ajutor Social Timișoara și Serviicul de Ajutor Maltez Timișoara și Consiliul Local din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez, prin susținerea financiară cu sumele necesare pentru continuarea activității serviciului - Cantină Socială, destinat persoanelor din Municipiul Timișoara care nu se pot deplasa.

Prin referatul nr.777/25.02.2013 ,s-a solicitat prelungirea Conventiei de parteneriat nr.8387/11.04.2007 , cu 1 an, primindu-se finantare pentru Cantina Sociala in anul 2013 in valoare de 392.427 lei pentru hrana, cheltuieli salariale si cheltuieli gospodărești ( apa, curent si gaz) . ~

În data de 31.03.2014 s-a depus la sediul Cantinei de Ajutor Social Referatul de necesitate cu nr.200/18.03.2014 al Serviciului de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara și la registratura Municipiului Timișoara referatul cu nr.SC2014-007364/21.02.2014, prin care se solicita menținerea colaborării între Cantina de Ajutor Social Timișoara și Servicul de Ajutor Maltez Timișoara și Consiliul Local din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez, pentru susținerea financiară cu sumele necesare pentru continuarea activității serviciului - Cantină Socială in anul 2014, destinat persoanelor din Municipiul Timișoara care nu se pot deplasa.

Suma solicitata de catre Serviciul de Ajutor Maltez in Romania Filiala Timișoara pentru sustinerea serviciului social Cantina Sociala - Aurelian Balint - « Bucataria pe Roti» pentru anul 2014, este de 419.894 lei, cu 27.467 lei mai mult decat in anul 2013.

Suma de 419.894 lei reprezinta :

 • - cheltuieli cu hrana- finantarea a 100 porti de hrana ;

 • - cheltuieli gospodaresti ;

 • - cheltuieli cu salarii ;

 • - cheltuieli pentru pachete de Paste si Craciun pentru beneficiari.

În baza celor menționate propunem prelungirea cu un an, respectiv până la data de 24.04.2015 a Convenției de Parteneriat nr. SC 8387/11.04.2007 încheiată între Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara convenție care expiră la data de 24.04.2014 și suplimentarea fondurilor alocate Serviciului de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara cu suma de 27.467 lei , fata de anul 2013.

VICEPRIMAR TRAIAN STOIA


Serviciul Juridic


Director

jr. Rodica Cojan


SECRETAR

IOAN COJOCARI

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția Economică Director executiv Smaranda Haracicu

Cantina de Ajutor Social Timișoara

Sef serviciu

Gabriela Teslaru

Consilier Juridic jr. Ursei Sandra

Anexă la HCLMT w./Q l din /g~-

ACT ADIȚIONAL

La Convenția - anexă ia H.C.L.M.T nr.l 37/24.04.2007

L PĂRȚILE CONVENȚIEI:

Li Municipiul Timișoara cu sediul în Timișoara, str. C.D. Loga nr.l, reprezentat prin domnul Primar NICOLAE ROBU

Și

 • 1.2 Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu nr.32, reprezentată prin doamna Ildiko Maria Baranyi, președinte

Au convenit la încheierea prezentului act adițional la Convenția - anexă la H.C.L.M.T nr.l37/24.04.2007 pentru susținerea serviciului social „Cantina socială Aurelian Balint’\ cu activitate în Municipiului Timișoara.

Art.I Se prelungește pentru o perioadă de un an, pană la data de 24.04.2015 Convenția de Partenriat nr.SC83 87/11.04.2007, anexă la H.C.L.M.T nr.l37/24.04,2007.

Art. 2 Capitolul IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR va avea următorul conținut:

„ Art. 4.1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA va asigura

 • 4.1.1 Finanțarea a 100 de porții de hrană, cu alocația zilnică de 6 lei / persoană reprezentând prânzul, respectiv 219.000 lei/an, cu transport la domiciliu;

 • 4.1.2 Alocarea fondurilor, respectiv 155.994 lei/an, pentru cheltuieli salariate pentru doi bucătari, un ajutor de bucătar cu 2 ore, doi șoferi, un administrator cantina , un economist, un mecanic de întreținere, un casier;

 • 4.1.3 Alocarea fondurilor în valoare de 34.900 lei/ an, pentru cheltuieli gospodărești ( apă, canal,salubritate, curent, gaz)

4.1.4, Alocarea a 10.000 lei pe an pentru pachete in valoare de 50 lei/beneficiar cu ocazia sărbătorilor de Paste si Crăciun.

4.1.5 Monitorizarea dosarelor întocmite și aprobate de către Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara, prin serviciul de specialitate „Cantina de Ajutor Social Timișoara”, o dată la 6 luni pentru a evita dublarea abonaților.

Art. 4.2 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA, FILIALA TIMIȘOARA va asigura

 • 4.2.1 Respectarea destinației sumelor alocate prin HCL și încadrarea corectă a acestora în capitolele bugetare corespunzătoare, conform art.4.1 din prezentul act adițional;

 • 4.2.2 Selectarea beneficiarilor cantinei în baza unei cereri scrise și a unui dosar social întocmit și aprobat în conformitate cu prevederile legale;

 • 4.2.3 Transferarea, conform legislației a sumelor lunare încasate de la beneficiari, în contul Municipiului Timișoara;

 • 4.2.4 Stabilirea listelor lunare ale beneficiarilor cantinei și comunicarea spre informare Cantinei de Ajutor Social Timișoara, str. Telegrafului nr.8, pentru evitarea dublării beneficiarilor;

 • 4.2.5 Respectarea legislației sanitar-veterinare și PSI în ceea ce privește pregătirea și transportul hranei către beneficiari cu mașinile proprii.,,

Toate celelalte clauze ale Convenției -- anexă la H.C.L.M.T nr. 137/24.04.2007 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Primăria Municipiului Timișoara

Primar

NICOLAE ROBU

Serviciul de Ajutor Maltez în România

Filiala Timișoara

.-Z"     . V ?1. A V