Hotărârea nr. 19/2014

19/28.01.2014 privind aprobarea reactualizării Devizului General aferent tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"
Hotararea Consiliului Local 19/28.01.2014
privind aprobarea reactualizării Devizului General aferent tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 -1557/23.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 127/26.02.2013, prin care s-a aprobat Devizul General actualizat după semnarea tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit. b) şi alin. 4, lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Devizul General reactualizat aferent tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara constituită prin Dispoziţia nr. 1431/28.07.2010 a Primarului Municipiului Timişoara, modificată prin Dispoziţia nr. 169/02.02.2011, Dispoziţia nr.626/03.03.2011, Dispoziţia nr. 1178/11.10.2012, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Instituţii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.
- Direcţiei Generale AM POS Mediu;
- Unităţii de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                        APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                       PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                            NICOLAE ROBU

PRIMĂRIA

NR. SC2014 -...........................

REFERAT

pentru aprobarea reactualizării Devizului General aferent tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană"

Prin contractul de finanțare semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor nr. 102831/22.11.2010, se asigura finanțarea proiectului Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană, prin POS Mediu conform alocării financiare pentru perioada 2007-2013.

Proiectul în ansamblul sau conține un număr de 3 contracte de servicii, 4 contracte de lucrări la care se adaugă și alte costuri pentru plata taxe/avize/acorduri/autorizații, inclusiv unele lucrări neprevăzute inițial. Cele 4 contracte de lucrări au fost tip FIDIC Galben.

Ultimul Deviz General a fost aprobat de Beneficiar prin HCL nr. 127/26.02.2013, după semnarea tuturor contractelor din cadrul proiectului.

Având în vedere că pe parcursul derulării contractelor, datorită faptului că ofertanții nu au avut un plafon maxim pe fiecare capitol de deviz general, ci s-au raportat la valoarea estimată pe total contract, la unele capitole de cheltuieli s-au făcut economii iar la altele sunt necesare majorări ale sumelor alocate, se impun unele realocări între capitolele și subcapitolele de cheltuieli.

Se justifică actualizarea Devizului General conform prevederilor legale în vigoare pentru a se putea finaliza decontările pentru toate contractele atribuite în cadrul proiectului și în plus se va impune și întocmirea unui act adițional la contractul de finanțare semnat cu MMP prin care se va modifica Anexa 1.5 la contractul de finanțare (Valoarea eligibila a proiectului conform POS Mediu împărțită pe categorii de cheltuieli eligibile conform SMIS). Acest demers este condiționat de revizuirea devizului general.

Realocările între capitolele de cheltuieli efectuate prin reactualizarea Devizului General, se realizează cu încadrarea în valoarea totala a Devizului General aprobat prin HCL nr. 127/26.02.2013.

În cele ce urmează este expusă situația comparativă ca urmare a realocărilor valorilor la nivele de capitole și subcapitole de cheltuieli între Devizul General aprobat prin HCL nr. 127/26.02.2013 și Devizul General propus pentru reactualizare.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare aprobată conf. HCL 127/26.02.2013

Valoare propusa pentru reactualizare

LEI fără TVA

TVA (LEI)

LEI cu TVA

LEI fără TVA

TVA (LEI)

LEI cu TVA

1

2

6

7

8

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

6.187.745,50

1.485.058,92

7.672.804,42

4.545.916,15

1.091.019.88

5.636.936,03

1,3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

6.187.745,50

1.485.058,92

7.672.804,42

4.545.916,15

1.091.019.88

5.636.936,03

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3,1

Studii de teren

419.864,00

100.767,36

520.631,36

643.893,00

154.534.32

798.427,32

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

142.650,00

34.236,00

176.886,00

142.650,00

34.236,00

176.886,00

3,3

Proiectare și inginerie

14.034.303,89

3.368.232,93

17.402.536,82

13.810.274,89

3.314.465.97

17.124.740,86

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare aprobată conf. HCL 127/26.02.2013

Valoare propusa pentru reactualizare

LEI fără TVA

TVA (LEI)

LEI cu TVA

LEI fără TVA

TVA (LEI)

LEI cu TVA

1

2

6

7

8

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

4.500,00

1.080,00

5.580,00

4.500,00

1.080,00

5.580,00

3,5

Consultantă

2.406.360,00

577.526,40

2.983.886,40

2.406.360,00

577.526,40

2.983.886,40

3,6

Asistentă tehnică/supervizare

4.140.260,00

993.662,40

5.133.922,40

4.140.260,00

993.662,40

5.133.922,40

TOTAL CAPITOL 3

21.147.937,89

5.075.505,09

26.223.442,98

21.147.937,89

5.075.505,09

26.223.442,98

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

19.912.637,48

4.779.033,00

24.691.670,48

27.523.955,87

6.605.749,41

34.129.705,28

4,2

Montaj utilaje tehnologice

34.742.657,56

8.338.237,81

43.080.895,37

31.521.820,75

7.565.236,98

39.087.057,73

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care se montează

114.368.196,03

27.448.367,05

141.816.563,08

111.350.169,05

26.724.040,57

138.074.209,62

4,4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

1.099.746,00

263.939,04

1.363.685,04

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

170.123.237

40.829.577

210.952.814

170.395.946

40.895.027

211.290.973

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare aprobată conf. HCL 127/26.02.2013

Valoare propusa pentru reactualizare

LEI fără TVA

TVA (LEI)

LEI cu TVA

LEI fără TVA

TVA (LEI)

LEI cu TVA

1

2

6

7

8

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

1.106.102,10

265.464,50

1.371.566,60

1.106.102,10

265.464,50

1.371.566,60

5.1.1. Lucrări de construcții

1.106.102,10

265.464,50

1.371.566,60

1.106.102,10

265.464,50

1.371.566,60

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

787.541,00

0,00

787.541,00

787.541,00

0,00

787.541,00

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

4.495.469,00

1.078.912,56

5.574.381,56

5.864.590,19

1.407.501,65

7.272.091,84

TOTAL CAPITOL 5

6.389.112,10

1.344.377,06

7.733.489,16

7.758.233,29

1.672.966,15

9.431.199,44

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

245.753,20

58.980,77

304.733,97

392.094,40

94.102,66

486.197,06

6,2

Probe tehnologice și teste

935.583,80

224.540,11

1.160.123,91

789.242,60

189.418,22

978.660,82

TOTAL CAPITOL 6

1.181.337,00

283.520,88

1.464.857,88

1.181.337,00

283.520,88

1.464.857,88

Auditul proiectului

27.480,00

6.595,20

34.075,20

27.480,00

6.595,20

34.075,20

TOTAL GENERAL

205.056.850

49.024.634

254.081.484

205.056.850

49.024.634

254.081.484

Din care C+M

61.949.143

14.867.794

76.816.937

64.697.795

15.527.471

80.225.266

TOTAL PROIECT

205.056.850

49.024.634

254.081.484

205.056.850

49.024.634

254.081.484

La Capitolul 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului din valoarea alocată, respectiv 6.187.745,50 lei, s-a cheltuit suma de 4.545.915,50 și s-a economisit suma de 1.641.830 lei.

Această sumă se redistribuie între Capitolele 4 și 5 astfel:

Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiția de bază, valoarea alocată, respectiv 170.123.237 lei se suplimentează cu suma de 272.709 lei rezultând suma de 170.395.946 lei.

Capitolul 5: Alte cheltuieli, valoarea alocată, respectiv 6.389.112 lei se suplimentează cu suma de 1.369.121 lei rezultând suma de 7.758.233 lei.

Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:

Să se aprobe de către Consiliul Local,

  • 1.  Devizul General reactualizat aferent tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană", conform Anexei 1 la proiectul de HCL.

  • 2. Aducerea la îndeplinire a hotărârii de către Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara constituită prin Dispoziția nr. 1431/28.07.2010 a Primarului Municipiului Timișoara, modificată prin Dispoziția nr. 169/02.02.2011, Dispoziția nr.626/03.03.2011, Dispoziția nr. 1178/11.10.2012, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA.

    VICEPRIMAR,

    DAN DIACONU


SECRETAR,

IOAN COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ, SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU

ȘEF SERVICIU EMSUP, IOAN ZUBAȘCU

AVIZAT JURIDIC


CONSILIER, GHEORGHE GOLBAN

Red. G.G.

Ex.2