Hotărârea nr. 189/2014

189/15.04.2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii, situate in Timisoara, str Ciprian Porumbescu, nr. 59, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Asociatiei Oncohelp
Hotararea Consiliului Local 189/15.04.2014
privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii, situate in Timisoara, str Ciprian Porumbescu, nr. 59, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Asociatiei Oncohelp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.IF2014-004408/27.03.2014 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere cererea nr E22014-006342/04.03.2014 formulata de Asociatia Oncohelp;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In temeiul art. 250 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si dispozitiile anexei nr. 6 privind procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri prevazuta la art. 250 alin. 1 pct. 19 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, a Hotararii Consiliului Local nr 285/30.05.2013;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr 285/30.05.2013, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2014;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 59 datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2014, Asociatiei Oncohelp, cu sediul in Timisoara, str. Ciprian Porumbescu, nr 59 , CUI 17802939.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociatiei Oncohelp;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI