Hotărârea nr. 187/2014

187/15.04.2014 privind privind repartizarea ap. 5 din str. Miloia bl. B2 către Zănoagă Alina Claudia
Hotararea Consiliului Local 187/15.04.2014
privind privind repartizarea ap. 5 din str. Miloia bl. B2 către Zănoagă Alina Claudia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-8842 din data de 03.04.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
În conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 36 alin. (5) lit. a) şi art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 17 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea ap. 5 din str. Miloia bl. B2, către Zănoagă Alina Claudia, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara nr. 116/2009 la poziţia 184.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Biroul Locuinţe - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Biroului Locuinţe;
- Numitei Zănoagă Alina Claudia
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

A p r o b a t: P R I M A R,

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2014-8842/03.04.2014

R E F E R A T

privind repartizarea ap.5 din str. Miloia bl.B2

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluționate cererile primelor 183 persoane înscrise pe lista de priorități.

Apartamentul 5 din str. Miloia bl.B2 a devenit liber ca urmare a predării acestuia de către fosta chiriașă Berdeiu Simona prin cererea nr CT2014-000986/03.03.2014.

Apartamentul 38 din str. Miloia bl.B1 sc.A a devenit liber ca urmare a predării acestuia de către fostul chiriaș Simu Mircea Adi prin cererea nr. CT2014-364/28.01.2014.

Apartamentul 39 din str. Miloia bl.B1 sc.A a devenit liber ca urmare a predării acestuia de către fostul chiriaș Bacer Alexandru prin cererea nr. CT2014-001033/05.03.2014.

Astfel, la data de 25.03.2014 au fost invitate următoarele persoane înscrise pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv, doamna Zănoagă Alina Claudia, înscrisă pe listă la poziția 184, domnul Atanasoe Ilie, înscris pe listă la poziția 187 și doamna Bordianu Gabriela înscrisă pe listă la poziția 189. Precizăm că persoanele aflate pe pozițiile 185, 186 și 188 au depășit vârsta de 36 de ani.

Domnul Atanasoe Ilie și doamna Bordianu Gabriela nu s-au prezentat pentru a-și expima opțiunea. Doamna Zănoagă Alina Claudia s-a prezentat și în prezența membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL a reconfirmat criteriile de acces la locuință și astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat, optând pentru apartamantul 5 din str. Miloia bl.B2.

Având în vedere cele de mai sus, propunem repartizarea apartamentului 5 din str. Miloia bl.B2 către doamna Zănoagă Alina Claudia

V I C E P R I M A R,                            SECRETAR,

Traian Stoia                                                Ioan Cojocari

DIRECTOR,

Martin Staia

ȘEF BIROU,

Mihai Boncea

Avizat juridic,


Cod FO 53-01 ver.1