Hotărârea nr. 185/2014

185/15.04.2014 privind aprobarea evaluării terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului Timişoara conform Hotărârii Guvernului nr. 1016/ 2005, precum şi înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform Anexei
Hotararea Consiliului Local 185/15.04.2014
privind aprobarea evaluării terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului Timişoara conform Hotărârii Guvernului nr. 1016/ 2005, precum şi înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform Anexei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 6388/12.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1031/14.12.1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţiilor administrativ teritoriale;
Având în vedere Legea Contabilităţii nr. 82/1991, art. 13 privind evidenţierea mijloacelor fixe în contabilitate sintetică şi analitică, precum şi înregistrarea în bilanţul contabil a elementelor patrimoniale;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1016 / 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 500/1994 - privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă evaluarea terenurilor intabulate în Cartea Funciară în baza Hotărârii de Guvern numărul 1016/2005, evidenţiate în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aprobă înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT


PRIMAR

NICOLAE ROBU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI

NR. SC2014 - 6388/ 12.03.2014

REFERAT

Privind aprobarea evaluării terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului Timișoara conform H.G. 1016/2005, precum și înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform anexei

Prin Hotărârea de Guvern numărul 1016/2005 se prevede atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al muncipiilor, orașelor și comunelor în județul Timiș, astfel au fost stabilite terenurile care se află în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Conform Legii 215/ 2001 care reglementează regimul general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea administrației publice locale, se aprobă constituirea patrimoniului admistrativ-teritorial, bunuri care aparțin domeniului public, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial, care sunt supuse inventarierii și evaluării.

Terenurile, domeniul public al Municipiului Timișoara, sunt evidențiate în baza Legii 82/1991 în contabilitatea mijloacelor fixe în conturi specifice urmând a fi înregistrate în bilanțul contabil, reflectând astfel situația reală a elementelor patrimoniale.

În anexa la prezentul referat este evidențiat modul de evaluare a terenurilor care fac obiectul Hotărârii de Guvern numărul 1016 din 2005. Evaluarea a fost efectuată de către ing. Petru Opra, din cadrul Compartimentului Terenuri în luna decembrie 2013.

Față de cele de mai sus:

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe:

Evaluarea terenurilor intabulate în Cartea Funciară în baza Hotărârii de Guvern numărul 1016/2005, precum și înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform anexei la prezenta.

Viceprimar,

Traian Stoia


Pt. Secretar

Simona Drăgoi

Director,

Martin Staia

Director, Direcția Economică

Smaranda Haracicu

Șef Birou,

Călin Nicușor Pîrva

Redactat,

Loredana Oprișor

AVIZAT Serviciul juridic

ANEXA

EVALUAREA TERENURILOR INTABULATE IN DOMENIUL PUBLIC CONFORM H.G. 1016/2005

Nr. crt.

Descriere

Adresa

Nr.

C.F.

Nr.top

Supraf. C.F. (mp)

Nr.top

.

Sarme s

Propr.

Domeniu public H.G./ pozitie

Domeniu privat H.C.L.

Situația C.F. actuală

Nr.inventar

Valoare inventar (LEI)

1

Casa si curte

P-ta Badea Cârțan 8

13176

411757

5490-5491

1569,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1456

Mun.TM d.public asupra A1

1150

2

Teren arabil

Str. Marginii 4

56786 adus din CF nr.17 202356 426498

2131

6726,00

-

Statul Roman nationalizare adm. Electrobanat

1016 / 2005 poz.1457

Mun.TM d.public asupra A1

1152

3

Gradina

Str. Marginii 4

56786 adus din CF nr.17 202357 426469

2129/1

336,00

-

Statul Roman nationalizare adm. Electrobanat

1016 / 2005 poz.1458

Mun.TM d.public asupra A1

1151

4

Gradina

Str. Marginii 4

56786 adus din CF nr.17 202358 426467

2129/2

418,00

-

Statul Roman nationalizare adm. Electrobanat

1016 / 2005 poz.1459

Mun.TM d.public asupra A1

1151

5

Gradina

Str. Marginii 4

56786 adus din CF nr.17 202359 426522

2129/3

6300,00

-

Statul Roman nationalizare adm. Electrobanat

1016 / 2005 poz.1460

Mun.TM d.public asupra A1

1151

6

Grădină casă și curte

Armoniei 38 B

Armoniei 38 A

29594

408263

2119/1

2120/1

5414

975

Statul Roman teren Proprietar partc -asupra ctii

1016 / 2005 poz.1461

Mun.TM d.public asupra A1          dr de

propr.dobandit prin Lege cota de 681/6389 -Morosanu Octav

1153

7

Teren arabil

Str. Armoniei

24

2181 421605

2155/a

17433,00

-

Statul Roman expropr.44076/1 949

1016 / 2005 poz.1462

Mun.TM d.public asupra A1

1155

8

Teren arabil

Str. Armoniei 20A

2180

2180

426479

405444

2161 2161/1 2161/2 2161/3

17322

5562

1791

9969

-

Statul Roman expropr.44076/1 949

1016 / 2005 poz.1463

Mun.TM d.public top.2161/2

1154

9

Gradina

Str. Armoniei 20A

2180 408328

2162/1

800,00

Statul Roman expropr.44076/1 949

1016 / 2005 poz.1464

Alexandru Didina Dorina si Olariu Nicolae asupra A1 prin contract de cumparare

3101

109600,00

10

Teren arabil

Str. Armoniei 6

2177

2729

2179

2179, 2181

9323,00

-

Statul Roman expropr.44076/1 949

1016 / 2005 poz.1465

HCL 46/2006

HCL 47/2006

Mun.TM d.privat asupra A1, top.2179, 2181 - top dezmembrat in 49 parcele

1156

11

Teren arabil

Str. Armoniei 4

2729

2181

2179, 2181

10158,00

-

Statul Roman expropr.44076/1 949

1016 / 2005 poz.1466

HCL 46/2006

HCL 47/2006

Mun.TM d.privat asupra A1, top.2179, 2181 - top dezmembrat in 49 parcele

1156

12

Gradina

Str. Armoniei

23

2189

407205

2100

2100-2101

7632

8198

-

Statul Roman cump.41/1981 Adm ICRAL

1016 / 2005 poz.1467

Mun.TM d.public aupra A1

1265

13

Casa si curte

'

2189

407205

2101 2100-2101

566

8198

-

Statul Roman cump.41/1981 Adm ICRAL

1016 / 2005 poz.1468

Mun.TM d.public aupra A1

1265

14

Gradina

Str. Armoniei 3

53414

202368

426474

2054/2

2900,00

-

Statul Roman donatie

1016 / 2005 poz.1469

Mun.TM d.public aupra A1

1158

15

Gradina

Câmpina 8

53414

202369

2060/1/1

1400,00

-

Statul Roman donatie

1016 / 2005 poz.1470

Mun.TM d.public aupra A1

1160

16

Teren

Câmpina 8

53414

202370

426472

2067/1

1400,00

-

Statul Roman donatie

1016 / 2005 poz.1471

Mun.TM d.public asupra

A1

1160

17

Gradina

Str. Armoniei 5

2370

424690

2061

2061,

2062

2416

2925

-

Statul Roman

D223/1974

1016 / 2005 poz.1472

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1159

18

Casa si curte

Str. Armoniei 5

2370

424690

2062

2061,

2062

509

2925

-

Statul Roman

D223/1974

1016 / 2005 poz.1473

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1159

19

Teren

Calea Sever

Bocu 100

1

202355

426524

2188/1/1

8556,00

-

Prim.Timisoara

1016 / 2005 poz.1474

Mun.TM d.public asupra A1

1163

20

Teren

I. I. de la Brad

1

2472

202347

426525

2193/1/2

869,00

-

Statul Roman

D92/1950

1016 / 2005 poz.1475

Mun.TM d.public asupra A1

1164

21

Teren

Str. Irlanda 2

2472

140292

413370

2972/1

418,00

-

Statul Roman

D92/1950

1016 / 2005 poz.1476

Mun.TM d.public asupra

A1

3102

186.010,00

22

Teren cu 3 apart.

I. I. de la Brad

32

112235

415433

29939/1

1065,00

2464

Statul Roman expr2554/1949

1016 / 2005 poz.1477

Mun.TM d.public asupra

A1

3103

143.775,00

23

Teren

I. I. de la Brad

32

2160

422568

29939/2

1539,00

2461

Statul Roman exp44076/1949

1016 / 2005 poz.1478

Mun.TM d.public asupra

A1

3104

207.765,00

24

Casa si curte

Piata Sf.

Gheorghe 4

92

92

149579

326 326/1 326/2

838

711

127

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

Mun.TM d.public asupra A1 pentru top 326/2

3105

745.820,00

25

Casa si curte

Piata Sf.

Gheorghe 4

133009 405070-C1-U17

326/1/XVII

SAD 2

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

Mun.TM d.public asupra

A1

3106

26

Casa si curte

Piata Sf.

Gheorghe 4

133009 405070-C1-U18

326/1/XIX

SAD 4

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

Mun.TM d.public asupra

A1

3107

27

Casa si curte

Piata Sf.

Gheorghe 4

133009 405070-C1-U12

326/1/XX

SAD 5

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

Mun.TM d.public asupra

A1

3108

28

Casa si curte

Piata Sf.

Gheorghe 4

133009 405070-C1-U13

326/1/XXI

SAD 6

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

Mun.TM d.public asupra

A1

3109

29

Casa si curte

Piata Sf.

Gheorghe 4

133009 405070-C1-U19

326/1/XVIII/

B

SAD 3/B

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

Mun.TM d.public asupra

A1

3110

30

Casa si curte

Piata Sf.

Gheorghe 4

133009 405070-C1-U11

326/XIII

AP.13

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1479

HCL 235/04.12.20 12

Mun.TM d.privat asupra A1

3111

31

Parc de cartier

Boemia -Linistei

47996

202260

426506

28863/1/1/1/1

16324,00

1754

1755

1744

1740 1761/2

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1480

Mun.TM d.public asupra

A1

1341

32

Teren

C. Aradului-

Piata verde

56670

56670

149292

29787 29787/1 29787/2

1635

1345

290

23208

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1481

Mun.TM d.privat top.29787/2 conf.HCL 245/2007

Mun.TM d.public asupra A1 asupra top 29787/1, Propr.part.SC Mondo Plast asupra top 29787/2

1340

33

Teren arabil

Aleea Viilor-Alexandrescu

16975

202348

426500

23333

6629,00

-

Statul Roman cedare

1016 / 2005 poz.1482

Mun.TM d.public asupra

A1

1266

34

Teren cu cladiri industriale (Lic.Ind.Alim.)

C. Maresal Ion Antonescu 32/A

34521

411536

26614/1

21100,00

20660

20659

20657

Statul Roman Adm.Munic.

Timisoara

1016 / 2005 poz.1483

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1342

35

Spatii verzi si alei pietonale

C. Maresal Ion Antonescu 32/A

34521

424973

26612

650,00

20661

20659

20658

Statul Roman Adm.Munic.

Timisoara

1016 / 2005 poz.1484

Mun.TM d.public asupra A1

1338

36

Spatii verzi si alei pietonale

C. Maresal Ion Antonescu 32/A

34521

419838

26609/1

8770,00

20660

20659

20658

20661

20668

20669

Statul Roman Adm.Munic.

Timisoara

1016 / 2005 poz.1484

Mun.TM d.public asupra

A1

3112

37

Spatii verzi si alei pietonale

C. Maresal Ion Antonescu 32/A

34521

425828

26604

1800,00

20661

20662

20664

20665

20667

20668

Statul Roman Adm.Munic.

Timisoara

1016 / 2005 poz.1484

Mun.TM d.public asupra

A1

1339

38

Spatii verzi

Torontal- Felix

56673

426508

29797

1565,00

Nu deține m

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1485

Mun.TM d.public asupra A1

1267

39

Zona verde si alei

C. Lipovei 2

65926

147758

426478

30207/1

30207/1

30207/1/2

2825

2825

225

2903

2904

2905

2906

2907

2908

2909

2910

2912

2913

2914

2944

Statul Roman expr1815/1991

1016 / 2005 poz.1486

Mun.TM d.public

1336

1337

40

Casa si teren

C.Aradului 57

10049

143508

400216

29726/1 29726/1-29726/2, 23223/9/1/a-2/a

304

4186

23228

23229

23221

23222

Statul Roman admICRAL

1016 / 2005 poz.1487

Grup Imobiliar Trustee SA Timisoara asupra A1

1335

41

Teren intravilan pt. drum

Torontal-

Augustin Coman(extinde re strada)

134930

426480

23227/1-2/23

1181,00

-

Statul Roman

Donatie nr.9632/2002

1016 / 2005 poz.1488

Mun.TM d.public asupra A1

1334

42

Teren

Calea

Buziasului

19266

202366

426529

8572/1/1/1/2/ 2/

1574,00

-

Statul Roman Posesor la loc.

1016 / 2005 poz.1489

Mun.TM d.public asupra A1

1332

43

Teren

Calea

Buziasului

19266

202367

426526

8572/1/1/5/b

549,00

-

Statul Roman Posesor la loc.

1016 / 2005 poz.1489

Mun.TM d.public asupra A1

1333

44

Teren

Calea

Buziasului

1

202354

413100

8573/1/1/2/3

4328,00

-

Primaria

Timisoara

1016 / 2005 poz.1490

Mun.TM d.public asupra A1

1328

45

Teren

Calea

Buziasului

1

202353

426468

8573/1/1/2/6

7432,00

-

Primaria

Timisoara

1016 / 2005 poz.1491

Mun.TM d.public asupra A1

1329

46

Teren

Calea

Buziasului

1

202352

422789

8573/1/1/2/2/ 2

8573/1/1/2/2/ 2/a

6681

6681

-

Primaria

Timisoara

1016 / 2005 poz.1491

Mun.TM d.public asupra A1

1330

47

Teren

Calea

Buziasului

1

202351

426470

8574/2/4/2

2203,00

-

Primaria

Timisoara

1016 / 2005 poz.1491

Mun.TM d.public asupra A1

1331

48

Teren

Calea

Buziasului

1

202350

422613

8575/1/2/2 8575/1/2/2/a

864 (8229)

864

-

Primaria

Timisoara

1016 / 2005 poz.1491

Mun.TM d.public asupra A1

1327

49

Teren

Calea

Buziasului

19266

202363

426519

8571/1/3

420,00

-

Statul Roman

Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1

1325

50

Teren

Calea

Buziasului

19266

202362

426477

8571/1/5

420,00

-

Statul Roman

Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1

1326

51

Teren

Calea

Buziasului

19266

202364

426504

8567/1/1/2/3

1970,00

-

Statul Roman

Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1

1322

52

Teren

Calea

Buziasului

19266

202365

426474

8572/1/1/1/2/

1/3

436,00

-

Statul Roman

Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1

1323

53

Teren

Calea

Buziasului

19266

19266

422589

8567/1/1/2/1/

1 8567/1/1/2/1/ 1/2

7099

135

-

Statul Roman

Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra

A1

1324

54

Teren

Calea

Buziasului

19266

48197

410646

8571/1/1/2,

8571/1/1/2, 8574/2/2

1561

1729

-

Statul Roman

Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra

A1

3113

210735,00

55

Teren

Calea

Buziasului

19266

422954

8572/1/1/1/2/ 1/1/1/1/1/1

8572/1/1/1/2/ 1/1/1/1/1/1/1

39781

39133

-

Statul Roman

Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra A1 asupra top 8572/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/ 1

1320

56

Teren

Calea

Buziasului

19266

202360

426503

8572/3/1/1

4553,00

-

Statul Roman

Posesor la localizare

1016 / 2005 poz.1492

Mun.TM d.public asupra

A1

1319

57

Teren

Diaconu Coresi

19266

142750

420388

14167/2/1/1

18697,00

-

Statul Roman Adm.C.P.M.

Timisoara

1016 / 2005 poz.1493

Mun.TM d.public asupra

A1

1315

58

Teren

Diaconu Coresi

19266

142750

426517

14165/2/3/1

1935,00

-

Statul Roman Adm.C.P.M.

Timisoara

1016 / 2005 poz.1493

Mun.TM d.public asupra

A1

1316

59

Teren

Diaconu Coresi

19266

142750

426518

14167/2/4/1

1360,00

-

Statul Roman Adm.C.P.M.

Timisoara

1016 / 2005 poz.1493

Mun.TM d.public asupra

A1

1317

60

Teren

Diaconu Coresi

19266

202361

426476

14168/4/1

363,00

-

Statul Roman Adm.CPMTim

1016 / 2005 poz.1494

Mun.TM d.public asupra

A1

1318

61

Teren

Diaconu Coresi

19266

142750

426520

14165/2/1/1/1 /3/1

14166/2/1/1/1 /3/1

2491,00

-

Statul Roman Adm.CPMTim

1016 / 2005 poz.1495

Mun.TM d.public asupra

A1

1314

62

Teren

Diaconu Coresi

19266

142750

418904

14169/1/1

11712,00

-

Statul Roman Adm.CPMTim

1016 / 2005 poz.1495

Mun.TM d.public asupra A1

1311

63

Teren

Diaconu Coresi

19266

142750

142750

424232

14166/2/2/1/1

/1/1

14166/2/2/1/1

/1/1/1/1/1/1/a

14166/2/2/1/1

/1/1/1/1/b

45412

35185

7475

-

Statul Roman Adm.CPMTim

1016 / 2005 poz.1495

Mun.TM d.public asupra top 14166/2/2/1/1/1/1/1/1/1/a sup.32960 si top.14166/2/2/1/1/1/1/1/1 /1/b sup.9700

1312

64

Teren

Piata Sf. Petru

5

1 140750/A 407888

9497/1/1 9497/1/1/1

3476 11168

-

Primaria

Timisoara

1016 / 2005 poz.1496

Primaria Mun.TM asupra A1

1309

65

Teren

Siret 1

7789

404257

9572, 9573/1/2/1

726,00

-

Statul Ro prin Sfatul Popular al orasului TM

1016 / 2005 poz.1497

Mun.TM d.public asupra A1

3114

323.070,00

66

Teren arabil

Calea Sagului

4432 Chișoda 432827 TM

692-693/1/2/1/a/1/

3

4086,00

-

Statul Roman Nr.4179/1982 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1498

Mun.TM d.public asupra A1

1268

67

Teren arabil

Calea Sagului

4432 Chișoda 405325

692-693/1/2/1/a/1/

1/2

680,00

-

Statul Roman Nr.4179/1982 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1498

Mun.TM d.public asupra A1

1269

68

Teren cu cladiri industriale

Calea Sagului

4432 Chișoda 432834 TM

692-693/1/2/2/1/1/

1

975,00

-

Statul Roman Nr.4179/1982 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1498

Mun.TM d.public asupra A1

1270

69

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426484

692-693/5

309,00

-

Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra

A1

1271

70

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426485

692-693/6

97,00

-

Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra

A1

1272

71

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426486

692-693/12

309,00

-

Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra

A1

1273

72

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426487

695/2

309,00

-

Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra

A1

1274

73

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426488

695/5

619,00

-

Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra

A1

1275

74

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426489

695/6

619,00

-

Statul Roman

Nr.825/1972

Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra

A1

1276

75

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426490

695/12

385,00

-

Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra

A1

1277

76

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426492

695/13

352,00

-

Statul Roman Nr.825/1972 Sent.civila 826/21.01.2001

1016 / 2005 poz.1499

Mun.TM d.public asupra

A1

1278

77

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426493

695/15

342,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1500

Mun.TM d.public asupra

A1

1279

78

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426494

695/17

14,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1280

79

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426495

694/2

309,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1281

80

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426497

694/4

619,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1282

81

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426499

694/5

309,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1283

82

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426501

694/7

147,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1284

83

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426502

694/8

180,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1285

84

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426505

694/9

115,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1286

85

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426507

694/10

36,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1287

86

Teren arabil

Calea Sagului

3865

Chișoda

8653

Chisoda

416497

695/1/1 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/4

40681

25000

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1289

87

Teren arabil

Calea Sagului

3865

Chișoda

694/1/1

21696,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1288

88

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426509

695/14

320,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1299

89

Teren arabil

Calea Sagului

3865

Chișoda

8442

694/1/2

8255,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.privat c.f 8442

1295

90

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 8442

695/1/2

31722,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.privat c.f 8442

1296

91

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426510

695/7

583,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1300

92

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426511

695/8

525,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1501

Mun.TM d.public asupra

A1

1301

93

Teren arabil si casa

Radisciev 17

3865 Chișoda 426512

695/9

482,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1502

Mun.TM d.public asupra

A1

1302

94

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426513

692-693/11/1

589,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1503

Mun.TM d.public asupra

A1

1290

95

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426514

692-693/1/2/2/2/1

692-693/1/2/2/2/3

164,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1503

Mun.TM d.public asupra

A1

1291

96

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 422542

692-693/1/2/1/a/2/

1

7126,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1504

Mun.TM d.public asupra

A1

1292

97

Teren arabil

Calea Sagului

3865 Chișoda 426515

692-693/1/2/1/a/2/

3

80,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1504

Mun.TM d.public asupra

A1

1293

98

Teren arabil

Str. Pelinului 8

10149

426491

18888 18888-18889/1

2371

2246

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1505

contract vinzare-cumparare KOVALCSIK IOAN

1294

99

Teren arabil

Str. Pelinului

10

10149

426491

18889 18888-18889/1

2122

2246

-

Statul RomAn cota1/2 Adm.Rom Telecom

1016 / 2005 poz.1506

contract vinzare-cumparare KOVALCSIK IOAN

1294

100

Teren

Str. Spitalul Nou 13/A

102205

400894

4544/2

1275,00

-

Statul RomAn cota1/2 Adm.Rom Telecom

1016 / 2005 poz.1507

Mun.TM d.public asupra

A1

1305

101

Teren

Str. Spitalul

Nou 13/A

102205

418516

4545/1/1/1/3/ 2/2/1/2

704,00

-

Statul RomAn adm. Centru de Cardiologie

1016 / 2005 poz.1507

Mun.TM d.public asupra

A1

1306

102

Teren cu clădire

P+2E și capelă

Str. Spitalul Nou 13/A Str.Gh.Adam nr.13 / A

102205

418517

4545/1/1/1/2/ 2/1, 4545/1/1/1/2/

2/1, 4545/1/1/1/1/ 1-3, 4545/1/1/1/2/ 1/1-3/1/b

9504 10504

-

Statul RomAn adm. Centru de Cardiologie

1016 / 2005 poz.1507

S.RO dr.de.adm.op.

Institutul de boli cardio.vasc.

1307

103

Pasune impadurita

Al. Padurea Verde

16630

426528

3565/1/3/1/1

29349,00

-

Statul RomAn adm. Centru de Cardiologie

1016 / 2005 poz.1508

Mun.TM d.public asupra

A1

1303

104

Pasune impadurita

Calea Dorobantilor 59

17127

402024

3565/2

7500,00

-

Statul RomAn adm. Prim. Mun. Tim.

1016 / 2005 poz.1509

Mun.TM d.public asupra

A1

1304

105

Padure

Calea

Dorobantilor

16630

426531

3571/1/1/1/1 3571/1/1/1/1/ 1

22596

122362

-

Statul RomAn.

1016 / 2005 poz.1510

S.RO in adm.Sfatului

Popular al orasului TM

1308

106

Teren arabil

Str. Câmpului

13737

435207

8104/3

7568,00

-

Statul RomAn adm. Prim. Timisoara

1016 / 2005 poz.1511

Mun.TM d.public asupra A1 dr.de folosinta gratuit Postelor si Telecomunicatilor

3115

1021680,00

107

Teren arabil

Calea Moșnitei

4

3214

407631

8380/2/1

1716,00

-

Statul RomAn in fol. Adm.

Postelor si Tel.

Bucuresti

1016 / 2005 poz.1512

Mun.TM d.public asupra

A1

3116

231660,00

108

Spatii verzi si alei

B-dul Sudului

53734

423946

29097

1737,00

14173

14193

14175

14194

14195

14171

Statul RomAn expr.44076/49

1016 / 2005 poz.1513

Mun.TM d.public asupra

A1

3117

234495,00

109

Parc si alei pietonale

Str. Lidia

53720

409015

29076/1 29076/1/1

77677

76250

14182

Statul Roman.

1016 / 2005 poz.1514

Mun.TM d.public asupra

A1

3118

6100000,00

110

Casa si teren

Bv. V. Pârvan

5

17719

414775

9512

3463,00

-

Statul Roman.

1016 / 2005 poz.1515

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

3119

3082070,00

111

Splai

Tudor Vladimirescu

19413

403925

17294/2

1295,00

-

Statul Roman.

Adm.Scolii

Sportive

Timisoara

1016 / 2005 poz.1516

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta permanenta asupa A1 -SC MODEX GRUP

3120

1152550,00

112

Casa si curte

T.Vladimirescu

19/a

19413

404526

17295

4443,00

-

Statul

Roman.Fol.U.J.C oop.Timis

1016 / 2005 poz.1517

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1 - SC MODEX GRUP

3121

1977135,00

113

Teren arabil

Horticultura

Socrates 1

1

404948

9504/1/1

7957,00

-

Statul

Roman.Fol.U.J.C oop.Timis

1016 / 2005 poz.1518

Mun.TM d.public asupra

A1

1922

114

Teren

Calea

Buziasului

48201

405663

8572/1/1/3/1

5105,00

-

Primaria

Timisoara

1016 / 2005 poz.1519

Mun.TM d.public asupra A1, drept.de adm.operativa UJCM Timis

3122

689175,00

115

Teren

Calea

Buziasului

48201

422676 -

C.F.sistat

425253

8567/1/1/2/2/ 1/1 8567/1/1/2/2/ 1/1/2 425253

10558

7473

2121

Statul

Roman.AdmUJC

Timis

1016 / 2005 poz.1519

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1 -Univ.Pol.Timisoara

3123

1425330,00

116

Teren

Calea

Buziasului

48201

422676 -

C.F.sistat

425255

4024,00

1016 / 2005 poz.1519

Mun.TM d.public asupra

A1

3124

543240,00

117

Teren

Calea

Buziasului

48201

422676 -

C.F.sistat

426758

14320,00

1016 / 2005 poz.1519

Mun.TM d.public asupra

A1

3125

1933200,00

118

Teren

Calea

Buziasului

48201

422677 -

C.F.sistat

425218

8567/1/1/2/2/ 1/3

8567/1/1/2/2/ 1/1/3 425218

188

2277

1404

Statul

Roman.AdmUJC

Timis

1016 / 2005 poz.1519

Mun.TM d.public asupra

A1

3126

189540,00

119

Teren

Str. Orion

53930

426464

29295

762,00

8581

Statul

Roman.AdmUJC

Timis

1016 / 2005 poz.1520

Mun.TM d.public asupra

A1

3127

102870,00

120

Teren

Str Orion

53932

142750

426613

29297/2

4265,00

8639

8581

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1521

Mun.TM d.public asupra

A1

3128

1158435,00

121

Spatiu verde

Str. Orion

53928

422295

29293

1330,00

8579

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1522

Mun.TM d.public asupra

A1

3129

1158165,00

122

Spatiu verde si alei

Str. Sirius

53755

417618

29118

1172,00

14193

14194

14195

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1523

Mun.TM d.public asupra

A1

3130

158220,00

123

Teren

Str. Aurelianus

117455

419849

9498/2

185,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1524

Mun.TM d.public asupra

A1

3131

164650,00

124

Teren (cu cantina 4C)

P-ta Sf. Petru 5

117455

409917

9497/2

2352,00

Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public asupra A1

3132

2093280,00

125

Teren

P-ta Sf. Petru 5

117455

419851

9497/3

774,00

-

Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public asupra A1

3133

688860,00

126

Teren (cu cantina 1C)

P-ta Sf. Petru 5

117455

9496/2

1622,00

-

Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor

1016 / 2005 poz.1525

probleme, C.F.419855 sistat, transcris in C.F.

403020 unde UNIV.POL.TIMISOARA proprietar A1, A1.1

3134

1443580,00

127

Teren

P-ta Sf. Petru 5

117455

414960

9612/1/6 9612/1/6, 9612/2/3

1210

1380

-

Univ.Polit.Tim

Asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public A1,UNIV. POL.TIMISOARA asupra A1.1

3135

1228200,00

128

Teren (cu camin 19C si corp de legatura)

P-ta Sf. Petru 5

117455

414960

9612/2/3 9612/1/6, 9612/2/3

175

1380

-

Statul Roman si

Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public A1,UNIV. POL.TIMISOARA asupra A1.1

3136

155750,00

129

Teren cu camin 20C

P-ta Sf. Petru 5

117455

419459

9612/1/5 9612/1/5, 9612/2/2

794

869

-

Statul Roman si

Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public A1,UNIV. POL.TIMISOARA asupra A1.1

3137

706660,00

130

Teren

P-ta Sf. Petru 5

117455

419459

9612/2/2 9612/1/5, 9612/2/2

75

869

Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public A1,UNIV. POL.TIMISOARA asupra A1.1

3138

66750,00

131

Teren cu corp de legatura

P-ta Sf. Petru 5

117455

425202

9612/1/4

175,00

Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor Posesor la loc.Univ.Polit.Ti m Asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public A1 si A1.1

3139

155750,00

132

Teren cu camin 21C

P-ta Sf. Petru 5

117455

419461

9612/1/3

869,00

-

Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor Posesor la loc.Univ.Polit.Ti m Asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1525

Mun.TM d.public A1,UNIV. POL.TIMISOARA asupra A1.1

3140

773410,00

133

Teren cu camin 22C si corp de legatura

P-ta Sf. Petru 5

117455

413410

9612/1/2

1480,00

-

Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor Posesor la loc.Univ.Polit.Ti m Asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1526

Mun.TM d.public A1,UNIV. POL.TIMISOARA asupra A1.1

3141

1317200,00

134

Teren

Calea

Buziasului

45579

426481

8575/1/1/b

483,00

Statul Roman si Primaria Timisoara asupra terenurilor Posesor la loc.Univ.Polit.Ti m Asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1527

Mun.TM d.public asupra

A1

3142

65205,00

135

Teren

Calea

Buziasului

45579

426483

8573/1/1/1/b

1446,00

-

Statul Roman Adm.

Intr.Victoria

1016 / 2005 poz.1528

Mun.TM d.public asupra

A1

3143

195210,00

136

Teren cu cladiri

Calea

Buziasului

48198

405931

8574/2/3

8574/2/3, 8573/1/1/2/5

1985

6469

-

Statul Roman Adm.

Intr.Victoria

1016 / 2005 poz.1529

Mun.TM d.public asupra A1, Statul RO asupra A1.1

3144

267975,00

137

Teren cu cladiri

Calea

Buziasului

48198

405931

8573/1/1/2/5 8574/2/3, 8573/1/1/2/5

4484

6469

-

Statul Roman Adm.

Coop.Colortex

1016 / 2005 poz.1530

Mun.TM d.public asupra A1, Statul RO asupra A1.1

3145

605340,00

138

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48200

408416

8567/1/1/2/4/

1

8567/1/1/2/4,

8567/1/1/2/4/

 • 2,

8573/1/1/2/1/

1,

8573/1/1/2/1/

 • 3,

8572/1/1/4/1,

8572/1/1/4/3, 8571/1/4/1, 8571/1/4/3

123

9932

-

Statul Roman Adm.

Coop.Colortex

1016 / 2005 poz.1531

Mun.TM d.public asupra A1, MONOLIT TIMISOARA asupra A1.1, promisiune de v-c asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES SRL

3146

16605,00

139

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48200

408416

8567/1/1/2/4/ 2 8567/1/1/2/4.

8567/1/1/2/4/

 • 2, 8573/1/1/2/1/

L 8573/1/1/2/1/

 • 3.

QCTV1 /I 7/1 /I

124

9932

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit

Timișoara asupra c-tiilor

140

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48200

408416

8573/1/1/2/1/

1 8567/1/1/2/4. 8567/1/1/2/4/

 • 2, 8573/1/1/2/1/

L 8573/1/1/2/1/

 • 3. 8572/1/1/4/1. 8572/1/1/4/3.

8571/1/4/1. es7i /i /.i n

581

9932

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit

Timișoara asupra c-tiilor

141

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48200

408416

8573/1/1/2/1/ 3 8567/1/1/2/4. 8567/1/1/2/4/

 • 2, 8573/1/1/2/1/

L 8573/1/1/2/1/

 • 3. 8572/1/1/4/1. 8572/1/1/4/3.

8571/1/4/1. es7i /i /.i n

582

9932

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit

Timișoara asupra c-tiilor

142

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48200

408416

8572/1/1/4/1 8567/1/1/2/4. 8567/1/1/2/4/

 • 2, 8573/1/1/2/1/

L 8573/1/1/2/1/

 • 3. 8572/1/1/4/1. 8572/1/1/4/3.

8571/1/4/1. «571/1 /in

4013

9932

1016/2005 poz.1531

Mun.TM d.public asupra Al. MONOLIT TIMIȘOARA asupra Al. 1. promisiune de v-c asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES SRL

3147

16605.00

1016/2005 poz.1531

Mun.TM d.public asupra Al. MONOLIT TIMIȘOARA asupra AL 1. promisiune de v-c asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES SRL

3148

78435.00

1016/2005 poz.1532

Mun.TM d.public asupra Al. MONOLIT TIMIȘOARA asupra AL 1. promisiune de v-c asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES SRL

3149

78570.00

1016/2005 poz.1533

Mun.TM d.public asupra Al. MONOLIT TIMIȘOARA asupra AL 1. promisiune de v-c asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES SRL

3150

541755.00

143

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48200

408416

8572/1/1/4/3 8567/1/1/2/4, 8567/1/1/2/4/

 • 2, 8573/1/1/2/1/

1, 8573/1/1/2/1/

 • 3,

8572/1/1/4/1, 8572/1/1/4/3, 8571/1/4/1, 8571/1/4/3

4014

9932

-

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit

Timisoara asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1533

Mun.TM d.public asupra A1, MONOLIT TIMISOARA asupra A1.1, promisiune de v-c asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES SRL

3151

541755,00

144

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48200

408416

8571/1/4/1 8567/1/1/2/4, 8567/1/1/2/4/

 • 2, 8573/1/1/2/1/

1, 8573/1/1/2/1/

 • 3, 8572/1/1/4/1, 8572/1/1/4/3,

8571/1/4/1, 8571/1/4/3

247

9932

-

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit

Timisoara asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1533

Mun.TM d.public asupra A1, MONOLIT TIMISOARA asupra A1.1, promisiune de v-c asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES SRL

3152

33345,00

145

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48200

408416

8571/1/4/3 8567/1/1/2/4, 8567/1/1/2/4/

 • 2, 8573/1/1/2/1/

1, 8573/1/1/2/1/

 • 3,

8572/1/1/4/1, 8572/1/1/4/3, 8571/1/4/1,

8571/1/4/3

248

9932

-

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit

Timisoara asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1533

Mun.TM d.public asupra A1, MONOLIT TIMISOARA asupra A1.1, promisiune de v-c asupra c-tii in fav.SC CONSTRUCT EXPRES SRL

3153

33488,00

146

Teren

Str. Socrates 1

119431

9503/2

342,00

-

Statul Roman asupra terenurilor Coop. Monolit

Timisoara asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1534

3154

147

Teren

Str. Socrates 1

119431

410778

9500/1/2

147,00

Statul Roman Confiscare 2397/56,D111 Nr. 1885/1960

1016 / 2005 poz.1534

Mun.TM d.public asupra

A1

3155

130830,00

148

Teren

Str. Socrates 1

119431

405510

9504/1/2

1211,00

-

Statul Roman Confiscare 2397/56,D111 Nr. 1885/1960

1016 / 2005 poz.1534

H.C.L 421/30.11.20 10

Mun.TM d.privat asupra A1

3156

1077790,00

149

Teren

Str. Aurelianus

2

6741

407270

9500/1/1

280,00

-

Statul Roman Confiscare 2397/56,D111 Nr. 1885/1960

1016 / 2005 poz.1535

Mun.TM d.public asupra

A1

3157

249200,00

150

Teren cu statie PECO

B-dul Eroilor

117390

406468

9146/2/1

2000,00

-

Statul Roman confiscare

1016 / 2005 poz.1536

Mun.TM d.public asupra A1, SC LUKOIL ROMANIA asupra A1.1

3158

1780000,00

151

Casa si curte

Str. Albinelor

26

2634

403867

3308

821,00

-

StRoman-teren Adm.PMT Avanti Oil-asupra c-tiilor

1016 / 2005 poz.1537

Mun.TM d.public asupra

A1

3159

365345,00

152

Teren cu cladiri

Str. Demetriade

13

99178

409149

1723/2/3/2/1 1723/2/3/2

1000 22948

-

Statul Roman

D223/1974

1016 / 2005 poz.1538

S.RO , in adm.TIM CON SA, RESPINGERE top dezmembrat neoperat in C.F.

3160

10211860,00

153

Teren intravilan pt. drum

Str. Wilhelm

Tell

4423 Freidorf 410944

315/a-317/1;

1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2 /1/1/1/1/1/a/2;

3/1/1/2

25000,00

Statul Roman asupraterenului TIMCON c-tii

1016 / 2005 poz.1539

Mun.TM d.public asupra

A1

3161

11125000,00

154

Teren pt. drum

Str. Wilhelm

Tell

4423 Freidorf 426466

1007/1/1/2

4092,00

-

Mun.TimisoaraD omeniuPublicL2 13/1998

1016 / 2005 poz.1540

Mun.TM d.public asupra

A1

3162

1820940,00

155

Teren pt. drum

Calea Urseni 22-Mures

130173

407368

14238

14238, 14240/28

4734,00

-

Mun.TimisoaraD omeniuPublicL2 13/1998

1016 / 2005 poz.1541

Mun.TM d.public asupra

A1

3163

2106630,00

156

Teren

Str. Diaconu Coresi

63469

411344 -C.F.sistat 425244

8567/1/1/1/1 8567/1/1/1/1/ 1 425244

9739

9242

7517

Prim. Timisoara, Donatie13931

1016 / 2005 poz.1542

Mun.TM d.public asupra A1, drept de adm.op.in fav.Institutului Politehnic Traian Vuia

3164

4333855,00

157

Gradina

Calea

Buziasului 11

16333

411321

8496

3121,00

-

Statul Roman Adm.Inst.Polit.

1016 / 2005 poz.1543

Mun.TM d.public asupra

A1

3165

1388845,00

158

Gradina

Calea

Buziasului 11

16333

411320

8493/1

1176,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1543

Mun.TM d.public asupra

A1

3166

523320,00

159

Gradina

Calea

Buziasului 11

16333

411323

8494/1

605,00

-

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1543

Mun.TM d.public asupra

A1

3167

269225,00

160

Gradina

Calea

Buziasului 11

16333

411324

8495/1

2641,00

-

Statul Roman

Adm.Gosp.Agr.S tat

1016 / 2005 poz.1543

Mun.TM d.public asupra

A1

3168

1175245,00

161

Gradina

Calea

Buziasului 11

16333

411325

8497/1

499,00

-

Statul Roman Adm.Gosp.Agr.S tat

1016 / 2005 poz.1543

Mun.TM d.public asupra

A1

3169

222055,00

162

Gradina

Calea

Buziasului 11

16333

411327

8492/1/1

223,00

-

Statul Roman Adm.Gosp.Agr.S tat

1016 / 2005 poz.1543

Mun.TM d.public asupra

A1

3170

99235,00

163

Gradina

Str. Armoniei

24

39074

408203

2156/3 2156/3, 2157/3

1693

2010

-

Statul Roman Adm.Gosp.Agr.S tat

1016 / 2005 poz.1544

Mun.TM d.public asupra

A1

3171

228555,00

164

Curte

Str. Armoniei

24

39074

408203

2157/3 5156/3, 2157/3

317

2010

-

Statul Roman

L.4/1973

1016 / 2005 poz.1544

Mun.TM d.public asupra

A1

3172

42795,00

165

Teren

Str. Albinelor 70A,B

18212

408581

3450/1

11992,00

-

Statul Roman

L.4/1973

1016 / 2005 poz.1545

Mun.TM d.public in adm.

Soc.Nat.Imbunatatiri

Funciare asupra A1

3173

5336440,00

166

Teren

Str. Albinelor 70A,B

18212

408573

3450/3

2169,00

-

Statul Roman Adm.Dir.Gosp.A pelor Banat

1016 / 2005 poz.1545

Mun.TM d.public in adm.

Op.Dir.Gospodarirea Apelor Mures-Banat asupra A1

3174

965205,00

167

Teren

Str. Albinelor 70A,B

18212

408575

3450/4

1183,00

Statul Roman Adm.Dir.Gosp.A pelor Banat

1016 / 2005 poz.1545

Mun.TM d.public in adm.

Op.Dir.Gospodarirea Apelor Mures-Banat asupra A1

3175

526435,00

168

Gradina

Str. Brediceanu

35

20324

409456

1235

300,00

-

Statul Roman Adm.Dir.Gosp.A pelor Banat

1016 / 2005 poz.1546

Mun.TM d.public in adm. Grup Scolar Henry

Coanda asupra A1

3176

133500,00

169

Gradina

Str. Brediceanu

39

20324

409462

1237

600,00

-

Statul Roman Adm.

Gr.Sc.Henry

Coanda

1016 / 2005 poz.1547

Mun.TM d.public in adm. Grup Scolar Henry

Coanda asupra A1

3177

267000,00

170

Loc de casa

Circumvalatiun

ii 2 si 4

20324

409472

1243/1/8

229,00

-

Statul Roman Adm.

Gr.Sc.Henry

Coanda

1016 / 2005 poz.1548

Mun.TM d.public in adm. Grup Scolar Henry

Coanda asupra A1

3178

101905,00

171

Teren

Circumvalatiun

ii 2

20324

409473

1243/1/9/2

1200,00

-

Statul Roman Adm.

Gr.Sc.Henry

Coanda

1016 / 2005 poz.1549

Mun.TM d.public in adm. Grup Scolar Henry

Coanda asupra A1

3179

534000,00

172

Gradina cu cantina

Circumvalatiun

ii

20324

409479

1243/1/9/1/1/

1/1

14738,00

-

Statul Roman Adm.

Gr.Sc.Henry

Coanda

1016 / 2005 poz.1550

Mun.TM d.public in adm. Grup Scolar Henry Coanda asupra A1 si A1.1

3180

6558410,00

173

Gradina

Str. Brediceanu

37

20324

409476

1236

500,00

-

Statul Roman Adm.

Gr.Sc.Henry

Coanda

1016 / 2005 poz.1551

Mun.TM d.public in adm. Grup Scolar Henry

Coanda asupra A1

3181

222500,00

174

Teren (cu Biserica Carmel)

Str. Madona 7

65532

409202

18240/1/13 18240/1/13, 18240/1/14, 18242/2/1, 18241/2

826

3980

Statul Roman Adm.

Gr.Sc.Henry

Coanda

1016 / 2005 poz.1552

Mun.TM d.public asupra

A1

3182

367570,00

175

Teren (cu Biserica Carmel)

Str. Madona 7

65532

409202

18240/1/14 18240/1/13, 18240/1/14, 18242/2/1, 18241/2

834

3980

Statul Roman

Prop.teren,fol.ter en+prop.c-tii

1016 / 2005 poz.1552

Mun.TM d.public asupra

A1

3183

371130,00

176

Teren (cu Biserica Carmel)

Str. Madona 7

65532

409202

18242/2/1 18240/1/13, 18240/1/14, 18242/2/1, 18241/2

1480

3980

Statul Roman

Prop.teren,fol.ter en+prop.c-tii

1016 / 2005 poz.1552

Mun.TM d.public asupra

A1

3184

658600,00

177

Teren (cu Biserica Carmel)

Str. Madona 7

65532

409202

18241/2 18240/1/13, 18240/1/14, 18242/2/1, 18241/2

840

3980

Statul Roman

Prop.teren,fol.ter en+prop.c-tii

1016 / 2005 poz.1552

Mun.TM d.public asupra

A1

3185

373800,00

178

Teren Intravilan

Str. Rozelor 4

40652

405932

4269

13898,00

-

Statul Roman Prop.teren,fol.ter en+prop.c-tii Bis.Carmel

1016 / 2005 poz.1553

Mun.TM d.public , drept de adm.op. Statiunea Experimentala Republicana a Tinerilor Naturalisti din Timisoara asupra A1

3186

6184610,00

179

Teren Intravilan

Str. Rozelor 4

40652

405933

4271

12059,00

-

Statul Roman Posesor la localizare Adm.Statiunea exp.a tinerilor naturalisti

1016 / 2005 poz.1553

Mun.TM d.public , drept de adm.op. Statiunea Experimentala Republicana a Tinerilor Naturalisti din Timisoara asupra A1

3187

5366255,00

180

Casa si curte

Str. Rozelor 4

40652

405934

4272

1244,00

-

Statul Roman Posesor la localizare Adm.Statiunea exp.a tinerilor naturalisti

1016 / 2005 poz.1553

Mun.TM d.public , drept de adm.op. Statiunea Experimentala Republicana a Tinerilor Naturalisti din Timisoara asupra A1

3188

553580,00

181

Teren intravilan

Str. Rozelor 4

40652

405935

4273

18786,00

-

Statul Roman Posesor la localizare Adm.Statiunea exp.a tinerilor naturalisti

1016 / 2005 poz.1553

Mun.TM d.public , drept de adm.op. Statiunea Experimentala Republicana a Tinerilor Naturalisti din Timisoara asupra A1

3189

8359770,00

182

Clădiri si curte

Spitalul Nou 13

27675

409172

4544/1 4544/1/a

25843

17672

-

Statul Roman Posesor la localizare Adm.Statiunea exp.a tinerilor naturalisti

1016 / 2005 poz.1554

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1, drept de adm.Spitalul Clinic Nr.4 "Victor Babes"

3190

7864040,00

183

27675

409180

4544/1/c

6116,00

-

Statul Roman

Adm. Spital

V.Babes

1016 / 2005 poz.1554

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1, drept de adm.Spitalul Clinic Nr.4 "Victor Babes"

3191

2721620,00

184

27675

409181

4544/1/d

1155,00

-

Statul Roman

Adm. Spital

V.Babes

1016 / 2005 poz.1554

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1, drept de adm.Spitalul Clinic Nr.4 "Victor Babes"

3192

513975,00

185

Teren

Spitalul Nou 13

27675

401359

4545/1/1/1/3/

2/2/1/1

6062,00

-

Statul Roman Adm.

Min.Ed.Nat.

1016 / 2005 poz.1555

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1, drept de adm.Spitalul Clinic Nr.4 "Victor Babes"

3193

2697590,00

186

Teren cu 2 clădiri

Str. Lorena

17398

408172

4545/1/2/2

21786,00

-

Statul Roman AdmIntr.Aprov Tehn.materiale

1016 / 2005 poz.1556

Universitatea de Vest din Timisoara, asupra A1, A1.1

3194

9694770,00

187

Teren

Str. Nasaud 1

18265

408433

17730/1

12572,00

-

Statul Roman AdmIntr.Aprov Tehn.materiale

1016 / 2005 poz.1557

Mun.TM d.public asupra

A1

3195

5594540,00

188

Teren

Str. Nasaud 1

18265

408435

17730/3

294,00

-

Statul Roman posesor loc. adm.Antr.Centr. Termice

1016 / 2005 poz.1557

Mun.TM d.public asupra

A1

3196

130830,00

189

Drum

Sp. N.

Titulescu

61007

406464

17741/2/3

887,00

Statul Roman adm. RATT

1016 / 2005 poz.1558

Mun.TM d.public drept de adm. Antepriza de Montaj si Reparatii Centrale Termice

Timisoara Vest asupra A1

3197

394715,00

190

Căntină si curte

Remiza de tramvai

B-dul Take lonescu 83

16778

5611

14969,00

-

Statul Roman adm. RATT

1016 / 2005 poz.1559

top dezmembrat, de verificat daca este intabulat - vb cu Ioana

3198

6661205,00

191

Casa, atelier, curte

B-dul Take lonescu 56

16778

407464

5618

11980,00

-

Statul Roman adm. RATT

1016 / 2005 poz.1560

Mun.TM d.public in adm.RATT asupra A1, A1.1

3199

5331100,00

192

Gradina

B-dul Take lonescu 58

16778

407465

5619

1092,00

-

Statul Roman adm. RATT

1016 / 2005 poz.1561

Mun.TM d.public in adm.RATT asupra A1

3200

485940,00

193

Teren cu minihotel si statie transf

Str. Renasterii

28

16778

407468

4546/1/1

7581,00

-

Statul Roman adm. RATT

1016 / 2005 poz.1562

Mun.TM d.public in adm.RATT asupra A1

3201

3373545,00

194

Edificii si curte

Str. 1

Decembrie 58

16778

403424

C.F.sistat

413832

C.F.sistat 435064

8543/1/1/1

8543/1/1/1

413832

435064

20111

20111

17411

14983

-

Statul Roman posesor loc.Adm.RAApel e Rom.,propr.c-tii Apele Rom.

1016 / 2005 poz.1563

Mun.TM d.public in adm.RATT asupra A1, A1.1 -de vazut H.C.L.197/2012 -dezmembrare

3202

6667435,00

195

Teren cu c-tii

Str. Spitalul

Nou 15

23045

408000

4545/1/1/1/1/ 1-3;

4545/1/1/1/2/

1/1-3/1/a

49307

48307

Statul Roman posesor loc.Adm.RAApel e Rom.,propr.c-tii Apele Rom.

1016 / 2005 poz.1564

Mun.TM d.public drept de adm. Op.directa RA Apele Romane Filiala Timi;oara asupra A1

3203

6521445,00

196

Casa, curte, gradina

Str. Virtutii 14

2120

407154

5552-5553/2

1318,00

-

Statul Roman adm. ILL

1016 / 2005 poz.1565

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

3204

586510,00

197

Gradina

Str. Virtutii 12

Str.Virtutii 14

2121

202125

5551 555/1

1003

595

-

Statul Roman

D1111951

1016 / 2005 poz.1566

Propr. particular

3205

711110,00

198

Casa si curte

Str. Enric

Baader 6

2121

407603

5554

6296,00

-

Statul Roman

D1111951

Adm.Intr.Com.d e Stat, Met.-chimice

1016 / 2005 poz.1567

Mun.TM d.public asupra

A1. A1.1

3206

2801720,00

199

Spatii verzi

Negoi-Culturii

126647

410301

41489

27889

2306,00

8746

8745

8744

8742

8741

8740

8747

8737

8736

8735

8734

Statul Roman Expr1227/1980

1016 / 2005 poz.1568

Mun.TM d.public asupra

A1

3207

1026170,00

200

Gradina

Str.

Brancoveanu 9

118319

407903

12333/1/1

2293,00

Statul Roman

D92/1950

1016 / 2005 poz.1569

Mun.TM d.public asupra

A1

3208

1020385,00

201

Teren

C. Torontalului-

Brandusei

116453

409178

26272/1/1

38911,00

1707

1706

1708

1710

1705

1704

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1570

Mun.TM d.public asupra

A1

3209

17315395,00

202

Z. verde

Str. Madrid

83597

407470

31161

1270,00

20703

20704

20705

20713

20665

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1571

Mun.TM d.public asupra

A1

3210

565150,00

203

Z. verde

Str. Brezeanu

83597

407472

31165

610,00

20749

20750

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1572

Mun.TM d.public asupra

A1

3211

271450,00

204

Z. verde

Deportatii din Baragan

83597

407471

31183

490,00

20754

20753

20751

21692

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1573

Mun.TM d.public asupra

A1

3212

218050,00

205

Z. verde

Str. Martir P.

Mutascu

83597

407473

31238

1973,00

20804

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1574

Mun.TM d.public asupra

A1

3213

877985,00

206

Z. verde

Str. Martir P.

Mutascu

83597

407474

31242

96,00

20732

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1575

Mun.TM d.public asupra

A1

3214

42720,00

207

Z. verde

Reg.6Artilerie

Grea

83597

407495

31145/a

829,00

20671

20672

20683

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1576

Mun.TM d.public asupra

A1

3215

368905,00

208

Gradina

Str. Pasteur 1

3869

408823

3037

715,00

-

Statul Roman

Succ.vacanta

1016 / 2005 poz.1577

Propr. particular , drept de propr.dobindit prin succesiune

3216

318175,00

209

Statia

Radiotelegrafie

Str. Banul

Udrea 2

14

402565

18113

28271,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1578

Mun.TM d.public asupra A1, A1.1

3217

3816585,00

210

Gradina

Str. Homorod 1 Str.N.Popescu nr.5

14

402562

18622

1411,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1579

Mun.TM d.public asupra

A1

3218

190485,00

211

Teren arabil

Str. Homorod 3 Str.N.Popescu nr.1

14

409192

18625

6387,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1580

H.C.L 421/30.11.20 10

Mun.TM d.privat asupra

A1

3219

862245,00

212

Gradina

Str. Magdi 45

14

402559

18116/2

513,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1581

Mun.TM d.public asupra

A1

3220

69255,00

213

Teren arabil

Str.Lt.O.Balea

63

14

402560

18783

13063,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1582

Mun.TM d.public asupra

A1

3221

1763505,00

214

Gradina

Str.Lt.O.Balea

57

14

402566

18798/2/1

297,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1583

Mun.TM d.public asupra

A1

3222

40095,00

215

Gradina

Str.Lt.O.Balea

61

14

402567

18796/1/2/1

1885,00

Statul Roman prin CFR cump. 1949

1016 / 2005 poz.1584

Mun.TM d.public asupra

A1

3223

254475,00

216

Teren cu Autoservice și 4 hale producție

Str.

Dorobanților

nr.63

17127

402027

3565/1/1 3565/1/1,3565 /1/2

9818 14565

Statul Roman asupra terenului Adm.si propr.c-tii SCAutorecord

1016 / 2005 poz.1585

Mun.TM d.public asupra

A1 Soc.Coop.Autorecord asupra A1.1

3224

4369010,00

217

Teren cu Autoservice și 4 hale producție

Str.

Dorobanților

nr.64

17127

402027

3565/1/2 3565/1/1,3565 /1/2

4647

14565

Statul Roman asupra terenului Adm.si propr.c-tii SCAutorecord

1016 / 2005 poz.1585

Mun.TM d.public asupra

A1 Soc.Coop.Autorecord asupra A1.1

3225

2067915,00

218

Drum

Al. CFR

16469

427261

3551

1138,00

Statul Roman Adm.PMT

1016 / 2005 poz.1586

Mun.TM d.public asupra

A1

3226

153630,00

219

Pasune

Al. CFR

16469

427272

3552 3552/1

9368   150

Statul Roman Adm.PMT

1016 / 2005 poz.1586

HCL 445/2008

Mun.TM d.privat asupra A1

3227

66750,00

220

Pasune

Al. CFR

16469

427263

3553

670,00

Statul Roman Adm.PMT

1016 / 2005 poz.1586

Mun.TM d.public asupra

A1

3228

90450,00

221

Casa si gradina

Al. CFR str.Avram Imbroane nr.84/a

16469

405261

3550/1

4464,00

Statul Roman Adm.PMT

1016 / 2005 poz.1586

SC ZIEGLER COMPANY SRL asupra A1

3229

602640,00

222

Teren

Al. CFR

16469

149552

3549/1

52743,00

Statul Roman Adm.PMT

1016 / 2005 poz.1586

HCL 415/2007

Mun.TM d.privat asupra A1

3230

7120305,00

223

Teren

Str.

Marginenilor

17

13126

403212

17972

263,00

Statul Roman prin

C.F.R.Posesor la transformare

1016 / 2005 poz.1587

Mun.TM d.public asupra

A1

3231

35505,00

224

Gradina

Bv. Republicii

21

13126

410637

17352/2

355,00

Statul Roman prin

C.F.R.Posesor la transformare

1016 / 2005 poz.1588

Mun.TM prin CFR d.public asupra A1

3232

315950,00

225

Teren cu 2 soproane

Str. Stuparilor

6

4481

403510

3336/1/1/1

2704,00

Statul Roman nation 864/1949

1016 / 2005 poz.1589

SC TELIN

CONSTRUCT SRL

3233

365040,00

226

Z. verde

Torontal-Circumvalatiun ii

116781

26206/1/1/1/1

/1

46812,00

Statul Roman

Anterior 4513/75

1016 / 2005 poz.1590

Mun.TM d.public asupra

A1

3234

10532700,00

227

Teren

Calea Aradului

12

117042

401437

1017/1/1

7939

5069

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1591

Mun.TM d.public asupra

A1

3235

2255705,00

228

Casa si curte

Str. Al.

Golescu 5

13

145803

408566

732 732/1/1

939

308

Statul Roman prin MAN

1016 / 2005 poz.1592

Mun.TM d.public asupra

A1

3236

137060,00

229

Teren

B-dul

Dr.I.Bulbuca 9

46995

407063

14164/2/1/1/1 /1/2

14164/2/1/1/1

71/1/2,14167/

2/1/2

1590

7421

Statul Roman Adm.Inst.Nat.Su dura

1016 / 2005 poz.1593

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.op. a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura

3237

707550,00

230

Teren

B-dul

Dr.I.Bulbuca 9

46995

407063

14167/2/1/2 14164/2/1/1/1

71/1/2,14167/

2/1/2

5831

7421

Statul Roman Adm.Inst.Nat.Su dura

1016 / 2005 poz.1593

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.op. a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura

3238

2594795,00

231

Teren și Sala Olimpia

Bv.Eroilor

19274

416905

9146/2/2/1/1/

1 9146/2/2/1/1/

1

7952,00

Statul Roman

Adm. Constr.

1016 / 2005 poz.1594

Mun.TM d.public aupra A1, A1.1 - SALA OLIMPIA

3239

3538640,00

232

Teren

Bv.Eroilor

19274

427257

9146/2/2/2/2/

1

3144,00

Statul Roman Adm. Constr. Dir. si Sport Timis

1016 / 2005 poz.1594

Mun.TM d.public asupra

A1

3240

1399080,00

233

Pasune

Calea Urseni 9

19266

412010

8577/2/3

180,00

Statul Roman Posesor localiz.

1016 / 2005 poz.1595

Mun.TM d.public asupra

A1

3241

24300,00

234

Drum

Calea Urseni 9

19266

413232

8640/3/1

100,00

Statul Roman Posesor localiz.

1016 / 2005 poz.1596

Mun.TM d.public asupra

A1

3242

13500,00

235

Teren

Str. Negoi

19266

413235

8745/1

591,00

Adm PMT

1016 / 2005 poz.1597

Mun.TM d.public asupra

A1

3243

79785,00

236

Drum

Calea Urseni 9

19266

413234

8640/1

125,00

Adm PMT

1016 / 2005 poz.1598

Mun.TM d.public asupra

A1

3244

16875,00

237

Drum

Calea Urseni 9

19266

427265

8640/2

1290,00

Adm PMT

1016 / 2005 poz.1598

Mun.TM d.public asupra

A1

3245

174150,00

238

Drum

Calea Urseni 9

19266

427262

8640/5

439,00

Adm PMT

1016 / 2005 poz.1598

Mun.TM d.public asupra

A1

3246

59265,00

239

Pasune

Calea Urseni 9

19266

413212

8750/1

108,00

Adm PMT

1016 / 2005 poz.1599

Mun.TM d.public asupra

A1

3247

14580,00

240

Arabil

Str. Negoi

19266

413214

8746/1

583,00

Adm PMT

1016 / 2005 poz.1600

Mun.TM d.public asupra

A1

3248

78705,00

241

Arabil

Str. Negoi

19266

427264

8747/1

583,00

Adm PMT

1016 / 2005 poz.1600

Mun.TM d.public asupra

A1

3249

78705,00

242

Teren

Str. St. Plavat

19266

413215

14164/2/2

430,00

Adm PMT

1016 / 2005 poz.1601

Mun.TM d.public asupra

A1

3250

58050,00

243

Teren

Str. St. Plavat

19266

413216

14164/2/3

48,00

Adm PMT

1016 / 2005 poz.1601

Mun.TM d.public asupra

A1

3251

6480,00

244

Teren

Str. Diaconu Coresi

19266

413217

14166/2/2/2

1680,00

Adm PMT

1016 / 2005 poz.1602

Mun.TM d.public asupra

A1

3252

226800,00

245

Teren

Str. Diaconu Coresi

19266

142750

427245

14166/2/2/4

1260,00

Statul Roman Posesor localiz.Adm

PMT

1016 / 2005 poz.1603

Mun.TM d.public asupra

A1

3253

170100,00

246

Teren

Str. Diaconu Coresi

19266

142750

427246

14167/2/5

575,00

Statul Roman Posesor localiz.Adm

PMT

1016 / 2005 poz.1603

Mun.TM d.public asupra

A1

3254

77625,00

247

Teren

Str. Diaconu Coresi

19266

142750

420385

14168/1

4320,00

Statul Roman Posesor localiz.Adm

PMT

1016 / 2005 poz.1603

Mun.TM d.public asupra

A1

1503

583200,00

248

Teren

Str.

F.C.Ripensia

29

19266

413219

14166/2/2/3/1

26227,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1604

Mun.TM d.public asupra

A1

3255

11671015,00

249

Teren

Str.

F.C.Ripensia

29

19266

427267

14166/2/2/3/4

111,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1604

Mun.TM d.public asupra

A1

3256

49395,00

250

Teren

Str.

F.C.Ripensia

29

19266

427268

14165/2/1/1/1

/1

3568,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1604

Mun.TM d.public asupra

A1

3257

1587760,00

251

Teren

Str.

F.C.Ripensia

29

19266

427269

14165/2/1/1/1

/4

69,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1604

Mun.TM d.public asupra

A1

3258

30705,00

252

Teren

b-dul L.

Rebreanu

19266 139315 413239

14164/2/1/1/1

/1/1/1

29070,00

1016 / 2005 poz.1605

Mun.TM d.public asupra A1, SC MOL ROMANIA SRL asupra A1.1

3259

12936150,00

253

Teren cu clădiri și bazine

Str. Diaconu Coresi

24578

415424

14167/2/2 14167/2/2,141 68/3

4227

6839

Statul Roman asupra terenului,propr. c-tii Hidrotim

1016 / 2005 poz.1606

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.Institutului de Cercetari si Proiectari ptr.Echipamente

Hidroenergetice si Masini de transport si ridicat Resita

3260

1881015,00

254

Teren cu clădiri și bazine

Str. Diaconu Coresi

24578

415424

14168/3 14167/2/2,141 68/3

2612

6839

Statul Roman asupra terenului,propr. c-tii Hidrotim

1016 / 2005 poz.1606

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.Institutului de Cercetari si Proiectari ptr.Echipamente

Hidroenergetice si Masini de transport si ridicat Resita

3261

1162340,00

255

Teren cu clădire

Calea

Buziasului

48199

402705

8572/1/1/8,

8572/1/1/8, 8573/1/1/2/4

20804

22829

Statul Roman

Adm. ATCOM

Timis

1016 / 2005 poz.1607

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.op.a Soc.Coop.Modex Grup

3262

2808540,00

256

Teren cu clădire

Calea

Buziasului

48199

402705

8573/1/1/2/4 8572/1/1/8, 8573/1/1/2/4

2025

22829

Statul Roman

Adm. ATCOM

Timis

1016 / 2005 poz.1607

Mun.TM d.public asupra A1, in adm.op.a Soc.Coop.Modex Grup

3263

273375,00

257

Teren cu clădire

Calea Buziasului calea Stan Vidrighin nr. 14-16

48198

405931

8574/2/3 8574/2/3,8573 /1/1/2/5

1985

6469

Statul Roman

Adm.Coop.COL

ORTEX

1016 / 2005 poz.1608

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de adm.op.Coop.Colortex

3264

267975,00

258

Teren cu clădire

Calea Buziasului calea Stan Vidrighin nr. 14-16

48198

405931

8573/1/1/2/5 8574/2/3,8573 /1/1/2/5

4484

6469

Statul Roman

Adm.Coop.COL

ORTEX

1016 / 2005 poz.1608

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de adm.op.Coop.Colortex

3265

605340,00

259

Teren cu clădire

Calea

Buziasului vezi poz.1492 /

HG 1016

48197

410646

8574/2/2 8571/1/1/2

986

1729

Statul Roman-teren AdmIncaltaminte a-prop. c-tii

1016 / 2005 poz.1609

Mun.TM d.public asupra

A1

3266

133110,00

260

Teren cu clădire

Calea

Buziasului vezi poz.1492 /

HG 1016

48197

8571/1/1/2

743

Statul Roman-teren AdmIncaltaminte a-prop. c-tii

1016 / 2005 poz.1609

Mun.TM d.public asupra

A1

3267

100305,00

261

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48196

409225

8574/2/1 8573/1/1/2/4, 8571/1/6, 8571/1/8, 8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

510

18268

Statul Roman Adm.

Coop.Progresul

1016 / 2005 poz.1610

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de adm.op.Coo.Progresul

1321

262

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48196

409225

8573/1/1/2/4 8573/1/1/2/4, 8571/1/6, 8571/1/8, 8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

2050,00

Statul Roman Adm.

Coop.Progresul

1016 / 2005 poz.1610

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de adm.op.Coo.Progresul

3268

276750,00

263

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48196

409225

8571/1/6 8573/1/1/2/4, 8571/1/6, 8571/1/8, 8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

440,00

Statul Roman Adm.

Coop.Progresul

1016 / 2005 poz.1610

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de adm.op.Coo.Progresul

3269

59400,00

264

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48196

409225

8571/1/8 8573/1/1/2/4, 8571/1/6, 8571/1/8, 8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

27,00

Statul Roman Adm.

Coop.Progresul

1016 / 2005 poz.1611

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de adm.op.Coo.Progresul

3270

3645,00

265

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48196

409225

8572/1/1/6 8573/1/1/2/4, 8571/1/6, 8571/1/8, 8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

1970,00

Statul Roman Adm.

Coop.Progresul

1016 / 2005 poz.1611

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de adm.op.Coo.Progresul

3271

265950,00

266

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului

48196

409225

8572/1/1/9 8573/1/1/2/4, 8571/1/6, 8571/1/8, 8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

9018,00

Statul Roman Adm.

Coop.Progresul

1016 / 2005 poz.1611

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de adm.op.Coo.Progresul

3272

1217430,00

267

Teren cu hala producție

Calea

Buziasului

48196

409225

8572/1/1/11 8573/1/1/2/4, 8571/1/6, 8571/1/8, 8572/1/1/6, 8572/1/1/9, 8572/1/1/11

4253,00

Coop.Progresul -prop.hala prod

1016 / 2005 poz.1612

Mun.TM d.public asupra A1, dr.de adm.op.Coo.Progresul

3273

574155,00

268

Teren

Str. Diaconu Coresi

48701

406469

14165/2/3/2

3785,00

Statul Roman

Adm. SC

Electrometal SA

1016 / 2005 poz.1613

Mun.TM d.public asupra A1, drept de adm.SC Electrometal SA

3274

851625,00

269

Teren

Str. Diaconu Coresi

48701

406470

14167/2/4/2

13003,00

Statul Roman

Adm. SC

Electrometal SA

1016 / 2005 poz.1613

Mun.TM d.public asupra A1, drept de adm.SC Electrometal SA

3275

2925675,00

270

Teren

Str. Diaconu Coresi

48701

406471

14168/4/2

262,00

Statul Roman

Adm. SC

Electrometal SA

1016 / 2005 poz.1613

Mun.TM d.public asupra A1, drept de adm.SC Electrometal SA

3276

116590,00

271

Teren

Str. Gh. Lazar

32

110050

402179

1692/1/1/2, 1692/1/1/2,16 92/2/1/2

949   1800

Statul Roman AdmMin.Agric

1016 / 2005 poz.1614

Mun.TM d.public asupra A1, drept de adm.op.in fav.Ministerului Agriculturii si Adm.

3277

422305,00

272

Teren

Str. Gh. Lazar

32

110050

402179

1692/2/1/2 1692/1/1/2,16 92/2/1/2

851

1800

Statul Roman AdmMin.Agric

1016 / 2005 poz.1614

Mun.TM d.public asupra A1, drept de adm.op.in fav.Ministerului Agriculturii si Adm.

3278

378695,00

273

Teren cu c-tie

Str. Gh.Lazar

32-26

15623

427452

1692/2/2/2

1514,00

Statul Roman prin Min.Agric

1016 / 2005 poz.1615

Mun.TM d.public asupra

A1

3279

673730,00

274

Teren

Str. Gh.Lazar

32-26

15623

427454

1693/1/2

1166,00

Statul Roman prin Min.Agric

1016 / 2005 poz.1615

Mun.TM d.public asupra

A1

3280

518870,00

275

Teren

Str. Gh.Lazar

32-26

15623

427457

1693/1/4

1082,00

Statul Roman prin Min.Agric

1016 / 2005 poz.1615

Mun.TM d.public asupra

A1

3281

481490,00

276

Teren

Str. Gh.Lazar

32

22783

427438

1692/2/1/1/1/

2

717,00

Statul Roman adm.Comb.IndTi misoara

1016 / 2005 poz.1616

Statul RO drept de adm.op.Combinatul de Industrie Locala Timisoara

3282

319065,00

277

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului 14

48195

406091

8569/1,

8570/1,

8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7, 8572/1/1/7, 8572/1/1/10, 8567/2/2, 8568/2, 8566/2/2

112

14491

Statul Roman Adm.Coop.

Timis

1016 / 2005 poz.1617

Mun.TM d.public asupra

A1,A1.1 in adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara

3283

49840,00

278

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului 14

48195

406091

8570/1 8570/1, 8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7, 8572/1/1/7, 8572/1/1/10, 8567/2/2, 8568/2, 8566/2/2

933

14491

Statul Roman Adm.Coop.

Timis

1016 / 2005 poz.1617

Mun.TM d.public asupra

A1,A1.1 in adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara

3284

415185,00

279

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului 14

48195

406091

8568/1/1 8570/1, 8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7, 8572/1/1/7, 8572/1/1/10, 8567/2/2, 8568/2, 8566/2/2

1329

14491

Statul Roman Adm.Coop.

Timis

1016 / 2005 poz.1617

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara

3285

591405,00

280

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului 14

48195

8567/1/1/2/5

10821,00

Statul Roman Adm.Coop.

Timis

1016 / 2005 poz.1617

3286

1460835,00

281

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului 14

48195

406091

8571/1/7 8570/1, 8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7, 8572/1/1/7, 8572/1/1/10, 8567/2/2, 8568/2, 8566/2/2

5442 14491

Statul Roman Adm.Coop.

Timis

1016 / 2005 poz.1617

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara

3287

734670,00

282

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului 14

48195

406091

85 72/1/1/7 8570/1, 8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7, 8572/1/1/7, 8572/1/1/10, 8567/2/2, 8568/2, 8566/2/2

1288

14491

Statul Roman Adm.Coop.

Timis

1016 / 2005 poz.1617

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara

3288

173880,00

283

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului 14

48195

406091

85 72/1/1/10 8570/1, 8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7, 8572/1/1/7, 8572/1/1/10, 8567/2/2, 8568/2, 8566/2/2

1206

14491

Statul Roman Adm.Coop.

Timis

1016 / 2005 poz.1618

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara

3289

162810,00

284

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului 14

48195

406091

8567/2/2 8570/1, 8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7, 8572/1/1/7, 8572/1/1/10, 8567/2/2, 8568/2, 8566/2/2

2057 14491

Statul Roman Adm.Coop.

Timis

1016 / 2005 poz.1618

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara

3290

277695,00

285

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului 14

48195

406091

8568/2 8570/1, 8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7, 8572/1/1/7, 8572/1/1/10, 8567/2/2, 8568/2, 8566/2/2

320

14491

Statul Roman Adm.Coop.

Timis

1016 / 2005 poz.1618

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara

3291

43200,00

286

Teren cu c-tii

Calea

Buziasului 14

48195

406091

8566/2/2 8570/1, 8568/1/1, 8567/1/1/5, 8571/1/7, 8572/1/1/7, 8572/1/1/10, 8567/2/2, 8568/2, 8566/2/2

965

14491

Statul Roman Adm.Coop.

Timis

1016 / 2005 poz.1619

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 in adm.op.Cooperativa Timis din Timisoara

3292

130275,00

287

Sant

Colonia Kunz

4

150306

406601

8064

445,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1620

Mun.TM d.public asupra

A1

1354

288

Sant

Colonia Kunz

4

150307

406599

8075

453,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1620

Mun.TM d.public asupra

A1

1347

289

Sant

Colonia Kunz

4    150308

427499

8078

1160,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1620

Mun.TM d.public asupra

A1

1348

290

Sant

Colonia Kunz

4    150309

427498

8080/1/1

358,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1620

Mun.TM d.public asupra

A1

1349

291

Casa si curte

Str.Zefirului 7

4    150310

427501

8109

170,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1621

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1350

292

Casa si curte

Str.Zefirului 6

4    150311

421142

8110

340,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1622

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1351

293

Casa si curte

Str.Zefirului 2

4    150312

410389

8114

520,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1623

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1352

294

Casa si curte

Str. Suboleasa

17

4    150313

427507

8116

251,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1624

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1353

295

Casa si curte

Str. Suboleasa

15

4    150314

424363

8117

180,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1625

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1355

296

Casa si curte

Str. Suboleasa

13

4    150316

426029

8118

213,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1626

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1356

297

Casa si curte

Str. Suboleasa

11

4    150322

425694

8119

216,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1627

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1357

298

Curte

Str. Suboleasa

9

4   422640

8120

163,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1628

Statul RO. Prin Ministerul Agriculturii si Domenilor / RESPINGERE

1358

299

Casa si curte

Str. Suboleasa

7

4    150317

414754

8121

143,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1629

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1359

300

Casa si curte

Str. Suboleasa

5

4    150318

427503

8122

74,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1630

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1360

301

Casa si curte

Str. Suboleasa

3

4

150319

427500

8123

64,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1631

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1362

302

Casa si curte

Str. Suboleasa

1

4    150320

427504

8124

32,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1632

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1361

303

Strada

Str. Suboleasa

4    150321

410391

8125

2332,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1633

Mun.TM d.public asupra

A1

1363

304

Casa si curte

Str. Energiei 14

4

150322

425694

8126

184,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1634

Mun.TM d.public asupra A1, drept de superficie asupra 184 mp -Sein Ileana

1364

305

Casa si curte

Str. Energiei 16

4

150323

427471

8127

295,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1635

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1365

306

Casa si curte

Str. Energiei 18

4

150324

427490

8128

276,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1636

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1366

307

Casa si curte

Str. Suboleasa

12

4

150325

427422

8129

285,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1637

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1367

308

Casa si curte

Str. Suboleasa

10

4

150326

427470

8130

132,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1638

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1368

309

Casa si curte

Str. Suboleasa

8

4

150327

427489

8131

117,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1639

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1441

310

Strada

Energiei

4

150328

427418

8132

386,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1640

Mun.TM d.public asupra

A1

1440

311

Casa si curte

Str. Energiei 19

4

150329

421075

8133

182,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1641

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1439

312

Casa si curte

Str. Energiei 21

4

150330

424442

8134

408,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1642

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1438

313

Casa si curte

Str. Suboleasa

6

4

150331

427468

8135

450,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1643

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1437

314

Casa si curte

Str. Suboleasa

4

4

150332

427488

8136

318,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1644

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1436

315

Casa si curte

Str. Suboleasa

2

4

150333

427416

8137

217,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1016 / 2005 poz.1645

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1387

316

Casa si curte

Str. Aviatorilor

18

4

150334

408120

8138

392,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1017 / 2005 poz.1646

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1388

317

Casa si curte

Str. Aviatorilor

17

4

150335

427467

8139

294,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1018 / 2005 poz.1647

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1389

318

Casa si curte

Str. Aviatorilor

16

4    150336

423204

8140

391,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1019 / 2005 poz.1648

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1390

319

Casa si curte

Str. Aviatorilor

15

4

150337

427487

8141

290,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1020 / 2005 poz.1649

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1391

320

Casa si curte

Str. Aviatorilor

14

4

150338

427415

8142

414,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1021 / 2005 poz.1650

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1392

321

Casa si curte

Str. Aviatorilor

13

4    143270

427502

8143

246,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1022 / 2005 poz.1651

drept de proprietate dobandit prin uzucapiune -Patac Maria,Delamarian Viorica

1393

322

Strada

Aviatorilor

4

150339

427464

8144

40,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1022 / 2005 poz.1652

Mun.TM d.public asupra

A1

1394

323

Casa si curte

Str. Aviatorilor

12

4

150340

427486

8145

63,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1023 / 2005 poz.1653

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1394

324

Casa si curte

Str. Aviatorilor

12

4

150341

406971

8146

237,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1024 / 2005 poz.1654

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta cota 1/1 - Serban Maria

1394

325

Casa si curte

Str. Aviatorilor

11

4

150342

427414

8147

336,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1025 / 2005 poz.1655

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1395

326

Casa si curte

Str. Aviatorilor

10

4

150343

427463

8148

231,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1026 / 2005 poz.1656

Mun.TM d.public asupra

A1

1396

327

Casa si curte

Str. Aviatorilor

9

4

150344

424425

8149

268,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1027 / 2005 poz.1657

Mun.TM d.public asupra A1, drept de superficie asupra 268 mp -Morcocean Ioan

1397

328

Strada

Aviatorilor

4

150345

413036

8150

2403,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1028 / 2005 poz.1658

Mun.TM d.public asupra

A1

1398

329

Pasune

Str. fara nume

4

150346

421077

8151

4017,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1029 / 2005 poz.1659

Mun.TM d.public asupra

A1

1399

330

Casa si curte

Str. Energiei 1

4

150347

427485

8152

170,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1030 / 2005 poz.1660

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1400

331

Casa si curte

Str. Energiei 3

4

150348

427413

8153

231,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1031 / 2005 poz.1661

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1401

332

Casa si curte

Str. Energiei 7

4

150349

422134

8154

431,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1032 / 2005 poz.1662

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1402

333

Casa si curte

Str. Energiei 5

4

150350

415756

8155

131,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1033 / 2005 poz.1663

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1403

334

Casa si curte

Str. Energiei 9

4

418787

418787

8156

360,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1034 / 2005 poz.1664

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1404

335

Casa si curte

Str. Energiei 11

4

150352

427484

8157

293,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1035 / 2005 poz.1665

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1405

336

Casa si curte

Str. Energiei 13

4

150353

406425

8158

331,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1036 / 2005 poz.1666

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1406

337

Casa si curte

Str. Energiei 15

4

150351

416981

8159

263,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1037 / 2005 poz.1667

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1407

338

Casa si curte

Str. Energiei 17

4

150354

417449

8160

479,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1038 / 2005 poz.1668

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1252

339

Strada

Str. Energiei

4

150355

413039

8161

1479,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1039 / 2005 poz.1669

Mun.TM d.public asupra

A1

1259

340

Casa si curte

Str. Energiei 12

4

150356

427462

8162

165,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1040 / 2005 poz.1670

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1408

341

Casa si curte

Str. Satu Mare

41

4

150357

427412

8163

171,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1041 / 2005 poz.1671

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1409

342

Casa si curte

Str. Energiei 4

4

150358

405488

8178

45,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1042 / 2005 poz.1672

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1410

343

Casa si curte

Str. Aviatorilor

8

4

150359

424592

8180

214,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1043 / 2005 poz.1673

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1411

344

Casa si curte

Str. Aviatorilor

7

4

150360

422103

8181

396,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1044 / 2005 poz.1674

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1412

345

Mlastina

Str. Aviatorilor

7

4

150361

427461

8182

199,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1045 / 2005 poz.1675

Mun.TM d.public asupra

A1

1413

346

Casa si curte

Str. Aviatorilor

1

4

401902

8188

241,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1046 / 2005 poz.1676

Statul RO. Prin Ministerul Agriculturii si Domenilor

1414

347

Casa si curte

Str. Satu Mare

1

4

150362

427483

8191

122,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1047 / 2005 poz.1677

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1415

348

Casa si curte

Str. Satu Mare

3

4

150363

427411

8192

213,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1048 / 2005 poz.1678

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1416

349

Casa si curte

Str. Satu Mare

5

4

150364

427460

8193

377,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1049 / 2005 poz.1679

Mun.TM d.public asupra

A1

1417

350

Casa si curte

Str. Poiana

Marului 2

4

150365

414537

8296

210,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1050 / 2005 poz.1680

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1419

351

Casa si curte

Str. Zefirului 8

4

150366

427482

8297

173,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1051 / 2005 poz.1681

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

1421

352

Teren arabil

Calea Mosnitei nr.15

4

150367

409994

8322

55259,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1052 / 2005 poz.1682

Statul RO- d.public asupra A1, plingere impotriva incheieri nr.75662/01.06.2010 -Municipiul Timisoara

1422

353

Vână

4

150368

427410

8331

19069,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1053 / 2005 poz.1683

Mun.TM d.public asupra

A1

1423

354

Casa si curte

4

150369

427458

8414

334,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1054 / 2005 poz.1684

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

3293

45090,00

355

Vână

4

150370

427475

8416

3414,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1055 / 2005 poz.1685

Mun.TM d.public asupra

A1

3294

460890,00

356

Casa si curte

4

150371

427408

8417

580,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1056 / 2005 poz.1686

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

3295

78300,00

357

Drum

4

150372

427455

8420

812,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1057 / 2005 poz.1687

Mun.TM d.public asupra

A1

3296

109620,00

358

Casa si curte

4    150373

427505

8434

410,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1058 / 2005 poz.1688

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

3297

55350,00

359

Vână

4

150374

427473

8440

3396,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1059 / 2005 poz.1689

Mun.TM d.public asupra

A1

3298

458460,00

360

Casa si curte

4

150375

427409

8441

265,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1060 / 2005 poz.1690

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

3299

35775,00

361

Casa si curte

4

150376

421443

8445

375,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1061 / 2005 poz.1691

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

3300

50625,00

362

Teren arabil

4

150377

427423

8613

5090,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1062 / 2005 poz.1692

Mun.TM d.public asupra

A1

3301

687150,00

363

Drum

4

150378

427478

8429

1496,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1063 / 2005 poz.1693

Mun.TM d.public asupra

A1

3302

201960,00

364

Casa si curte

4

150379

427472

8431

403,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1064 / 2005 poz.1694

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

3303

54405,00

365

Drum

4

150380

427424

8433

300,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1065 / 2005 poz.1695

Mun.TM d.public asupra

A1

3304

40500,00

366

Casa si curte

Str. Energiei 8

4

150381

427492

8172

183,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1066 / 2005 poz.1696

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

3305

24705,00

367

Casa si curte

Str. Energiei 6

4

150382

414921

8175

95,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1067 / 2005 poz.1697

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

3306

12825,00

368

Drum

4

150383

427474

8483

230,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1068 / 2005 poz.1698

Mun.TM d.public asupra

A1

3307

31050,00

369

Strada

4

150384

427425

8166

12,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1069 / 2005 poz.1699

Mun.TM d.public asupra

A1

3308

1620,00

370

Teren

Calea

Buziasului 36

4

150385

427479

8581/1/1/2/1

745,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1070 / 2005 poz.1700

Mun.TM d.public asupra

A1

3309

100575,00

371

Teren

Calea

Buziasului 36

4

150386

427493

8581/1/1/1

1000,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1071 / 2005 poz.1701

Mun.TM d.public asupra

A1

3310

135000,00

372

Teren stradal

Calea

Buziasului

4

150387

427497

8489/1/1

1225,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1072 / 2005 poz.1702

Mun.TM d.public asupra

A1

3311

165375,00

373

Vână

Calea

Buziasului

4

150388

424710

8498/2

770,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1073 / 2005 poz.1703

Mun.TM d.public asupra

A1

3312

103950,00

374

Teren

Calea

Buziasului

4

8482/1/1/1

28439,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1074 / 2005 poz.1704

3313

3839265,00

375

Teren arabil

Calea

Buziasului

4

150390

421321

8353/1

754,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1075 / 2005 poz.1705

Mun.TM d.public asupra

A1

3314

101790,00

376

Teren arabil

Calea

Buziasului

4

150389

427426

8353/3

581,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1076 / 2005 poz.1706

Mun.TM d.public asupra

A1

3315

78435,00

377

Teren

Calea

Buziasului

4

150391

427481

8526/2

92,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1077 / 2005 poz.1706

Mun.TM d.public asupra

A1

3316

12420,00

378

Teren

Calea

Buziasului

4

150392

427494

8526/3

578,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1078 / 2005 poz.1706

Mun.TM d.public asupra

A1

3317

78030,00

379

Vână

Str. Bistrei

4

150393

427427

8332/1

3213,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1079 / 2005 poz.1707

Mun.TM d.public asupra

A1

3318

433755,00

380

Vână

Str. Bistrei

4

150394

427477

8332/3

1121,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1080 / 2005 poz.1708

Mun.TM d.public asupra

A1

3319

151335,00

381

Balta

Calea Mosnitei

4

150395

408178

8526/1/1

16374,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1081 / 2005 poz.1709

Mun.TM d.public asupra

A1

3320

2210490,00

382

Vână

Str. Poiana Marului

4

150396

427496

8326/1

619,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1082 / 2005 poz.1710

Mun.TM d.public asupra

A1

3321

83565,00

383

Vână

Str. Poiana Marului

4

150397

427476

8326/3

3510,00

Statul Roman Prin Min.Agriculturii expropriere

1083 / 2005 poz.1711

Mun.TM d.public asupra

A1

3322

473850,00

384

Teren

B-dul Industriei

4

150399

427429

8484/1/1

4121,00

StRoman Min.

Agr.

1084 / 2005 poz.1712

Mun.TM d.public asupra

A1

3323

556335,00

385

Casa si curte

B-dul Industriei

4

150398

427495

8439/1/1

768,00

StRoman Min.

Agr.

1085 / 2005 poz.1713

Mun.TM d.public asupra

A1

3324

103680,00

386

Spatii verzi

Calea Circumvalatiun ii

125811

405695

26180/1/1/1/1

/1/1/1/1/1

8356,00

Statul Roman 4513/1975

1016 / 2005 poz.1714

Mun.TM d.public asupra

A1

3325

1128060,00

387

Spatii verzi

Calea Circumvalatiun ii

31504

409409

26180/1/1/1/1

/1/1/2

60,00

Statul Roman 4513/1975

1016 / 2005 poz.1715

Mun.TM d.public asupra

A1

3326

8100,00

388

Loc de casa

I.Roata-

I.Mincu 106

124915

407153

30075/1

471,00

Statul Roman asupra terenului

1016 / 2005 poz.1716

Mun.TM d.public asupra

A1

3327

63585,00

389

Teren

Bv. Liviu

Rebreanu 152

22567

407607

14160/1/1/1/1 /1,10876/2/2

6039,00

Statul Roman Adm.Munic.Timi soara Expropriere 5123/1972

1016 / 2005 poz.1717

Mun.TM d.public asupra

A1

3328

2687355,00

390

Teren cu 28 garaje

C.

Circumvalatiun

ii

110904

400092

26180/1/1/1/1

/1/1/3

840,00

Statul Roman asupra terenului

1016 / 2005 poz.1718

Mun.TM d.public asupra A1, contract de concesiune pe 16,5 mp -Horge Ioan

3329

373800,00

391

Teren pt. 2garaje

C.

Circumvalatiun

ii

114869

405936

26180/1/1/1/1 /1/1/1/2

60,00

Statul Roman-teren conces.partic

1016 / 2005 poz.1719

Mun.TM d.public asupra A1,     contract de

concesiune pe 30 mp -Muia Tiberiu contract de inchiriere pe 20 mp Ungur dumitru

3330

26700,00

392

Teren

Str. Albinelor

70A

136125

402746

3450/2

4068,00

Statul Roman

Admin. Apele

Romane

1016 / 2005 poz.1720

Mun.TM d.public asupra

A1,in adm.op.a Administratiei Nationala

APELE ROMANE -Directia Apelor Banat

3331

1810260,00

393

Spatii verzi

C.Lipovei

2856

407076

28076/1

107,00

Statul Roman Expr.242/1982

1016 / 2005 poz.1721

Mun.TM d.public asupra A1,

3332

47615,00

394

Spatii verzi cu 8 garaje

C.Lipovei

2856

407122

28076/4

375,00

Statul Roman-teren Expr.242/1982

1016 / 2005 poz.1722

Mun.TM d.public asupra A1,

3333

166875,00

395

Gradina cu 8 garaje

Z.Odobescu

bl.1-B1

4619

408357

12339

515,00

Statul Roman-teren Nation.92/1950

1016 / 2005 poz.1723

Mun.TM d.public asupra A1,     contract de

concesiune pe 15,49mp -Alexe Garofita , 15,48 Cerna Dorel

3334

229175,00

396

Z. verde cu garaje

Str. Clabucet

41270

401478

27548

21715,00

Statul Roman-teren expropriere

1016 / 2005 poz.1724

Mun.TM d.public asupra A1, contract de concesiune pe 27 mp -Gheorghita Mihai contract de concesiune pe 27 mp - Velimirov Mihai

3335

9663175,00

397

Strada

Carpati

41489

406472

27825

111,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1725

Mun.TM d.public asupra A1,

3336

49395,00

398

Strada

Carturarilor

41489

406473

27827

449,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1726

Mun.TM d.public asupra A1,

3337

199805,00

399

Strada

Bucegi

41489

406474

27803

3300,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1727

Mun.TM d.public asupra A1,

3338

1468500,00

400

Spatiu verde

Str. Padurarilor

41489

406475

27806

183,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1728

Mun.TM d.public asupra A1,

3339

81435,00

401

Spatiu verde

Str. Padurarilor

41489

406476

27808

407,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1729

Mun.TM d.public asupra A1,

3340

181115,00

402

Spatiu verde

Str. Padurarilor

41489

406477

27812

1855,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1730

Mun.TM d.public asupra A1,

3341

825475,00

403

Alee

Sportivilor

41489

406478

27844

3825,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1731

Mun.TM d.public asupra A1,

3342

1702125,00

404

Spatiu verde

Aleea

Sportivilor

41489

406479

27845

6168,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1732

Mun.TM d.public asupra A1,

3343

2744760,00

405

Spatiu verde

Str. Retezat

41489

406480

27852

509,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1733

Mun.TM d.public asupra A1,

3344

226505,00

406

Spatiu verde

Str. Retezat

41489

406482

27858

1519,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1734

Mun.TM d.public asupra A1,

3345

675955,00

407

Spatiu de circulatie

Retezat-1Decembrie

41489

413327

27863

9503,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1735

Mun.TM d.public asupra A1,

3346

4228835,00

408

Strada

Feleacului

41489

406483

27876

1287,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1736

Mun.TM d.public asupra A1,

3347

572715,00

409

Spatiu verde

Str. Negoi 9

41489

406484

27877

683,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1737

Mun.TM d.public asupra A1,

3348

303935,00

410

Spatiu verde

Str. Negoi 9

41489

406485

27879

183,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1738

Mun.TM d.public asupra A1,

3349

81435,00

411

Strada

Culturii

41489

406486

27890

1203,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1739

Mun.TM d.public asupra A1,

3350

535335,00

412

Spatii verzi

Culturii

41489

406487

27891

612,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1740

Mun.TM d.public asupra A1,

3351

272340,00

413

Spatii de circulatie

C.Girocului-

Negoi

41489

406488

27905

5708,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1741

Mun.TM d.public asupra A1,

3352

2540060,00

414

Strada

Ceaikovski

41489

406489

27907

2496,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1742

Mun.TM d.public asupra A1,

3353

1110720,00

415

Spatiu verde si alei

Str.

Carturarilor

41489

406490

27829/1

571,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1743

Mun.TM d.public asupra A1,

3354

254095,00

416

Spatiu verde

Str. Padurarilor

41489

406491

27842/1

935,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1744

Mun.TM d.public asupra A1,

3355

416075,00

417

Teren

Str. Padurarilor

41489

406492

27842/8

605,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1745

Mun.TM d.public asupra A1,

3356

269225,00

418

Spatiu verde

Str. Padurarilor

41489

413275

27842/5/1/1

8350,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1746

Mun.TM d.public asupra A1,

3357

3715750,00

419

Strada

Negoi

41489

406493

27880/1

5767,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1747

Mun.TM d.public asupra A1,

3358

2566315,00

420

Teren cu garaje

Str. Retezat

41521

407239

27854

360,00

Statul Roman-asupra terenului

Expropriere

1016 / 2005 poz.1748

Mun.TM d.public asupra A1,

3359

160200,00

421

Spatiu verde

Al. Arcasilor

42659

407543

28087

322,00

Statul Roman-Expr.

1016 / 2005 poz.1749

Mun.TM d.public asupra A1,

1188

422

Spatii verzi si alei, 9 garaje

Str. Recoltei

51500

408180

29025

4157,00

Statul Roman-asupra terenului

Expropriere

1016 / 2005 poz.1750

Mun.TM d.public asupra A1, contract de concesiune pe 15 mp -Hurmuz Ioan

1189

423

Spatiu verde

Str. Siderurgiei

51502

411319

29027

878,00

Statul Roman-teren Expropriere

1016 / 2005 poz.1751

Mun.TM d.public asupra A1,

1190

424

Spatii verzi si alei, 17 garaje

Str. Sirius 2-8

53729

408569

29085

9074,00

Statul Roman-asupra teren

1016 / 2005 poz.1752

Mun.TM d.public asupra A1,

1191

425

Spatii verzi si alei

B-dul Sudului

53780

409186

29143

775,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1753

Mun.TM d.public asupra A1,

1192

426

Teren cu 25 garaje

Intrarea Vega

53781

404565

29144/1

4606,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1754

Mun.TM d.public asupra A1, contract de concesiune - Stan Viorica

3360

2049670,00

427

Spatii verzi si alei

Intrarea Vega

53779

408897

29142

1777,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1755

Mun.TM d.public asupra A1,

1193

428

Strada cu c-tii prov(15 garaje)

Luminii

53842

402957

29207

10932,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1756

Mun.TM d.public asupra A1, contract de concesiune Enaiche

Dumitru, Haerman Vasile, Frandes Dumitru

1194

429

Spatiu verde si alei

Str. Luminii

53844

409382

29209

1820,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1757

Mun.TM d.public asupra A1,

1195

430

Spatiu verde si alei

Str. Astrilor

53851

410628

29216

155,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1758

Mun.TM d.public asupra A1,

1196

431

Spațiu verde și alei cu 4 garaje

Str. Luminii 1444

53866

407858

29231

12843,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1759

Mun.TM d.public asupra A1, contract de concesiune pe 23 mp -Dobritoiu Adrian contract de concesiune pe 19 mp -Stingaciu Iosif

1197

432

Spatiu verde si alei

Str. Luminii 22

53867

408845

29232

367,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1760

Mun.TM d.public asupra A1,

1198

433

Pământ industrial

Str. Lămâiței-

I.Slavici

1950 Freidorf 409941

407/5/a/1 407/5/a/1,412/ 1/d/1/1

223

5693

Statul Roman adm.Sfat Pop Timisoara

1016 / 2005 poz.1761

Mun.TM d.public asupra A1,

3361

30105,00

434

Pământ industrial

Str. Lămâiței-

I.Slavici

1950 Freidorf 409941

412/1/d/1/1

407/5/a/1,412/ 1/d/1/1

5470

5693

Statul Roman adm.Sfat Pop Timisoara

1016 / 2005 poz.1762

Mun.TM d.public asupra A1,

3362

738450,00

435

Pământ industrial

Str. Lămâiței-

I.Slavici

1950 Freidorf 412796

411/1/b/2/1/a

1386

4732

Statul Roman adm.Sfat Pop Timisoara

1016 / 2005 poz.1763

Mun.TM d.public asupra A1,

3363

187110,00

436

Gradina

Str. Rasaritului-

Boemia-

Amurgului

116974

409939

28867/1

811,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1764

Mun.TM d.public asupra A1,

3364

109485,00

437

Teren

Str. Rasaritului-

Boemia-Amurgului

116974

409940

28866/1/1/1

3314,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1765

Mun.TM d.public asupra A1,

3365

447390,00

438

Teren cu c-tii

Piata 700

112867

409357

1070/2/2/1/1/ 1/1/1/2

70,00

Statul Roman-teren c-tii Horticultura

1016 / 2005 poz.1766

Mun.TM d.public asupra A1,

3366

62300,00

439

Casa si curte

Str. Mars(Alex.

Golescu) nr.7

126397

402536

712

1012,00

Statul Roman adm.Primaria Timisoara

1016 / 2005 poz.1767

sc marcadi srl- vindut in baza L550/2002

3367

900680,00

440

Casa si curte

Piața Libertății 6-7 Mărășești 4

129664

410857

244

4232,00

Statul Roman prin MAN

1016 / 2005 poz.1768

Mun.TM d.public asupra A1,prin Ministerul

Apararii Nationale, drept de inchiriere pe 62 mp -Mitroi Cornel

3368

3766480,00

441

Casa si curte

Str Oituz 4

133277

409587

1015/2

4687,00

Statul Roman adm.Univ.Vest

1016 / 2005 poz.1769

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1 dr.de adm.op.

Ministerul Educatiei Nationale prin univ.de vest Timisoara

3369

4171430,00

442

Casa si curte

Popa Sapca 7

21982

410254

1013

15104,00

Statul Roman adm MAInterne

1016 / 2005 poz.1770

Ministerul Afacerilor Interne prin Penitenciarul Timisoara asupra A1, A1.1

3370

13442560,00

443

Teren si cladire

P-ta Huniade 3

19906

407365

258/1

2600,00

Statul Roman-teren ATCOM-c-tii

1016 / 2005 poz.1771

Mun.TM d.public asupra A1,drept de folosinta Uniunea Jud.a Coop.Mestesugaresti Timis

3371

2314000,00

444

Teren

Str. Paris 2/A

15815

426653

1089/2/1/2

1222,00

Statul Roman fol. Sfat.Pop.Timis.

1016 / 2005 poz.1772

Mun.TM d.public asupra

A1,

3372

1087580,00

445

Teren cu parcare si acces

Str. Paris 2/A

15815

409454

1089/2/1/3

547,00

Statul Roman fol. Sfat.Pop.Timis.

1016 / 2005 poz.1773

Mun.TM d.public asupra

A1,

3373

486830,00

446

Teren arabil

Calea Aradului

17108

411097

1713/1/1

2023,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1774

Mun.TM d.public asupra

A1,

3374

1800470,00

447

Teren cu c-tii

Diaconu Coresi

144

65362

407955

8563/1/2,

8563/2/1/2,

8566/2/1/2, 8567/2/1

3039

5432

Statul Roman adm.Inst.St.Chim ice

1016 / 2005 poz.1775

Mun.TM d.public asupra A1,in adm.op.Institutul Nat.ptr.Cercetare si Dezv.in Electrochimie si materie condensata

3375

1352355,00

448

Teren cu c-tii

Diaconu Coresi

144

65362

407955

8563/2/1/2 8563/2/1/2, 8566/2/1/2, 8567/2/1

986

5432

Statul Roman adm.Inst.St.Chim ice

1016 / 2005 poz.1776

Mun.TM d.public asupra A1,in adm.op.Institutul Nat.ptr.Cercetare si Dezv.in Electrochimie si materie condensata

3376

438770,00

449

Drum

Diaconu Coresi

144

65362

407955

8566/2/1/2 8563/2/1/2, 8566/2/1/2, 8567/2/1

927

5432

Statul Roman adm.Inst.St.Chim ice

1016 / 2005 poz.1777

Mun.TM d.public asupra A1,in adm.op.Institutul Nat.ptr.Cercetare si Dezv.in Electrochimie si materie condensata

3377

412515,00

450

Teren cu c-tii

Diaconu Coresi

144

65362

407955

8567/2/1

8563/2/1/2,

8566/2/1/2,

8567/2/1

480

5432

Statul Roman adm.Inst.St.Chim ice

1016 / 2005 poz.1778

Mun.TM d.public asupra A1,in adm.op.Institutul Nat.ptr.Cercetare si Dezv.in Electrochimie si materie condensata

3378

213600,00

451

Teren intravilan

Bv. Eroilor

136168

409329

9146/2/2/1/1/

2

477,00

Statul Roman fol.Dir.Tineret

1016 / 2005 poz.1779

Mun.TM d.public asupra A1,drept de folosinta gratuita Directia de Tineret si Sport Timis

3379

424530,00

452

Teren intravilan

Bv. Eroilor

136168

409331

9146/2/2/2/2/

2

273,00

Statul Roman fol.Dir.Tineret

1016 / 2005 poz.1780

Mun.TM d.public asupra A1,drept de folosinta gratuita Directia de Tineret si Sport Timis

3380

242970,00

453

Teren

Bv. Eroilor 22/b

132058

409354

9146/1/2/2

1481,00

Statul Roman si

PMT

1016 / 2005 poz.1781

Mun.TM d.public asupra A1,concesiune pe 49 ani Camera de Comert, Industrie si Agricultura

3381

1318090,00

454

Teren

Bv. Eroilor 22/b

132058

409356

9146/1/1/2

622,00

Statul Roman si

PMT

1016 / 2005 poz.1782

Mun.TM d.public asupra A1,concesiune pe 49 ani Camera de Comert, Industrie si Agricultura

3382

553580,00

455

Teren

Str

F.C.Ripensia

7/A

132059

409979

9146/1/2/1

885,00

Statul Roman si

PMT

1016 / 2005 poz.1783

Mun.TM d.public asupra A1,concesiune pe 49 ani Boavista Sport SRL

3383

787650,00

456

Teren cu hotel

Str F.C.Ripensia 7/A

132059

407223

9146/2/2/2/1

6795,00

Statul Roman si PMT-teren Boavista propr hotel,concteren

1016 / 2005 poz.1784

Mun.TM d.public asupra A1,concesiune pe 49 ani Boavista Sport SRL

3384

6047550,00

457

Casa si curte

Str. V. Babes

18

13964

9748

2747,00

Statul Roman fol. Min.

Sanatatii

1016 / 2005 poz.1785

INTABULAT S.RO -DOMENIUL PUBLIC

3385

2444830,00

458

Spatii verzi si alei

Str. Dej 9-11

56591

409296

29682

530,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1786

Mun.TM d.public asupra A1,

1200

459

Spatii verzi si alei

Orsova 14-16

56588

409448

29679

707,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1787

Mun.TM d.public asupra A1,

3386

629230,00

460

Platforma beton

Str. Eugen Pop

Bl.E9

82244

411160

30982

500,00

Statul Roman expropriere

1016 / 2005 poz.1788

Mun.TM d.public asupra A1,

1199

461

Spatii verzi si alei cu garaje

Str. Eugen Pop

Bl.E9-E10

82247

400253

30985

2007,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1789

Mun.TM d.public asupra A1,

1199

462

Zonă verde

Zona

Timocului

I.Creangă 20

82270

409387

31123

781,00

Statul Roman expropriere

1016 / 2005 poz.1790

Mun.TM d.public asupra A1,

1201

463

Teren de construcții

S.Bărnuțiu 11

82285

412086

31006

81,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1791

Mun.TM d.public asupra A1,

1202

464

Zona verde

Str.

Telegrafului

82283

412904

31007

510,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1792

Mun.TM d.public asupra A1,

1203

465

Spatii verzi

Telegrafului

D20

82283

412905

31020

140,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1793

Mun.TM d.public asupra A1,

1204

466

Teren cu 24 de garaje

Intrarea Portitei

111524

412063

27950/2

396,00

Statul Roman-teren

1016 / 2005 poz.1794

Mun.TM d.public asupra A1,

3387

176220,00

467

Teren cu 24 de garaje

Str. Lacului 12

111614

412210

26965/2

408,00

Statul Roman-teren

1016 / 2005 poz.1795

Mun.TM d.public asupra A1,

3388

181560,00

468

Teren cu 9 de garaje

I.I.Brad B20, B21

111798

411355

30140/2,

30147/2, 30144/2

160,00

Statul Roman-teren

1016 / 2005 poz.1796

Mun.TM d.public asupra A1,

3389

71200,00

469

Teren pt. garaje

Str. Dropiei 3

114871

402189

26144/2

385,00

Statul Roman-teren,1975

1016 / 2005 poz.1797

Mun.TM d.public asupra A1,

3390

171325,00

470

Teren pt. garaje

Str. Dropiei 3

114871

412302

26144/3

859,00

Statul Roman-teren,1975

1016 / 2005 poz.1798

Mun.TM d.public asupra A1,

3391

382255,00

471

Spatii verzi si alei cu garaje

Zona Dropiei 1

119424

26144/1

4535,00

Statul Roman-teren,ant.4513/1 975

1016 / 2005 poz.1799

Mun.TM d.public asupra A1,

3392

2018075,00

472

Spatii verzi si alei cu garaje

Str. Holdelor 9

11

119587

409009

30140/1/1

6836,00

Statul Roman-teren expropriere

1016 / 2005 poz.1800

Mun.TM d.public asupra A1,

3393

3042020,00

473

Teren cu garaje

I.I.Brad

B12,B13

122743

400159

30126/1/1

7866,00

Statul Roman-teren expr.1815/1991

1016 / 2005 poz.1801

Mun.TM d.public asupra A1,

3394

3500370,00

474

Spatii verzi cu garaje

Str. Negoiul 10

123033

403858

27902 27902/1/1

12201

11690

Statul Roman-teren expr1227/1980

1016 / 2005 poz.1802

Mun.TM d.public asupra A1,

3395

2630250,00

475

Casa si curte

Str. Gelu 48

8307 carte sistata

17576

950,00

Statul Roman-nation119/1948a dmSf.PopTim

1016 / 2005 poz.1803

RESPINGERE

3396

422750,00

476

Gradina

Str. Gelu 48

8307 carte sistata

17577

538,00

Statul Roman-nation119/1948a dmSf.PopTim

1016 / 2005 poz.1804

RESPINGERE

3397

239410,00

477

Casa si curte

Str. Garii 16

8310

412898

17582

1479,00

Statul Roman-nationD92/50 Adm ILLT

1016 / 2005 poz.1805

Mun.TM d.public asupra A1,

3398

658155,00

478

Casa si curte

Str. Gelu 52

8309

412215

17580,

17580,17581

575

1375

Statul Roman-nationD92/50 Fol.Sf.Pop Tim

1016 / 2005 poz.1806

SC Tellurium Chemical CO SRL asupra A1, A1.1

3399

77625,00

479

Gradina

Str. Gelu 52

8309

412215

17581

17580,17581

800

1375

Statul Roman-nationD92/50 Fol.Sf.Pop Tim

1016 / 2005 poz.1807

SC Tellurium Chemical CO SRL asupra A1, A1.1

3400

108000,00

480

Casa si curte

Str. Gelu 54

8403

412107

17583

577,00

Statul Roman-nationD111/51

1016 / 2005 poz.1808

Mun.TM d.public asupra A1,

3401

256765,00

481

Parc si alei pietonale cu garaje

Str. Lidia-

Uranus

53720

409015

29076/1 29076/1/1

77677

76250

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1809

Mun.TM d.public asupra A1,

3402

3812500,00

482

Teren

Str. Mistral 1

13150

412291

3934/1

44,00

Statul Roman-D712/1966adm IGOTimisoara

1016 / 2005 poz.1810

Mun.TM d.public asupra A1,

3403

19580,00

483

Loc de casa cu casa

Baader 2/a

14497

413809

5558/1/2

355,00

Statul Roman-teren si 1/2ctii 1/2ctiiprop.part

1016 / 2005 poz.1811

Mun.TM d.public asupra A1,

3404

157975,00

484

Teren

Baader 4

15263

412089

5556/2/2/2

24,00

Statul Roman-nationD111/51

1016 / 2005 poz.1812

Mun.TM d.public asupra A1,

3405

10680,00

485

Casa si curte

Baader 4

15263

412090

5557/1/2

451,00

Statul Roman-nationD111/51

1016 / 2005 poz.1813

Mun.TM d.public asupra A1,

3406

200695,00

486

Teren

Baader 4

15263

412091

5557/1/3

93,00

Statul Roman-nationD111/51

1016 / 2005 poz.1814

Mun.TM d.public asupra A1,

3407

41385,00

487

Teren de parcare si circulatie

Bucovinei 24

43324

412896

28319

528,00

Statul Roman Expropriere

1016 / 2005 poz.1815

Mun.TM d.public asupra A1,

3408

234960,00

488

Punct Termic

36

Str. Dej 19

56521

412064

29697

446,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1816

Mun.TM d.public asupra A1,

3409

198470,00

489

Spațiu verde cu 8 garaje

M.Kogălnicean

u D4

124153

406952

31030 31030/1

1248

758

Statul Roman-teren 29277/1992

1016 / 2005 poz.1817

Mun.TM d.public asupra A1,

3410

337310,00

490

Teren cu garaje (ctii prov.)

Str.

Gen.Dragalina nr.36

125803

407219

17343/2/1/1/1 /1/1, 17344/1/3, 17345/1/1/1/1

4076,00

Statul Roman-asupra terenului

1016 / 2005 poz.1818

Mun.TM d.public asupra A1,

3411

1813820,00

491

Teren

Str. Spitalul

Nou 15/a

134311

407030

4545/1/1/1/3/

1/2

18127,00

Statul

Roman,posesor localizare 1974

1016 / 2005 poz.1819

Mun.TM d.public asupra A1,

3412

8066515,00

492

Strada noua

Zona Dorobanti

82240

412181

30968

2730,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1820

Mun.TM d.public asupra A1,

3413

1214850,00

493

Teren intravilan ptdrum

Muzicescu-

Urseni

131956

406525

14241/1/54

7465,00

Statul Roman donatie

1016 / 2005 poz.1821

Mun.TM d.public asupra A1,

3414

3321925,00

494

Casa si curte

Str. Matei

Corvin 1

168

413907

439

310,00

Statul Roman-Nationalizare D92/50

1016 / 2005 poz.1822

Mun.TM d.public asupra A1,

3415

137950,00

495

Casa si curte

Republicii 1

258

405077

1176

1304,00

Statul Roman HCM451/1954 adm ILLT

1016 / 2005 poz.1823

Mun.TM d.public asupra A1,

1424

496

Teren intravilan

I. I. de la Brad

15

2146

412900

2209/1

121,00

Statul Roman Expr.44076/49

1016 / 2005 poz.1824

Mun.TM d.public asupra A1,

1425

497

Teren intravilan

I. I. de la Brad

15

2146

412902

2214/1

217,00

Statul Roman Expr.44076/49

1016 / 2005 poz.1825

Mun.TM d.public asupra A1,

1426

498

Gradina

Mistral 29

3370

4235

330,00

Statul Roman-teren L58/1974

1016 / 2005 poz.1826

RESPINGERE, PROPRIETAR MOMIROV IOSIF, MOMIROV IULIANA

3416

146850,00

499

Gradina

Palmierilor 7

3583

414093

3810

424,00

Statul Roman

D223/1974

1016 / 2005 poz.1827

Mun.TM d.public asupra A1,

1427

500

Casa si curte

Lidia 80

5037

414130

14109

462,00

Statul Roman

D235/1984

1016 / 2005 poz.1828

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1

1428

501

Teren

Lidia 80

5037

414131

14110/1/1

1525,00

Statul Roman

D235/1984

1016 / 2005 poz.1829

Mun.TM d.public asupra A1,

1429

502

Teren

Lidia 80

5037

414132

14110/1/3

275,00

Statul Roman

D235/1984

1016 / 2005 poz.1830

Mun.TM d.public asupra A1,

1430

503

Gradina cu 2garaje(7,8)

Independentei

3 si nr.1

6482

413372

9984, 9983/1

208    679

Statul Roman teren expropriere adm ConsPopTim Prop.part.-ctii

1016 / 2005 poz.1831

Mun.TM d.public asupra A1,proces civil KOPNIK ZOLTAN, KOPNI LADISLAU c/a statului roman

1431

504

Teren cu garaje(ctii prov)

Independentei

3

6482

409153

9985/1

389,00

Statul Roman expr adm ConsPopTim Prop.part.-ctii

1016 / 2005 poz.1832

Mun.TM d.public asupra A1,proces civil KOPNIK ZOLTAN, KOPNI LADISLAU c/a statului roman

1432

505

Teren cu garaj

Str. Filaret

Barbu 11

7583

414319

11937/1

335,00

Statul Roman teren D92/1950

1016 / 2005 poz.1833

Mun.TM d.public asupra A1,drept de concesionare pe 5 ani asupra 19 mp -GROZESCU IOAN

1433

506

Strada

Ranetti

8021

414114

26278

1248,00

Statul Roman exp.D172/70 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1834

Mun.TM d.public asupra A1,

1434

507

Strada

Ranetti

8021

414115

26288

1994,00

Statul Roman exp.D172/70 Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1835

Mun.TM d.public asupra A1,

1435

508

Spatii verzi si alei pietonale

Bv. Stefan

Plavat

8021

401884

26292

1420,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1836

Mun.TM d.public asupra A1,

1386

509

Strada

Chiriac

8021

414116

26293

1694,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1837

Mun.TM d.public asupra A1,

1385

510

Strada

Iris

8021

414117

26300

7786,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1838

Mun.TM d.public asupra A1,

1384

511

Spatii verzi si alei pietonale

Mures 43

8021

414120

26313/2

1910,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1839

Mun.TM d.public asupra A1,

1383

512

Strada

Ranetti

8021

414121

26316

2030,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1840

Mun.TM d.public asupra A1,

1382

513

Strada

Zarand

8021

414122

26340

892,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1841

Mun.TM d.public asupra A1,

1381

514

Strada

Zarand

8021

414123

26341

2886,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1842

Mun.TM d.public asupra A1,

1380

515

Strada

Chiriac

8021

414124

26362

612,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1843

Mun.TM d.public asupra A1,

1379

516

Strada

Ranetti

8021

414125

26369

2516,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1844

Mun.TM d.public asupra A1,

1378

517

Strada

Harniciei

8021

414126

26371

3015,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1845

Mun.TM d.public asupra A1,

1343

518

Post Trafo

Muzicescu 1

8021

414127

26380

56,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1846

Mun.TM d.public asupra A1,

1344

519

Strada

Chiriac

8021

414128

26277/1

643,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1847

Mun.TM d.public asupra A1,

1345

520

Spatii verzi si alei

Str. Muzicescu

8021

414129

26370/1

11493,00

Statul Roman

D172

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1848

Mun.TM d.public asupra A1,

1346

521

Gradina

I. Vacarescu

32/a

8074

414287

17048

547,00

Statul Roman

D92/1950

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1849

Mun.TM d.public asupra A1,

1369

522

Teren si casa

Iancu

Vacarescu 32/a

8074

414289

17049/1

583,00

Statul Roman

D92

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1850

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1

3417

259435,00

523

Curte

Str. Iuliu

Maniu 29

8134

414100

16886/1

1301,00

Statul Roman

D92

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1851

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1, drept de concesiune SC DRUMURI MUNICIPALE SA

1370

524

Gradina

Str. Iuliu

Maniu 29

8134

414101

16886/2

35,00

Statul Roman

D92

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1852

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesiune SC DRUMURI

MUNICIPALE SA

1370

525

Teren

Str. Iuliu

Maniu 29

8134

414102

16885/1

628,00

Statul Roman

D92

Fol.Sf.Pop.Tim

1016 / 2005 poz.1853

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesiune SC DRUMURI

MUNICIPALE SA

1371

526

Teren

Spl. N.

Titulescu 10

16365

401003

17343/2/1/1/1

/1/2

174,00

Statul Roman adm ILLT

1016 / 2005 poz.1854

Mun.TM d.public asupra

A1,

1372

527

Teren

Spl. N.

Titulescu 10

16365

401004

17343/2/1/1/1

/1/1, 17344/1/3, 17345/1/1/3

562,00

Statul Roman adm ILLT

1016 / 2005 poz.1855

Mun.TM d.public asupra

A1,

1372

528

Teren

Spl. N.

Titulescu 10

16365

401006

17343/2/1/1/1

/1/1, 17344/1/3, 17345/1/1/4

125,00

Statul Roman adm ILLT

1016 / 2005 poz.1856

Mun.TM d.public asupra

A1,

1372

529

Loc de casa cu casa P

Arcidava 30

19422

414009

14664-14666/53-70/21

167,00

Statul Roman-teren Prop.part.c-tie

1016 / 2005 poz.1857

Mun.TM d.public asupra

A1,

1373

530

Loc de casa

Str. Glad 56

20476

412929

13324/1-13324/10/11

200,00

Statul Roman Ord.2043/71

1016 / 2005 poz.1858

Mun.TM d.public asupra A1,

1374

531

Teren (cu scoala nr.25 neîntabulata)

Adolescentei 1

Cosminului nr.42

37453

27191

9377,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1859

Mun.TM d.public

1375

532

Teren

Str. Naturii 3

37445

414303

27193

176,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1860

Mun.TM d.public asupra A1,

1377

533

Zona verde

Str.

Transilvania

E41

41222

414274

27500

293,00

Statul Roman

Exprop 422/80

1016 / 2005 poz.1861

Mun.TM d.public asupra A1,

1376

534

Zona verde si drum

Piata Prahova

41223

414096

27501

2059,00

Statul Roman

Exprop 422/80

1016 / 2005 poz.1862

Mun.TM d.public asupra A1,

1376

535

Zona verde

Str. Banatul

E42

41224

414099

27502

537,00

Statul Roman

Exprop 422/80

1016 / 2005 poz.1863

Mun.TM d.public asupra A1,

3418

238965,00

536

Zona verde cu garaje(c-tii prov.)

Piata Prahova

41225

414016

27503

683,00

Statul Roman

Exprop 422/80

1016 / 2005 poz.1864

Mun.TM d.public asupra A1,

3419

303935,00

537

Teren

C. Girocului 28

41554

416331

27926

530,00

Statul Roman Expr1227/1980

1016 / 2005 poz.1865

Mun.TM d.public asupra A1,

3420

235850,00

538

Strada de acces la camin

Macin 4-14

44288

414312

28245/1

2164,00

Statul Roman Expr7966/80

1016 / 2005 poz.1866

Mun.TM d.public asupra A1,

3421

962980,00

539

Teren cu garaje

C.

Circumvalatiun

ii

49325

400393

26169/1/1/1/1

/1/1

26169/1/1/1/1 /1/1/1/1

29394

28962

Statul Roman-

Teren

1016 / 2005 poz.1867

Mun.TM d.public asupra A1,

3422

6516450,00

540

Teren

C.Buziasului

30

51454

414013

28979/2

92,00

Statul Roman-expr adm Electrotimis

1016 / 2005 poz.1868

Mun.TM d.public asupra A1,

3423

40940,00

541

Teren de constructii cu garaje(ctii prov)

Str. Rachetei-Uranus

53728

406466

29084/1/1

6644,00

Statul Roman-

Teren

1016 / 2005 poz.1869

Mun.TM d.public asupra A1,drept de concesionare pe 5 ani asupra 19 mp -BARACEL FLOREA

3424

2956580,00

542

Zona verde si alei cu garaje

b-dul Sudului 1

8

53745

400078

29108

3630,00

Statul Roman-

Teren

1016 / 2005 poz.1870

Mun.TM d.public asupra A1,

3425

1615350,00

543

Teren

Str. Sirius 18

53754

414097

29117

476,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1871

Mun.TM d.public asupra A1,

3426

211820,00

544

Spatii verzi cu garaje(ctii prov)

Str. Sirius 15

21

53804

405422

29169

4724,00

Statul Roman -

Teren

1016 / 2005 poz.1872

Mun.TM d.public asupra A1,

3427

2102180,00

545

Strada cu garaje(ctii prov)

Sirius

53805

405984

29170

3088,00

Statul Roman -

Teren

1016 / 2005 poz.1873

Mun.TM d.public asupra A1,

3428

1374160,00

546

Spatii verzi si alei cu garaje

Aleea Azurului-

Astrilor

53911

407047

29276

1488,00

Statul Roman -

Teren

1016 / 2005 poz.1874

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesionare asupra 15 mp, pe 5 ani -BARBOS VIOREL

3429

662160,00

547

Spatii verzi si alei

Str. Chiriac 17

19

55876

414098

29364/1

1910,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1875

Mun.TM d.public asupra A1,

3430

849950,00

548

Acces din str.Iris

55890

414276

29438

163,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1876

Mun.TM d.public asupra A1,

3431

72535,00

549

Spatii verzi si alei cu garaje

Str. Iris-Luceafarul

55891

405911

29440

453,00

Statul Roman -

Teren

1016 / 2005 poz.1877

Mun.TM d.public asupra A1,

3432

201585,00

550

Spatii verzi si alei

Str. Luceafarul

55895

414317

29445

180,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1878

Mun.TM d.public asupra A1,

3433

80100,00

551

Spatii verzi si alei cu garaje

55913

414279

29504

344,00

Statul Roman -

Teren

1016 / 2005 poz.1879

Mun.TM d.public asupra A1,

3434

153080,00

552

Loc de casa cu casa de rugaciuni

Ion Barac 22

65121

414010

16369

900,00

Statul Roman -

Teren

Bis.Batania-ctii

1016 / 2005 poz.1880

Mun.TM d.public asupra A1,

3435

400500,00

553

Zona verde

Zona Steaua-Bujorilor

4992 Ch

414104 TM

414105 TM

2244/3

2244/3/2

2244/3/3

478

100

10

Statul Roman

Exp15593/93

1016 / 2005 poz.1881

Mun.TM d.public asupra A1,

3436

212710,00

554

Zona verde

Zona Steaua-Bujorilor

4992 Ch

414103 TM

2244/1/1

3955,00

Statul Roman

Exp15593/93

1016 / 2005 poz.1882

Mun.TM d.public asupra A1,intabulare dr.de folosinta pe 49 ani -parorhia ortodoxa romana

3437

1759975,00

555

Strada cu 1 garaj(ctie prov)

Padurarilor

135143

414283

27826

5458,00

Statul Roman-teren Expr1227/80 Prop.part-ctie

1016 / 2005 poz.1883

Mun.TM d.public asupra A1,

3438

2428810,00

556

Teren cu c-tii

Str. 1

Decembrie 58

131629

410432

8543/1/1/2

16673,00

Statul Roman-teren Ant.1479/64 Aquatim-ctii

1016 / 2005 poz.1884

Mun.TM d.public asupra A1,

3439

7419485,00

557

Teren

 • C. Urseni-

 • D. Coresi

129181

406574

8577/3/2

4808,00

Statul Roman Ant1969;1995

1016 / 2005 poz.1885

Mun.TM d.public asupra A1,concesionare pe o perioada de 15 ani -FC SIRBIANCA GIUCHICI TIMISOARA

3440

2139560,00

558

Teren

 • C. Urseni-

 • D. Coresi

129181

406577

8577/4/2

1320,00

Statul Roman Ant1969;1995

1016 / 2005 poz.1886

Mun.TM d.public asupra A1,concesionare pe o perioada de 15 ani -FC SIRBIANCA GIUCHICI TIMISOARA

3441

587400,00

559

Teren

 • C. Urseni-

 • D. Coresi

129181

406580

8640/4

1698,00

Statul Roman Ant1969;1995

1016 / 2005 poz.1887

Mun.TM d.public asupra A1,concesionare pe o perioada de 15 ani -FC SIRBIANCA GIUCHICI TIMISOARA

3442

755610,00

560

Teren

 • C. Urseni-

 • D. Coresi

129181

406583

14169/3/1/2

8332,00

Statul Roman Ant1969;1995

1016 / 2005 poz.1888

Mun.TM d.public asupra A1,concesionare pe o perioada de 15 ani -FC SIRBIANCA GIUCHICI TIMISOARA

3443

3707740,00

561

Teren cu Centru de sanatate

Aleea Sanatatii

15

127829

414313

29073/1/1/1/1

/2

3000,00

Statul Roman-teren Exp8059/83 PrimTimisoara-ctii

1016 / 2005 poz.1889

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta pe 49 ani ASOCIATIA CASA FAENZA

3444

1335000,00

562

Teren

Aleea Sanatatii

15

127829

414314

29073/1/1/1/1

/1/2

480,00

Statul Roman-teren Exp8059/83 PrimTimisoara-ctii

1016 / 2005 poz.1890

Mun.TM d.public asupra A1,

3445

213600,00

563

Spatii verzi cu 1garaj(c-tie prov)

C. Martirilor 4

126307

415832

27932/1/1

1298,00

StRoman-teren

Exp1227/80

Prop.part-ctie

1016 / 2005 poz.1891

Mun.TM d.public asupra A1,

3446

577610,00

564

Teren

Bv. Eroilor de la Tisa 22

125367

401774

9148/2/2 9148/2/2/2, 9148/2/1/1, 9148/2/1/2, 9148/2/2/1

5600

13022

Statul Roman

Anterior 3/68 Adm.PrimTim

1016 / 2005 poz.1892

Mun.TM d.public asupra A1,

3447

2492000,00

565

Teren

Str. 1

Decembrie

125367

401774

9148/2/1/1 9148/2/2/2, 9148/2/1/1, 9148/2/1/2, 9148/2/2/1

1321 13022

Statul Roman Adm.PrimTim.

1016 / 2005 poz.1893

Mun.TM d.public asupra A1,

3448

587845,00

566

Teren cu parcare

Bv. Eroilor de la Tisa 22

125367

401774

9148/2/1/2

9148/2/2/2,

9148/2/1/1,

9148/2/1/2, 9148/2/2/1

2459

13022

Statul Roman Adm.PrimTim.

1016 / 2005 poz.1894

Mun.TM d.public asupra A1,

3449

1094255,00

567

Teren

Bv. Eroilor de la Tisa 22

125367

401774

9148/2/2/1 9148/2/2/2, 9148/2/1/1, 9148/2/1/2, 9148/2/2/1

3642

13022

Statul Roman Adm.PrimTim.

1016 / 2005 poz.1895

Mun.TM d.public asupra A1,

3450

1620690,00

568

Spatii verzi si alei cu garaje

Str. Teatrului -Lacului D34-39

123742

407701

28481

2311,00

Statul Roman-teren Exp796/81

Prop.part-ctii

1016 / 2005 poz.1896

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesiune asupra 17 mp pe 5 ani -GLIGORESCU IOAN

3451

1028395,00

569

Zona verde cu garaje(c-tii prov)

Str. Meziad 16

18

122363

416500

30269

2171,00

Statul Roman-teren Expr 9698/91 Prop.part-ctii

1016 / 2005 poz.1897

Mun.TM d.public asupra A1,

3452

966095,00

570

Teren

C. Aradului

90997

415892

27209/1/1/1/2

45,00

Statul Roman

Fol.S.C.Prima

1016 / 2005 poz.1898

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta SC PRIMA SB

3453

20025,00

571

Teren

C. Torontalului

90997

415894

27201/1/1/1/1

/2

2459,00

Statul Roman

Fol.S.C.Prima

1016 / 2005 poz.1899

Mun.TM d.public asupra A1, drept de folosinta SC PRIMA SB

3454

1094255,00

572

Arabil

Str. Ion Slavici

1498 Fr

407232 TM

364/2/b/2

2921,00

Statul Roman Exp.2812-2826/48

1016 / 2005 poz.1900

Mun.TM d.public asupra A1,

3455

394335,00

573

Teren

Str. Bacovia

82203

415933

30898

285,00

Statul Roman

Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1901

Mun.TM d.public asupra A1,

3456

38475,00

574

Spatii verzi

Str. Bacovia

82212

415830

30909

915,00

Statul Roman

Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1902

Mun.TM d.public asupra A1,

3457

123525,00

575

Teren cu PT 75

Str. Bacovia

82213

415889

30910

300,00

Statul Roman

Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1903

Mun.TM d.public asupra A1,

3458

40500,00

576

Spatii verzi

Str. Behelei

82217

415930

30922

164,00

Statul Roman

Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1904

Mun.TM d.public asupra A1,

3459

22140,00

577

Spatii verzi si alei

Simion

Barnutiu 46

82222

415829

30929

2000,00

Statul Roman

Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1905

Mun.TM d.public asupra A1,

3460

270000,00

578

Teren pt. post trafo

Str. Renașterii

82225

416146

30932

49,00

Statul Roman

Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1906

Mun.TM d.public asupra A1,

3461

6615,00

579

Spatii verzi

Str. Renașterii

82228

415929

30937

175,00

Statul Roman

Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1907

Mun.TM d.public asupra A1,

3462

23625,00

580

Teren de acces la bl.D18,D19

Str. Renasterii

82229

415831

30938

592,00

Statul Roman Exp.11239/92

1016 / 2005 poz.1908

Mun.TM d.public asupra A1,

3463

79920,00

581

Inelul de circulatie 2

Bv. Antenei-Demetriadeîntr e Confort și Timcon

1

416337

1720/1/1/1/1/

1/1/1/1/1/1/1/

1/1/1/1

136771,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.1909

Mun.TM d.public asupra A1,

3464

18464085,00

582

Teren cu garaje

Str. Luminii-

Lidia

118633

405562

29296/2/1/1/1

1870,00

Statul Roman-teren 8059/83 Prop.part.ctii

1016 / 2005 poz.1910

Mun.TM d.public asupra A1,

3465

252450,00

583

Spatii verzi si alei cu garaje(ctii prov)

Str. Ana Ipatescu-Frunzei

118606

408924

26877/1/1

7545,00

Statul Roman-teren Expr4978/78 Prop.part.ctii

1016 / 2005 poz.1911

Mun.TM d.public asupra A1,

3466

1018575,00

584

Teren cu 3 garaje

Str. Stadion

116405

416340

9523-9524/2/2

73,00

StRoman-teren 18373/1997 Prop.part.ctii

1016 / 2005 poz.1912

Mun.TM d.public asupra A1,

3467

9855,00

585

Teren cu garaje

Str. Stadion 6

116401

408027

9522/2/2

119,00

StRoman-teren 18376/1997 Prop.part.ctii

1016 / 2005 poz.1913

Mun.TM d.public asupra A1,

3468

16065,00

586

Teren

Z. Teatrului-

Lacului

114939

411887

26950/1/1/2

1944,00

Statul Roman 549/1959

1016 / 2005 poz.1914

Mun.TM d.public asupra A1, drept de concesiune SC AURORA SA

3469

262440,00

587

Cimitir cu capela

Str. Lt. Ovidiu

Balea

112086

415931

23429/2/2

30000,00

Statul Roman-teren D111/51,1966 ParohiaRonat-capela

1016 / 2005 poz.1915

Mun.TM d.public asupra A1,

3470

4050000,00

588

Teren cu restaurant si parcare

Bv. Iosif

Bulbuca

111953

415833

14164/2/1/1/1 /1/1/2

2715,00

Statul

Roman,PrimTimi soara-teren Mc Donald’s-constructii

1016 / 2005 poz.1916

Mun.TM d.public asupra A1,

3471

366525,00

589

Teren cu garaje

Gh. Lazar 36

111852

401785

26154/1/2

340,00

Statul Roman-teren Prop.Part.ctii

1016 / 2005 poz.1917

Mun.TM d.public asupra A1,concesiune asupra 17 mp, pe 5 ani - DRAGAN IULIU

3472

45900,00

590

Casa si curte

Str. Iuliu

Maniu 57

9272

415884

16937, 16937-16938

422

980

Statul Roman

D111/1951

1016 / 2005 poz.1918

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1

3473

187790,00

591

Gradina

Str. Iuliu

Maniu 57

9272

415884

16938 16937-16938

558

980

Statul Roman

D111/1951

1016 / 2005 poz.1919

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1

3474

248310,00

592

Teren pt.sediu vama

Str. Luminii

53931

407178

29296/2/1/1/2

/1

12549,00

Statul Roman 13711/2000

1016 / 2005 poz.1920

Mun.TM d.public asupra A1,

3475

1694115,00

593

Spatii verzi si alei

Ion Vidu 18

43358

415828

28361/1/1/a

1599,00

Statul Roman-Expr.6667/80

1016 / 2005 poz.1921

Mun.TM d.public asupra A1,

3476

215865,00

594

Spatii verzi si alei

C. Sagului

13701

415834

26274/1

1177,00

Statul Roman-4552-D223/74

1016 / 2005 poz.1922

Mun.TM d.public asupra A1,

3477

158895,00

595

Teren

Eneas 2

13701

406896

13404/2/1

345,00

Statul Roman-4552-D223/74

1016 / 2005 poz.1923

Mun.TM d.public asupra A1,

3478

46575,00

596

Spatii verzi si alei cu garaje(ctii prov)

Str. Ana

Ipatescu 1

116417

413882

26404/1/1

23160,00

Statul Roman-teren Expr.D172/70 Prop.part.ctii

1016 / 2005 poz.1924

Mun.TM d.public asupra A1,

3479

3126600,00

597

Teren cu 1 garaj (ctie prov)

C. Sagului 41

47

127031

405014

26387/1 26387/1/1

26874

26526

Statul Roman-teren Expr.4516/75 Prop.part.ctie

1016 / 2005 poz.1925

Mun.TM d.public asupra A1,

3480

2122080,00

598

Teren în Seliste

C. Torontalului-

C.Aradului

29303

23543/2

800,00

Statul Român AdmConsPTim

1016 / 2005 poz.1926

RESPINGERE / topuri dezmembrate

3481

108000,00

599

Drum

C. Torontalului-

18055

23524

4022,00

Statul Român Adm USAB ExprD151/50, 218/60,712/66,D 409/57

1016 / 2005 poz.1927

RESPINGERE / topuri dezmembrate

3482

542970,00

600

Drum

C. Torontalului-

18055

23567

4028,00

Statul Român Adm USAB ExprD151/50,21 8/60,712/66,D40 9/57

1016 / 2005 poz.1928

RESPINGERE / topuri dezmembrate

3483

543780,00

601

Șosea centură

C. Torontalului-

18055

415836

23486/1/6

14812,00

Statul Român

Adm USAB Expr D151/50,

1016 / 2005 poz.1929

Mun.TM d.public asupra A1,

3484

1999620,00

602

Spatii verzi și alei

Str. Eneas 17

21

55886

415935

29404

1156,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1930

Mun.TM d.public asupra A1,

3485

156060,00

603

Spatii verzi și alei

(C. Aradului-Torontal)

55900

415841

29458/1

1750,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1931

Mun.TM d.public asupra A1,

3486

236250,00

604

Parcare

(C. Aradului-Torontal)

55900

415844

29459/1

127,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1932

Mun.TM d.public asupra A1,

3487

17145,00

605

Spatii verzi și alei

(C. Aradului-Torontal)

55900

415842

29459/2

383,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1933

Mun.TM d.public asupra A1,

3488

51705,00

606

Spatii verzi și alei

(C. Aradului-Torontal)

55900

415843

29480/1/1

1553,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1934

Mun.TM d.public asupra A1,

3489

209655,00

607

Spatii verzi și alei

(C. Aradului-Torontal)

55910

415837

29495

1995,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1935

Mun.TM d.public asupra A1,

3490

269325,00

608

Spatii verzi și alei

(C. Aradului-Torontal)

55916

415845

29514

1112,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1936

Mun.TM d.public asupra A1,

3491

150120,00

609

Spatii verzi și alei

(C. Aradului-Torontal)

55920

415934

29521

1629,00

Statul Român 6288/1984

1016 / 2005 poz.1937

Mun.TM d.public asupra A1,

3492

219915,00

610

Teren de sport

Str. Muzicescu

30879

415946

26469

1455,00

Statul Român AdmConsPop.Ti mișoara

1016 / 2005 poz.1938

Mun.TM d.public asupra A1,

3493

196425,00

611

Complex comercial

Str. Mureș

30787

405948

26301/1/1 26301/1/1/1

5635

5304

Statul Român

1016 / 2005 poz.1939

Mun.TM d.public asupra A1,

3494

2360280,00

612

Loc de casa

E. Zola 158

3604Ch

416341 TM

2121/646-

648/6/1/12/b/

1/a/1/42/b/4/b /134-154/29, 2121/646-

648/6/1/12/b/

1/a/1/42/b/4/b /134-154/29, 2121/646-

648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /134-154/30

719

1438

Statul Român

1016 / 2005 poz.1940

Mun.TM d.public asupra A1,

3495

97065,00

613

Loc de casa

E.Zola 158

3604Ch

416341 TM

2121/646-648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /134-154/30 2121/646-648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /134-154/29, 2121/646-648/6/1/12/b/ 1/a/1/42/b/4/b /134-154/30

719

1438

Statul Român

1016 / 2005 poz.1941

Mun.TM d.public asupra A1,

3496

97065,00

614

Teren industrial

Strada Polona

2123

415903

1057-1063/34-36;1064-1071;1076/1-2/2/1/1/1/1

13084,00

Statul Roman

Adm. Fabr.

Zahar

1016 / 2005 poz.1942

Mun.TM d.public asupra A1,

3497

1766340,00

615

DRUM DE EXPLOATARE POZ.1943-2181 - 238 poz.

0,00

616

PUNCTE TERMICE POZ.2182-2237 - 61

poz.

0,00

617

Teren si cladiri

Str.Regina

Maria nr.3

10

404739

1168

2330

1529

1016 / 2005 poz.2238

Mun.TM d.public asupra A1,

3498

1360810,00

618

Teren si clădiri

Str.Regina

Maria nr.3

10 405245

1169/1

1016 / 2005 poz.2238

RESPINGERE / PROPRIETAR JUDEȚUL TIMIS

3499

0,00

619

Casă și curte

Str. D. Sturdza nr.2

8497

416921

16854

1302

Statul Roman

Nation D92/1950

1016 / 2005 poz.2239

Mun.TM d.public asupra

A1

3500

175770,00

620

Gradină

Str. D. Sturdza nr.2

8497

416919

16853/1

282

Statul Roman

Nation D92/1950

1016 / 2005 poz.2239

Mun.TM d.public asupra A1,

3501

38070,00

621

Gradină

Str. D. Sturdza nr.2

8497

416920

16853/2/1

1002

Statul Roman

Nation D92/1950

1016 / 2005 poz.2239

Mun.TM d.public asupra A1,

3502

135270,00

622

Teren cu casă

Calea Șagului 193

1818

Freidorf

417057 TM

555/2

647

Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2240

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

3503

87345,00

623

Spații verzi cu 5garaje(cții provizorii)

Zona I.I.Brad Str. Băncii -Biruinței

128321

411901

30047

4896

Statul Roman Expr1815/1991

1016 / 2005 poz.2241

Mun.TM d.public asupra A1, concesiune asupra 18 mp pe 5 ani - DEHAN PAVEL

3504

660960,00

624

Teren cu casă parter(2 ap.)

Str. Musorgski 18 (Titu Maiorescu)

1519

416759

6755/1

662

Satul Roman teren Prop.Part-cții-L112

1016 / 2005 poz.2242

Mun.TM d.public asupra A1,

3505

89370,00

625

Casă și curte

Str. Macilor 22

10123

410902

21085

264

Satul Roman teren Prop.Part-cții-L112

1016 / 2005 poz.2243

Mun.TM d.public asupra A1,

3506

35640,00

626

Grădină

Str. Nepos 15

10530

417145

18158

316

Satul Roman teren Prop.Part-cții-L112

1016 / 2005 poz.2244

Mun.TM d.public asupra A1,

3507

42660,00

627

Casă și curte

Str. Nepos 15

10530

417146

18159

384

Satul Roman teren Prop.Part-cții-L112

1016 / 2005 poz.2244

Mun.TM d.public asupra A1,

3508

51840,00

628

Casă și curte

Str. Mircea cel

Bătrân nr.14

10561

416814

21701

237

Satul Roman teren-succesiune vacantă Prop.Part-cții-L112

1016 / 2005 poz.2245

Mun.TM d.public asupra A1,

3509

31995,00

629

Grădină

Str. Căpitan

Dan Nr.7 Nr.27

11216

406497

20089,

20089, 20090

444    844

Satul Roman teren Prop.Part-cții

1016 / 2005 poz.2246

Mun.TM d.public asupra A1,

3510

197580,00

630

Casă și curte

Str. Căpitan

Dan Nr.7 Nr.27

11216

406497

20090

20089, 20090

400

844

Satul Roman teren Prop.Part-cții

1016 / 2005 poz.2246

Mun.TM d.public asupra A1,

3511

178000,00

631

Casă și curte, garaj

Str. Prefect

Buteanu Nr.12

117200

403561

607

497

Satul Roman teren Prop.Part-cții-L112

1016 / 2005 poz.2247

Mun.TM d.public asupra A1,

3512

67095,00

632

Casă și curte

Str. Vulturilor

Nr.85

118652

416806

16139

423

Satul Roman teren Prop.Part-cții

1016 / 2005 poz.2248

Mun.TM d.public asupra A1,

3513

57105,00

633

Zonă verde cu garaje(cții prov)

Zona Martirilor-

Azuga-Mureș

Bl30-38

121230

407268

30339

6643

Satul Roman teren Prop.Part-cții

1016 / 2005 poz.2249

Mun.TM d.public asupra A1,

3514

896805,00

634

Casă și curte

16 Decembrie

1989 nr.49

121408

407339

12678

886

Satul Roman teren Prop.Part-cții-L112

1016 / 2005 poz.2250

Mun.TM d.public asupra A1,

3515

119610,00

635

Teren

Piata 700

121465

405763

1070/2/1/1/3/

1

178

Primăria

Municipiului

Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1,

3516

158420,00

636

Teren

121465

416753

1070/2/2/1/3/

1/1

1182

Primăria

Municipiului

Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1,

3517

1051980,00

637

Teren de sport

121465

416754

1070/2/2/1/2/

1/2

52

Primăria

Municipiului

Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1,

3518

46280,00

638

Teren

121465

416755

1070/2/2/1/2/

1/3

74

Primăria

Municipiului

Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1,

3519

65860,00

639

Teren Piata 700

121465

405761

1070/2/1/1/1/

1/2/1

3219

Primăria

Municipiului

Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1,

3520

2864910,00

640

Str. 1 Mai

121465

416756

224

3579

Primăria

Municipiului

Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1,

3521

3185310,00

641

Str. Sf. Ioan

121465

416757

1069

1725

Primăria

Municipiului

Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1,

3522

1535250,00

642

Teren pt. drum

121465

416758

1070/1/2/1-1070/2/2/2/1/ 2

643

Primăria

Municipiului

Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

Mun.TM d.public asupra A1,

3523

572270,00

643

Teren Piata 700 cu c-tii , parcari

121465

409204

1070/2/2/1/1/

1/1/1/1/1/1/1;

1070/2/2/1/1/

1/1/1/1/1/2/2

17705

Primăria

Municipiului

Timisoara

1016 / 2005 poz.2251

HCL 205/23.11.20 12

Mun.TM d.privat asupra A1

3524

15757450,00

644

Teren cu post trafo

Calea

Bogdăneștilor

Nr.32/b

122092

413505

26615

26615,26616

100

24800

Statul Român-teren

1016 / 2005 poz.2252

Mun.TM d.public asupra A1,

3525

8900,00

645

Grup Școlar .Spiru Haret,2 cămine,corp tehnic,st.reglare gaze, teren sport

Calea

Bogdăneștilor

Nr.32/b

122092

413505

26616

26615, 26616

24700

24800

Statul Român-teren, UCECOM - c-tii

1016 / 2005 poz.2252

Mun.TM d.public asupra A1,

3526

10991500,00

646

Teren cu c-ție metalică

Str. Mureș nr. 1

126727

416894

26301/1/2

272

Statul Român-teren in fol Cons.Pop.Timiso ara, Agrotim Șag c-ții

1016 / 2005 poz.2253

Mun.TM d.public asupra A1,

3527

242080,00

647

Spații verzi cu garaje (c-ții prov)

Str. Vasile

Lucaci nr.14

127554

401575

26023

9775,00

Statul Român-teren D654/1963

Prop.part.c-ții

1016 / 2005 poz.2254

Mun.TM d.public asupra A1,

3528

8699750,00

648

Teren arabil pt. drum

Zona Bucovina

- Calea Torontalului

135308

417037

A541/3/14/15

725,00

Statul Român donație

1016 / 2005 poz.2255

Mun.TM d.public asupra A1,

3529

645250,00

649

Teren arabil intravilan

Calea

Torontalului

135054

416893

23306/1/1/2

2179,00

Statul Român donație pt.drum acces

1016 / 2005 poz.2256

Mun.TM d.public asupra A1,

3530

1939310,00

650

Teren arabil pt. drum

Zona Bucovina

- Calea Torontalului

136029

417039

A541/3/26/28

1623,00

Statul Român prin PMT donatie

1016 / 2005 poz.2257

Mun.TM d.public asupra A1,

3531

1444470,00

651

Casă cu grădină

Str. Ioan

Slavici nr.6

2 Freidorf

417044 TM

3-4 / 1

519,00

Statul Român-teren1/2 Prop.part.cții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2258

Mun.TM d.public asupra A1,

3532

70065,00

652

Teren intravilan

Str. Ioan

Slavici

4 Freidorf

416909 TM

7-8 / c

1043,00

StRomân expr

Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2259

Mun.TM d.public asupra A1,

3533

140805,00

653

Curte și grădină

Str. Podgoriei

Nr.1

6 Freidorf

416801 TM

10/b

1079,00

StRomân-teren, Prop.part.ctii. L-112/1995

1016 / 2005 poz.2260

Mun.TM d.public asupra A1,

3534

145665,00

654

Grădină

Str. Bacalbașa

Nr.49

9 Freidorf

416808 TM

244

58,00

StRomân expr Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2261

Mun.TM d.public asupra A1,

3535

7830,00

655

Grădină

Str. Bacalbașa

9 Freidorf

416811 TM

306-307

2100,00

1016 / 2005 poz.2262

Mun.TM d.public asupra A1,

3536

283500,00

656

Teren arabil

9 Freidorf

416813 TM

675/b

11510,00

1016 / 2005 poz.2263

Mun.TM d.public asupra A1,

3537

1553850,00

657

Teren arabil

10 Freidorf

603/3

1665,00

Statul Român expropriere

1016 / 2005 poz.2264

RESPINGERE -extravilanul localitati

3538

224775,00

658

Teren arabil

10 Freidorf

537/1/3

2436,00

1016 / 2005 poz.2265

RESPINGERE -extravilanul localitati

3539

328860,00

659

Teren arabil

10 Freidorf

832/1/1/5

6469,00

1016 / 2005 poz.2266

RESPINGERE -extravilanul localitati

3540

873315,00

660

Teren arabil

10 Freidorf

603/1/2

1448,00

1016 / 2005 poz.2267

RESPINGERE -extravilanul localitati

3541

195480,00

661

Teren arabil

15 Freidorf

416746 TM

1215/628/b/3/

1

2656,00

Statul Român expropriere

1016 / 2005 poz.2268

Mun.TM d.public asupra A1,

3542

358560,00

662

Casă , teren și 2 garaje

Str. Ioan

Slavici Nr.49

19 Freidorf

400994 TM

49

2158,00

Statul Român expropriere -casa si teren CARP-Pens-garaje

1016 / 2005 poz.2269

Mun.TM d.public asupra A1,

3543

291330,00

663

Casă și teren

Str. Ioan

Slavici Nr.70

20 Freidorf

412133 TM

50-52/a/2/1

1798,00

Statul Român-teren

Prop.part.ctii L-

112/1995

1016 / 2005 poz.2270

Mun.TM d.public asupra A1,

3544

242730,00

664

Teren

24 Freidorf

328/1/1

1631,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2271

RESPINGERE -extravilanul localitati

3545

220185,00

665

Teren arabil

25 Freidorf

849/1

2317,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2272

RESPINGERE -extravilanul localitati

3546

312795,00

666

Teren arabil

Str. Ion

Românu (Veac

Nou)

26 Freidorf

416916 TM

371

9862,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2273

Mun.TM d.public asupra A1,

3547

1331370,00

667

Grădină

Str. Bacalbașa

Nr.39

29 Freidorf

416912 TM

255

36,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2274

Mun.TM d.public asupra A1,

3548

4860,00

668

Teren

30 Freidorf

1002

5755,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2275

RESPINGERE -extravilanul localitati

3549

776925,00

669

Casă și teren

Str. Ioan

Slavici Nr. 95

34 Freidorf

413368 TM

95-97

5701,00

Statul Român

D223/1974

1016 / 2005 poz.2276

Mun.TM d.public asupra A1,

3550

769635,00

670

Casă, curte și grădină

Str. Ioan

Slavici Nr.85

36 Freidorf

409451 TM

101-103/b

2877,00

Statul Român-teren Prop.part.cții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2277

Mun.TM d.public asupra A1,

3551

388395,00

671

Teren arabil

39 Freidorf

847/1

5407,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2278

RESPINGERE -extravilanul localitati

3552

729945,00

672

Teren arabil

39 Freidorf

679/1

8578,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2279

RESPINGERE -extravilanul localitati

3553

1158030,00

673

Teren arabil

Str. A.

Bacalbașa-

Muncii

44 Freidorf

416913 TM

450/b/1/1

504,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2280

Mun.TM d.public asupra A1,

3554

68040,00

674

Teren arabil

44 Freidorf

416914 TM

866/1

1621,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2281

Mun.TM d.public asupra A1,

3555

218835,00

675

Teren arabil

50 Freidorf

665

15250,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2282

RESPINGERE -extravilanul localitati

3556

2058750,00

676

Teren arabil

50 Freidorf

929/3/1

2237,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2283

RESPINGERE -extravilanul localitati

3557

301995,00

677

Teren arabil

50 Freidorf

586/a/1/1/a/1

7956,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2284

RESPINGERE -extravilanul localitati

3558

1074060,00

678

Casă, curte și grădină

Str. Podgoriei

Nr.26

62 Freidorf

416915 TM

159-160/a/1

1529,00

Statul Român-teren Prop.part.-ctii

1016 / 2005 poz.2285

Mun.TM d.public asupra A1,

3559

206415,00

679

Str. Bacalbașa

Nr.35

64 Freidorf

259

108,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2286

RESPINGERE -extravilanul localitati

3560

14580,00

680

64 Freidorf

857

11510,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2287

RESPINGERE -extravilanul localitati

3561

1553850,00

681

Teren arabil

64 Freidorf

577/2

350,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2288

RESPINGERE -extravilanul localitati

3562

47250,00

682

Teren arabil

64 Freidorf

577/4

970,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2289

RESPINGERE -extravilanul localitati

3563

130950,00

683

Teren arabil

64 Freidorf

577/6

348,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2290

RESPINGERE -extravilanul localitati

3564

46980,00

684

Casă, curte și grădină

Str. Podgoriei

Nr.38

66 Freidorf

416745 TM

167-169/1

3000,00

Statul Român-teren Prop.part.-ctii

1016 / 2005 poz.2291

Mun.TM d.public asupra A1,

3565

405000,00

685

Teren arabil

67 Freidorf

416918 TM

671

5755,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2292

Mun.TM d.public asupra A1,

3566

776925,00

686

Casă, curte și grădină

Str. Anton

Bacalbașa Nr.3-5

68 Freidorf

417060 TM

173-175/b

2877

Statul Român

D111/1951

1016 / 2005 poz.2293

Mun.TM d.public asupra A1,

3567

388395,00

687

Casă și teren

Str. Bacalbașa

Nr.23

73 Freidorf

417296 TM

269

308

Statul Român-teren Prop.part.-ctii

1016 / 2005 poz.2294

Mun.TM d.public asupra A1,

3568

41580,00

688

Casă , curte și grădină

Str. Podgoriei

Nr.21

74 Freidorf

416784 TM

192-194

5755

Statul Român Adm ICRAL, D223

1016 / 2005 poz.2295

Mun.TM d.public asupra A1,

3569

776925,00

689

Teren arabil

76 Freidorf

928/b/2

9516

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2296

RESPINGERE -extravilanul localitati

3570

1284660,00

690

Loc de grădină

Str. Bacalbașa

Nr.35-37

78 Freidorf

417023 TM

220-221

3956

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2297

Mun.TM d.public asupra A1,

3571

534060,00

691

Teren și casă

Str. N. Filimon

Nr.30

79 Freidorf

404886 TM

1212/235-236

1816

Statul Român-teren Prop.part.cții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2298

Mun.TM d.public asupra A1,

3572

245160,00

692

Casă și curte

Str. Ioan

Slavici Nr.15

80 Freidorf

411026 TM

206/b

1309

Statul Român Adm ICRAL, D223

1016 / 2005 poz.2299

Mun.TM d.public asupra A1,

3573

176715,00

693

Grădină suplimentară în Izlaz

Str. Nicolae

Filimon Nr.18

80 Freidorf

411738 TM

228-229

3237

Statul Român-teren Adm.ICRAL, D223/1974

1016 / 2005 poz.2300

Mun.TM d.public asupra A1,

3574

436995,00

694

Teren arabil

83 Freidorf

867/a/1

6341

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2301

RESPINGERE -extravilanul localitati

3575

856035,00

695

Teren arabil

83 Freidorf

926/a/2

7648

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2302

RESPINGERE -extravilanul localitati

3576

1032480,00

696

Casă

Piața Eliberării

Nr.8

84 Freidorf

417192 TM

212-213/a

2417

Statul Român Adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2303

Mun.TM d.public asupra

A1, A1.1

3577

326295,00

697

Teren

Piața Eliberării

Nr.8

84 Freidorf

417195 TM

201-203/a

396

Statul Român Adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2303

Mun.TM d.public asupra A1,

3578

53460,00

698

Casă și teren

Str. Răscoala din 1907 Nr.22

89 Freidorf

417171 TM

88/1/a

403

Statul Român-teren Prop.Part.cții-L112

1016 / 2005 poz.2304

Mun.TM d.public asupra A1,

3579

54405,00

699

Casă și teren

Str. Răscoala din 1907 Nr.20

90 Freidorf

417267 TM

88/2

806

Statul Român-teren Prop.Part.cții-L112

1016 / 2005 poz.2305

Mun.TM d.public asupra A1,

3580

108810,00

700

Casă și teren

Str. Răscoala

din 1907 Nr.16

91 Freidorf

417091 TM

88/3/b

719

Statul Român-teren Prop.Part.cții-L112

1016 / 2005 poz.2306

Mun.TM d.public asupra A1,

3581

97065,00

701

Casă

Str. Ioan

Slavici Nr.114

94 Freidorf

417227 TM

88/7/b

719

Statul Român adm.ICRAL D223/1974

1016 / 2005 poz.2307

Mun.TM d.public asupra A1,

3582

97065,00

702

Casă și teren

Str. Ioan

Slavici Nr.101

99 Freidorf

417420 TM

89/4/b

719

Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2308

Mun.TM d.public asupra A1,

3583

97065,00

703

Casă și teren

Str. Podgoriei

Nr.41

100 Freidorf

411465 TM

176/a

1439

Statul

RomânTeren

D223

1016 / 2005 poz.2309

HCL 287 /

18.12.2012

Mun.TM d.privat asupra A1,

3584

194265,00

704

Casă și teren

Str. Paganini

Nr.3

102

Freidorf

417080 TM

140-142 /a/1/a

1367

Statul Român-teren Prop.Part.cții-L112

1016 / 2005 poz.2310

Mun.TM d.public asupra A1,

3585

184545,00

705

Casă

Str. Podgoriei

Nr.33

105 Freidorf

417133 TM

183-185/b

1410

Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2311

Mun.TM d.public asupra A1,

3586

190350,00

706

Teren

109 Freidorf

417209 TM

764

6079

Statul Român

1016 / 2005 poz.2312

Mun.TM d.public asupra A1,

3587

820665,00

707

Teren arabil

Str. Sulina

121 Freidorf

417164 TM

459/2/1

1378

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2313

Mun.TM d.public asupra A1,

3588

186030,00

708

Casă, curte și grădină

Ioan Slavici

Nr.68

123 Freidorf

417074 TM

50-52/b/1

908

Statul Român-teren Prop.Part.cții-L112

1016 / 2005 poz.2314

Mun.TM d.public asupra A1,

3589

122580,00

709

Casă, curte și grădină

Str. Podgoriei

Nr.29

128 Freidorf

417186 TM

186-188/b

2644

Statul Român-teren Prop.Part.cții

1016 / 2005 poz.2315

Mun.TM d.public asupra A1,

3590

356940,00

710

Teren intravilan cu casă

Str. Răscoala

din 1907 Nr.17

133 Freidorf

403669 TM

277/1

1079

Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2316

Mun.TM d.public asupra A1,

3591

145665,00

711

Teren cu casă

Str. Răscoala din 1907 Nr.3 A

139 Freidorf

417275 TM

277/7

1079

Statul Român-teren Prop.Part.cții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2317

Mun.TM d.public asupra A1,

3592

145665,00

712

Casă,curte și grădină

Str. Ioan

Slavici Nr.120

139

Freidorf

277/10/2

1234

Statul Român-teren Prop.Part.cții

1016 / 2005 poz.2318

RESPINGERE /PROPRIETARI NAGY ADRIAN

3593

166590,00

713

Casă,curte și grădină

Str. Ioan

Slavici Nr.89

146 Freidorf

417416 TM

98-100/b

2877

Statul Român-teren Prop.Part.cții

1016 / 2005 poz.2319

Mun.TM d.public asupra A1,

3594

388395,00

714

Teren cu casă

Str. C. Nottara

Nr.13/a

150

Freidorf

48/d/2

191

Statul Român-teren Prop.Part.cții

1016 / 2005 poz.2320

RESPINGERE /PROPRIETARI STUPARU DAN

3595

25785,00

715

Teren intravilan cu casă

Str. C. Nottara

Nr.16

151 Freidorf 410297 TM

48/7

295

Statul Român-teren D223/1974

- Prop.Part.cții-

L112/1995

1016 / 2005 poz.2321

Mun.TM d.public asupra A1,

3596

39825,00

716

Casă și curte

Str. Anton

Bacalbașa Nr.7

160

Freidorf

404263 TM

139/f/2

360

Statul Român-teren D223/1974

1016 / 2005 poz.2322

HCL 171/02.11.20 12

Mun.TM d.privat asupra A1,

3597

48600,00

717

Casă și teren

Str. Anton Bacalbașa

Nr.11

162 Freidorf

417176 TM

139/h

719

Statul Român-teren D223/1974

1016 / 2005 poz.2323

Mun.TM d.public asupra A1,

3598

97065,00

718

Casă și teren

Str. Anton Bacalbașa Nr.15

162 Freidorf

139/l/2

360

Statul Român teren 1/2-Prop.Part.cții

1016 / 2005 poz.2324

RESPINGERE /PROPRIETARI KAPORNYAI IOSIF

3599

48600,00

719

Teren de casă

Casa

Str. Podgoriei

Nr.43

166 Freidorf

417175 TM

139/n

139/o

719 719

Statul Român-teren D223/1974

- Prop.Part.cții

1016 / 2005 poz.2325

Mun.TM d.public asupra A1,

3600

720

Casă și teren

Podgoriei

Nr.107

168 Freidorf

417082 TM

139/p

1219

Statul Român-teren M.E.N.- c-tii L84

1016 / 2005 poz.2326

Mun.TM d.public asupra A1,

3601

164565,00

721

Grădină

Str. Polonă

169 Freidorf

417116 TM

703/a/1

239

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2327

Mun.TM d.public asupra A1,

3602

32265,00

722

Casă și teren

Str. Podgoriei

Nr.3

184 Freidorf

417751 TM

10/a

1079

Statul Român-cump, adm.

IRAL

1016 / 2005 poz.2328

Mun.TM d.public asupra A1,

3603

145665,00

723

Teren de casă

Str. Ioan

Slavici Nr. 97

192 Freidorf

417078 TM

92-94/a

719

Statul Român-teren Prop.Part.cții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2329

Mun.TM d.public asupra A1,

3604

97065,00

724

Teren intravilan

Str. Podgoriei

Nr.22

193 Freidorf

417214 TM

147/4

212

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2330

Mun.TM d.public asupra A1,

3605

28620,00

725

Teren intravilan

Str. Slavici

Nr.31-33

196 Freidorf

417079 TM

147/7

673

669

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2331

Mun.TM d.public asupra A1,

3606

90315,00

726

Teren intravilan

Str. Slavici

Nr.35

197 Freidorf

417269 TM

147/8

572

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2332

Mun.TM d.public asupra A1,

3607

77220,00

727

Teren intravilan

Str. Slavici

Nr.37

198 Freidorf

417100 TM

147/9

374

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2333

Mun.TM d.public asupra A1,

3608

50490,00

728

Teren

Bacalbașa 3/a

219 Freidorf

417283 TM

139/30

1700

Statul Român

1016 / 2005 poz.2334

Mun.TM d.public asupra A1,

3609

229500,00

729

Teren

Bacalbașa-Răscoala din 1907

231 Freidorf

417250 TM

139/42

352

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2335

Mun.TM d.public asupra A1,

3610

47520,00

730

Casă și teren

Str. Romaniței nr.6

236 Freidorf

417228 TM

86-87/b/2

935

Statul Român teren D223/1974

Prop.part.-cții

L112/1995

1016 / 2005 poz.2336

Mun.TM d.public asupra A1,

3611

126225,00

731

Casă și teren

Str. Romaniței nr.32

238 Freidorf

411333 TM

59-61/a/3

1079

Statul Român

D223/1974

1016 / 2005 poz.2337

Mun.TM d.public asupra A1,

3612

145665,00

732

Casă, curte și grădină

Str. Podgoriei

27

239 Freidorf

411744 TM

186-188/a

3090

Statul Român -cumparare

1016 / 2005 poz.2338

Mun.TM d.public asupra A1,

3613

417150,00

733

Casă

Str. C. Nottara

242 Freidorf

417458 TM

1167/45-47

522

Statul Român -cumparare

1016 / 2005 poz.2339

Mun.TM d.public asupra A1,

3614

70470,00

734

Teren

Str. Polonă

248 Freidorf

1063/32

611

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2340

RESPINGERE -extravilanul localitati

3615

82485,00

735

Arabil

Str. Daniel Constantin nr.8-10

251 Freidorf

504/7/b

2690

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2341

RESPINGERE -extravilanul localitati

3616

363150,00

736

Grădină

Str. Polonă

252 Freidorf

417538 TM

1121/4

1079

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2342

Mun.TM d.public asupra A1,

3617

145665,00

737

Teren cu casă

Str C. Daniel nr.2

265 Freidorf

504/5

547

Statul Român

D223/1974

Prop.part.-cții

L112/1995

1016 / 2005 poz.2343

RESPINGERE /PROPRIETARI MICLE DORINA

3618

73845,00

738

Teren

Str. Nicolae

Filimon nr.1-3

265 Freidorf

514/c

1018

Statul Român

D223/1974

Prop.part.-cții

L112/1995

1016 / 2005 poz.2344

RESPINGERE /PROPRIETARI MICLE DORINA

3619

137430,00

739

Teren

Str. Răscoala din 1907

273 Freidorf

1063/39/a

971

Statul Roman teren D216/1960

1016 / 2005 poz.2345

RESPINGERE -extravilanul localitati

3620

131085,00

740

Teren

Spl. Sofocle nr.45

275 Freidorf

417386 TM

380/3

1047

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2346

Mun.TM d.public asupra A1,

3621

141345,00

741

Teren

Spl. Sofocle nr.45

276 Freidorf

417393 TM

380/1

1831

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2347

Mun.TM d.public asupra A1,

3622

247185,00

742

Teren

Str. Răscoala din 1907 nr.21

279 Freidorf

417388 TM

1063/43

842

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2348

Mun.TM d.public asupra A1,

3623

113670,00

743

Teren

Str. Polonă

282 Freidorf

1121/7

1111

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2349

RESPINGERE -extravilanul localitati

3624

149985,00

744

Canal

282 Freidorf

808/1/2

250,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2350

RESPINGERE -extravilanul localitati

3625

33750,00

745

Teren

Str.Răscoala din 1907 Nr.9-11

285 Freidorf

1063/39/b

1489,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2351

RESPINGERE -extravilanul localitati

3626

201015,00

746

Teren

Aleea Sulina

287 Freidorf

414088 TM

504/53

2805,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2352

Mun.TM d.public asupra A1,

3627

378675,00

747

Teren

Aleea Sulina

287 Freidorf

414091 TM

504/54

2072,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2352

Mun.TM d.public asupra A1,

3628

279720,00

748

Teren

Str. Răscoala din 1907 Nr.29

289 Freidorf

1063/44

1942

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2353

3629

262170,00

749

Fânețe

Lângă linia CFR spre Cruceni

297 Freidorf

416180 TM

1102/2/2

1718

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2354

Mun.TM d.public asupra A1,

3630

231930,00

750

Teren arabil

304 Freidorf

422123 TM

652/1/2, 652/1/3

1067

6932

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2355

Mun.TM d.public asupra A1,

3631

1079865,00

751

Teren intravilan

Str. Podgoriei 18-20

321 Freidorf

421896 TM

147/5

399

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2356

Mun.TM d.public asupra A1,

3632

53865,00

752

Teren intravilan

Paganini 13/a

321 Freidorf

421897 TM

280/c

529

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2357

Mun.TM d.public asupra A1,

3633

71415,00

753

Loc de casă

Paganini 13/a

321 Freidorf

421898 TM

139/15/a/2

250

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2357

Mun.TM d.public asupra A1,

3634

33750,00

754

Grădină

Paganini 13/a

321 Freidorf

421899 TM

139/15/a/3

39

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2357

Mun.TM d.public asupra A1,

3635

5265,00

755

Teren și casă

Str. I. Slavici

94

331 Freidorf

422051 TM

1185/71-73/a

2068

Statul Român -cumpărare

1016 / 2005 poz.2358

Mun.TM d.public asupra A1,

3636

279180,00

756

Teren intravilan

Str. Anton

Bacalbașa

339 Freidorf

422036 TM

139/36/a

478

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2359

Mun.TM d.public asupra A1,

3637

64530,00

757

Teren și casă

Str. Ioan

Slavici 112

343 Freidorf

422063 TM

88/7/a

719

Statul Român -cumpărare

1016 / 2005 poz.2360

Mun.TM d.public asupra A1,

3638

97065,00

758

Teren cu casă

Str. Slavici 79

357 Freidorf

421891 TM

152/a-147/6/b

1322

Statul Român -teren Part.c-ții L112

1016 / 2005 poz.2361

Mun.TM d.public asupra A1,

3639

178470,00

759

Teren cu casă

Str. Ioan

Slavici 4

360 Freidorf

421915 TM

1-2/b

2877

Statul Român -teren Part.c-ții L112

1016 / 2005 poz.2362

Mun.TM d.public asupra A1,

3640

388395,00

760

Teren cu casă

Str. Ioan

Salvici 14

363 Freidorf

422047 TM

7-8/a

1277

Statul Român -teren Part.c-ții L112

1016 / 2005 poz.2363

Mun.TM d.public asupra A1,

3641

172395,00

761

Teren cu casă

Str. Nicolae

Filimon 10

364 Freidorf

413197 TM

222-223/b

1079

Statul Român -teren Part.c-ții L112

1016 / 2005 poz.2364

Mun.TM d.public asupra A1,

3642

145665,00

762

Teren

C. Nottara

366 Freidorf

422121 TM

48/h/1

317

Statul Român -teren Part.c-ții L112

1016 / 2005 poz.2365

Mun.TM d.public asupra A1,

3643

42795,00

763

Teren

C. Nottara-Slavici

366 Freidorf

422122 TM

42-44/b/2

194

Statul Român -teren Part.c-ții L112

1016 / 2005 poz.2366

Mun.TM d.public asupra A1,

3644

26190,00

764

Teren cu casă

Str. Romaniței

30

372 Freidorf

421948 TM

62-64/b

2158

Statul Român -teren Part.c-ții L112

1016 / 2005 poz.2367

Mun.TM d.public asupra A1,

3645

291330,00

765

Arabil

375 Freidorf

421917 TM

806/1

5700

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2368

Mun.TM d.public asupra A1,

3646

769500,00

766

Arabil

375 Freidorf

421922 TM

806/2

2059

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2368

Mun.TM d.public asupra A1,

3647

277965,00

767

Canal

375 Freidorf

421923 TM

806/3

250

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2368

Mun.TM d.public asupra A1,

3648

33750,00

768

Casă și teren

Str. Podgoriei

22

384 Freidorf

401418 TM

147/c/2

935

Statul Român -teren Part.c-ții L112

1016 / 2005 poz.2369

RESPINGERE /PROPRIETARI VLADU CRISTIAN

3649

126225,00

769

Fâneață

388 Freidorf

794

23020

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2370

3650

3107700,00

770

Arabil

388 Freidorf

924/1

924/2

240 15792

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2371

3651

1282560,00

771

Rât

În câmp

388 Freidorf

954/1

14129

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2372

3652

1907415,00

772

Arabil

388 Freidorf

631/1/1

631/1/4

15014 1180

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2373

3653

1295520,00

773

Arabil

În câmp

389 Freidorf

896

11510

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2374

3654

1553850,00

774

Arabil

În câmp

389 Freidorf

974-975

11510

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2375

3655

1553850,00

775

Arabil

Str. Sulina

389 Freidorf

467/b/2

467/c/2

1320

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2376

3656

178200,00

776

Arabil

389 Freidorf

655/1

1941

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2377

3657

262035,00

777

Arabil

389 Freidorf

809/1/1

3277

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2378

3658

442395,00

778

Arabil

392 Freidorf

647/1

14669

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2379

3659

1980315,00

779

Rât

392 Freidorf

1075/3

1075/1/2

228

12680

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2380

3660

645400,00

780

Arabil

395 Freidorf

650/a/3

650/a/1/2

1622

310

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2381

3661

154560,00

781

Arabil

395 Freidorf

916/a/1/1

1018

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2382

3662

137430,00

782

Arabil

395 Freidorf

585/a/1/a/1

4246

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2383

3663

573210,00

783

Arabil

399 Freidorf

653

23020

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2384

3664

3107700,00

784

Arabil

399 Freidorf

1165/376/b/2/ b/2

10671

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2385

3665

1440585,00

785

Drum

402 Freidorf

556/1

709

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2386

3666

95715,00

786

Teren

402 Freidorf

556/4/3/1

224

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2386

3667

30240,00

787

Casă și teren

Str. Ioan

Slavici 36

406 Freidorf

421943 TM

20-22/b

2877

Statul Român -teren Part.c-ții L112

1016 / 2005 poz.2387

Mun.TM d.public asupra A1,

3668

388395,00

788

Arabil

409 Freidorf

871

11510

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2388

3669

1553850,00

789

Arabil

409 Freidorf

923/1

923/3

779 6795

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2389

3670

605920,00

790

Rât

409 Freidorf

1077/1/2

8558

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2390

3671

1155330,00

791

Loc de casă

Str. N. Filimon

23

411 Freidorf

435271 TM

509/a/1

921

Statul Român -expropriere

1016 / 2005 poz.2391

Mun.TM d.public asupra A1,

3672

124335,00

792

Drum

411 Freidorf

435272 TM

509/a/3

504/10/2/2

1699

Statul Român -expropriere

1016 / 2005 poz.2391

Mun.TM d.public asupra A1,

3673

229365,00

793

Arabil

Str. Sulina

413 Freidorf

458/1

16048

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2392

3674

2166480,00

794

Arabil

414 Freidorf

673

11510

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2393

3675

1553850,00

795

Arabil

414 Freidorf

785/1

8535

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2394

3676

1152225,00

796

Canal

414 Freidorf

785/2

290

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2394

3677

39150,00

797

Fânețe

În câmp

414 Freidorf

1106/3

5007

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2395

3678

675945,00

798

Grădină

Bacalbașa 25

423 Freidorf

435291 TM

267

50

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2396

Mun.TM d.public asupra A1,

3679

6750,00

799

Grădină

Bacalbașa -Răscoala din 1907

423 Freidorf

435292 TM

308

719

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2397

Mun.TM d.public asupra A1,

3680

97065,00

800

Arabil

425 Freidorf

627/a/1

5755

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2398

3681

776925,00

801

Arabil

426 Freidorf

627/a/2/1

5749

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2399

3682

776115,00

802

Arabil

428 Freidorf

627/b/7

5755

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2400

3683

776925,00

803

Grădină

Str. Podgoriei

26

429 Freidorf

432782 TM

284/a

719

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2401

Mun.TM d.public asupra A1,

3684

97065,00

804

Grădină

Bacalbașa 5B

429 Freidorf

432783 TM

297/b/1

719

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2402

Mun.TM d.public asupra A1,

3685

97065,00

805

Intravilan cu casă

Str. Ioan

Slavici nr.22

430 Freidorf

404559 TM

15/a

1618

Statul Român-teren Prop.Part.cții

1016 / 2005 poz.2403

Mun.TM d.public asupra A1,

3686

218430,00

806

Grădină

Str. Polonă

436 Freidorf

435285 TM

700/b

719

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2404

Mun.TM d.public asupra A1,

3687

97065,00

807

Teren arabil

437 Freidorf

623

11510

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2405

3688

1553850,00

808

Teren arabil

437 Freidorf

581/2

6719

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2406

3689

907065,00

809

Teren arabil

437 Freidorf

925/2

9279

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2407

3690

1252665,00

810

Teren arabil

437 Freidorf

602/1/2

3099

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2408

3691

418365,00

811

Teren arabil

Str. Octav

Băncilă

441 Freidorf

405/a/1/1

396

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409

3692

53460,00

812

Teren arabil

Str. Octav

Băncilă

441 Freidorf

405/a/1/7

720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409

3693

97200,00

813

Teren arabil

Str. Octav

Băncilă

441 Freidorf

405/a/1/9

720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409

3694

97200,00

814

Teren arabil

Str. Octav

Băncilă

441 Freidorf

405/a/1/10

720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409

3695

97200,00

815

Teren arabil

Str. Octav

Băncilă

441 Freidorf

405/a/1/11

720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409

3696

97200,00

816

Teren arabil

Str. Octav

Băncilă

441 Freidorf

405/a/1/12

720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409

3697

97200,00

817

Teren arabil

Str. Octav

Băncilă

441 Freidorf

405/a/1/13

720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409

3698

97200,00

818

Teren arabil

Str. Octav

Băncilă

441 Freidorf

405/a/1/14

720

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2409

3699

97200,00

819

Teren arabil

Str. Anton

Bacalbașa 14

447 Freidorf

637/2/b/2

725

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2410

3700

97875,00

820

Pășune

Str. Anton Bacalbașa

448 Freidorf

300

1439

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2411

3701

194265,00

821

Teren arabil

454 Freidorf

682

23020

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2412

3702

3107700,00

822

Teren arabil

454 Freidorf

856

23020

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2413

3703

3107700,00

823

Teren arabil

454 Freidorf

927/2

8353

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2414

3704

1127655,00

824

Teren arabil

454 Freidorf

928/a/2

9296

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2415

3705

1254960,00

825

Teren arabil

454 Freidorf

929/1/1

64

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2416

3706

8640,00

826

Teren arabil

454 Freidorf

929/1/3

1732

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2416

3707

233820,00

827

Teren arabil

454 Freidorf

929/2/1

130

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2416

3708

17550,00

828

Teren arabil

454 Freidorf

929/2/3

2131

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2416

3709

287685,00

829

Teren arabil

Str. N.

Andreescu nr.65 A

456 Freidorf

403/5/1

187

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2417

3710

25245,00

830

Teren arabil

456 Freidorf

536/1

4656

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2418

3711

628560,00

831

Teren intravilan

Str. Podgoriei

26

477 Freidorf

159-160/c

845

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2419

3712

114075,00

832

Teren arabil

486 Freidorf

684/1

20969

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2420

3713

2830815,00

833

Teren

Str. Daniel

Constantin nr.4-

6

494 Freidorf

504/6/2

1762

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2421

3714

237870,00

834

Grădină

Str. Anton

Bacalbașa

496 Freidorf

435263 TM

298/a/1

577

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2422

Mun.TM d.public asupra A1,

3715

77895,00

835

Teren arabil

Spl. Sofocle 25

511 Freidorf

421993 TM

374/d/1

802

Statul Român-teren Prop.Part.cții L 112

1016 / 2005 poz.2423

Mun.TM d.public asupra A1,

3716

108270,00

836

Teren arabil

Str. Ardealul

34A

513 Freidorf

420113 TM

392/11/b

683

Statul Român-teren Prop.Part.cții L 112

1016 / 2005 poz.2424

Mun.TM d.public asupra A1,

3717

92205,00

837

Casă, curte și grădină

Str. Ardealul

38

513 Freidorf

420110 TM

400/a/1/1/1

1448

Statul Român-teren Prop.Part.cții L 112

1016 / 2005 poz.2425

Mun.TM d.public asupra A1,

3718

195480,00

838

Casă și curte

Str. Răscoala din 1907 nr.18

515 Freidorf

422043 TM

88/3/a

720

Statul Român-teren Prop.Part.cții L 112

1016 / 2005 poz.2426

Mun.TM d.public asupra A1,

3719

97200,00

839

Teren

Str. Răscoala din 1907 nr.1-3

520 Freidorf

1063/37

2129

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2427

NU intraba pe Badea

3720

287415,00

840

Casă și teren

Str.Romaniței

18

521 Freidorf

406189 TM

77-79/b

719

Statul Român-teren Prop.Part.cții L 112

1016 / 2005 poz.2428

Mun.TM d.public asupra A1,

3721

97065,00

841

Casă și teren

Str.Romaniței

16

522 Freidorf

422185 TM

77-79/c

719

Statul Român-teren Prop.Part.cții L 112

1016 / 2005 poz.2429

Mun.TM d.public asupra A1,

3722

97065,00

842

Casă și teren

Str. Paganini 5

524 Freidorf

421914 TM

140-142

/a/1/b

629

Statul Român-teren Prop.Part.cții L 112

1016 / 2005 poz.2430

Mun.TM d.public asupra A1,

3723

84915,00

843

Grădină

Ioan Slavici 115

549 Freidorf

435269 TM

726

1439

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2431

Mun.TM d.public asupra A1,

3724

194265,00

844

Teren cu casă

Str. Romaniței

20

553 Freidorf

421916 TM

74 -76/d

719

Statul Român-teren Prop.Part.cții D 223/1974

1016 / 2005 poz.2432

HCL 157/23.10.20 12

Mun.TM d.privat asupra A1,

3725

97065,00

845

Teren arabil

561 Freidorf

803/a/1/1

7009

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2433

3726

946215,00

846

Teren

562 Freidorf

803/b/1

5755

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2434

3727

776925,00

847

Grădină

Str. Anton

Bacalbașa

581 Freidorf

435266 TM

276/a

214

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2435

Mun.TM d.public asupra A1,

3728

28890,00

848

Grădină

Str. A.

Bacalbașa

585 Freidorf

435320 TM

275/a

144

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2436

Mun.TM d.public asupra A1,

3729

19440,00

849

Grădină

Str. A.

Bacalbașa

586 Freidorf

435279 TM

275/b

129

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2437

Mun.TM d.public asupra A1,

3730

17415,00

850

Teren cu casă

Str. Ardealul 3

627 Freidorf

412111 TM

1172/320

1178/319

597

867

Statul Român-teren Prop.Part.cții L 112

1016 / 2005 poz.2438

Mun.TM d.public asupra A1,

3731

197640,00

851

Casă cu grădină

Str. Nicolae

Filimon 28

635 Freidorf

421892 TM

1211/235-236

1780

Statul Român-teren Prop.Part.cții L 112

1016 / 2005 poz.2439

Mun.TM d.public asupra A1,

3732

240300,00

852

Teren arabil

637 Freidorf

850/2

15762

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2440

3733

2127870,00

853

Casă

Str. Podgoriei

28

656 Freidorf

405058 TM

159-160/a/z

1144

Statul Român-teren Prop.Part.cții L 112

1016 / 2005 poz.2441

Mun.TM d.public asupra A1,

3734

154440,00

854

Livadă

Zona polonă (COMTIM)

773 Freidorf

1107/2

1066

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2442

3735

143910,00

855

Teren arabil

776 Freidorf

664/4

666/1

6863

2442

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2443

3736

1256175,00

856

Teren arabil

780 Freidorf

808/4

9432

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2444

3737

1273320,00

857

Teren arabil

780 Freidorf

807/1/1

8927

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2444

3738

1205145,00

858

Teren arabil

780 Freidorf

807/1/2

590

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2444

3739

79650,00

859

Teren arabil

780 Freidorf

807/1/3

350

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2444

3740

47250,00

860

Fânețe

Zona polonă (COMTIM)

781 Freidorf

1102/1

1105/2

1105/3

554

137

5258

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2445

3741

803115,00

861

Teren cu casă

Str. Răscoala din 1907 nr.15

789 Freidorf

277/2

1079

Statul Român-teren Prop.Part.cții L 112

1016 / 2005 poz.2446

3742

145665,00

862

Grădină

790 Freidorf

435261 TM

749

1439

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2447

Mun.TM d.public asupra A1,

3743

194265,00

863

Intravilan cu casă

Str. Ioan

Slavici 59

792 Freidorf

422045 TM

128-130/b

2841

Statul Român-teren Prop.Part.cții

1016 / 2005 poz.2448

Mun.TM d.public asupra A1,

3744

383535,00

864

Fânețe

În câmp lângă CFR spre Cruceni

795 Freidorf

1063/28/a

1097/a

144

3226

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2449

3745

269600,00

865

Teren arabil

Str. Sulina

796 Freidorf

504/51/a

738

Statul Român expropriere D187/1945

1016 / 2005 poz.2450

3746

99630,00

866

Teren cu casă

Str. N.

Andreescu 60

797 Freidorf

417918 TM

423/b

7672

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2451

RESPINGERE

/PROPRIETARI

KANTOR ECATERINA

3747

1035720,00

867

Teren arabil

800 Freidorf

634/a/1/1

634/a/1/4

3962

351

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2452

3748

345040,00

868

Teren arabil

804 Freidorf

637/7/b

1079,00

Statul Român - D 223/1974

1016 / 2005 poz.2453

RESPINGERE -extravilanul localitati

3749

145665,00

869

Grădină

Polona-Slavici

808 Freidorf

435400 TM

702/a/1

471,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2454

Mun.TM d.public asupra A1,

3750

63585,00

870

Teren intravilan

810 Freidorf

1176/320/b

4244,00

Statul Roman

D111/1951

1016 / 2005 poz.2455

3751

572940,00

871

Teren intravilan

810 Freidorf

1182/319

777,00

Statul Roman

D111/1951

1016 / 2005 poz.2455

3752

104895,00

872

Teren arabil

819 Freidorf

646/a

5755,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2456

3753

776925,00

873

Teren arabil

821 Freidorf

534/1/2

6379,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2457

3754

861165,00

874

Teren

822 Freidorf

435308 TM

392/37

664/1/1

4100

10680

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2458

Mun.TM d.public asupra A1,

3755

1182400,00

875

Teren

I.Slavici-Valiug

831 Freidorf

435277 TM

504/1/a

417,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2459

Mun.TM d.public asupra A1,

3756

56295,00

876

Teren arabil

831 Freidorf

650/b/3

1828,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2460

3757

246780,00

877

Teren arabil

831 Freidorf

650/b/1/2

310,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2460

3758

41850,00

878

Canal

831 Freidorf

787/a/2

160,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2461

3759

21600,00

879

Canal

831 Freidorf

787/a/1/1

2153,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2461

3760

290655,00

880

Teren arabil

831 Freidorf

585/b/1/a/1

4227,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2462

3761

570645,00

881

Teren cu casă

str.N.Andreesc u nr.75

845 Freidorf

412722 TM

400/c/2

1612,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2463

Mun.TM d.public asupra A1,

3762

217620,00

882

Teren arabil

str.Baba Novac

859 Freidorf

384/a

219,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2464

3763

29565,00

883

Teren arabil

859 Freidorf

384/b/16/1

2644,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2464

3764

356940,00

884

Teren arabil

859 Freidorf

384/b-15/3

547,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2464

3765

73845,00

885

Teren arabil

859 Freidorf

384/b-15/8

29,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2464

3766

3915,00

886

Teren arabil

859 Freidorf

384/b-15/13

155,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2464

3767

20925,00

887

Teren arabil si casa

str.Ardealul nr.71

861 Freidorf

427553 TM

384/b-1

611,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2465

H.C.L.

295/30.05.20

13

Mun.TM d.public asupra A1,

3768

82485,00

888

Teren cu casă

str.Comuna din

Paris nr.19

867 Freidorf

433616 TM

384/b/9

611,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2466

Mun.TM d.public asupra A1,

3769

82485,00

889

Teren cu casă

str.C.Nottara nr.6/a

880 Freidorf

417925 TM

1188/42-

44/b/1/48/k/a

601,00

Statul Roman

Decret 223/1974

1016 / 2005 poz.2467

Mun.TM d.public asupra A1,

3770

81135,00

890

Teren arabil

str.Sofocle nr.43

887 Freidorf

1161/378

7762,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2468

3771

1047870,00

891

Intravilan cu casă

str.Paganini nr.11

651 Freidorf

435260 TM

139/14/6

1162,00

Statul Roman teren, Decret 223/1974

1016 / 2005 poz.2469

Mun.TM d.public asupra A1,

3772

156870,00

892

Teren

str.Daniel Constantin nr.12

654 Freidorf

435380 TM

504/8

604,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2470

Mun.TM d.public asupra A1,

3773

81540,00

893

Casa, curte si gradina

str.Ioan Slavici nr.94

655 Freidorf

417876 TM

1185/71-73/b

2068,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2471

Mun.TM d.public asupra A1,

3774

279180,00

894

Teren cu casă

str.Podgoriei nr.28

656 Freidorf

159-160/a/z

1144,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2472

3775

154440,00

895

Grădină

661 Freidorf

435307 TM

703/b/1

219,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2473

Mun.TM d.public asupra A1,

3776

29565,00

896

Teren arabil si casa

str.Nicolae

Filimon nr.9

662 Freidorf

512/c

1439,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2474

3777

194265,00

897

Casa, curte si gradina

str.Nicolae

Filimon nr.11

663 Freidorf

435287 TM

512/b

1726,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.2475

Mun.TM d.public asupra A1,

3778

233010,00

898

Teren arabil

669 Freidorf

515/b/1/a/1

47,00

Statul Roman teren, Decret 223/1974

1016 / 2005 poz.2476

3779

6345,00

899

Teren arabil

670 Freidorf

658/b

11510,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2477

3780

1553850,00

900

Teren arabil

688 Freidorf

919/b/1/1/2

551,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2478

3781

74385,00

901

Teren

str.Ioan Slavici nr.48

694 Freidorf

415693 TM

29-31/2

2864,00

Statul Roman teren, Decret 223/1974

1016 / 2005 poz.2479

Mun.TM d.public asupra A1,

3782

386640,00

902

Teren arabil

str.Rachitei

695 Freidorf

386/27/3, 386/27/3

18

90

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2480

3783

14580,00

903

Teren arabil

700 Freidorf

342

3255,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2481

3784

439425,00

904

Teren arabil

701 Freidorf

858

5755,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2482

3785

776925,00

905

Teren arabil

str.Polona

703 Freidorf

1048/b/1

4611,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2483

3786

622485,00

906

Teren arabil

706 Freidorf

664/5/b/1

3485,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2484

3787

470475,00

907

Fanete

str.Rascoala din 1907

720 Freidorf

1063/42/a

1748,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2485

3788

235980,00

908

Teren arabil

720 Freidorf

801/b/2

1481,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2486

3789

199935,00

909

Teren intravilan

str.Ioan Slavici nr.36

745 Freidorf

23-25/a/2

2082,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2487

3790

281070,00

910

Teren arabil

str.Ardealul -Rachitei

748 Freidorf

386/28/1

270,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2488

3791

36450,00

911

Teren arabil

str.Ardealul -Rachitei

748 Freidorf

386/28/2

18,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2488

3792

2430,00

912

Teren arabil

str.Ardealul -Rachitei

748 Freidorf

386/28/3

90,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2488

3793

12150,00

913

Teren arabil

str.Ardealul -Rachitei

748 Freidorf

386/28/4/1

71,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2488

3794

9585,00

914

Teren arabil

str.Ardealul -Rachitei

748 Freidorf

386/28/5/1

77,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2488

3795

10395,00

915

Teren arabil

750 Freidorf

863

11510,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2489

3796

1553850,00

916

Teren intravilan

str.Comuna din

Paris nr.24

902 Freidorf

384/b-16/10/b

36,00

Statul Roman 1/2, particular 1/2

1016 / 2005 poz.2490

3797

4860,00

917

Teren intravilan

str.Comuna din

Paris nr.24

902 Freidorf

384/b-17/10/b

165,00

Statul Roman 1/2, particular 1/2

1016 / 2005 poz.2490

3798

22275,00

918

Teren arabil

str.Comuna din

Paris nr.38

905 Freidorf

384/b-16/16/16/b

36,00

Statul Roman teren, Propr.particular art.c-tii

1016 / 2005 poz.2491

3799

4860,00

919

Teren arabil

str.Comuna din

Paris nr.38

905 Freidorf

384/b-17/16/b

165,00

Statul Roman teren, Propr.particular art.c-tii

1016 / 2005 poz.2491

3800

22275,00

920

Teren arabil

str.Comuna din

Paris nr.38

905 Freidorf

385/b-15/b

32,00

Statul Roman teren, Propr.particular art.c-tii

1016 / 2005 poz.2491

3801

4320,00

921

Pasune

str.Romanitei nr.35

908 Freidorf

311/b/2

1079,00

Statul Roman teren, Propr.particular art.c-tii

1016 / 2005 poz.2492

3802

145665,00

922

Teren cu casă

str.Romanitei nr.15

916 Freidorf

411456 TM

311/b/10

1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2493

HCL 158/23.10.20 12

Mun.TM d.privat asupra A1,

3803

145665,00

923

Teren cu casă

str.Romanitei nr.1

918 Freidorf

405575 TM

311/b/12

1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2494

Mun.TM d.public asupra A1,

3804

145665,00

924

Teren cu casă

str.C.Nottara nr.17

921 Freidorf

435286 TM

311/b/15/1

441,00

Statul Roman cumparare

1016 / 2005 poz.2495

Mun.TM d.public asupra A1,

3805

59535,00

925

Pasune cu casa

str.Bagdazar nr.3

923 Freidorf

311/b/17

1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2496

3806

145665,00

926

Pasune cu casa

str.Bagdazar nr.5

924 Freidorf

311/b-18/a

647,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2497

3807

87345,00

927

Teren cu casă

str.Bagdazar nr.9

925 Freidorf

435267 TM

311/b/19

1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2498

Mun.TM d.public asupra A1,

3808

145665,00

928

Curte cu anexa gosp, gradina

str.Bagdazar nr.23/a

931 Freidorf

435280 TM

311/b/25/1

917,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2499

Mun.TM d.public asupra A1,

3809

123795,00

929

Pasune cu casa

str.Bagdazar nr.25

932 Freidorf

403549 TM

311/b/26

1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2500

Mun.TM d.public asupra A1,

3810

145665,00

930

Pasune cu casa

str.Contempora nul nr.7

937 Freidorf

413674 TM

311/b/31/a

539,00

Statul Roman

D223/74

1016 / 2005 poz.2501

Mun.TM d.public asupra A1,

3811

72765,00

931

Pasune cu casa

str.Contempora nul nr.3

939 Freidorf

423044 TM

311/b/33

1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2502

Mun.TM d.public asupra A1,

3812

145665,00

932

Pasune cu casa

str.Romanitei nr.1

941 Freidorf

421777 TM

311/b/36

1079,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2503

Mun.TM d.public asupra A1,

3813

145665,00

933

Teren

str.Comuna din Paris

956 Freidorf

435406 TM

384/b/15/7

86,00

Statul Roman

D111/51

1016 / 2005 poz.2504

Mun.TM d.public asupra A1,

3814

11610,00

934

Teren

str.Baba Novac

956 Freidorf

435403 TM

385/b/21

68,00

Statul Roman

D111/51

1016 / 2005 poz.2505

Mun.TM d.public asupra A1,

3815

9180,00

935

Teren cu casa

str.Sofocle nr.47/a

956 Freidorf

435404 TM

384/b/15/12/2

116,00

Statul Roman

D111/51

1016 / 2005 poz.2506

Mun.TM d.public asupra A1,

3816

15660,00

936

Teren arabil

959 Freidorf

664/5/a

1439,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2507

3817

194265,00

937

Intravilan cu casă

str.Muncii nr.21

965 Freidorf

427982 TM

395/b/1/a/1/b/

3

263,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2508

Mun.TM d.public asupra A1,

3818

35505,00

938

Intravilan cu casă

str.Muncii nr.25

966 Freidorf

435309 TM

395/b-1/a-1/a-

2

334,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2509

3819

45090,00

939

Intravilan

str.Paganini nr.5-7

974 Freidorf

422777 TM

145-146/a/1

716,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2510

Mun.TM d.public asupra A1,

3820

96660,00

940

Teren arabil cu casă

str.N.Andreesc u nr.73

987 Freidorf

407432 TM

397/a/3/9

529,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2511

Mun.TM d.public asupra A1,

3821

71415,00

941

Teren arabil

Calea Sagului

992 Freidorf

483/1/1

1380,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2512

3822

186300,00

942

Canal

994 Freidorf

1072/1

273,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2513

3823

36855,00

943

Teren arabil cu casă

str.Ardealul nr.56

995 Freidorf

422179 TM

397/a/1/2

421,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2514

Mun.TM d.public asupra A1,

3824

56835,00

944

Pasune cu casa

str.Romanitei nr.29

997 Freidorf

435276 TM

311/b/5/a

432,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2515

RESPINGERE propr.TUCA PETRE Ordin prefect 181/2006

3825

58320,00

945

Teren arabil

str.Rascoala din 1907 nr.13

999/a

Freidorf

1063/40

1489,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2516

3826

201015,00

946

Casa si curte

str.Ardealul nr.60

1004

Freidorf

428843 TM

396/3/1

385,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2517

Mun.TM d.public asupra A1,

3827

51975,00

947

Teren arabil cu casa

str.Pacii nr.40

1022

Freidorf

418332 TM

402/4

539,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2518

HCL 335/29.09.20 09

Mun.TM d.privat asupra A1,

3828

72765,00

948

Teren arabil cu casa

str.Pacii nr.36

1023

Freidorf

414170 TM

402/5/a

402/5/b

270

54

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2519

Mun.TM d.public asupra A1,

3829

43740,00

949

Teren arabil cu casa

str.Pacii nr.32

1025

Freidorf

401434 TM

402/7

719,00

Statul Roman 3/16 teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2520

Mun.TM d.public asupra A1,

3830

97065,00

950

Teren arabil cu casă

Teren arabil

str.Păcii nr.30

1026

Freidorf

428837 TM

402/8

402/9/9

539

180

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2521

HCL 157/23.10.20 12

Mun.TM d.privat asupra A1,

3831

97065,00

951

Casa

str.Păcii nr.2

1028

Freidorf

407845 TM

403/2/b/2/a

539,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2522

Mun.TM d.public asupra A1,

3832

72765,00

952

Teren arabil cu casă

str.Păcii nr.10

1029

Freidorf

414359 TM

402/15

360,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2523

Mun.TM d.public asupra A1,

3833

48600,00

953

Teren arabil cu casă

str.Păcii nr.19

1041

Freidorf

428583 TM

404/14

360,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2524

Mun.TM d.public asupra A1,

3834

48600,00

954

Teren arabil cu casă

str.Păcii nr.37/a

1047

Freidorf

413865 TM

404/6

539,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2525

Mun.TM d.public asupra A1,

3835

72765,00

955

Teren arabil

str.Octavian

Bancila nr.8

1058

Freidorf

405/b/1/a

1367,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2526

3836

184545,00

956

Teren arabil cu casă

str.Ardealul nr.28

1058

Freidorf

435265 TM

392/7/b/1

101,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2527

Mun.TM d.public asupra A1,

3837

13635,00

957

Teren arabil

str.Vaslui nr.5

1067

Freidorf

434554 TM

396/28

403,00

Statul Roman teren, Part.c-tii

1016 / 2005 poz.2528

Mun.TM d.public asupra A1,

3838

54405,00

958

Teren arabil cu casă

str.Corneliu

Baba

1070

Freidorf

431171 TM

399/29

399/30

396

396

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2529

RESPINGERE / propr.particulari PERSZEN IULIA si NICOLAE

3839

106920,00

959

Teren arabil cu casă

str.Revolutiei din 1917 nr.25

1070

Freidorf

431171 TM

400/a/1/3

400/a/1/4

277

341

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2530

RESPINGERE / propr.particulari PERSZEN IULIA si NICOLAE

3840

83430,00

960

Casa curte si gradina

str.Ioan Slavici nr.102

1076

Freidorf

408218 TM

77-79/a/2

2140,00

Statul Roman

Decret 223/1974

1016 / 2005 poz.2531

Mun.TM d.public asupra A1,

3841

288900,00

961

Intravilan cu casă

str.Muncii nr.17

1080

Freidorf

418208 TM

395/b-1/a-2/a-

2

252,00

Statul Roman

Decret 223/1974

1016 / 2005 poz.2532

H.C.L.

nr.355/2009

Mun.TM d.privat asupra

A1

3842

34020,00

962

Teren arabil

str.Ardealul nr.40

1083

Freidorf

430495 TM

392/13/12

399/12,

398/17

245

468

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2533

Mun.TM d.public asupra A1,

3843

33075,00

963

Teren intravilan cu casă

str.Corneliu

Baba nr.8

1083

Freidorf

430495 TM

392/13/12

399/12,

398/17

54

169

468

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2534

Mun.TM d.public asupra A1,

3844

30105,00

964

Casa, curte si gradina

str.Proletarul nr.35

1098

Freidorf

431065 TM

397/a/1/b

397/a/2/b/2

302

234

Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2535

Mun.TM d.public asupra A1,

3845

72360,00

965

Teren arabil cu scoala

str.Vaslui nr.24

1105 Freidorf

396/37

403,00

Statul Roman nationalizare

1016 / 2005 poz.2536

3846

54405,00

966

Teren intravilan cu casă

str.Veac Nou nr.21

1113

Freidorf

429063 TM

362/d/2/e/1

665,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2537

Mun.TM d.public asupra A1,

3847

89775,00

967

Casa, curte si gradina

str.Ioan Slavici nr.102

1121

Freidorf

435270 TM

5-6/a

2158,00

Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2538

Mun.TM d.public asupra A1,A1.1

3848

291330,00

968

Teren arabil cu casa

str.Pacii nr.1

1164

Freidorf

403/1/a

504,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.2539

3849

68040,00

969

Teren arabil cu casa

str.Pavel Dan nr.33

1165

Freidorf

409168 TM

397/a/1/7, 397/a/2/b/3

302,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2540

Mun.TM d.public asupra A1,

3850

40770,00

970

Teren arabil cu casa

str.Vaslui nr.3

1169

Freidorf

429635 TM

396/27/c

378,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2541

Mun.TM d.public asupra A1,

3851

51030,00

971

Teren cu casa

str.Rascoala din 1907 nr.23

1184

Freidorf

430298 TM

311/b/42/3

543,00

Statul Roman 1/6 cumparare, Part.5/6 cumparare

1016 / 2005 poz.2542

RESPINGERE propr.HOTEA PETRU

3852

73305,00

972

Pasune cu casa

str.Rascoala din 1907 nr.25

1185

Freidorf

429524 TM

311/b/42/4

541,00

Statul Roman adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2543

Mun.TM d.public asupra A1,

3853

73035,00

973

Teren intrvilan

zona Polonă -Canal Bega

1235

Freidorf

435281 TM

311/b/42/10/1

/b/2/4

432,00

Statul Roman adm.Sfat Pop Timisoara

1016 / 2005 poz.2544

Mun.TM d.public asupra A1,

3854

58320,00

974

Teren intrvilan

zona Polonă -Canal Bega

1238

Freidorf

435303 TM

311/b/42/10/1

/a

575,00

Statul Roman adm.Sfat Pop Timisoara

1016 / 2005 poz.2545

Mun.TM d.public asupra A1,

3855

77625,00

975

Teren arabil cu casa

str.Baba Novac nr.7

1249

Freidorf

405235 TM

385/b/23/9

396,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2546

Mun.TM d.public asupra A1,

3856

53460,00

976

Teren arabil cu casa

str.Proletarul nr.22

1255

Freidorf

405396 TM

396/13

403,00

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2547

Mun.TM d.public asupra A1,

3857

54405,00

977

Teren arabil cu casa

str.Pacii nr.50

1272

Freidorf

435450 TM

402/1-b

252,00

Statul Roman

1016 / 2005 poz.2548

Mun.TM d.public asupra A1,

3858

34020,00

978

Casă și teren intravilan

Str.N.Andreesc u nr.11

1275

Freidorf

435503 TM

414/5

759,00

Statul Român -adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2549

Mun.TM d.public asupra A1,

3859

102465,00

979

Teren arabil cu casă

Str. Păcii Nr.5

1273

Freidorf

424102 TM

404/21

539,00

Statul Roman-teren Particulari-construcții-L112/1995-----

1016 / 2005 poz.2550

Mun.TM d.public asupra A1,

3860

72765,00

980

Teren arabil

str.N.Filimon nr.1-3

1286

Freidorf

435504 TM

514/b/2

630,00

Statul Roman teren 12/16

1016 / 2005 poz.2551

Mun.TM d.public asupra A1,

3861

85050,00

981

Teren arabil cu casă

str.Vaslui nr.31

1296

Freidorf

403994 TM

396/39/a

201,00

Statul Român -adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2552

Mun.TM d.public asupra A1,

3862

27135,00

982

grădină suplimentară

str.A.Bacalbasa nr.41

1316

Freidorf

435455 TM

254

29,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2553

Mun.TM d.public asupra A1,

3863

3915,00

983

Teren industrial

str.Agronomiei nr.47

1319

Freidorf

430959 TM

406/9

432,00

Statul Român -adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2554

Mun.TM d.public asupra A1,

3864

58320,00

984

Teren arabil

str.I.Slavici -Valiug

1322

Freidorf

504/1/b

1439,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2555

3865

194265,00

985

Casă, curte și grădină

1324

Freidorf

431067 TM

1216/80-82

2841,00

teren

Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2556

RESPINGERE / proprietar particular / top dezmembrat

3866

383535,00

986

Casă și curte

Str. Bacalbașa

Nr.28

1248

Freidorf

414650 TM

524/b/1

1079,00

teren

Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2557

Mun.TM d.public asupra A1,

3867

145665,00

987

Teren intravilan

str.Valiug nr.2/a

1336

Freidorf

311/b/42/10/1

/b/2/2/b

504,00

Statul Român -adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2558

3868

68040,00

988

Teren industrial

str.Ardealul

1338

Freidorf

428214 TM

392/6/5

417,00

Comuna Freidorf donare

1016 / 2005 poz.2559

Mun.TM d.public asupra A1,

3869

56295,00

989

Teren industrial

str.Agronomiei

1338

Freidorf

406/6

1331,00

Comuna Freidorf donare

1016 / 2005 poz.2560

3870

179685,00

990

Teren industrial

str.Agronomiei

1338

Freidorf

406/24

2661,00

Comuna Freidorf donare

1016 / 2005 poz.2560

3871

359235,00

991

Teren industrial

str.Agronomiei

1338

Freidorf

406/46

1334,00

Comuna Freidorf donare

1016 / 2005 poz.2560

3872

180090,00

992

Teren industrial

str.Agronomiei

1338

Freidorf

407/3/10

1288,00

Comuna Freidorf donare

1016 / 2005 poz.2560

3873

173880,00

993

Teren industrial

str.Agronomiei

1338

Freidorf

406/33/2

62,00

Comuna Freidorf donare

1016 / 2005 poz.2560

3874

8370,00

994

Teren industrial

str.Agronomiei

1338

Freidorf

406/33/3

191,00

Comuna Freidorf donare

1016 / 2005 poz.2560

3875

25785,00

995

Teren cu casa

str.N.Andreesc unr.41

1339

Freidorf

400232 TM

409/a/2

709,00

teren

Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2561

Mun.TM d.public asupra A1

3876

95715,00

996

Teren intravilan

Polona-canal

Bega

1345

Freidorf

435459 TM

311/b/42/10/1

/b/2/2/a

72,00

Statul Roman Expropriere

1016 / 2005 poz.2562

Mun.TM d.public asupra A1

3877

9720,00

997

Teren arabil

str.Polona

1354

Freidorf

1120

10071,00

Statul Român

Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2563

3878

1359585,00

998

Casa curte si gradina

str.Ioan Slavici nr.9/a

1359

Freidorf

435460 TM

208/b/2

1025,00

Statul Român -adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2564

Mun.TM d.public asupra

A1

3879

138375,00

999

Casa si gradina

str.N.Filimon nr.14/a

1384

Freidorf

413463 TM

225

1439,00

teren

Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2565

Mun.TM d.public asupra

A1

3880

194265,00

1000

Casa curte si gradina

str.I.Slavici nr.2

1408

Freidorf

412190 TM

1-2/a/1/b

2014,00

Statul Român -adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2566

Mun.TM d.public asupra

A1

3881

271890,00

1001

Casa si curte

str.Rascoala din 1907 nr.19

1411

Freidorf

420917 TM

311/b/42/2/a

194,00

teren

Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2567

Mun.TM d.public asupra

A1

3882

26190,00

1002

Pasune

str.Rascoala din 1907 nr.19

1411 Freidorf

311/b/42/1/a

496,00

teren

Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2567

3883

66960,00

1003

Casa curte si gradina

str.I.Slavici nr.43

1414

Freidorf

416082 TM

145-146/a/2 ,

144/b

1945,00

Statul Român -adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2568

Mun.TM d.public asupra

A1

3884

262575,00

1004

Teren arabil cu casa

1419 Freidorf

398/2

496

Statul Roman teren, Part.c-tii L 112

1016 / 2005 poz.2569

HCL 66/28.02.201 2

Mun.TM d.privat asupra A1,

3885

66960,00

1005

Casă și curte

Str. N.

Andreescu 69

1421

Freidorf

409316 TM

401/b/1

324,00

Statul Roman-teren Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2570

Mun.TM d.public asupra A1,

3886

43740,00

1006

Casă, curte și grădină

Str. I. Slavici

37

1437

Freidorf

417054 TM

148-149/2

1439,00

Statul Roman-teren Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2571

Mun.TM d.public asupra A1,

3887

194265,00

1007

Teren intravilan cu casă

Str. Romaniței

40

1443

Freidorf

406105 TM

53-55/a/2

1079,00

Statul Roman-teren Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2572

Mun.TM d.public asupra A1,

3888

145665,00

1008

Teren arabil

str.Dreptatea

1448

Freidorf

410802 TM

436/1

464

Statul Român

Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2573

Mun.TM d.public asupra A1,

3889

62640,00

1009

Teren arabil

str.Dreptatea

1448

Freidorf

410803 TM

436/2

460

Statul Român

Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2573

Mun.TM d.public asupra A1,

3890

62100,00

1010

Teren arabil

str.N.Andreesc u

1460

Freidorf

433578 TM

414/14

144

50

Statul Român Nationalizare

1016 / 2005 poz.2574

Mun.TM d.public asupra A1,

3891

6750,00

1011

Teren cu casa

str.Armata

Rosie nr.21

1643

Freidorf

405219 TM

385/b/23/5/2

196

Statul Roman-teren Particulari-construcții

1016 / 2005 poz.2575

Mun.TM d.public asupra A1,

3892

26460,00

1012

Casă, curte și grădină

str.Slavici nr.90

1682

Freidorf

409046 TM

68-70/a

3676

Statul Român -adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2576

Mun.TM d.public asupra A1,

3893

496260,00

1013

Teren arabil

in camp linga linia CFR spre Cruceni

1489

Freidorf

1095/1

1095/3

5774

1245

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2577

3894

561520,00

1014

Teren arabil cu casa

str.N.Andreesc u nr.25

1493

Freidorf

423769 TM

414/11 414/10/a, 414/11

719

845

Statul Roman-teren Particulari-construcții

1016 / 2005 poz.2578

Mun.TM d.public asupra A1,

3895

97065,00

1015

Teren arabil cu casa

str.N.Andreesc u nr.25

1493

Freidorf

423769 TM

414/10/a 414/11, 414/10/ a

126

845

Statul Roman-teren Particulari-construcții

1016 / 2005 poz.2578

Mun.TM d.public asupra A1,

3896

17010,00

1016

Casa si curte

str.Ioan Slavici 28

1496

Freidorf

424447 TM

16/b

3093,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2579

Mun.TM d.public asupra A1,

3897

417555,00

1017

Teren arabil

str.C.Silvestri nr.2

1498

Freidorf

364/2/b/2

2921,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2580

3898

394335,00

1018

Pamant industrial si casa

str.Agronomiei nr.36

1501

Freidorf

406/14

439,00

Statul Român adm.ICRAL

1016 / 2005 poz.2581

3899

59265,00

1019

Loc de casa

str.G.Georgesc u nr.35

1528

Freidorf

435475 TM

392/6/4

223,00

Statul Român

D111/1951

1016 / 2005 poz.2582

Mun.TM d.public asupra A1,

3900

30105,00

1020

Loc de casa

str.Agronomiei

1528

Freidorf

435476 TM

406/13

216,00

Statul Român

D111/1951

1016 / 2005 poz.2583

Mun.TM d.public asupra A1,

3901

29160,00

1021

Loc de casă cu casă Teren

Str.

Agronomiei 30

1531

Freidorf

432845 TM

406/17

405/c/a/4

442

243

Statul Roman-teren Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2584

Mun.TM d.public asupra A1,

3902

92475,00

1022

Grădină cu casă

Teren intravilan

Str. Paganini

20

1537

Freidorf

432450 TM

289/b/1

290/1/b

150

219

Statul Roman-teren Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2585

Mun.TM d.public asupra A1,

3903

49815,00

1023

Teren arabil cu casă și garaj

Str. Dreptatea

30

1564

Freidorf

410794 TM

436/17

406,00

Statul Roman-teren Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2586

Mun.TM d.public asupra A1,

3904

54810,00

1024

Teren arabil cu casă

Str. Varga

Ecaterina 48

1570

Freidorf

423100 TM

408/3

432,00

Statul Roman-teren Particulari-construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2587

Mun.TM d.public asupra A1,

3905

58320,00

1025

Teren arabil cu casă

str.Ardealul nr.17

1592

Freidorf

402089 TM

322/a/1

322/a/1/a

4334

1635

Statul Roman-4227/4334 teren Particulari-construcții-107/4334 teren

1016 / 2005 poz.2588

Mun.TM d.public asupra A1,

3906

585090,00

1026

Teren arabil cu casă

str.N.Andreesc u nr.21

1604

Freidorf

435451 TM

414/8/b

446,00

Statul Român

D223/1974

1016 / 2005 poz.2589

Mun.TM d.public asupra A1,

3907

60210,00

1027

Teren

Calea Sagului

1609

Freidorf

479/b/1/3/1

386,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2590

RESPINGERE /

DECRET-LEGE 115/-1938 - INCIDENTA L18/1991

3908

52110,00

1028

Teren arabil

Calea Sagului

1609

Freidorf

479/b/1/1/1/1

748,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2590

RESPINGERE /

DECRET-LEGE 115/-1938 - INCIDENTA L18/1991

3909

100980,00

1029

Teren arabil cu casa

str.N.Andreesc u nr.33

1627

Freidorf

433580 TM

504/3/c

575,00

Statul Român Expropriere

1016 / 2005 poz.2591

Mun.TM d.public asupra A1,

3910

77625,00

1030

Teren industrial cu casa

str.Agronomiei nr.10

1630

Freidorf

414733 TM

406/38

406/38,

407/3/9

252

417

Statul Roman-teren Part.construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2592

Mun.TM d.public asupra A1,

3911

34020,00

1031

Teren industrial cu casa

str.Agronomiei nr.10

1630

Freidorf

414733 TM

407/3/9

406/38,

407/3/9

165

417

Statul Roman-teren Part.construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2592

Mun.TM d.public asupra A1,

3912

22275,00

1032

Teren industrial cu casa

str.Agronomiei nr.10

1630

Freidorf

435653 TM

405/c/b/3

194,00

Statul Roman-teren Part.construcții-L112/1995

1016 / 2005 poz.2592

Mun.TM d.public asupra A1,

3913

26190,00

1033

Teren arabil

str.N.Andreesc u

1652

Freidorf

504/24/2

235,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2593

RESPINGERE LEGEA 18/1991

3914

31725,00

1034

Teren arabil

str.N.Andreesc u

1652

Freidorf

420/a/2/b/2

1208,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2593

RESPINGERE LEGEA 18/1991

3915

163080,00

1035

Teren arabil

1660

Freidorf

681

11510,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2594

RESPINGERE LEGEA 18/1991

3916

1553850,00

1036

Teren arabil

str.N.Filimon nr.5

1669

Freidorf

428604 TM

1209/513/b/1

1709,00

Statul Român expropriere Adr.Ocol Agric

1016 / 2005 poz.2595

Mun.TM d.public asupra A1,

3917

230715,00

1037

Teren

str.N.Andreesc u nr.25

1671

Freidorf

417459 TM

504/3/b/1

414/15,

504/3/b/1

330

474

Statul Român expropriere D47/89

1016 / 2005 poz.2596

Mun.TM d.public asupra A1,