Hotărârea nr. 184/2014

184/15.04.2014 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, a imobilului situat în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35, compus din clădire şcoală cu S+P+2E, centrală termică, sală de sport şi teren aferent
Hotararea Consiliului Local 184/15.04.2014
privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, a imobilului situat în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35, compus din clădire şcoală cu S+P+2E, centrală termică, sală de sport şi teren aferent


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC -9513/09.04.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC 2014-008188/31.03.2014 de la Mitropolia Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei;
Având în vedere prevederile art.867, 868, 869 şi 870 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă următoarele:
(1) - Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Mitropoliei Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei a imobilului, proprietatea publică a Municipiului Timişoara, situat în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35, compus din clădire şcoală cu S+P+2E, centrală termică, sală de sport cu parter şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 7.956 mp, înscris în CF nr. 413116 Timişoara, provenit din CF. nr.124065 cu nr. top. 13491/4; 13491/5; 13491/6; 13491/7; 13491/14; 13491/15; 13491/16; 13491/17; 13491/18; 13491/19, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor.
(2 )- Imobilul prevăzut la alin.(1) se transmite în administrarea Mitropoliei Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ ale unităţilor Şcoala "Sf. Antim Ivireanul" şi Grădiniţa "Troiţa".
Art. 2: Aprobarea Contractului de administrare conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Darea în administrare produce efecte juridice de la data semnării Contractului de Administrare de către cele două părţi.
Art. 4: Pentru utilizarea optimă a sălii de sport, Mitropolia Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei pune la dispoziţia Municipiului Timişoara, sau/şi a structurilor sportive/organizaţiilor aflate în parteneriat, Sala de sport pentru desfăşurarea unor activităţi/acţiuni sportive în limita programului disponibil faţă de activităţile celor două unităţi de invăţământ.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze Contractul de Administrare.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale-Compartiment Şcoli şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale ;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Română a Timişoarei;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa nr. 1 la HCL..........

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONTRACT DE ADMINISTRARE

NR....................../.................................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.1, cod fiscal 14756536, tel 0256/408300, fax 0256/204177, reprezentata prin Nicolae Robu - Primar, în calitate de PROPRIETAR,

Și

Mitropolia Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei cu sediul în Timișoara, str.

Bd. C. D. Loga nr. 7, cod fiscal............reprezentat prin ................................. în calitate de

ADMINISTRATOR,

 • II. BAZA LEGALA A ÎNCHEIERII PREZENTULUI CONTRACT

2.1: Prezentul contract se încheie în baza:

 • - Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2 lit. c) cu modificările si completările ulterioare;

 • - Articolele 867, 868, 869, si 870 Cod Civil;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr......................;

 • III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1: Obiectul prezentului contract îl reprezintă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, a imobilului situat în Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35 compus din clădire școală cu S+P+2E, centrală termică și sală de sport cu parter și teren construit și neconstruit în suprafață de 7.956 mp, înscris în CF nr. 413116 Timișoara, provenit din CF. nr. 124065 cu nr. top. 13491/4; 13491/5; 13491/6; 13491/7; 13491/14; 13491/15; 13491/16; 13491/17; 13491/18; 13491/19, proprietatea publică a Municipiului Timișoara;

3.2: Valoarea de inventar a imobilului este de.................................... lei, valoare care se va

înregistra în evidența contabilă a Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei.

 • IV. DESTINAȚIA IMOBILULUI DAT ÎN ADMINISTRARE

 • 4.1. Imobilul situat în Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35 compus din clădire școală cu S+P+2E, centrală termică și sală de sport cu parter și teren construit și neconstruit în suprafață de 7.956 mp, înscris în CF nr. 413116 Timișoara, provenit din CF. nr. 124065 cu nr. top. 13491/4; 13491/5; 13491/6; 13491/7; 13491/14; 13491/15; 13491/16; 13491/17; 13491/18; 13491/19, este dat în administrare în vederea desfășurării activității învățământului de la ciclu preșcolar la cel universitar.

 • V. DURATA CONTRACTULUI

 • 5.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 4 ani începând cu data.....................

 • VI. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Drepturile si obligațiile proprietarului

 • a) Dreptul de a aproba sau aviza lucrările de reparații, investiții, modernizări, precum si orice alte lucrări de aceasta natură necesare imobilului pe care urmează să le execute administratorul clădirii;

 • b) Contravaloarea lucrărilor executate de administrator asupra imobilului, indiferent de natura acestuia, rămân în proprietatea Municipiului Timișoara, fiind integrate in valoarea bunului imobil și nu pot fi revendicate de administrator, indiferent de natura lucrărilor executate;

 • c) Să asigure buna folosire a căilor de acces din exterior spre interior, în perimetrul unității de invățământ;

 • d) Să asigure folosința spațiului pe toată durata administrării;

 • e) Să controleze modul cum este folosit și întreținut de către administrator, imobilul și să ia măsurile ce se impun în vederea unei mai bune întrețineri și folosiri judicioase, potrivit destinației;

6. 2: Drepturile și obligațiile administratorului:

 • a) Administratorul poate exercita folosința imobilului în limita cerințelor impuse de funcționarea Școlii „Sf Antim Ivireanu” și a Grădiniței „Troița”, numai pentru activități specifice de învățământ;

 • b) Să pună la dispoziția Municipiului Timișoara, sau/și a structurilor sportive/organizațiilor aflate în parteneriat, Sala de sport pentru desfășurarea unor activități/acțiuni sportive, în limita programului disponibil față de activitățile celor două unități de invățământ;

 • c) Să folosească bunul primit în administrare potrivit destinației pentru care i-a fost transmisă administrarea;

 • d) Să execute la timp și în bune condiții, pe cheltuiala sa, toate lucrările de reparații, investiții, reabilitare, modernizare, precum si orice alte lucrări indiferent de natura acestora, inclusiv pentru degradările produse din culpa sa;

 • e) Să nu efectueze amenajări sau modificări ale spațiului, lucrări de investiții, reabilitare, modernizare, precum si orice alte lucrări indiferent de natura acestora fără acordul scris și prealabil al proprietarului cu excepția reparațiilor curente si necesare;

 • f) Să nu depoziteze mărfuri toxice sau inflamabile și să ia toate măsurile necesare pentru exploatarea în siguranță a spațiilor date în administrare;

 • g) Să-l anunțe pe proprietar de acțiunea intentată de un terț care privește proprietatea sau posesia spațiului dat în administrare;

 • h)  Să permită inspecțiile reprezentanților proprietarului pentru verificarea imobilului dat în administrare;

 • i) Să suporte toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinfecție, dezinsecție, deratizare și orice alte cheltuieli colaterale), precum și cele de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparații instalații sanitare, termice, electrice și de orice altă natură); să întrețină permanent spațiile exterioare, curte cu spații verzi, alei;

 • j) Să răspundă pentru pagubele pricinuite imobilului de eventuale incendii, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit sau forță majoră;

 • k) Să asigure paza imobilului, pe cheltuiala proprie;

 • l) . Să obțină toate avizele prevăzute de lege și normele în vigoare, pentru desfășurarea în bune condiții a activității proprii;

 • m) Să încheie polițe de asigurare pentru imobilul dat în administrare;

 • n) Să încheie contracte cu furnizorii precum și să achite cheltuielile ce-i revin pentru consumul propriu de utilități: apă, canal, energie electrică, gaz, telefon, evacuarea deșeurilor menajere, întreținerea curățeniei, paza, cheltuieli colaterale, etc.;

 • o) Să solicite proprietarului prelungirea dreptului de administrare cu cel puțin 90 de zile înainte de încetarea administrării.

 • VII. ÎNCETAREA ADMINISTRĂRII

7.1: Încetarea dreptului de administrare poate avea loc în următoarele cazuri :

 • a) La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) Înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor două părți, la inițiativa uneia dintre acestea;

 • c) O dată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condițiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit, potrivit art. 869 din Codul civil.

 • VIII. CLAUZE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1: Contractul de administrare se reziliază, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în una din următoarele situații:

 • a) Administratorul schimbă destinația imobilului primit în administrare fără aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • b) Administratorul nu exercită obligațiile stabilite in sarcina sa prevăzute la pct. 6.2;

7.2: Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată conform pactului comisoriu de gradul IV și de a pretinde plata de daune - interese.

 • IX. FORȚA MAJORĂ                 .

9.1: Nici una dintre părți nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract , dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege;

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

10.1: Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor din prezentul contract, prin act adițional, numai după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți.

 • XI. LITIGII

11.1: Părțile prezentului contract vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative părțile nu reușesc pe cale amiabilă rezolvarea divergențelor, fiecare parte poate solicita ca litigiile să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

 • XII. DISPOZIȚII FINALE

14.1: Prezentul contract conține 4 (patru) pagini și a fost încheiat în 4 exemplare, asigurându-se câte două pentru fiecare parte .

Se anexează la prezentul contract în copie Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr...., extras CF și fișa mijloc fix.

PROPRIETAR,                       ADMINISTRATOR,

MUNICIPIUL TIMISOARA,

P R I M A R,

Nicolae Robu

VICEPRIMAR,

Dan Diaconu

DIRECTOR

DIRECȚIA INSTITUTII ȘCOLARE, MEDICALE,

SPORTIVE ȘI CULTURALE

IOAN MIHAI COSTA

CONSILIER,

Mariana Mureșan

SERVICIUL JURIDIC,

Daniela Ștefan

ROMĂNIA                                      APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE,              Nicolae Robu

SPORTIVE ȘI CULTURALE COMPARTIMENT ȘCOLI Nr. SC.2014 - 9513/09.04.2013

REFERAT

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, a imobilului situat în Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35, compus din clădire școală cu S+P+2E, centrală termică, sală de sport și teren aferent

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare Medicale Sportive și Culturale, Compartiment Școli, privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, a imobilului proprietatea publică a Municipiului Timișoara, situat în Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35, compus din clădire școală cu S+P+2E, centrală termică, sală de sport în regim parter și teren construit și neconstruit în suprafață de 7.956 mp, înscris în CF nr. 413116 Timișoara, provenit din CF. nr.124065 cu nr. top. 13491/4; 13491/5; 13491/6; 13491/7; 13491/14; 13491/15; 13491/16; 13491/17; 13491/18; 13491/19.

În acest imobil a funcționat Școala generală nr. 9 și a devenit disponibil în urma comasării activității școlare cu Liceul de Arte Plastice, conform Dispoziției nr. 458/2/31.08.2007 a Ministerului Educației și Cercetării. Menționăm că Liceul de Arte Plastice funcționează in imobilul situat în Timișoara, Blv. Gen. Dragalina nr. 8, în baza HCLMT nr. 492/24.09.2013. În consecință imobilul este momentan liber și considerăm necesară și oportună ocuparea acestuia cu o unitate de învățământ.

Prin adresa nr. SC 2014-008188/31.03.2014, Mitropolia Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei a solicitat alocarea imobilului din str. Liviu Rebreanu nr. 35, în care a funcționat Școala generală nr. 9, pentru desfășurarea activităților de învățământ ale instituțiilor Școala „Sf. Antim Ivireanul” și Grădinița „Troița”. Aceste unități de învățământ sunt cuprinse și aprobate în Anexa nr. 3, de învățământ privat autorizat, care face parte integrantă din HCLMT nr. 26/28.01.2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 639/16.12.2013 prin care s-a aprobat organizarea și funcționarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2014-2015.

Având în vedere cele prezentate,

Propunem

emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local care să aprobe următoarele:

 • 1. - Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei a imobilului, proprietatea publică a Municipiului Timișoara, situat în Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35, compus din clădire școală cu S+P+2E, centrală termică, sală de sport cu parter și teren construit și neconstruit în suprafață de 7.956 mp, înscris în CF nr. 413116 Timișoara, provenit din CF. nr.124065 cu nr. top. 13491/4; 13491/5; 13491/6; 13491/7; 13491/14; 13491/15; 13491/16; 13491/17; 13491/18; 13491/19, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților.

- Imobilul prevăzut la punctul 1 se transmite în administrarea Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei pentru desfășurarea activităților de invățământ ale unităților Școala „Sf. Antim Ivireanul” și Grădinița „Troița”.

 • 2.  Contractul de administrare conform Anexei 1, care face parte integrantă din hotărârea de consiliu local.

 • 3. Darea în administrare produce efecte juridice de la data semnării Contractului de Administrare de către cele două părți.

 • 4.  Pentru utilizarea optimă a sălii de sport, Mitropolia Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei pune la dispoziția Municipiului Timișoara, sau/și a structurilor sportive/organizațiilor aflate în parteneriat, Sala de sport pentru desfășurarea unor activități/acțiuni sportive în limita programului disponibil față de activitățile celor două unități de invățământ.

 • 5.   Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara să semneze Contractul de Administrare.

VICEPRIMAR, Dan Diaconu

SECRETAR,

Cojocari loan


DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE

Sportive și Culturale

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai loan Costa

CONSILIER, Mariana Mureșan

AVIZAT, Serviciul Juridic

Daniela Ștefan