Hotărârea nr. 180/2014

180/15.04.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului nr.9 - Spaţiu comercial, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.4, la preţul de 13.000 euro
Hotararea Consiliului Local 180/15.04.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului nr.9 - Spaţiu comercial, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.4, la preţul de 13.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-8699 din 02.04.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.CT2014-1324 din 20.03.2014, înregistrată la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, de către domnul Deutsch Petru-Martin, în calitate de proprietar, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a apartamentului nr.9 - Spaţiu comercial, înscris în C.F. nr.415904-C1-U6(conversie a C.F. nr.122322-Timişoara), nr. topo.17288/IX, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 (fost 6 Martie) nr.4 ;
Având în vedere adresa nr.710 din 18.03.2014, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea apartamentului nr.9 - Spaţiu comercial, înscris în C.F. nr. 415904-C1-U6(conversie a C.F. nr.122322-Timişoara), nr. topo.17288/IX, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 (fost 6 Martie) nr.4, la preţul de 13.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, prin Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Domnului Deutsch Petru-Martin;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014-8699 din 02.04.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului nr.9-Spațiu comercial, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.4, la prețul de 13.000 euro.

Biroul Evidența Patrimoniului :

Având în vedere adresa nr.CT2014-1324 din 20.03.2014, înregistrată la Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, de către domnul Deutsch Petru-Martin, în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a apartamentului nr.9-Spațiu comercial, înscris în C.F. nr.415904-C1-U6(conversie a C.F. nr.122322-Timișoara), nr. topo.17288/IX, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989(fost 6 Martie) nr.4. Spațiul are o suprafață utilă de aproximativ 26 m.p., situat în curtea imobilului, la parter, este compus din 2 încăperi, degradate, deoarece spațiul este nefolosit de o lungă perioadă de timp. Fațada clădirii prezintă degradări în anumite porțiuni, necesitând reparații. De asemenea este necesar asanarea instalațiilor ce parazitează fațada (cabluri de electricitate, de alarmă, antenă satelit etc.). Tâmplăria de lemn a ferestrelor și vitrinelor, a fost înlocuită cu rame din PVC, inadecvate cladirilor istorice protejate. Proprietarul solicită un preț de 13.000 euro, rezultând un preț de aproximativ, 500 euro/m.p. ;

Având în vedere adresa nr.710 din 18.03.2014, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra apartamentului nr.9- Spațiu comercial, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989(fost 6 Martie) nr.4, inclus în Situl urban ”Vechiul cartier Iosefin”, cod TM-s-A-06098, în Lista Monumentelor Istorice-2004;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNE:

Emiterea unei hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea apartamentului nr.9-Spațiu comercial, înscris în C.F. nr. 415904-C1-U6(conversie a C.F. nr.122322-Timișoara), nr. topo.17288/IX, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989(fost 6 Martie) nr.4, la prețul de 13.000 euro.

VICEPRIMAR,

SECRETAR,

Ioan Cojocari


Traian Stoia

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE,

Martin Staia

BIROUL EVID. PATRIMONIULUI,

Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

AVIZAT,

Serviciul Juridic

Cod.FO53-01,ver.2