Hotărârea nr. 18/2014

18/28.01.2014 privind completarea numărului de reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 18/28.01.2014
privind completarea numărului de reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-515/13.01.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 5/27.01.2009 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creştere Timişoara";
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 39/24.07.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul unor asociaţii;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 607/10.12.2013 privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara";
Luând în considerare prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b) şi e), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 607/10.12.2013 şi va avea următorul cuprins:
"Se completează numărul de reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara", respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale, după cum urmează:

1. PETRICĂ FOLICĂ
2. OLTEANU RAMONA - ISABELA


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Doamnei Olteanu Ramona - Isabela;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creştere Timişoara";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Locală,

Regională și Națională

Biroul Generare P.F.L.R.N

Nr. SC2014-515/13.01.2013

REFERAT

privind completarea numărului de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”

Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, este membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Timișoara”. Participarea sa a fost aprobată prin HCLMT nr. 5/27.01.2009.

Prin HCLMT nr. 5/2009, HCLMT nr. 39/2012 și HCLMT nr.607/10.12.2013 au fost desemnați actualii reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”.

Întrucât, prin HCLMT nr.607/10.12.2013, d-nul Consilier local Alfred Simonis a fost desemnat să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației, deși făcea deja parte din aceasta, numărul necesar de reprezentanți ai Municipiului Timișoara în Adunarea Generală, conform art. 2 al Statutului Asociației, a rămas incomplet.

În vederea completării numărului de reprezentanți ai Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”, este necesară desemnarea a încă unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu excepția consilierilor locali - d-nul Simion Moșiu, d-nul Alfred-Robert Simonis, d-na Maria Saracan, d-nul Constantin Sandu, d-nul Radu Dragoș Dimeca, d-na Elena Wolf, d-na Adelina-Larissa Tîrziu, d-nul Adrian Romiță Orza, d-nul Radu Țoancă, d-nul Traian Stoia, d-nul Ciprian Jichici, d-nul Dorel Bogluț, d-nul Petrică Folică - care sunt deja desemnați prin hotărârile de consiliu local mai sus menționate.

Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:

- desemnarea unui consilier local, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale, care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creștere Timișoara”.

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

Director executiv Direcția Dezvoltare

Arh. Aurelia JUNIE


Director executiv Direcția Economică

Ec. Smaranda HARACICU


Șef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N.

Ing. Gabriela BICA

Șef Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N. Ec. Daniela GHINEA

Întocmit,

cons. Maria PANTIC-TELBIS

Avizat juridic,

C.J. Cristian MARCHIȘ