Hotărârea nr. 179/2014

179/15.04.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 179/15.04.2014
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-7484 din 24.03.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 14013001 din 30.01.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CT2014-424 din 30.01.2014, de către S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., prin administrator Catană Constantin, prin care ne înştiinţează că, renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr. 436841-Timişoara, în suprafaţă de 955 m.p., reprezentând teren intravilan, pentru drum;
Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată cu nr. 17 din 15.01.2014, la Biroul Notarilor Publici Asociaţi "Motica - Diaconu";
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului reprezentând teren intravilan pentru drum, în suprafaţă de 955 m.p., înscris în CF nr. 436841-Timişoara, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate a S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- S.C. MG Building Design S.R.L;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR, Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. SC2014-7484 din 24.03.2014

R E F E R A T

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către

S.C. MG BuILDING DESIGN S.R.L.

Având în vedere adresa nr.14013001 din 30.01.2014, înregistrată la P.M.T. cu nr.CT2014-424 din 30.01.2014, de către S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., prin administrator Catană Constantin, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.436841-Timișoara, în suprafață de 955 m.p., reprezentând teren intravilan, pentru drum.

Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate'’” autentificată cu nr.17 din 15.01.2014, la Biroul Notarilor Publici Asociați ”Motica -Diaconu”, prin care proprietarul imobilului-teren, declară că renunță la dreptul de proprietate asupra terenului menționat mai sus. Totodată declară că, imobilul-teren, menționat mai sus, nu este grevat de sarcini sau procese.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.436841-Timișoara, a fost notată declarația de renunțare la dreptul de proprietate a S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare... ”

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :


Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a unei hotărâri privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului reprezentând teren intravilan pentru drum, în suprafață de 955 m.p., înscris în CF nr.436841-Timișoara, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.


VICEPRIMAR, Traian Stoia


p. SECRETAR, Simona Drăgoi


DIRECȚIA URBANISM,


Emilia-Sorin Ciurariu


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE, Martin Staia


SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU,


CONSILIER,


Dan Robescu


Ilie Dumbravă


AVIZAT:

Serviciul Juridic,