Hotărârea nr. 178/2014

178/15.04.2014 privind redistribuirea şi retragerea dreptului de folosinţă unor parcele situate în Timişoara, str. Traian Vuia, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
Hotararea Consiliului Local 178/15.04.2014
privind redistribuirea şi retragerea dreptului de folosinţă unor parcele situate în Timişoara, str. Traian Vuia, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-9093 din 07.04.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu alin. nr.3 al Procesului verbal nr.SC2013-26724 din 17.03.2013 al Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, s-a hotărât ca parcela identificată cu nr.cad.413585, înscrisă în C.F. nr. 413585-Timişoara, repartizată iniţial în baza Legii nr.15/2003 conform Tabelului nominal anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.384/26.10.2010, beneficiarei Balaci Petruţa Maria, care nu s-a prezentat în vederea înaintării Procesului verbal de atribuire, să fie redistribuită următorului situat pe Lista de priorităţi în vigoare şi anume solicitantului Danescu Alexandru-Bogdan;
În conformitate cu aliniatul nr.4 al Procesului verbal nr.SC2013-26724 din 17.03.2013 al Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, s-a hotărât retragerea dreptului de folosinţă numitului Ladany-Horgos Dorian Bogdan asupra parcelei nr.cad. 414242, înscrisă în C.F. nr. 414242-Timişoara, întucât acesta nu a început lucrările de construcţie ale locuinţei în termenul de un an de la atribuirea parcelei şi redistribuirea acesteia următorului situat pe lista de priorităţi în vigoare şi anume solocitantei Gavrilă Oana-Ramona;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se retrage repartizarea parcelei nr.cad. 413585, înscrisă în C.F. nr. 413585-Timişoara, repartizată iniţial beneficiarei Balaci Petruţa-Maria.

Art. 2: Se atribuie parcela nr.cad. 413585 înscrisă în C.F. nr. 413585-Timişoara, numitului Danescu Alexandru-Bogdan.

Art. 3: Se retrage dreptul de folosinţă asupra terenului înscris de beneficiarul Ladany-Horgos Dorian-Bogdan în C.F. nr. 414242-Timişoara, nr.cad. 414242.

Art. 4: Se atribuie parcela nr.cad. 414242 înscrisă în C.F. nr. 414242-Timişoara, solicitantei Gavrilă Oana-Ramona.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Compartiment Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control şi Antifraudă al Primarului;
- Balaci Petruţa-Maria, Timişoara, str. Cugir nr.16, bl.65, sc.A, ap.7;
- Danescu Alexandru -Bogdan, Timişoara, str. Constantin cel Mare bl.A12, sc.A,
ap.11;
- Ladany-Horgos Dorian-Bogdan, Timişoara, str. Bucovinei nr. 24, ap.5;
- Gavrilă Oana-Ramona, Moşniţa Nouă nr.361, jud. Timiş;
- Mass-media locala.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURIȘI DOTĂRI DIVERSE COMPARTIMENT TERENURI

NR. SC2014-9093 din 07.04.2014

REFERAT Privind redistribuirea și retragerea dreptului de folosință unor parcele situate în Timișoara, str. Traian Vuia, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

Conform Legii nr.15/2003, a fost elaborată Lista de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.384 din 26.10.2010, ulterior fiind repartizate și atribuite parcelele de teren situate în str. Traian Vuia. Conform art.6, alin. (1) și (2), beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atibuirii terenului, în cazul nerespectării acestei condiții, prin hotărârea Consiliului Local i se retrage dreptul de folosință asupra terenului atribuit.

Având în vedere aliniatul nr.3 al Procesului verbal al nr.SC2013-26724 din 17.03.2013 al Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, s-a hotărât ca parcela identificată cu nr.cad.413585, înscrisă în C.F. nr. 413585, repartizată inițial în baza Legii nr.15/2003 conform Tabelului nominal anexă la HCL nr.384/26.10.2010, beneficiarei Balaci Petruța Maria, care nu s-a prezentat în vederea înaintării Procesului verbal de atribuire nr. D82003-008988 din 26.10.2011, să fie redistribuită următorului situat pe Lista de priorități în vigoare și anume solicitantului Danescu Alexandru-Bogdan care întrunește condițiile pentru a i se redistribui această parcelă.

Având în vedere că beneficiarul parcelei nr.cad. 414242, înscrisă în C.F. nr. 414242-Timișoara, atribuită conform Procesului verbal de atribuire nr.D72004-005749 din 26.10.2011 numitul Ladany-Horgos Dorian Bogdan, nu a început lucrările de construcție ale locuinței în termenul de un an de la atribuire, Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, a hotărât conform aliniatului nr.4 al Procesului verbal nr.SC2013-26724 din 17.03.2013, retragerea dreptului de folosință asupra terenului și redistribuirea acestuia următorului situat pe lista de priorități în vigoare și anume solicitantei Gavrilă Oana-Ramona, care întrunește condițiile pentru a i se redistribui această parcelă.

PROPUNEM:

1. Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin care să se aprobe retragerea dreptului de folosință asupra parcelei nr.cad. 413585, beneficiarei Balaci Petruța-Maria și atribuirea acestei parcele numitului Danescu Alexandru -Bogdan, precum și să se aprobe retragerea dreptului de folosință asupra terenului înscris de beneficiarul Ladany-Horgos Dorian-Bogdan în C.F. nr. 414242-Timișoara, nr.cad. 414242 și atribuirea acestei parcele solicitantei Gavrilă Oana-Ramona.

VICEPRIMAR

TRAIAN STOIA


red/dact MH.


SECRETAR

IOAN COJOCARI

RESPONSABIL DIRECȚIE

9

MARTIN STAIA

COMPARTIMENT TERENURI

MIRCEA HĂRĂBOR

Avizat juridic,

Cod FO 53-01,ver.1