Hotărârea nr. 177/2014

177/15.04.2014 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat accea de locuinta din Timisoara, str. C. Brediceanu nr. 37 in folosinta gratuita catre Asociatia Autism Infantil Timisoara
Hotararea Consiliului Local 177/15.04.2014
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat accea de locuinta din Timisoara, str. C. Brediceanu nr. 37 in folosinta gratuita catre Asociatia Autism Infantil Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 6521/28.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2014 - 006521/13.03.2014 a consilierilor municipali Bogdan Herzog si Flavius Boncea;
In conformitate cu art.874 Cod Civil si art.2146 si urmatoarele Cod Civil;
În conformitate cu prevederile art.123 alin.1 si art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se atribuie in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Brediceanu nr. 37 compus din 14 incaperi cu suprafata utila de 198,55 m.p. si curte in suprafata de 274,00 m.p. catre Asociatia Autism Infantil Timisoara cu destinatia de Centru Copii si Zane, adresat copiilor cu tulburari din spectrul autist, cu Sindromul Down sau cu alte tulburari de dezvoltare, precum si copiilor care intampina probleme de adaptare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse si Biroul Valorificare SAD din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Birtoului Valorificare SAD;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Asociatiei Autism Infantil Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


CABINET VICEPRIMAR

BIROUL VALORIFICARE S.A.D.

NR. SC2014 - 6521/28.03.2014                              NICOLAE ROBU

REFERAT

Privind atribuirea spațiului cu alta destinație decat accea de locuința din Timișoara, str. C. Brediceanu nr. 37 in folosinta gratuita catre Asociatia Autism Infantil Timișoara

In sedinta in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 25.03.2014 a fost retras de pe ordinea de zi Proiectul de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat accea de locuinta din Timisoara, str. C. Brediceanu nr. 37 in folosinta gratuita catre Serviciului Public Asistenta Medicala Școlara cu destinatia de Centru Stomatologic pentru Prescolari si Elevi.

Domnii consilieri municipali Bogdan Herzog si Flavius Boncea prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2014 - 006521/13.03.2014 solicita promovarea unui proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat accea de locuinta din Timisoara, str. C. Brediceanu nr. 37 in folosinta gratuita catre Asociatia Autism Infantil Timisoara.

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Brediceanu nr. 37 compus din 14 incaperi cu suprafata utila de 198,55 m.p. si curte in suprafata de 274,00 m.p. a fost inchiriat la S.C. AVIFPRODUCTION S.R.L. pana la data de 26.07.2013.

Prin procesul verbal de predare - primire nr. CT2013 - 003751/01.08.2013, S.C. AVIFPRODUCTION S.R.L. a predat spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Brediceanu nr. 37 la Primaria Municipiului Timisoara, astfel ca in prezent spatiul este neinchiriat.

Imobilul din Timisoara, str. Brediceanu nr. 37 este in evidenta mijloacelor fixe ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara avand nr. de inventar nr. 15096/B.

Constructia nu este intabulata in Cartea Funciara nr. 409476 Timisoara ( CF vechi nr. 20324 ), nr. top. 1236 aferenta imobilului din Strada Brediceanu nr. 37.

Imobilul din str. Brediceanu nr. 37 ( teren ) a fost revendicat in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman in perioada 06 martie 1945 -22 decembrie 1989, revendicarea fiind solutionata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2282/12.10.2005 modificata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1387/27.04.2007 prin acordarea de despagubiri.

Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care sa se aprobe :

1. Atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Brediceanu nr. 37 compus din 14 incaperi cu suprafata utila de 198,55 m.p. si curte in suprafata de 274,00 m.p. catre Asociatia Autism Infantil Timisoara cu destinatia de Centru Copii si Zane, adresat copiilor cu tulburari din spectrul autist, cu Sindromul Down sau cu alte tulburari de dezvoltare, precum si copiilor care intampina probleme de adaptare.

VICEPRIMAR                     SECRETAR

Traian Stoia                                    Ioan Cojocari

RESPONSABIL BIROU

Laura Koszegi

CONSILIER

Marius Voicu

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC