Hotărârea nr. 174/2014

174/15.04.2014 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 149/24.04.2012, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012 si Hotararea Consiliului Local nr.557/31.10.2013 , privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 174/15.04.2014
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 149/24.04.2012, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012 si Hotararea Consiliului Local nr.557/31.10.2013 , privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014 - 9194/07.04.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,
Luând act de referatul privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 149/24.04.2012, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012 si Hotararea Consiliului Local nr.557/31.10.2013 , privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului " Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timişoara " inregistrat sub nr. SC2014-9194/07.04.2014;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se completeaza art. 21 cu lit c), astfel ca va avea urmatorul continut :
" Art.21. - Din bugetul local al Municipiului Timisoara se asigură integral garantarea:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) altor cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art.1 "

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.149/24.04.2012 cu modificarile si completarile ulterioare , rămân neschimbate.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Timisoara.

Art.4 : Prezenta hotarare se comunica , prin intermediul secretarului municipiului, in termenul prevazut de lege, primarului municipiului si prefectului judetului Timis si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet www.primariatm.ro.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNlClPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

SC2014-9194/07.04.2014

R E F E R A T privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 149/24.04.2012, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012 si Hotararea Consiliului Local nr.557/31.10.2013 , privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanțării proiectului “ Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obținut din deșeuri municipale, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timișoara “

Prin HCL nr. 302/27.09.2011 a fost aprobată constituirea Societății Comerciale Internațional Recycling Energy SA în vederea promovării investiției "Valorificarea energetică a deșeurilor municipale prin conceperea unei instalații adecvate și integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara", având ca acționari: RAROMA Services AG , Consiliul Local al Municipiului Timișoara și SC COLTERM SA.

Primăria Municipiului Timișoara împreună cu SC Colterm și SC Retim Ecologic Service au demarat în anul 2009 un studiu de valorificare a potențialului energetic al deșeurilor ce a fost aprobat prin HCL 465/15.12.2009. În urma analizelor efectuate acest studiu de fezabilitate a fost actualizat și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin HCL nr. 30/29.01.2012. În studiul de fezabilitate se prevede ca investiția să fie realizată în 30 de luni, iar finanțarea să fie asigurată în proporție de 90% din valoarea de investiție prin credit furnizor, iar 10% din surse proprii ale SC Internațional Recycling Energy SA.

Programul de implementare a lucrărilor de construcție al obiectivului conține finanțarea, proiectarea, construcția și punerea în funcțiune (proiect la cheie), responsabil de acest lucru fiind S.C. International Recycling Energy S.A., care va organiza licitația. Câștigătorul licitației va asigura finanțarea lucrărilor. Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de doi ani de la începerea lor. Contractantul , S.C. International Recycling Energy S.A., va plăti antreprenorului general suma creditată a contractului care este egală cu 90% din valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA și a costurilor de finanțare prin intermediul unor bilete la ordin a căror perioadă de scadență este între 31 mai 2015 și 31 mai 2024 cu plăți anuale. Sumele platite direct executantului reprezinta 10% din valoarea totală a contractului, inclusiv TVA , acestea fiind achitate de către contractant, respectiv S.C. International Recycling Energy S.A., periodic pe durata de execuție a lucrărilor în baza unor situații de lucrări efectuate în perioada respectivă.

Municipiul Timișoara va garanta plățile prin avalizarea setului de bilete la ordin de principal si dobanda emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. Biletele la ordin vor avea scadenta cuprinsa intre 2015 si 2024, fiind emise de către contractant , in euro si platibile în Lei la cursul de referință al Băncii Naționale a României în ziua efectuării plătii.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Tinând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea proiectului Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obținut din deșeuri municipale, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timișoara “,

PROPUNEM:

Să se aprobe de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012 , astfel :

Art.1: Se completeaza art. 21 cu lit c), astfel ca va avea urmatorul continut :

„ Art.21. - Din bugetul local al Municipiului Timișoara se asigură integral garantarea:

  • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

  • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

  • c) altor cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art.1 „

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.149/24.04.2012 cu modificarile si completarile ulterioare , rămân neschimbate.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


SECRETAR

IOAN COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ w          ’

CULIȚĂ CHIȘ

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

ȘEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAȘCU

ȘEF SERVICIU BUGET STELIANA STANCIU


AVIZAT JURIDIC

Red/Dact IM


FP 53-01, Ver. 2