Hotărârea nr. 173/2014

173/15.04.2014 privind atribuirea directa prin contract de concesiune către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. a unei suprafeţe de teren în vederea amenajării unei parcări supraterane
Hotararea Consiliului Local 173/15.04.2014
privind atribuirea directa prin contract de concesiune către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. a unei suprafeţe de teren în vederea amenajării unei parcări supraterane


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 9240/08.04.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa SC Drumuri Municipale Timişoara SA nr. 2294/02.04.2014, înregistrată la Primaria Municipiului Timişoara cu nr. RE2014- 000591/02.04.2014;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara, modificată şi completată;
Având în vedere Hotarârea Guvernului României nr. 955/15.07.2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificată şi completată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome Drumuri Municipale ca societate pe actiuni S.C."DRUMURI MUNICIPALE" S.A.;
Având în vedere art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. (c) si alin. (5) lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă retragerea concesiunii asupra parcării din Piata Foch Ferdinand şi eliminarea poziţiei nr. 62 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 204/04.04.2013.

Art. 2: Se aprobă atribuirea directa, prin contract de concesiune, catre S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. - Serviciul Administrare Parcări, pe o perioada de 49 de ani, a terenului din Piata Foch Ferdinand, identificat prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu) în suprafaţă de 1852 mp, în vederea realizarii unei parcări supraterane.

Art. 3: Concesionarea terenurilor prevazute la art. 2 se efectuează în schimbul unei redevente în cuantum de 1% din veniturile rezultate din exploatarea parcărilor.

Art. 4: Se aprobă Caietul de sarcini privind selecţia partenerului de asociere şi negocierea contractului de asociere în participaţiune pentru realizarea şi exploatarea parcajului public din Piata Foch Ferdinand Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la Contractul de asociere.

Art. 5: Se aprobă Contractul de asociere, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se numeşte Comisia pentru selectarea partenerului pentru realizarea obiectivului arătat la art. 2 având următoarea componenţă:
 Preşedinte - Dan Diaconu - Viceprimar
 Membri - Octavian Bulboacă - director general SC Drumuri Municipale Timişoara SA
Marcela Fericel - Director economic SC Drumuri Municipale Timişoara SA
Ionel Ursu - Şef Serviciu Administrare Parcări SC Drumuri Municipale Timişoara SA
Florin Baias - avocat SC Drumuri Municipale Timişoara SA
Traian Constantin Stoia - Viceprimar Municipiul Timişoara
Ciprian-Corneliu Jichici - Consilier Local
Constantin-Ştefan Sandu - Consilier Local
Petrică Folică - Consilier Local

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Tehnică, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C Drumuri Municipale Timişoara S.A..

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA 1 LA HCLMT NR............/

CAIET DE SARCINI

Privind selecția partenerului de asociere și negocierea contractului de asociere în participațiune pentru realizarea și exploatarea parcajului public din PIATA FOCH

FERDINAND TIMIȘOARA

CAP.1. DATE GENERALE

 • 1.1. Denumirea obiectivelor de investiții și asociere:

AMENAJARE ȘI EXPLOATARE PARCAJ MULTIETAJAT SUPRATERAN PIATA FOCH FERDINAND TIMIȘOARA

1.2 Amplasamentul

 • 1.2.1. STR. FOCH FERDINAND TIMIȘOARA.

In zona centrala a municipiului Timisoara , judetul Timis in Piata Foch Ferdinand, delimitata la sud si sud- est de Parcul Civic si Ceasul Florar, la nord de Magazinul “ Bega”, la vest de str. Telbisz. Accesul in parcare se va face de pe str. Telbisz

 • 1.3. Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității investiției

Avand in vedere cresterea explozivă a parcului auto și traficului rutier din ultimii ani în municipiul Timișoara si a lucrarilor de amenajare a centrului istoric se impun luarea unor măsuri pentru sporirea capacității de parcare și circulație, a fluenței și a siguranței circulației rutiere pe întreaga rețea stradală.

La ora actuală aceste măsuri se transpun prin majorarea locurilor de parcare la sol, prin extinderea parcărilor existente și înființarea altora noi pe locațiile posibile, amplasamentele ocupate fiind în detrimentul spațiilor verzi din vecinătatea arterelor principale.

Având în vedere prevederile Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996, cu modificările ulterioare, necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor “Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane” P 132-93, în funcție de categoria localității de amplasare și a indicelui de motorizare a acesteia, care a fost înlocuit ulterior cu NP 24-97 “Normativ pentru proiectarea, execuția, exploatarea și postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme”.

Pentru decongestionarea străzilor și eliberarea căilor de circulație de autovehicolele parcate necorespunzător se propune realizarea unor parkinguri de mare capacitate amplasate în zonele de interes public cu densitate mare a utilizatorilor, indicelui de motorizare și frecvenței traficului astfel încât să se asigure o exploatare cât mai constantă a acestora.

Caracteristicile parcajelor trebuie să corespundă domeniului de aplicare, conform NP 24-97, pentru autoturisme având greutatea de cel mult 3,5 tone și înălțimea maximă de 2.50 m.

Una din locații le posibile a îndeplini cerințele menționate este Piata Foch Ferdinand care deservește zona centrala a orasului, zona magazinului Bega si in viitor va deveni unul din principalele locuri de parcare in centru avand in vedere restrictiile de circulatie in zona centrului istoric ce se vor impune in urma finalizarii lucrarilor de reabilitare.

În zona magazinului Bega și pe străzile adiacente acestei locații, pe perioada zilei, spațiile de staționare din carosabil sau locurile de parcare de pe platformele amenajate de la nivel teran sunt ocupate în proporție de 95-100% , cu rezultatele deja cunoscute: diminuarea capacității de circulație, scăderea semnificativă a vitezei de deplasare, creșterea noxelor și a zgomotului etc. Studiile realizate și observațiile zilnice făcute de inspectorii de teren ai SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA relevă creșterea semnificativă a valorilor traficului dinamic și staționar, deteriorarea spațiilor verzi și a trotuarelor prin parcări ilegale.

 • 1.4. Obiectivele caietului de sarcini și ale asocierii.

-Selecția unui investitor, numit ASOCIAT dispus și capabil să susțină finanțarea și realizarea proiectului. Selecția ASOCIATULUI (persoană fizică sau juridică) se va face în funcție de oferta cu componentele: tehnică, economică și cea privind asocierea, făcută pe baza condițiilor definite de caietul de sarcini, a cerințelor PUG și a modelului cadru de contract de asociere propus de SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA;

-Asocierea în participațiune între SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA și ASOCIAT( negocierea contractului de asociere, aprobarea de Adunarea Generală a Acționarilor- Consiliul Local Timișoara);

 • - Realizarea PUD-urilor, a proiectului de execuție, execuția obiectivului;

 • - Exploatarea în comun a parcării pentru: acoperirea nevoii publice privind locurile de parcare, recuperarea investițiilor, obținerea de profit.

 • 1.5. Temeiul juridic.

Temeiul juridic al asocierii este art. 1949 și următoarele din Codul Civil.

CAP.2. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 2.1. Suprafața și natura juridică a terenului ce urmează a fi ocupat de obiectiv

Regimul juridic: Terenul din str. Ferdinand Foch care face obiectul amplasării investiției este situat în intravilan pe parcela topografică nr. 420077/6 (număr topo provizoriu), având ca proprietar Primăria Municipiului Timișoara.

Terenul face obiectul unei concesiuni pe 49 de ani, atribuite SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA prin HCL.................și Contractul de concesiune............

Regimul economic:

- teren în Piata Foch Ferdinand cu o suprafață totală de 1852 mp, având în prezent funcțiunea de platformă parcare;

 • 2.2. Caracteristicile geofizice ale terenurilor din amplasament

Morfologic, amplasamentele în cauză sunt situate în câmpia Bega - Timiș.

Structura geologică a terenului din amplasament este specific aluvionară (actuală și subactuală), în care formațiunile argiloase(argile prafoase) de suprafață se interpătrund cu cele nisipoase(intâlnite la cca. 3,0 m adâncime), ambele de vârstă recentă, cuaternară.

În conformitate cu Normativul P100/92, amplasamentele sunt situate în zona D de intensitate seismică, caracterizată prin coeficientul seismic global Ks = 0,16 și perioada de colț Tc = 1,0 sec.

Adâncimea maximă de îngheț, conform STAS 1709/90, este de 0,70 m.

Terenul din amplasament are stabilitatea generală asigurată și o consolidare normală conform genezei sale.

Clasa de im portanță a construcției, conform STAS 4273/83, este III, iar lucrările se încadrează conform HG 261/94 și 766/97 în categoria “C” de importanță (normală).

 • 2.3. Caracteristicile principale ale construcțiilor

 • 2.3.1. Parcajul din Piata Ferdinand Foch

Mențiuni:

-ASOCIATUL poate propune orice soluție tehnică care va trebui să fie acceptată de Primăria Municipiului Timișoara;

-ASOCIATUL convine că este de acord cu toate modificările ce vor fi propuse prin PUD, proiectul de execuție, etc. impuse de Primăria Timișoara.

 • 2.3.1.1. Caracteristici ale soluției propuse:

Pentru realizarea parcajului în Piața Foch Ferdinand, în municipiul Timișoara s-au studiat diverse variante de capacitate, de tip multietajat (cu peste 500 de autoturisme) pe același amplasament.

Structura de rezistență va fi aleasa de catre Antreprenor, aceasta trebuind sa respecte normativele in vigoare din punct de vedere tehnic. Se recomanda o structura de metal dar aceasta nu este obligatorie, antreprenorul putand veni cu propria propunere constructiva.

Alcătuirea constructivă și funcțională propusa :

 • •  Regimul de înălțime: P+5 ;

 • •  înălțimea brută a nivelelor este de 3 m nivel curent, asigurându-se un gabarit de liberă trecere de minim 2,50 m;

 • •  Fatada va trebui sa respecte incadrarea in zona si va avea un rol in sistemul de aerisire.

 • •  Avizele necesare autorizarii constructiei vor fi specificate in certificatul de urbanism.

 • •  Constructia va trebui sa respecte in totalitate legislația si normativele in vigoare in privinta dotarilor PSI si SSM .

Sistemul rutier va fi stabilit in cadrul proiectului tehnic.

 • 3.4. Evaluări

SC. DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA a realizat o evaluare sumara terenului privind amplasamentul viitoarei parcări.

Valoarea terenului stabilită este de aproximativ 500 euro/mp.

Valoarea finala din cadrul contractului de asociere va fi stabilita pe baza unei expertize/evaluari executate de catre o societate agreata de asociati si autorizata in acest fel. Această valoare va trebui să fie contrabalansată de numărul de locuri de parcare ce vor reveni SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA și de serviciile de parcare de interes public asigurate prin obiectivul realizat.

Valoarea stabilită prin raportul de evaluare va fi utilizată ca referință în stabilirea aportului SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA, parametrilor minimali după care se va face selecția partenerului.

Având în vedere că SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA va conduce gestiunea și managementul asocierii, aceasta își va evalua prestațiile, evaluare ce se va adăuga alături de cea realizată pentru teren, la negocierea propriului aport cu ocazia încheierii contractului de asociere.

ASOCIATUL va prezenta în oferta sa evaluarea proprie a prestației SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA privind gestiunea și managementul asocierii.

CAP.4. FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției se face prin intermediul fodurilor angajate de ASOCIAT.

CAP. 5. CRITERII DE SELECȚIE

Privind realizarea unei asocieri în participațiune în vederea finanțării, execuției și exploatării a parcajului public suprateran pe locația din Piața Foch Ferdinand

 • 5.1. Cerințe minime privind capacitatea economico-financiară și tehnică

Pentru a participa la negociere, ofertantul trebuie să întrunească mai multe criterii, care se dovedesc cu documente:

 • a) Capacitate economico-financiară:

 • - scrisoare de bonitate bancară. scrisoare de garanție bancară / scrisoare de confort

 • - cifra medie de afaceri cumulată pe ultimii trei ani minim 3.000.000 de euro

 • - conturi auditate

 • - lichiditate globală minim 100%

 • - solvabilitate patrimonială minim 30%

 • - capacitatea financiară de a susține executarea lucrării (ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la, sau că are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de execuție a lucrării). Din documentele prezentate trebuie să rezulte disponibilități bănești de minimum 3 milioane de euro.

 • - obligații contractuale curente

 • - certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, emis de către A.N.A.F.

 • - certificat fiscal privind impozitele și taxele locale

 • - certificat constatator de la Oficiul registrului comerțului nu mai vechi de 30 de zile

 • - declarația privind eligibilitatea

 • - istoria litigiilor care să certifice pentru candidatul în cauză, lipsa litigiilor în curs

 • - ofertantul poate prezenta și alte documente edificatoare privind capacitatea economico-financiară.

 • b) Capacitatea tehnic ă:

 • - fișa de informații generale

 • - lista cuprinzând asociații (dacă este cazul)

 • - acordul de asociere, nelegalizat

 • - experiența similară în domeniu

 • - recomandări.

 • c) Condiții eliminatorii:

-Ofertantul va oferta un numar minim de locuri de parcare de 500. Numărul efectiv de locuri de parcare , se va stabili printr-un P.U.D. in care se va stabili inaltimea maxima a cladirilor admisa in zona si solutia constructivă.

 • - Ofertantul va oferta o cota parte a locurilor de parcare ce vor reveni in proprietate SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA in proportie de minim 20% din numarul de locuri total.

 • - Tariful de exploatare al parcarilor (adica tariful orar de inchiriere pentru un loc de parcare) va fi limitat superior la nivelul mediei tarifelor practicate la parcari in zone centrale similare din cele mai apropiate 3 orase ca numar de locuitori din Romania. (Ex: Cluj, Brasov si Constanta). Tariful va fi actualizat la fiecare 6 luni calendaristice.

 • - Durata maxima de finalizare a constructiei parcarii va fi de 6 luni de zile de la eliberarea autorizatiei de construire.

 • - Indeplinirea conditilor impuse de capacitatea financiara si tehnica.

Informațiile privind situația financiară a ofertantului trebuie să fie vizate de către DGFPCFS. În cazul lipsei vizei, trebuie să anexeze Bilanțul contabil în anul precedent (vizat și înregistrat de organele competente și/sau rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăți recunoscute de audit financiar și contabil, precum și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară, permițând calcularea de către Comisia de evaluare a indicatorilor “Lichidarea globală” și “Solvabilitatea patrimonială” și să verifice încadrarea în valorile minime impuse.

Dacă este cazul Acordul de asociere trebuie să conțină notificarea faptului că toți membrii asociației își asumă obligații pentru oferta comună și răspunderea pentru orice consecințe ale viitorului contract.

La această negociere, pot participa, în condițiile respectării condițiilor legale, și agenți comerciali, alții decât cei care au reprezentanțe deschise în România, dacă între țara de origine a statului străin și România este încheiată convenția de evitare a dublei impuneri. Dacă o astfel de convenție nu există, ofertantul străin poate participa numai în condițiile respectării prevederilor O.G. nr.47/1997, privind impunerea unor venituri, realizate în România de persoanele fizice și juridice nerezidențiale aprobată prin Legea nr.180/1997, cu modificările ulterioare.

În cazul asocierii mai multor candidați, cerințele privind eligibilitatea, înregistrarea, lichiditatea generală și solvabilitatea patrimonială, trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerințe privind capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociați.

În cazul în care obiectivele contractului de asociere urmează să fie finanțate printr-un credit a cărui obținere este în sarcina ASOCIATULUI, acesta trebuie să prezinte și oferta de credit a băncii finanțatoare.

 • 5.2.Eligibilitate

Ofertantul trebuie să prezinte Declarația privind eligibilitatea , pe propria răspundere, din care să reiese că:

 • a) Nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate;

 • b) Nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situațiile prevăzute anterior;

 • c) Și-a îndeplinit obligațiile exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;

 • d) Nu furnizează informații false în documentele prezentate;

 • e) Nu a comis o gravă greșeală în materie profesională.

Neprezentarea documentelor menționate duce la eliminarea ofertantului de la negocieri.

 • 5.3. Condiții minimale pentru definirea ofertei

 • a) Număr minim de locuri de parcare:

 • • 500 de locuri pentru locația din Piata Foch Ferdinand

- regimul de înălțime al zonelor unde sunt plasate obiectivele de investiții- P+5 -Piata Foch Ferdinand .

 • b) Cotă parte minimă din numărul de locuri ce va reveni, în proprietate, SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA (minim 20%).

 • c) Angajament limitare superioară a tarifelor în exploatare la nivelul mediu al prețurilor practicate în zone centrale similare, în cele mai apropiate ca număr de locuitori 3 orașe din România.

 • d) Durata maximă de finalizare la cheie a parcării: [săptămâni] [24 saptamani sau 6 luni] de la obtinerea autorizatiei de constructie.

 • e) Scrisoare de garantie bancara, bonitate sau confort.

Estimarea valorii obiectivului de investiții se va face de către ofertant pornind de la soluția constructivă propusă de acesta(preț paușal/locul de parcare) și a condițiilor de realizare a PUZ-ului și va cuprinde:

 • a. Valoarea totală estimată a obiectivelor de investiții:

 • • XXXXXX lei, pentru locația din Piata Foch Ferdinand

 • b. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate: XXXXXX lei

 • c. Cheltuieli pentru proiectarea studiilor de fezabilitate, inclusiv studii de teren necesare:

 • XXXXXX lei, pentru locația din Piata Foch Ferdinand

 • d. Cheltuieli pentru întocmirea documentațiilor și obținerea avizelor legale necesare elaborării studiului de fezabilitate: XXXXXXX lei (exclusiv CU și AC).

 • e. Cheltuieli diverse si neprevazute minim 5% din valoarea C+M ( Ex. Descarcari arhelogice si alte lucrari neprevazute)

 • 5.4. Conținutul minimal al ofertei

Oferta va conține:

 • a) Propunerile privind asocierea;

al. aportul părților;

a2. raporturile asocierii cu Primăria Timișoara și Consiliul Local;

a3. termenul de finalizare al proiectului;

a4. garanții oferite de ASOCIAT;

a5. garanții solicitate de ASOCIAT;

 • b)  Experiență relevantă privind realizarea(conducerea) unor proiecte similare în România sau în lume( în activitatea de construcții-antreprenoriat, execuție, sau consultanță privind realizarea unor proiecte importante etc.);

 • c) Întocmirea planului de afaceri ce va cuantifica sursele de venituri;

 • d) Evaluarea cheltuielilor privind realizarea proiectului și a celor privind exploatarea curentă ;

 • e) Capacitatea economico-financiară;

Oferta privind realizarea investițiilor va conține tratarea variantelor cuprinse în cap. 5.3

 • 5.5. Condiții de departajare

 • (1) Număr de locuri: x1

 • (2) Cotă parte din numărul de locuri ce va reveni, în proprietate, SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA: x2

 • (3) Durata de finalizare la cheie a parcării: x3 [săptămâni]

Punctaj=k1*x1+k2*x2+k3*(durata maxima de finalizare - x3)

K1= 40%

K2= 40%

K3= 20%

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, DAN DIACONU


DIRECTOR D.T., CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU T.S.C., ADRIAN COLOJOARĂ

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR Nicolae ROBUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

serviCiul TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind atribuirea directa prin contract de concesiune către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. a unei suprafețe de teren în vederea amenajării unei parcări supraterane

După anul 1990, numărul vehiculelor a crescut foarte mult, iar parcarea a devenit a problema foarte mare pentru fiecare posesor de vehicul, în particular în centrul orașului. De asemenea, exista străzi și intersecții care pe perioada zilei sunt foarte aglomerate și practic blocate.

În general, circulația este foarte dificila în Municipiul Timișoara la orele de vârf, dar începe sa devina dificilă și în afara orelor de vârf. De asemenea, datorita traficului nivelul poluării este mare și în multe zone ale orașului, noxele depășesc limitele permise.

Datorită numărului mare de autovehicule din Municipiul Timișoara sau aflate în tranzit, ca urmare a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor, care datorita lipsei locurilor de parcare ajung să parcheze pe locuri interzise, spații verzi, trotuare, încurcând și traficul pietonal s-a constatat o tot mai mare nevoie a creării de locuri de parcare.

Pentru rezolvarea problemei spațiilor pentru parcare și a modului de reglementare a staționării în aceste spații, Municipiul Timișoara a comandat un studiu menit să promoveze realizarea și implementarea unui master plan al parcărilor publice, care va fi integrat în PUG-ul municipiului. Studiul conține printre altele o listă cu potențialele locații pentru construcția de parcări publice colective subterane/supraterane și terane.

Potrivit acestui studiu deficitul de spații de parcare se manifesta cel mai acut în zona centrală a orașului unde sunt concentrate majoritatea intereselor generatoare de trafic, în zonele comerciale și în cartierele de blocuri cu densitate mare de populație.

În zonele centrale și comerciale deficitul se constată mai acut pe timpul programului de lucru și este legat de numărul mare de staționări “ocazionale” generate de deplasările în scop profesional, administrativ, sănătate, servicii și comerț.

Deficientele de mai sus au ca efect îngreunarea circulației (auto, pietonale și de bicicliști), creșterea riscului de accidente mai ales pentru pietoni și bicicliști, creșterea gradului de poluare fonică și chimica și nu în ultimul rând generează un aspect urban dezagreabil.

Remedierea/îmbunătățirea situației prezentate poate fi atinsă doar prin demersuri corelate în cele trei direcții (OBIECTIVE), și anume:

 • a) Dezvoltarea infrastructurii destinate parcării publice, în special al parcărilor colective în structuri multietajate;

 • b) Reglementarea staționării vehiculelor pe întregul domeniu public;

 • c) Organizarea și exploatarea spatiilor destinate staționării/parcării de pe întreg domeniu public;

În vederea realizării unei parcări supraterane a fost identificat terenul din Piata Foch Ferdinand, delimitata la sud si sud- est de Parcul Civic si Ceasul Florar, la nord de Magazinul “ Bega”, la vest de str. Telbisz, identificat prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu) în suprafață de 1852 mp.

Realizarea locurilor de parcare în locația mai sus menționată ar conduce la:

 • • mărirea numărului locurilor de parcare și accesibilitate la spatiile de parcare în general și pentru persoanele cu handicap în particular;

 • • reducerea perioadei de parcare a vehiculelor în centrul orașului și pe străzi;

 • • asigurarea parcajelor si îmbunătățirea serviciilor de parcare;

 • • îmbunătățirea fluxului circulației, prin reducerea zonelor de aglomerație;

 • • ar conduce la străzi mai sigure pentru pietoni, bicicliști, motocicliști și șoferi;

 • • ar facilita îmbunătățirea accesului pentru vehiculele de urgență și transport public;

 • • ar avea efect, direct sau indirect, asupra calității vieții pentru rezidenți și asupra calității mediului prin reducerea poluării.

 • • ar avea efect asupra blocajelor în circulație, prin eliminarea lor.

Pentru realizarea construcției se impune selectarea unui investitor, de către o comisie numită prin hotărârea consiliului local, care să susțină finanțarea și realizarea obiectivului.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, unitățile economice de stat, indiferent de organul în subordinea căruia își desfășoară activitatea, se organizează și funcționează, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, sub forma de regii autonome sau societăți comerciale.

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, unități economice, bunuri sau activități pot fi, după caz, concesionate sau închiriate cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Potrivit art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în condițiile legii.

Articolul 4 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată, stipulează: sistemele de utilități publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes și folosință publică și aparțin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietății publice sau private a acestora, după caz.

Potrivit art. 25 alin (3) și (4) bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale. Bunurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice pot fi date în administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare”.

În conformitate cu prevederile art. 59 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naționale, societăților naționale sau societăților comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea consiliilor locale, care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 199/18.11.1997 s-a aprobat ca începând cu data de 1 ianuarie 1998 Regia Autonomă Drumuri Municipale să se reorganizeze prin transformare în societate comercială pe acțiuni sub denumirea S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A., având acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul in Timișoara, str. ETERNITATII nr. 45, este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/35/3475/1994, Cod fiscal RO 3286536, având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN -4211 Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor.

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, precum și adresa SC Drumuri Municipale Timișoara SA cu nr. 2294/02.04.2014, propunem spre aprobare următoarele:

 • - retragerea concesiunii asupra parcării din Piata Foch Ferdinand prevăzută în Anexa 1 la HCLMT nr. 204/04.04.2013, prin eliminarea poziției nr. 62.

 • - atribuirea directa, prin contract de concesiune, catre S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A., pe o perioada de 49 de ani, a suprafeței de teren din Piata Foch Ferdinand, identificat prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu) în suprafață de 1852 mp, în vederea realizarii unei parcări supraterane.

 • - concesionarea terenurilor să se efectueaze în schimbul unei redevente în cuantum de 1% din veniturile rezultate din exploatarea parcării.

 • - aprobarea Caietului de sarcini privind selecția partenerului de asociere și negocierea contractului de asociere în participațiune pentru realizarea și exploatarea parcajului public din Piata Foch Ferdinand Timișoara, care devine anexă a Contractului de asociere.

 • - aprobarea contractului de asociere.

 • - numirea Comisiei pentru selectarea partenerului având următoarea componență:

 • • Președinte - Dan Diaconu - Viceprimar

 • • Membrii - Octavian Bulboacă - director general SC Drumuri Municipale Timișoara SA

  Marcela Fericel

  Ionel Ursu

  - Director economic SC Drumuri Municipale Timișoara SA

  - Șef Serviciu Administrare Parcări SC Drumuri Municipale Timișoara SA

  Florin Baias

  • - avocat SC Drumuri Municipale Timișoara SA

  • - Consilier Local

  • - Consilier Local

  • - Consilier Local

  • - Consilier Local

  VICEPRIMAR, DAN DIACONU

  SECRETAR, IOAN COJOCARI

  DIRECTOR,

  CULIȚĂ CHIȘ

  ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

  ȘEF BIROU, CRISTINA GAVRA

  CONSILIER,

  NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,

ANEXA 2 LA HCLMTNR.S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. înregistrată cu nr, J35/3475/1994, coti fiscal: RO 32B6536 Sediu: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România Banca: PIRAEUS BANK Timișoara Cont; R076PIRB3702730056001000Tel,; +40 256 215003, +40 256 215006

Tel.; +40 723 296040, +40 372 711743

Tel,; +40 740 013150, +40 356 436990

Tel, Secretariat; +40 256 215005, Fax; +40 256 215007 E-maîl; sdm@sdm-tm.ro, http://www.sdm-tm.ro

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.________/___________________

Cap.I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l. între:

Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., cu sediul în Timișoara, str. Eternității, nr. 45, CIF RO 3286536, număr de ordine în registrul comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș J35/3475/1994, cont curent nr. R084RNCB0249049296960001, deschis la B.C.R.. Timișoara, reprezentată prin mg, Octavian Bulboaca - director general și ec, Marcela Fericei, în calitate de asociat, numit în cele ce urinează asociatul nr.l și

Societatea, cu sediul în, str., nr.

, tel/fax              , CIF:______________, număr de ordine in registrul comerțului de pe

lângă Tribunalul J _____________, având cont nr. _________________________,

deschis la , reprezentata prin  - , in calitate de asociat, numit în cele ce urmează asociatul nr.2, s-a încheiat prezentul contract de asociere în vederea realizării de activități comune, conform art. 1949 și urm. din Codul Civil și în conformitate cu HCL nr..

Cap.II - OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE

Art.2, Obiectul contractului de asociere constă în realizarea de activități comune pentru exploatarea unei parcări supraterane, care urmează a fi realizate, pe terenul situat în Timișoara, pe o suprafață de ___________mp, de minim_____________

locuri de parcare, conform proiectului însușit de ambele părți contractante și întocmite pe baza prevederilor caietului de sarcini care a stat Ia baza selecției partenerului.

Cap.III - TERMENUL

Art.3. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ani, începând cu data de

semnării acestuia, dar nu mai mult de durata concesiunii, așa cum rezultă din contractul de concesiune nr., aprobat prin HCL Timișoara nr.____________________________,

Termenul poate fi prelungit, prin acordul părților.

Cap,IV - CONTRIBUȚIA PÂRTILOR LA REALIZAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract de asociere nu dă naștere la o nouă persoană juridică, motiv pentru care părțile subscriu contribuția la asociere și se obligă să o pună la dispoziție în vederea realizării obiectului de activitate.

Asociatul nr. 1 - Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA participă la asociere cu:

 • -   terenul situat în Timișoara,                       , înscris în CF nr.                  , nr. top

, în suprafața de______________mp, în valoare de_____________EURO,

conform evaluării făcute de evaluatorul__, valoare însușită de asociatul nr.2.

Asociatul nr. 2 - Societatea______________________participă la asociere cu:

 • - un aport în natură estimat, de minim__EURO, constând din proiectarea,

construirea și amenajarea parcării, precum și a altor funcțiuni prevăzute în PUD-ul aprobat, pentru desfășurarea activității de la art.2 - activitate ce face obiectul prezentei asocieri, inclusiv dotarea parcării.

Cap. V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.5. Părțile au următoarele obligații:

Asociatul nr. 1 - Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA se obligă:

 • a)  să pună la dispoziția asocierii bunul ce constituie aport, liber de sarcini;

 • b)  să folosească aportul asociatului nr,2 - Societatea , numai în scopul realizării activității menționată la art.2;

 • c)  să obțină toate avizele și autorizațiile necesare funcționării activității menționată la art.2, cu excepția autorizațiilor de construire;

 • d)  să nu înstrăineze, fără acordul prealabil și în scris al celuilalt asociat, bunurile aduse de acesta la asociere;

 • e)  să respecte normele de protecție a muncii și PSI;

 • f)  să asigure paza și securitatea obiectivului pe care îl administrează, luând măsurile ce se impun;

 • g)  să ia toate măsurile ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrare;

Asociatul nr. 2 - Societatea_______________________se obligă:

 • a)  să întocmească pe cheltuiala sa PUD/PUZ-urile aferente și proiectul de execuție al parcării, cu funcțiunile aferente;

 • b)  să obțină și să suporte toate costurile necesare eliberării autorizațiilor de construire ale parcării menționate la art. 2, precum și toate autorizațiile privind branșamentele necesare punerii în funcțiune a utilităților. Autorizația de construire trebuie obținută în maxim 6 (șase) luni de zile de la aprobarea PUD/PUZ-ului, fiind sprijinit în acest demers de Asociatul nr. 1.

 • c)  să realizeze lucrările de investiții constând în construirea și amenajarea parcării supraterane

menționata la art. 2, în termen de_______(_______________________) luni de zile, de la obținerea

autorizației de construire, sub sancțiunea plății unor penalități de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea lucrărilor neexecutate. în situația în care datorită condițiilor meteorologice nefavorabile și/sau datorită apariției unor cauze imprevizibile cum ar fi descoperirea unor vestigii arheologice, termenul de execuție nu poate fi respectat, acesta va fi prelungit în mod corespunzător, cu perioada de întrerupere, prin act adițional;

 • d)  să încheie contracte în nume propriu pentru realizarea investiției, cu respectarea legislației în vigoare în Romania;

 • e)  să amenajeze și să doteze pe cheltuiala sa, interiorul parcării (clădirii) pentru desfășurarea în bune condiții a activității ce face obiectul prezentei asocieri, prin: racorduri de apă-canal, energie electrică, energie termică, sistem supraveghere video, telefon, grupuri sanitare, birou personal, birotică, obiecte de inventar, bariere acces, etc, conform proiectelor;

 • f)  să declare la organele fiscale clădirea constând în parcare supraterană, proprietatea acesteia, începând cu data de la care parcarea în cauză va începe să funcționeze;

 • g)  să plătească impozitul aferent clădirii constând în parcare supraterană, pe toată durata în care se află în proprietatea sa, respectiv pe toată durata exploatării parcării;

 • h)  să instruiască pe cheltuiala sa, personalul angajat al asociatului 1 - Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA privind: utilizarea echipamentelor, până la darea în exploatare a parcării;

 • i)  să nu tulbure sub nici o formă desfășurarea activităților din spațiul construit pus la dispoziție;

 • j)  să predea la data dării în funcțiune, pe baza de proces - verbal de predare - primire către celalalt asociat, bunurile ce constituie aport, inclusiv dotările si utilitățile;

 • k)  sa asigure gestiunea obiectivului și să recruteze în cadrul societății sale, personalul necesar exploatării obiectivului.

Cap.VI - CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL ASOCIERII

Art.6. Asocierea va fi condusă de un Consiliu de Administrare format din 4 membri câte doi de fiecare parte contractantă, care vor fi desemnați de către Consiliile de Administrație ale celor două părți contractante, ce se va constitui în termen de maxim 10 .zile de la semnarea prezentului contract. Cheltuielile privind remunerația acestora - până la momentul începerii exploatării - vor fi suportate de fiecare asociat în parte, în caz de revocare sau imposibilitate de exercitare a acestei calități pe o perioadă de cei puțin 30 de zile, părțile contractante au obligația să numească alt membru,

Art7. Consiliu! de Administrare este condus de un Președinte numit de asociatul nr. 1 -Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA, dintre cei doi membri desemnați ai Consiliului de Administrare și se întrunește lunar, sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea reprezentanților uneia dintre părți, Consiliul de Administrare se convoacă de către Președinte sau de către unul din ceilalți trei membri, cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii ședinței. Convocările se fac numai în scris prin scrisoare recomandată sau prin fax la numerele de fax menționate la art, 1,

Art.8. Hotărârile se iau cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor. Pentru validitatea hotărârilor este necesară prezența tuturor membrilor Consiliului de administrare la prima convocare și prezența a 3/4 din numărul total al membrilor la a doua convocare, între cele două convocări trebuie să treacă o perioadă de minim 3 zile. Părțile convin ca în situația în care unul dintre membri este în imposibilitatea de a se prezenta Ia ședința Consiliului de Administrare (fără ca această perioadă să depășească 30 de zile), acesta să poată desemna un reprezentant din cadrul celorlalți 3 membri, care va putea lua hotărâri și vota în numele său, în baza unui mandat făcut în scris.

Art.9. Membrii Consiliului de Administrare vor fi remunerați lunar din veniturile obținute din asociere, cuantumul remunerației va fi stabilit printr-o hotărâre comună a organelor de conducere executivă a ambelor părți,

Art.10, Dezbaterile și hotărârile luate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrare, se vor consemna într-un registru ținut prin grija asociatului nr. 1 Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA, șnuruit, numerotat, ștampilat, datat și semnat de fiecare parte contractantă.

Art.ll. Consiliul de Administrare are următoarele atribuții:

 • a)  elaborează strategia de activitate a asocierii și programele de activitate ale acesteia;

 • b)  stabilește și aprobă necesarul de dotări;

 • c)  verifică rezultatele activității desfășurate și a operațiunilor economico-fmanciare;

 • d)  hotărăște cu privire la orice alte cheltuieli necesare funcționării asocierii;

 • e)  stabilește tarifele de exploatare în corelare cu hotărârile Administrației Publice Locale, privind structura și evoluția impozitelor și taxelor locale;

 • f)  stabilește numărul personalului care lucrează pentru asociere și salariile acestora;

 • g)  întocmește un raport anual asupra activității desfășurate de către asociere, pe baza situațiilor financiare anuale, care va fi prezentat Adunărilor Generale ale celor două părți;

 • h)  ia măsuri pentru remedierea neajunsurilor sesizate de dirigintele de șantier.

 • i)  hotărește cu privire la orice alte probleme în legătură cu funționarea asocierii.

Art,12. Părțile asociate se obligă să respecte în procesul de conducere și administrare, următoarele:

 • a)  Asociatul nr. 1 - Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA va conduce și organiza exploatarea parcării, inclusiv a funcțiunilor aferente, precum și parcărilor aflate pe străzile adiacente acestei parcări, cu personalul propriu. Detaliile privind exploatarea curentă a parcării vor face obiectul unui act adițional.

 • b)  Asociatului nr. 2 -are oricând accesul la actele care vizează gestiunea asocierii.

 • c)  De la data începerii exploatării, asocierea își va desfășură activitatea econom ico-fmanciară pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de asociatul nr. 1 -Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA și aprobat de Consiliul de Administrare. Bugetul de venituri și cheltuieli astfel întocmit trebuie însușit de ambii asociați. Veniturile și cheltuielile se vor referi atât la activitatea de bază cât și la alte activități auxiliare ce se vor desfășura în locația respectivă.

 • d)  Asociatul nr. 1 - Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA va organiza și conduce evidența contabilă a asocierii din momentul începerii exploatării, în conformitate cu legislația în vigoare în România, Contabilitatea va fi ținută distinct de propria activitate în conturi analitice, asociatul care ține evidența contabilă având obligația să trasmită celuilalt asociat, pe baza de decont lunar, cheltuielile și veniturile înregistrate pe natura acestora, în vederea înregistrării în propria contabilitate.

Artl3. Asociatul 1 - Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA își va desemna un reprezentant care va îndeplini funcția de diriginte de șantier și va supraveghea modul de execuție și punere în funcțiune a investiției (parcării). Acesta are obligația să colaboreze strâns cu Consiliul de Administrare caruia îi va sesiza orice nereguli constatate pe parcursul execuției lucrărilor,

Art.14. Pe durata exploatării, investiția constând în cele parcarea supraterană va fi intabulată în cartea funciară pe numele asociatului nr. 2, cu interdicția înstrăinării, fără acordul Asociatului nr. 1. De asemenea, prin grija asociatului nr. 2 prezentul contract se va nota în cartea funciară.

Cap.VII - ÎMPĂRȚIREA REZULTATELOR ASOCIERII

Art.15 Părțile asociate, de comun acord stabilesc modalitățile de împărțire a rezultatului brut realizat, prin derularea prezentului contract, astfel:

 • A) Asociatul nr. 1 - Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA - minim 20% din totalul locurilor de parcare realizate;

 • B) Asociatul nr. 2 -            __________ - ______%.

Cap.VIII - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE ASOCIERE SI MODALITATEA DE ÎMPĂRȚIRE A REZULTATELOR LICHIDĂRII

Art.16. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin contract părțile își datorează despăgubiri care vor reprezenta contravaloarea pierderilor ce decurg din aceasta. In acest caz, partea prejudiciată se va adresa Consiliului de Administrare, care va hotărî modalitatea de stabilire și cuantumul despăgubirilor, pe baza unei hotărâri. Partea nemulțumită de hotărârea Consiliului de Administrare, se poate adresa instanțelor de judecată.

Ari.17. Forța majoră apără de răspundere părțile în condițiile prevăzute de lege,

Art.18. Prezentul contract se reziliaza de drept - cu notificare prealabilă - în situația în care asociatul nr. 2_____________________________, întârzie cu mai mult de______________de zile, execuția

investițiilor, constând în parcare supraterană, cu toate dotările aferente. începând cu a-a zi, toate investițiile efectuate de asociatul nr. 2 -                       , trec în proprietatea celuilalt

asociat.

Art.19. Contractul încetează:

 • a)  cu acordul părților;

 • b)  în caz că urmările cazurilor de forță majoră nu pot fi înlăturate decât prin eforturi financiare la care una din părți nu se angajează;

 • c)  când unul din asociați, prin nerespectarea obligațiilor asumate, aduce prejudicii de ordin financiar sau moral celeilalte părți asociate.

 • d)  când evoluția impozitelor, taxelor și prețurilor afectează rezultatele financiare ce revin uneia dintre părți și nu se ajunge la o înțelegere de comun acord;

 • e)  la data când a expirat termenul pentru care s-a semnat prezentul contract.

Art.20. în situația în care prezentul contract încetează - înainte de expirarea acestuia - din vina asociatului nr. 2 -________________________, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale,

toate investițiile efectuate până în acel moment, pe baza documentelor justificative, trec în proprietatea asociatului nr. 1.

Art.21. în situația în care prezentul contract încetează - înainte de expirarea acestuia -datorita faptului că, acționarul unic al asociatului nr. 1 - Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA, retrage acestuia din urma concesiunea terenurilor pe care se efectuează investițiile, înainte de punerea în funcțiune, asociatul nr. 2 -______________________va fi despăgubit de către Consiliul

Local al Municipiului Timișoara cu o sumă reprezentând contravaloarea investițiilor efectuate până în acel moment, inclusiv profitul net estimat pe toata perioadă de derulare a contractului, conform unei evaluări a afacerii la acea dată, comandate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art.22. în situația în care prezentul contract încetează - înainte de expirarea acestuia -datorită faptului că, acționarul unic al asociatului nr. 1 - Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA, retrage acestuia din urma concesiunea terenurilor pe care se efectuează investițiile, după punerea in funcțiune, asociatul nr. 2 -_________________________va fi despăgubit de către Consiliul

Local al Municipiului Timișoara cu o sumă reprezentând valoarea contabila rămasa a investițiilor, inclusiv profitul net estimat pe perioada de derulare rămasă a contractului, conform unei evaluări a afacerii la acea data, comandate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art.23. Toate investițiile efectuate de către asociatul nr, 2 -_____________________________,

la încetarea contractului prin ajungere la termen, vor trece în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Cap,IX - DISPOZIȚII FINALE

Art.24. în situația transferului majoritar de acțiuni ale asociatului nr. 1, către un investitor privat, drepturile și obligațiile rezultând din prezentul contract se vor transfera către Consiliul Local al Municipiului Timișoara. In această situație asociatul nr, 2 va

prelua conducerea și organizarea exploatarea parcării, inclusiv a funcțiunilor aferente.

Art.25. Asociatul nr. 2 -  poate transfera (cesiona) - cu acordul prealabil al Adunării Generale a Acționarilor Asociatului nr. 1 - contribuția sa la asociere, către un fond de investiții sau un investitor privat, situație în care drepturile și obligațiile sale rezultate din prezentul contract, se vor transfera către acel investitor.

Art.26. Părțile de comun acord, pot stabili activități de protocol, în limita cheltuielilor deductibile fiscal, precum și de reprezentare cu scop de reclamă și publicitate cheltuieli ce vor fi cuprinse in Bugetul de venituri și cheltuieli,

Art.27. Bunurile părților ce fac obiectul asocierii vor fi asigurate la o societate de asigurări agreata de părți, prin grija ambilor asociați.

Art.28. Asociații pot conveni să facă investiții suplimentare și să renegocieze cota de participare de comun acord, prin încheierea de acte adiționale,

Art.29. Părțile, de comun acord pot hotărî să vândă unui terț, întreaga investiție, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Ari. 30. Orice modificare a prezentului contract trebuie aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art.31. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, acestea se vor soluționa de instanțele de judecată competente din Municipiul Timișoara.

Art.32. Prezentul contract de asociere s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, azi

- câte două pentru fiecare parte contractantă.

Asociatul nr. 2


Asociatul nr. 1

Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.