Hotărârea nr. 172/2014

172/15.04.2014 privind aprobarea încheierii contractului de asociere şi a contractului de comodat dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A. în vederea realizării şi a exploatării în siguranţă a sistemului de distribuţie gaze naturale pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr.21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate ", cod SMIS 40778
Hotararea Consiliului Local 172/15.04.2014
privind aprobarea încheierii contractului de asociere şi a contractului de comodat dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A. în vederea realizării şi a exploatării în siguranţă a sistemului de distribuţie gaze naturale pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr.21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate ", cod SMIS 40778


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 9692/11.04.2014 al Direcţiei Dezvoltare Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Adresa nr. 243V/17.02.2014 de la E.ON Gaz Distribuţie prin care s-a răspuns la adresele Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-346/09.01.2014, respectiv SC2014-2210/29.01.2014;
În conformitate cu Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1360/20.04.2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A. în vederea realizării sistemului de distribuţie gaze pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr. 21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă încheierea Contractului de comodat dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A, prin care se atribuie către E.ON Gaz Distribuţie drepturile de folosinţă, de uz, de servitute şi de acces asupra conductelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente, în vederea exploatării în siguranţă a sistemului de distribuţie gaze pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr. 21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- E.ON Gaz Distribuţie S.A;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONTRACT

încheiat astăzi 25.03.2014 cu nr. 57/V-c

ART. 1. Părțile contractante

MUNICIPIUL TIMIȘOARA cu sediul în Timișoara, str.C.D.Loga, nr.l, jud.Timiș, telefon 0256408409, identificat prin CIF 14756536, reprezentat de Domnul Primar Nicolae Robu, în calitate de SOLICITANT- COMODANT, Și

E.ON Gaz Distribuție S.A., denumită în continuare OPERATOR-COMODATAR, cu luarea în considerarea a art. 2146 și următoarele, din Codul civil, au convenit încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:

ART. 2. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie acordarea de către SOLICITANTUL-COMODANT către OPERATORUL-COMODATAR a unui drept de folosință asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor aferente din loc.Timișoara, str.Ioan Plavoșin, nr.21, județ Timiș, realizate conform contractului de asociere nr.57/V încheiat în data de 25.03.2014 și a eventualelor acte adiționale subsecvente, cu specificațiile tehnice menționate în Procesul verbal de recepție tehnică conducte, respectiv Procesul verbal de punere în funcțiune conducte, atașate prezentului contract la terminarea lucrărilor.

E.ON Gaz Distribuție SA

Piața Trandafirilor 21 540049 Târgu Mureș www.eon-gaz-distributie.ro


Președintele Consiliului de

Administrație

Frank Hajdinjak

Directori Generali

Torsten Roglin DG

Petre Radu (adj.)

Livioara Șujdea (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș

IBAN:

R011BRDE270SV27540412700

Capital Social Subscris și Vărsat:

282.441.755 RON


ART. 3 Durata contractului

ART. 3.1 Acordarea dreptului de folosință asupra obiectivelor/conductelor menționate la art.2 se face de la data punerii în funcțiune și este valabilă pe toată perioada de existență a acestora.

ART. 4. Obligațiile părților

Art.4.1 OPERATORUL-COMODATAR are următoarele obligații:

 • a) să folosească obiectivele/conductele indicate la art.2 din prezentul contract, potrivit destinației, de la data punerii în funcțiune;

 • b) să întrețină obiectivele/conductele de la data punerii în funcțiune, pe toată durata existenței și funcționării lor, în vederea asigurării siguranței în

exploatare, în condițiile legii;

 • c) orice altă obligație legală sau convențională în raport cu obiectivele/            ....     ______ _____________

conductele indicate la art. 2.

Art. 4.2 SOLICITANTUL- COMODANT are următoarele obligații:

 • a) să permită racordarea unor noi solicitanți la obiectivele/conductele ce fac obiectul prezentului contract, în condițiile prevăzute la art. 5.1, lit. c), conforme cu legislația în vigoare;

 • b) SOLICITANTUL-COMODANT va asigura OPERATORULUI-

COMODATAR, dreptul de uz, de servitute și de acces asupra obiectivelor/conductelor menționate la art. 2, pe toată durata existenței acestora, în vederea asigurării siguranței în exploatare, în condițiile legii și ale prezentului contract;

1/3

 • c) orice altă obligație legală sau convențională în raport cu exploatarea obiectivelor/conductelor indicate la art.2.

Art. 5 Drepturile părților

Art.5.1 OPERATORUL-COMODATAR va avea următoarele drepturi:

 • a) să i se asigure de către SOLICITANTUL-COMODANT folosința obiectivelor/conductelor indicate la art.2 pe toată durata contractului;

 • b) să i se asigure drepturile de uz, de servitute și de acces indicate de prezentul contract și de legislația aplicabilă;

 • c) să racordeze noi solicitanți la obiectivele/conductele menționate la art. 2 cu respectarea prevederilor art. 108 alin. 1 lit.g) din Legea nr. 123/2012, în temeiul cărora, concesionarul serviciului de distribuție, în cazul utilizării bunurilor proprietate a terților, are dreptul să asigure accesul noilor solicitanți cu condiția de a i se prezenta: „7. acceptul proprietarului; ori 2. acordul solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiția făcută. ”

 • d) orice alt drept legal sau convențional în raport cu exploatarea și întreținerea obiectivelor/conductelor prevăzute la art. 2;

Art.5.2 SOLICITANTUL-COMODANT va avea dreptul să-și recupereze _ investiția aferentă obiectivelor evidențiate fa art. 2, în condițiile stabilite de cadrul legal în vigoare, de la următorii utilizatori racordați la obiectivele/conductele aflate în proprietatea sa.

Art. 5.3 Dreptul prevăzut la art. 5.2 nu se aplică situațiilor de extindere a sistemului de distribuție a gazelor naturale, care urmează a fi conectate la obiectivele/conductele antemenționate.

Art.5.4 Modalitatea de recuperare a investiției de la noii utilizatori racordați nu face obiectul prezentului contract, OPERATORUL- COMODATAR neavând vreo responsabilitate în raport cu împărțirea, inventarierea și/sau încasarea pe cote-părti a contravalorii cotei părți din obiectivele/conductele finanțate de către SOLICITANTUL- COMODANT.

ART.6. încetarea contractului

Art. 6.1. Prezentul contract încetează în cazul în care obiectivele/ conductele indicate la art. 2 sunt dezafectate.

Art. 6.2 Dată fiind importanța deosebită a obiectivelor/conductelor ce vor deveni parte integrantă din sistemul de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, ^denunțarea unilaterală a prezentului contract din partea _______

SOLÎCITANTULUI-COMODANT este interzisă. în vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu gaze naturale, se interzice SOLÎCITANTULUI-COMODANT schimbarea destinației obiectivelor/ conductelor realizate.

ART. 7. Litigii

Art. 7.1. Diferendele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se vor rezolva de către părțile contractante pe cale amiabilă.

Art. 7.2. în situația în care diferendele dintre părți nu pot fî rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, 2/3

inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente de la sediul social al OPERATORULUI -COMODATAR.

ART. 8. Dispoziții finale

Art. 8.1. Modificarea (completarea) clauzelor prezentului contract se va face cu acordul părților contractante, prin acte adiționale.

Art. 8.2. Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract.

Art. 8.3 Prezentul contract se completează cu prevederile Codului civil și a reglementărilor legale aplicabile în domeniul gazelor naturale.

Art. 8.4 Părțile declară că dispun de toată experiența și cunoștințele necesare încheierii prezentului contract, că toate prevederile prezentului contract au fost negociate de către părți, că prezentul contract este încheiat în deplină cunoștință de cauză cu privire la efectele acestuia, cunoscând și înțelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice și comerciale legate de încheierea, executarea și încetarea prezentului contract.

Prezentul contract s-a încheiat în urma discuțiilor purtate de părți, cu bună credință, în data de 25.03.2014 în 2 exemplare.

SOLICITANT- COMODANT OPERATOR -COMODATAR

E.ON Gaz Distribuție S.A.

Municipiul Timișoara

Nicolae Robu

Adrian Popescu

Manager Zonal Centre Rețea


Primar

CONSILIER JURIDIC

întocmit,

Dana Popescu

Specialist Acces la Sistem

3/3CONTRACT DE ASOCIERE

încheiat astăzi 25.03.2014 cu nr. 57/V

ART. 1. Părțile contractante

MUNICIPIUL TIMIȘOARA cu sediul în Timișoara, str.C.D.Loga, nr.l, jud.Timiș, telefon 0256408409, identificat prin CIF 14756536, reprezentat de Domnul Primar Nicolae Robu, în calitate de SOLICITANT, Și

E.ON Gaz Distribuție S.A., denumită în continuare OPERATOR DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT, au convenit încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:

ART. 2. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie asocierea între părți în vederea realizării obiectivului aferent sistemului de distribuție gaze din loc.Timișoara, str.Ioan Plavoșin, nr.21, județ Timiș, constând în conductă de distribuție de presiune redusă, din PE100 SDR11, de diametru 90 mm, în lungime de 22 m.

--------ART.-3 Durata contractului         ----

ART. 3.1 Prezentul contract va intra în vigoare la momentul semnării acestuia de către părți, producându-și efectele până la finalizarea obiectivelor/conductelor prevăzute la art. 2, prin punerea în funcțiune a acestora.

ART. 4 Valoarea investiției

Art. 4.1. Valoarea estimată a investiției, conform calculelor de evaluare este de 4,244.83 lei (inclusiv TVA).

Art. 4.2 Contravaloarea serviciilor de asistență tehnică, prestate de OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT pe perioada derulării lucrărilor de execuție este de 748 lei (inclusiv TVA).

ART. 5. Obligațiile părților:

Art.5.1 OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT are următoarele obligații:

 • a) să realizeze evaluarea specificațiilor tehnico-economice ale documentației tehnice (proiectului) pentru obiectivele/ conductele aparținând sistemului de distribuție a gazelor naturale, anterior obținerii de către SOLICITANT a

----------autorizației-de-construire;- această operațiune de evaluare se va realiza de -către— OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT asupra documentației tehnice verificată conform cerințelor legislației în vigoare de către verificatori de proiecte atestați;                            ~ ’              •

 • b) să presteze serviciile de asistență tehnică pe perioada derulării lucrărilor (verificarea cantitativă și calitativă a lucrărilor, diriginte de șantier etc.);

 • c) să realizeze recepția și punerea în funcțiune a obiectivelor/conductelor ce fac obiectul prezentului contract;

  E.ON Gaz Distribuție SA Piața Trandafirilor 21 540049 Târgu Mureș www.eon-gaz-distributie.ro


  Președintele Consiliului de Administrație

  Frank Hajdinjak

  Directori Generali

  Torsten Roglin DG Petre Radu (adj.)

  Livioara Șujdea (adj.)

  Sediul Central: Târgu Mureș CUI: 10976687 Atribut fiscal: RO

  J26/326/08.06.2000

  Banca BRD Târgu Mureș IBAN:

  R011BRDE270SV27540412700

  Capital Social Subscris și Vărsat: 282.441.755 RON


 • d) orice altă obligație legală sau convențională, în raport cu obiectivele/ conductele indicate la art. 2.

Art. 5.2 SOLICITANTUL are următoarele obligații:

 • a) de a face demersurile necesare pentru a obține dreptul de uz și servitute pentru amplasarea, pe terenuri proprietate a terților, a obiectivelor ce fac obiectul prezentului contract. Dreptul de uz și servitute se va exercita efectiv de către OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT pe durata exploatării obiectivelor/conductelor prevăzute la art. 2., în limitele legii;

 • b) de a finanța lucrările, proiectarea și execuția acestora realizându-se prin firme autorizate ANRE, selectate de către SOLICITANT;

 • c) de a se asigura că proiectul respectă cerințele avizului tehnic emis de către OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT. SOLICITANTUL va face demersurile necesare, personal sau prin intermediul proiectantului, pentru a pune la dispoziția OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT, documentația tehnică avizată de către verificatorii de proiecte atestați conform legislației în vigoare, în vederea evaluării conf. art.5.1 lit. a).

Documentația va cuprinde planșe cu ridicări topografice, care vor fi georeferențiate conform sistemului de proiecție STEREO 70 și care vor fi însoțite de lista de coordonate. Măsurătorile topografice vor fi vizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară județean.

 • d) de a_obtine.autorizația de_construire.și,.ulterior,..de..apreda amplasamentului_____

prezența delegatului OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT.

Predarea-primirea amplasamentului va fi consemnată într-un proces verbal. Solicitantul se va asigura ca toate lucrările să se execute sub supravegherea reprezentanților OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT;

 • e) de a face toate demersurile necesare în vederea finalizării lucrărilor de execuție a obiectivelor/conductelor menționate la art. 2 în termen de 1 an de la data emiterii avizului tehnic pentru execuție de către OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT;

 • f) de a se asigura că toate lucrările și materialele utilizate respectă cerințele de calitate prevăzute de lege;

 • g) de a se asigura că firmele autorizate ANRE selectate în vederea proiectării și executării obiectivelor menționate la art. 2 din contract își respectă obligațiile legale constând în punerea la dispoziția OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT a tuturor documentelor prevăzute de lege pentru întocmirea/ completarea cărții tehnice a construcției, conform prevederilor legale și cerințelor OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT;

 • h) de a plăti contravaloarea activităților realizate de OPERATORUL DE

        DTSTRTBT TȚTR J .TCF.NȚI AT. speri fi c.atp.1a_art „4 7„șL5 4 ,-lit.-b)-4n termen de----—— maxim 15 zile de la emiterea facturii, dar nu mai târziu de momentul punerii în funcțiune al obiectivelor/conductei. Factura pentru serviciile de asistență tehnică va fi emisă după solicitarea de recepție tehnică a obiectivelor/ conductelor ce fac obiectul prezentului contract;

 • i) orice altă obligație legală sau convențională în raport cu realizarea obiectivelor/conductelor indicate la art.2.

Art. 6 Drepturile părților

Art.6.1 OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT are următoarele drepturi:

 • a) să exercite drepturile de uz și de servitute legală asupra terenurilor proprietate a terților, în vederea amplasării obiectivelor ce fac obiectul prezentului contract. Dreptul de uz și servitute se va exercita efectiv de către OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT pe durata exploatării obiectivelor/conductelor prevăzute la art. 2., în limitele legii;

 • b) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate conf. art. 4.2, respectiv 5.1 lit. b) înaintea solicitării de punere în funcțiune a conductelor/obiectivelor ce fac obiectul prezentului contract;

 • c) să refuze prestarea uneia sau mai multor activități în legătură cu prezentul contract, atunci când constată că sunt încălcate reglementările legale aplicabile, precum și în situația în care acorduri le/autorizațiile/avizele obținute de către solicitant și-au pierdut valabilitatea;

 • d) să refuze realizarea recepției și punerii în funcțiune a obiectivelor/conductelor prevăzute la art. 2 în situația în care SOLICITANTUL nu face dovada calității lucrărilor și materialelor utilizate.

Art. 6.2 SOLICITANTUL are următoarele drepturi:

 • a) să se adreseze oricărui operator economic autorizat ANRE pentru

-proiectarea și execuția obiectivelor/conductelor menționate la pct.-2;------------------------------------

 • b) să solicite prelungirea cu maximum 1 an a termenului de realizare a

obiectivelor/ conductelor menționate la pct. 2 prin încheierea unui act adițional.

Solicitarea de încheiere a actului adițional se va transmite OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT cu 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a contractului de asociere.

ART.7. încetarea contractului

Art. 7.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) prin ajungere la termen;

 • b) prin acordul părților;

 • c) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării repetate a obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

încetarea contractului din orice motiv nu va avea efecte asupra obligațiilor restante stipulate de prezentul contract.

ART. 8. Litigii

Art. 8.1. Diferendele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se

-vorrezolvade -către părțile wntractante-pexale-amiabilă—---------~——— ---—------- -   -

Art. 8.2. în situația în care diferendele dintre părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente de la sediul social al

OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT.

ART. 9. Dispoziții finale

Art. 9.1. Modificarea (completarea) clauzelor prezentului contract se va face cu acordul pârtilor contractante, prin acte adiționale.

Art. 9.2. Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract.

Art. 9.3 Prezentul contract se completează cu prevederile Codului civil și a reglementărilor legale aplicabile în domeniul gazelor naturale.

Art. 9.4 Părțile declară că dispun de toată experiența și cunoștințele necesare încheierii prezentului contract, că toate prevederile prezentului contract au fost negociate de către părți, că prezentul contract este încheiat în deplină cunoștință de cauză cu privire la efectele acestuia, cunoscând și înțelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice și comerciale legate de încheierea, executarea și încetarea prezentului contract.

Prezentul contract s-a încheiat în urma discuțiilor purtate de părți, cu bună credință, în data de 25.03.2014 în 2 exemplare.

SOLICITANT


OPERATOR DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT

E.ON Gaz-DistribuțioS.A.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA Nicolae Robu Primar

Adrian Popescu

Manager Zonal Centre Rețea

CONSILIER JURIDIC

întocmit, ................-............

Dana Popescu

Specialist Acces la Sistem

Municipiul Timișoara

Se aprobă Primar


Direcția Dezvoltare

Serviciul Proiecte cu Finanțare Locală, Regională, Națională

Biroul Generare Proiecte                                           NICOLAE ROBU

SC 2014 - 9692/11.04.2014

REFERAT

privind aprobarea încheierii contractului de asociere și a contractului de comodat dintre Municipiul Timișoara și E.ON Gaz Distribuție S.A. în vederea realizării și a exploatării în siguranță a sistemului de distribuție gaze naturale pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoșin, nr.21, din Timișoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate ", cod SMIS 40778

Proiectul „Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate" , cod SMIS 40778, este inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara" și se încadrează în obiectivul Obiectiv 3: Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv și stabil, favorabil progresului, Politica 3.3. Creșterea performanțelor serviciilor de sănătate și asistență socială, Programul 3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei rețele de servicii sociale, echilibrat distribuite și accesibile tuturor categoriilor sociale.

Sursele de finanțare ale proiectului sunt: bugetul local, bugetul de stat și Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1-„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul: Poli de crestere pentru proiectul.

Prin contractul de finanțare nr. 3655/15.02.2013, semnat între Municipiul Timișoara și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, s-a aprobat finanțarea realizării acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea infrastructurii sociale din Municipiul Timișoara și implicit din regiune, prin crearea unui Centru social de zi pentru persoane în dificultate în scopul asigurării de programe educaționale și asistenței socio-medicale, adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților persoanelor în dificultate și familiilor acestora în vederea creșterii calității serviciilor sociale oferite pentru comunitatea locală.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • •  Îmbunătățirea serviciilor sociale din Timișoara prin crearea în cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara a unui Centru Social de Zi pentru persoane aflate în dificultate

 • •  Crearea unui nou serviciu social oferit pentru categoriile sociale aflate în pericol de excluziune socială, respectiv pentru persoanele aflate în dificultate (persoane vârstnice cu semipareză, accident cerebral vascular, boala Parkinson, persoane diagnosticate cu boala Alzheimer incipient și mediu, familiile aparținătoare ale persoanelor cu dizabilități), beneficiare ale infrastructurii sociale dezvoltate în cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara prin reabilitarea și finalizarea unei clădiri deteriorate din str. Ioan Plavoșin nr. 21.

prin reabilitarea și finalizarea unei clădiri deteriorate aflate pe str. Ioan Plavoșin nr.21 și dotarea acesteia cu aparatură, echipamente și utilaje specifice funcționării unui centru social la standarde europene.

Pentru asigurarea funcționalității clădirii situate pe str. Ioan Plavoșin nr. 21 este necesară alimentarea cu gaze naturale a acesteia prin extinderea sistemului de distribuție gaze naturale, de la str. I. Plavoșin nr. 23 la str. I.Plavoșin nr.21, constând în conductă de distribuție de presiune redusă, din PE100 SDR11, de diametru 90 mm, în lungime de 22 m.

Valoarea estimată a acestor lucrări de extindere, conform calculelor de evaluare, este de 4.244,83 lei (inclusiv TVA), iar contravaloarea serviciilor de asistență tehnică, prestate de operatorul de distribuție licențiat pe perioada derulării lucrărilor de execuție este de 748 lei

FO 53-02 Ver.1

(inclusiv TVA).

Totodată, Municipiul Timișoara va acorda către E.ON Gaz Distribuție SA dreptul de folosință, dreptul de uz, de servitute și de acces asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor aferente alimentării cu gaze naturale a imobilului situat pe str. Ioan Plavoșin nr. 21, pe toată durata existenței acestora, în vederea asigurării siguranței în exploatare, în condițiile legii și ale contractelor dintre cele două părți.

Conform Ordinului nr. 1360/20.04.2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013, valorile mai sus menționate sunt neeligibile în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, motiv pentru care acestea se vor plăti din bugetul local.

Având. în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:

 • - aprobarea încheierii Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și E.ON Gaz Distribuție S.A. în vederea realizării sistemului de distribuție gaze pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoșin, nr. 21, din Timișoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate ", conform anexei nr. 1;

 • - aprobarea încheierii Contractului de comodat dintre Municipiul Timișoara și E.ON Gaz Distribuție S.A, prin care se atribuie către O.ON Gaz Distribuție drepturile de folosință, de uz, de servitute și de acces asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor aferente, în vederea exploatării în siguranță a sistemului de distribuție gaze pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoșin, nr. 21, din Timișoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate ", conform anexei nr. 2.

  Director Direcția Dezvo ltare

  Arh. Aurelia Junie

  Șef Serviciu P.F.L.R.N.

  Ing. Gabriela Bica


  Secretar,

  Jur. Ioan Cojocari

  Director Direcția Economică

  Ec. Smaranda Haracicu


  Birou Generare Proiecte

  Ec. Daniela Ghinea


Șef Serviciul E.M.S.U.P.

Ing. Ioan Zubașcu

Întocmit

Cons. Maria Pantic-Telbis

Manager proiect

Ec. Adriana Deaconu

Avizat juridic, Cons. jur.

Daniela Ștefan