Hotărârea nr. 171/2014

171/15.04.2014 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014
Hotararea Consiliului Local 171/15.04.2014
privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-004134/ 19.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Avâmd în vedere Adresa nr. SC2014- 003562 din data de 12.02.2014 a SC AQUATIM SA;
Ţinând cont de Decizia nr. 2 din 24.01.2014 a Consiliului de Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. privind aprobarea Programului de investiţii din surse proprii pentru anul 2014;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia , în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile art.18, alin. 15 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
Având în vedere prevederile art. 10, alin (1) şi art. 12, alin (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (3) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct.14, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014 în domeniul apă-canal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                         SE APROBĂ,

JUDEȚUL TIMIȘ                                        PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                            NICOLAE ROBU

DIRECȚIA TEHNICĂ SERVICIUL D.P.U.H. BIROUL UTILIT[‘I HIDROTEHNICE Nr. SC 2014- 004134/19.02.2014

R E F E R A T privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, din surse proprii, pentru anul 2014

Obiectivele operatorului S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu și, în același timp, contribuie substanțial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecția mediului.

Programul de inve stiții implică realizări importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, pentru buna funcționare a serviciilor cât și pentru ca acestea să îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile.

Programul de investiții ,din surse proprii a S.C. Aquatim S.A. avizează investiții financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, care depășesc în mod considerabil capacitățile financiare ale unităților administrativ-teritoriale.

În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b și art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competență exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce privește: aprobarea programelor de investiții privind înființarea, dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului.

În exercitarea atribuțiilor ce le revin autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare, extinderea și modernizarea sistemelor existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile legii, precum și aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș și S.C. AQUATIM S.A. , conform art. 18 fiind stabilite obligațiile operatorului, alin. 15 : ,,să întocmească programele anuale de reparații, dotări și investiții, pe care să le supună spre aprobare Autorității Delegante”.

Finanțarea obiectivelor de investiții cuprinse în Programul de investiții se asigură din fonduri proprii ale Operatorului Regional pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Timișoara, S.C. Aquatim S.A., astfel:

CAP. A Lucrări în continuare:                   - 485.908 lei

CAP. B Lucrări noi:                            - 11.092.601 lei

CAP. C Studii și proiecte:                      - 225.100 lei

Total investiții din surse proprii :             - 11.803.609 lei

Având în vedere importanța investițiilor în domeniul apă-canal propuse pentru municipiul Timișoara, având ca sursă de finanțare sursele proprii, în valoare totală de 11.803.609 lei, propunem pentru anul 2014 aprobarea Programului de investiții al operatorul regional SC Aquatim SA, din surse proprii de finanțare.

VICEPRIMAR,                                     p. SECRETAR,

DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

ȘEF SERVICIUL D.P.U.H., IOAN GANCIOV


chiș cuLiță

ȘEF BIROUL UTILITĂȚI HIDR OTEHNICE,


CONSILIER B.U.H.,


MARIUS ONEȚIU


LUCUȚ MARINELA


AVIZAT JURIDIC,

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.