Hotărârea nr. 170/2014

170/15.04.2014 prin care se ia act de Sentinta Civilă nr 1695/19.04.2013 a Tribunalului Timis, definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 2056/25.03.2014 a Curţii de Apel Timişoara, privind terenul inscris in CF nr. 72740 Timisoara nr top 3565/1/3/2
Hotararea Consiliului Local 170/15.04.2014
prin care se ia act de Sentinta Civilă nr 1695/19.04.2013 a Tribunalului Timis, definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 2056/25.03.2014 a Curţii de Apel Timişoara, privind terenul inscris in CF nr. 72740 Timisoara nr top 3565/1/3/2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 9701/11.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr.SJ2014-633/26.03.2014 a Seviciului Juridic;
Avand in vedere Sentinta Civila nr.1695/19.04.2013 a Tribunalul Timis definitiva si irevocabila ;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se ia act de Sentinta Civila nr.1695/19.04.2013 a Tribunalului Timis definitiva si irevocabila prin Decizia Civila nr.2056/25.03.2014 a Curtii de Apel Timisoara ,pronuntate in dosarul nr. 4018/30/2011 a Tribunalului Timis, prin care s-a stabilit pretul de vanzare a suprafetei de teren de 43.480 mp situat in Timisoara Aleea Padurea Verde nr.6 inscris in CF.72740 Timisoara nr top 3565/1/3/2 la suma de 1.760.940 lei, suma ce va fi actualizata cu indicele preturilor de consum la data platii.

Art. 2: Vanzarea se va putea efectua doar dupa reglementarea situatiei juridice a terenului in sensul reinscrierii dreptului de proprietate al Statului Roman conform Sentintei Civila nr.14294/13.11.2008 a Judecatoriei Timisoara definitiva prin Decizia Civila nr. 339/A/02.04.2009 a Tribunalului Timis ,si irevocabila prin Decizia Civila nr.1050/12.11.2009 a Curtii de Apel Timisoara.

Art.3: Se ia act de Sentinta Civila nr.1695/19.04.2013 a Tribunalului Timis definitiva si irevocabila prin Decizia Civila nr.2056/25.03.2014 a Curtii de Apel Timisoara ,pronuntate in dosarul nr. 4018/30/2011 a Tribunalului Timis, prin care s-a anulat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr 96/29.03.2011 privind aprobarea preţului de vanzare a suprafetei de 43.480 mp teren situat in Timisoara, Aleea Padurea Verde nr.6 înscris în CF. 72740 Timisoara la pretul stabilit prin "Rapoartele de evaluare intocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT SRL" si Mioc Nicolae pret consemnat in Procesul Verbal din data de 08.02.2011 al Comisiei de Negociere cu tertii a Consiliului Local Timisoara.
Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5 : Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara dl Nicolae Robu sa semneze Contractul de Vanzare Cumparare.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- S.C.Camping International S.R.L ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                   APROBAT,

DIRECȚIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR

BIROUL EVIDENTA PATRIMONIULUI

Nr.                                  NICOLAE ROBU

REFERAT

Privind vanzarea terenului in suprafața de 43.480mp ,teren inscris in CF nr. 72740Timisoara nr top 3565/1/3/2 conform sentinței Civile nr 1695/2013

Prin Sentinta Civila nr.14294/13.11.2008 a Judecătoriei Timișoara definitiva si irevocabila in șnur cu Decizia Civila nr. 339/A/02.04.2009 a Tribunalului Timiș ,si cu Decizia Civila nr. 1050/12.11.2009 a Curtii de Apel Timișoara se obliga Statul Roman prin Consiliul Local Timișoara sa vanda SC Camping International SRL suprafata de 43480 mp teren inscris in CF nr 72740Timisoara nr top 3565/1/3/2 prin negociere directa si totodata se dispune restabilirea situatiei anterioare in CF 72740 Timișoara in sensul inscrierii nr. top 3565/1/3/2 in proprietatea Statului Roman.

Dupa mai multe negocieri a fost emisa Hotararea de Consiliul Local cu nr .96/29.03.2011prin care s-a aprobat pretul de vanzare a suprafetei de 43.480 mp teren situat in Timișoara Aleea Padurea Verde nr.6 inscris in CF.72740 Timișoara ,la pretul de 150 euro/mp + valoarea masei lemnoase , stabilit prin Rapoartele de evaluare intocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT SRL si Mioc Nicolae, pret consemnat in Procesul Verbal din data de 08.02.2011 al Comisiei de Negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara,hotarare ce a fost atacata in instanta.

Prin adresa cu numarul SJ2014-633/26.03.1014,Serviciul Juridic ne-a comunicat ,in vederea punerii in executare ,Sentinta Civila nr.1695/19.04.2013 pronuntata in dosarul nr. 4018/30/2011 prin care Tribunalul Timis a admis actiunea formulata de S.C.Camping International S.R.L.,a dispus anularea H.C.L.M.T. nr. 96/29.03.2011 si a stabilit pretul de vanzare catre reclamanta al terenului in suprafata de 43480 mp la suma de 1760940 lei ce va fi actualizata cu indicele preturilor de consum la data platii .

Conform calculului intocmit de dl. Opra Petru ,Evaluator A.E.V.A.R la data de 03.04.2014 pretul de vanzare al terenului , actualizat, este de 3.333.775 lei.

Avand in vedere cele de mai sus ,

PROPUNEM

Emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care se ia act de Sentinta Civila nr.1695/19.04.2013 a Tribunalului Timiș definitiva si irevocabila prin Decizia Civila nr.2056/25.03.2014 a Curtii de Apel Timișoara ,pronuntate in dosarul nr. 4018/30/2011 a Tribunalului Timis,prin care s-a stabilit pretul de vanzare a suprafetei de teren de 43.480 mp situat in Timișoara Aleea Padurea Verde nr.6 inscris in CF.72740 Timișoara nr top 3565/1/3/2 la suma de 1.760.940 lei,suma ce va fi actualizata cu indicele preturilor de consum la data platii.

Vanzarea se va putea efectua doar dupa reglementarea situatiei juridice a terenului in sensul reinscrierii dreptului de proprietate al Statului Roman conform Sentintei Civila nr.14294/13.11.2008 a Judecatoriei Timișoara definitiva prin Decizia Civila nr. 339/A/02.04.2009 a Tribunalului Timis ,si irevocabila prin Decizia Civila nr.1050/12.11.2009 a Curtii de Apel Timisoara.

Prin hotarare se ia act de Sentinta Civila nr.1695/19.04.2013 a Tribunalului Timis definitiva si irevocabila prin Decizia Civila nr.2056/25.03.2014 a Curtii de Apel Timisoara ,pronuntate in dosarul nr. 4018/30/2011 a Tribunalului Timis,prin care s-a anulat H.C.L.M.T. nr 96/29.03.2011 privind aprobarea prețului de vanzare a suprafetei de 43.480 mp teren situat in Timisoara, Aleea Padurea Verde nr.6 înscris în CF. 72740 Timisoara la pretul stabilit prin "Rapoartele de evaluare intocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT SRL" si Mioc Nicolae pret consemnat in Procesul Verbal din data de 08.02.2011 al Comisiei de Negociere cu tertii a Consiliului Local Timisoara.

Totodata se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara dl Nicolae Robu sa semneze Contractul de Vanzare Cumparare

VICEPRIMAR, Traian Stoia

SECRETAR

Ioan Cojocari


D.C.T.D.D, Martin Staia

ȘEF BIROU E.P, Călin N. Pîrva

ÎNTOCMIT,

Gh.Buzarnescu

AVIZAT

Serviciul Juridic