Hotărârea nr. 168/2014

168/15.04.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Treboniu Laurean nr.3
Hotararea Consiliului Local 168/15.04.2014
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Treboniu Laurean nr.3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-7568/25.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. CT2014-000431/30.01.2014 a dl Corde Vasile si sotia Corde Maria ;
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1:Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, str.Treboniu Laurean nr.3 inscris in CF 410886 Timisoara, top 12225,12226 in suprafata de 1069mp.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- D-lui Corde Vasile ;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE birouL EVIDENTA PATRIMONIULUI

NR.SC2014-7568/25.03.2014


Aprobat, Primar


NICOLAE ROBU


REFERAT


Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str.Treboniu Laurean nr.3


Prin adresa cu nr.CT2014-000431/30.01.2014,dl Corde Vasile si sotia Corde Maria coproprietari ai construcțiilor situate în Timișoara, Treboniu Laurean nr.3,apartamentul 2 ,au solicitat atribuirea terenului aferent construcțiilor dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, teren inscris in CF 410886 Timisoara top 12225,12226 .

Având în vedere faptul că terenul aferent imobilului mai sus menționat a fost inclus in Domeniul Public al Municipiului Timisoara si atestat prin H.G 849/2009, este necesar trecerea acestuia în domeniul privat al Municipiului Timișoara, în vederea atribuirii lui prin Ordin al Prefectului.

Menționăm faptul că imobilul nu face obiectul vreunei revendicări în baza Legii 10/2001, în baza legilor fondului funciar sau a Legii nr. 247/2005.

Din adresa cu nr.CT2014-440/17.03.2014 a Serviciului Juridic, rezultă faptul că pentru imobilul mai sus identificat nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire și a creerii cadrului legal a acesteia, față de cele de mai


sus,


PROPUNEM:


Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timișoara, str. Treboniu Laurean nr.3 inscris in CF 410886 Timisoara ,top 12225,12226 in suprafata de 1069mp.


VICEPRIMAR, Traian Stoia


SECRETAR

Ioan Cojocari


D.C.T.D.D,


DIRECTOR,

Martin Staia


ȘEF BIROU E.P, Călin N. Pîrva


ÎNTOCMIT, Gh.Buzarnescu


AVIZAT

Serviciul Juridic