Hotărârea nr. 167/2014

167/15.04.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Albinelor nr. 70 A-B, înscris în C.F. nr. 408581 Timişoara nr. topo. 3450/1, în vederea reglementării situaţiei cu privire la folosinţa acestuia de către ALFA & QUANTUM SPRL
Hotararea Consiliului Local 167/15.04.2014
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Albinelor nr. 70 A-B, înscris în C.F. nr. 408581 Timişoara nr. topo. 3450/1, în vederea reglementării situaţiei cu privire la folosinţa acestuia de către ALFA & QUANTUM SPRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-6814 din 17.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Solicitarea nr. CT2013-003023 din 18.06.2013, înaintată de către ALFA & QUANTUM SPRL;
În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 82 din 03.08.2012- privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale aflate pe terenuri proprietatea Municipiului Timişoara de a cumpăra aceste terenuri şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 76 din 26.02.2013 pentru modificarea art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 82 din 03.08.2012 privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale aflate pe terenuri proprietatea Municipiului Timişoara, de a cumpăra aceste terenuri;
În conformitate cu Adresele: nr. CT2013-3023 din 26.08.2013 a Serviciului Juridic, nr. CT2013-3023 din 23.08.2013 a Serviciului Administrare Fond Funciar şi respectiv CT2013-3023 din 03.09.2013 a Biroului Evidenţa Patrimoniului;
În conformitate cu C.F. nr. 408581 Timişoara, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 149355-Timişoara, nr. top. 3450/1, terenul situat în str. Albinelor, aferent construcţiilor întabulate de către ALFA & QUANTUM SPRL cu drept de proprietate dobândit prin adjudecare în cota de 1/1;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea terenului situat în Timişoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, înscris în C.F. nr. 408581 Timişoara nr. topo. 3450/1, din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, în vederea reglementării situaţiei cu privire la folosinţa acestuia.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Dircţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- ALFA & QUANTUM SPRL Timişoara, str. Patriarh Miron Cristea nr.1, ap.2/B;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

APROBAT, PRIMARJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

COMPARTIMENT TERENURI

NR. SC2014-6814 din 17.03.2014

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Albinelor nr.70 A-B, înscris în C.F. nr. 408581 Timișoara nr. topo.3450/1, în vederea reglementării situației cu privire Ia folosința

acestuia de către ALFA & QUANTUM SPRL


Prin adresa nr.CT2013-003023 din 18.06.2013, comunicată de ALFA & QUANTUM CONSULTING SPRL, privind reglementarea situației cu privire la folosința terenului situat în str. Albinelor nr.70 A-B, înscris în C.F. nr. 408581 Timișoara nr. topo.3450/1.

Având în vedere adresa nr.CT2013-3023/26.08.2013 a Serviciului Juridic, cu privire la imobilul de mai sus, ni s-a comunicat că nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată;

Având în vedere adresa nr.CT2013-3023/23.08.2013 a Serviciului Administrare Fond Funciar, acest imobil nu a fost solicitat de către foștii proprietari;

Având în vedere adresa nr.CT2013-3 023/03.09.2013 a Biroului Evidența Patrimoniului, rezultă că nu au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări, conform prevederilor Legii nr. 10/2001, art.21, alin. 2.3 și nici în baza O.U.G. nr.94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr.209/2005, privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România, pentru imobilul mai sus amintit;

Luând în considerare C.F. nr.408581 Timișoara, nr. topo.3450/1, în care este înscris ca proprietar Municipiul Timișoara, domeniu public;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.82 din 03.08.2012-privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale aflate pe terenuri proprietatea Municipiului Timișoara de a cumpăra aceste terenuri și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.76 din 26.02.2013 pentru modificarea art.2 și art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.82 din 03.08.2012 privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale aflate pe terenuri proprietatea Municipiului Timișoara, de a cumpăra aceste terenuri;

PROPUNEM:

1. Trecerea terenului situat în Timișoara, str. Albinelor nr.70 A-B, înscris în C.F. nr. 408581 Timișoara nr. topo.3450/1, din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, în vederea reglementării situației cu privire la folosința acestuia.

VICEPRIMAR VPT. SECRETAR


SlMONA


GOI


DIRECTOR

MARTIN STAIACOMPARTIMENT TERENURI


MIR<


HARABOR


Red/dact MH.


Avizatjîi ridic,


Cod FO 53-01,ver.l