Hotărârea nr. 166/2014

166/15.04.2014 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1 (poziţiile 346-375)
Hotararea Consiliului Local 166/15.04.2014
privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1 (poziţiile 346-375)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-8634 / 02.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliară, modificată;
Luând în considerare prevederile art. 36 alin.(1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 82/03.08.2012 privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale aflate pe terenuri proprietatea Municipiului Timişoara de a cumpăra aceste terenuri, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1 (poziţiile 346-375), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Urbanism - Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA 1

Terenuri propuse pentru trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipului Timișoara, aferente imobilelor care fac obiectul Legii 112/1995

Nr. Crt.

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

346

Teren intravilan

Str. Răscoala din 1907 nr.9 , C.F.428449 (CF vechi 137 Freidorf) , cu nr. top. 277/5 cu suprafața de 1079 mp

1981

-

Statul Român proprietar asupra terenului

Proprietari particulari asupra construcțiilor (L112/1995)

347

Teren intravilan

Str. Florimund Mercy nr.7 , C.F.403027 (CF vechi 115998) , cu nr. top. 316 cu cota de 54/185 care reprezintă 162/555 mp teren aferent ap1,ap.1/A, ap.2, ap.4

1997 Decret 92/1950

-

Statul Român proprietar asupra cotei de 54/185 din teren Proprietari particulari asupra construcțiilor (L112/1995) și asupra cotei de 131/185 din teren

348

Teren intravilan

Str. Pelican nr.27 , C.F.427579 (CF vechi 3302 Ghiroda) , cu nr. top. 1207/b/2/31/3 cu suprafața de 239 mp

1972

-

Statul Român proprietar asupra terenului

Proprietari particulari asupra construcțiilor (L112/1995)

349

Teren intravilan

Str. Emil Gârleanu nr.22 , C.F.407213 (CF vechi 2937 Ghiroda) , cu nr. top. 1690/b/1/b/3/49 cu suprafața de 475 mp

1982 Decret 223/1974

-

Statul Român proprietar asupra terenului în administrare ICRAL Proprietari particulari asupra construcțiilor (L112/1995)

350

Teren intravilan

Str. Gheorghe Ranetti nr.13 , C.F.424030 (CF vechi 16645) , cu nr. top. 13253 și suprafața de 450 mp

1963 Decret 92/1950

-

Statul Român proprietar asupra terenului, în folosința Sfatului Popular Timișoara     Proprietari

particulari asupra construcțiilor (L112/1995)

351

Teren intravilan

Str. Mitropolit Varlaam (fostă I.Fucsik) nr.15, C.F.422148 (CF vechi 37048) , cu nr. top. 9738 și cota de 1/2 din suprafața de 516 mp, teren aferent

ap.1,1/B

1978 Decret 223/1974

-

Statul Român proprietar asupra cotei de 1/2 din teren aferent ap.1și nr.1/B

352

Teren intravilan

Str. Coșarilor nr. 2, C.F.434842 (CF vechi 16478) , cu nr. top. 434842 (top. vechi 22503/2) și suprafața de 249 mp

1962 Decret 111/1951

-

Statul Român proprietar asupra terenului

353

Teren intravilan

Piața Axente Sever nr. 10/a, C.F.411393 (CF vechi 14618) , cu nr. top. 10531/2,10532 și suprafața de 253 mp

1977 Decret 223/1974

-

Statul Român proprietar asupra terenului

354

Teren intravilan

Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 55, C.F.429148 (CF vechi 8924) , cu nr. top. 16300,16301 și suprafața de 705 mp

1998 Decret 111/1951

-

Statul Român proprietar asupra terenului

355

Teren intravilan

Str. Emile Zola nr. 55, C.F.429287 (CF vechi 1634 Chișoda) , cu nr. top. 1543/635-637/b și suprafața de 719 mp

1988 Decret 223/1974

-

Statul Român proprietar asupra terenului în administrarea ICRAL

356

Teren intravilan

Str. Călimănești nr. 91, C.F.410938 (CF vechi 11616) , cu nr. top. 19555/1 și suprafața de 589 mp

1985 Decret 223/1974

-

Statul Român proprietar asupra terenului

357

Teren intravilan

Str. Bobâlna nr.8/B, C.F.428405 Timișoara (CF vechi 1242 Ghiroda) , cu nr. top. 1208/b/2/269/b și suprafața de 299 mp

1978 Decret 223/1974

-

Statul Român proprietar asupra terenului

358

Teren intravilan

Str. Al. Odobescu nr.28, C.F.411332 (CF vechi

5385) , cu nr. top. 12293 și cota de 464/487 mp

1956 Decret 92/1950

-

Statul Român proprietar asupra cotei de 464/487 din teren, în folosința Sfatului Popular Timișoara

359

Teren intravilan

Str. Al. Odobescu nr.28, C.F.418341 (CF vechi

5385) , cu nr. top. 12292/2 și suprafața de 292 mp

1956 Decret 92/1950

-

Statul Român în folosința Sfatului Popular Timișoara

360

Teren intravilan

Str.Semenic nr.4, C.F.415594 (CF vechi 3077) , cu nr. top. 630-631 și cota de 344/527 aferentă ap. 1,2B,3,4, din suprafața totală de 1054 mp

1956 Decret 92/1950

-

Statul Român asupra cotei de 344/527 din teren

361

Teren intravilan

Str.Toplița nr.6, C.F.428904 (CF vechi 14671) , cu nr. top. 1289-1290 și cota de 2/3 aferentă ap.1, din suprafața totală de 639 mp

1981 Decret 223/1974

-

Statul Român asupra cotei de 2/3 din teren în administrarea operativă ICRAL

362

Teren intravilan

Str.Crizantemelor nr.1, C.F.429345 (CF vechi 8719) , cu nr. top. 16459/1/1 și suprafața de 322 mp

1989 Decret 223/1974

-

Statul Român în adm. ICRAL

363

Teren intravilan

Str.Dr. Liviu Gabor nr.4, C.F.402790

Timișoara (CF vechi 201609), cu nr.cad.50738, nr. top. 1107 și suprafața de 2562 mp

2008

Decret 200 ant.4013/ 1961

-

Consiliul Central al Sindicatelor din Republica Populară Română

364

Teren intravilan

Str. Gheorghe Doja nr.25, C.F.409880

Timișoara (CF vechi 34688), cu nr. top.11908-11909 și cota de 80,22%, 514/636 mp aferentă apartamentelor nr. 1,2,3,4,5

Sent.civ. 3179/ 2000

-

Statul Român asupra cotei de 80,22% (514/636)

365

Teren intravilan

Str. Delfinului nr.2, C.F.428998 Timișoara (CF vechi15771) , cu nr. top. 27709 și suprafața de 572 mp

1981 Decret 223/1974

-

Statul Român administrare ICRAL

366

Teren intravilan

Str. Acad. Alexandru Borza (fosta str. Ștefan Gheorghiu) nr.7, C.F.413084 (CF vechi 605), cu nr. top. 48 și suprafața de 820 mp

1956 Decret 92/1950

-

Statul Român proprietar asupra terenului

367

Teren intravilan

Bv. 16 Decembrie 1989 nr.7 , C.F.400456 (CF vechi 115627) , cu nr. top. 12194 și suprafața de 1068 mp

1997 Legea 119/1948

-

Statul Român proprietar asupra terenului

368

Teren intravilan

Str. Nicolae Filimon nr.14 , C.F.435895 (CF vechi 1663 Freidorf) , cu nr. top.226-227/a și suprafața de 1439 mp

1977 Decret 223/1974

-

Statul Român proprietar asupra terenului

369

Teren intravilan

Calea Torontalului nr.47, C.F.429433

Timișoara (CF vechi 10012), cu nr. top.28355/2/1 (top. vechi 23115) și suprafața de 114 mp

1982 Decret 301/1981

-

Statul Român asupra terenului

370

Teren intravilan

Str. Sibiu nr.17, C.F.414741 (C.F.vechi 15611), top.1251/3/6, suprafața de 524 mp

1958 Decret 712/1966

-

Statul Român prin Sfatul Popular al OrașuluiTimișoara

371

Teren intravilan

Str. Toplița nr.1, C.F.433746 (C.F.vechi 25516), top.1269-1270, suprafața de 684 mp

1979 Decret 223/1974

-

Statul Român în administrare ICRAL

372

Teren intravilan

Str. Tudor Vladimirescu nr.28-28/A, C.F.406845 (C.F.vechi 39838), top.17053/1-17053/2, cota de 618/913 mp

1979 Decret 92/1950

-

Statul Român în administrare ICRAL

373

Teren intravilan

Str. Letea nr.74, C.F.421754 Timișoara (C.F.vechi 7449 ), top.15120,15121, suprafața de 360 mp

1969

-

Statul Român asupra terenului în administrarea Consiliului Popular al mun.Timișoara Proprietari particulari asupra c-ții conform Legii 112/1995

374

Teren intravilan

Str. Cloșca nr.14, C.F.425540 Timișoara (CF vechi 10186), cu nr. top.21927 și suprafața de 641 mp

1967 Decret 712/1966

-

Statul Român asupra terenului în administrarea Sfatului Popular Timișoara

Proprietari particulari asupra c-ții conform Legii 112/1995

375

Teren intravilan

Str. Zaharina nr. 27 , C.F.423559 Timișoara (C.F.vechi 25695 ), top.14695-14703,14705-14722/47, suprafața de 150 mp

1973

-

Statul Român asupra terenului Proprietari particulari asupra casei

COMISIA

Președinte: Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timișoara

Secretar : loan Cojocari -Secretarul Municipiului Timișoara

Membru:    Martin Staia -Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse

Membru:    Ciprian Silviu Cădariu - Direcția Urbanism

Membru:    Gentimir Teodora - Consilier juridic-Serviciul Juridic

Membru:    Smaranda Haracicu - Director Direcția Economică

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                             APROBAT

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU                 PRIMAR

SC2014-8634/02.04.2014                                      NICOLAE ROBU

R E F E R A T

pentru aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1

Având în vedere solicitările privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite conform Legii 112/1995, precum și a terenurilor care fac obiectul H.C.L.82/03.08.2012 modificată prin HCL76/2013, Direcția Urbanism-Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru a identificat terenurile din Anexa 1, proprietatea Statului Român, situate în intravilanul Municipiului Timișoara.

În conformitate cu prevederile Legii 18/1991, art.36, alin.(1), terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor, trec în proprietatea municipiilor.

Imobilele respective nu fac obiectul unor litigii pe rol conform adreselor Serviciului Juridic nr. UR2013-10781/08.07.2013,     UR2013-13167/26.08.2013,     SC2013-13378/28.08.2013,     UR2013-

15091/24.09.2013, UR2012-16123/08.10.2013, SJ2013-14513/26.09.2013, SJ2013-26960/08.10.2013, UR2013-16314/15.10.2013, UR2013-15575/26.09.2013, UR2013-10781,13167,15091,14513,16314 /21.11.2013, UR2013-17427/.08.11.2013,    UR2013-33239/04.12.2013,    SC2013-19341/    05.12.2013,    UR2013-

19688/02.12.2013, UR2014-1040/10.02.2014, UR2014-244/05.02.2014 sau a unor dosare nesoluționate de revendicare în baza Legii nr.18/1991, a Legii nr.1/2000, a Legii nr. 10 /2001, O.U.G.94/2000, O.U.G.83/1999 și a Legii nr. 247 /2005, conform adreselor cu numerele de mai sus de la Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse și de la Serviciul Administrare Fond Funciar.

Menționăm că terenurile din Anexa 1 nu au fost cuprinse în domeniul public al Municipiului Timișoara atestat prin H.G.977/2002, H.G. nr.1016/2005, H.G.849/2009 și H.G.1097/2011. Din analiza extraselor de carte funciară coroborat cu dispozițiile anexei la Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimuljuridic al acesteia, rezultă că terenurile respective nu sunt de natură a constitui domeniu public al statului, al județului sau al municipiului.

Propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a imobilelor din Anexa 1 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre .

SECRETAR

IOAN COJOCARI

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE Director MARTIN STAIA

ARHITECT ȘEF

CIPRIAN SILVIU CĂDARIU


ȘEF BIROU EVIDENȚA PATRIMONIULUI CĂLIN PÎRvA


AVIZAT

SERVICIU JURIDIC

CAIUS ȘULI


ȘEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU DAN ROBESCU

CONSILIER SERVICIU B.D.U.C.

DIANA ROF