Hotărârea nr. 164/2014

164/15.04.2014 pentru demararea procedurilor privind stabilirea unui Imn al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 164/15.04.2014
pentru demararea procedurilor privind stabilirea unui Imn al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014 - 9663 /11.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Adresa SC 2013 - 13336/15.05.2013, a dnei consilier local Adelina Tîrziu, iniţiator al proiectului Imnul Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul art 18, alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
În conformitate cu prevederile art.36 şi alin. (6) lit.a) pct. 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă demararea procedurilor privind stabilirea printr-un concurs de soluţii, a unui Imn al Municipiului Timişoara.

Art. 2: Regulamentul/documentaţia privind organizarea concursului de soluţii pentru selecţia textului şi a melodiei Imnului oficial al Municipiului Timişoara, care va sta la baza concursului de soluţii, va fi elaborată de către un juriu de specialitate, persoane fizice independente faţă de concurenţi, cu pregătire profesională şi experienţă relevantă în domeniu, precum şi cu probitate morală recunoscută, şi va fi supus aprobării Consiliului Local Timişoara. Regulamentul de concurs va fi elaborat în termen de 45 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 3: Juriul va fi format din 5 membri, preşedintele juriului va fi dl Ioan Coriolan Gârboni, directorul Filarmonicii Banatul Timişoara, iar ceilalţi 4 membri vor fi numiţi prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara, în termen de 45 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 4: Câştigătorul desemnat în urma acestui concurs va beneficia de un premiu de 25 000 Ron, sumă care va fi alocată de la bugetul local în cazul în care nu vor exista şi alte surse private de finanţare, cap. "Cultură, recreere şi religie" Cod indicator 67.02.. Câştigătorul va cesiona exclusiv drepturile patrimoniale/drepturile de autor asupra compoziţiei muzicale Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi dl. Ioan Coriolan Gârboni, directorul Filarmonicii Banatul din Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei de Mediu ;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Filarmonicii Banatul Timişoara;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA COMUNICARE SC 2014 - 9663 /11.04.2014

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

REFERAT

privind demararea procedurilor privind stabilirea unui Imn al Municipiului Timișoara

Timișoara este locul în care toleranța, solidaritatea, multietnicitatea, respectul pentru valori și tradiția creează un mediu propice și dau o notă definitorie manifestărilor artistice.

Oraș cu o remarcabilă forță culturală actuală, cu o puternică și veche tradiție, centru universitar de renume internațional, pol urban de maximă importanță la nivel euroregional în această parte de Europă, Timișoara întrunește toate cerințele pentru a fi o excelentă Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Timișoara are nevoie de o identitate audio și de o identitate vizuală unică, are nevoie de o melodie pe care sa o fredoneze și de care să fie mândru fiecare timișorean, o melodie emblematică, atât la nivel național, cât și internațional.

Timișoara trebuie să fie promovată printr-un Imn oficial al orașului, o nouă modalitate prin care susținem candidatura Timișoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Imnul Municipiului Timișoara va fi stabilit în urma unui concurs de soluții.

Modalitatea prin care se va realiza concursul este reglementată prin prevederile OUG 34/2006.

Regulamentul/documentația privind organizarea concursului de soluții pentru Imnul Municipiului Timișoara, va fi elaborat de către membrii juriului de specialitate, cu respectarea prevederilor din secțiunea a 8-a/Concursul de soluții din OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, și va fi supus aprobării Consiliului Local.

Având în vedere aceste motive,

P R O P U N E M :

emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe demararea procedurilor privind stabilirea printr-un concurs de soluții, a unui Imn al Municipiului Timișoara, regulamentul/documentația privind organizarea concursului de soluții pentru selecția textului și a melodiei Imnului oficial al Municipiului Timișoara, va fi elaborată de către un juriu de specialitate, persoane fizice independente față de concurenți, cu pregătire profesională și experiență relevantă în domeniu, precum și cu probitate morală recunoscută, și va fi supus aprobării Consiliului Local Timișoara,

juriul va fi format din 5 membri, președintele juriului va fi dl Ioan Coriolan Gârboni, directorul Filarmonicii Banatul Timișoara, iar ceilalți 4 membri vor fi numiți prin dispoziția primarului municipiului Timișoara,

câștigătorul desemnat în urma acestui concurs va beneficia de un premiu de 10 000 lei, sumă care va fi alocată de la bugetul local, cap. „Cultură, recreere și religie” Cod indicator 67.02., câștigătorul va cesiona exclusiv drepturile patrimoniale/drepturile de autor asupra compoziției muzicale Consiliului Local și Primăriei Municipiului Timișoara.

Viceprimar

Dan Diaconu


Secretar

Ioan Cojocari

Director Directia Economica Smaranda Haracicu


Director Directia Comunicare Alina Pintile


Intocmit, Monica Sava

Avizat juridic,

ROMÂNIA

Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara Direcția Comunicare

S-a înregistrat cu numărul : SC2013-013336 din 15.05.2013

Cod validare: 36BDAE

SC45 Corespondenta Consiliul loca) - aparatul propriu de lucru

Am preluat de la

Firma: CONSILIER LOCAL ADELINA TIRZIU

Cu adresa: Timișoara. Str.

Total 11 file            Termen de rezolvare: 14.06.2013

Obs. PROIECT DE HOTARARE APROBARE REGULAMENT DE SELECȚIE A CREAȚIILOR MUZICALE PT IMN MUN TM Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite             /

Timișoara, la 15.05.2013          Consilier/Referent, /

Valeria Ârnautu /

Puteți verifica starea cererii Dvs. la adresa www.primariatin.ro

I mâții telefonice despre acte, probleme, cereri și sesizări, impozite și taxe prin serviciul Caii Center. Tel. 969. de luni până vineri, între orele 8-22.

Cod FO-24 - 01, ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE

Rezultat al unei istorii ample, Timișoara, mica Vienă a Europei, și-a câștigat deja un loc de necontestat în istoria europeană, fiind un oraș ai PREMIERELOR: primul oraș iluminat electric, primul tramvai tras de cai; etc.

Timișoara este o combinație culturală si etnica unică româno-ungaro-germano-sârbo-bulgară, presărată cu italieni și greci.

Timișoara are nevoie de o identitate audio si vizuala UNICA, are nevoie de o melodie pe care sa o fredoneze fiecare timișorean, o melodie de care sa fie mândru fiecare timișorean, o melodie pe care sa o recunoască si sa o aprecieze atat romanii cat si intreaga comunitate europeana.

Timișoara poate si trebuie sa fie promovata printr-un IMN OFICIAL AL ORAȘULUI TIMIȘOARA.

Este vorba de o promovare a orașului, de o promovare la nivel național, de o promovare la nivel european. Este de asemenea o nouă modalitate prin care susținem candidatura orașului de pe Bega la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Având in vedere cele de mai sus, solicit emiterea unei Hotarari de Consiliu Local pentru organizarea CONCURSULUI PENTRU REALIZAREA IMNULUI OFICIAL AL MU N IC I PI U LUI Timisoara.

Anexez propunerea de Regulament de Organizare a concursului.

Adelina î irziu

Consilier Loca! Municipal