Hotărârea nr. 163/2014

163/25.03.2014 privind atribuirea cotei de 135/216 părţi din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. 3 August 1919 nr. 25
Hotararea Consiliului Local 163/25.03.2014
privind atribuirea cotei de 135/216 părţi din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. 3 August 1919 nr. 25


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2013 - 005472/24.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei din data de 12.12.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/2012;
În baza art. 21 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea cotei de 135/216 parti din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 25, compus din 7 incaperi cu suprafata utila totala de 114,90 m.p., pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 1 an, catre Partidul Forta Civica Filiala Timis, ca sediu partid, cu condiţia depunerii acordurilor coproprietarilor în termen de 10 zile de la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Valorificare Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit
- PARTIDULUI FORTA CIVICA FILIALA TIMIS.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                    APROBAT

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENUIR SI DOTĂRI DIVERSE            PRIMAR ,

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD                         f \ /

NR. CT2013 - 005472/24.02.2014                            NICODAE ROMII

REFERAT

Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința din Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 25, compus din 7 încăperi cu suprafața utila totala de 114,90 m.p. este neinchiriat.

Imobilul din Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 25 a fost revendicat potrivit dispozițiilor Legii nr. 10/2001.

Prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 865/05.04.2006 privind notificarea referitoare la imobilului din Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 25 s-a restituit in natura cota -parte ideala de 48/216 din imobilul situat in Timișoara, str. 3 August nr. 25 către dl. Gerdanovits Eugen.

Prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 779/31.03.2009 privind notificarea referitoare la imobilului din Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 25 s-a restituit in natura cota -parte ideala de 33/216 din imobilul situat in Timișoara, str. 3 August nr. 25 către dl. Weifert Mathias.

In consecința a ramas in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cota - parte ideala de 135/216 din imobilului din Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 25.

Partidul Forța Civica Filiala Timiș prin cererea înregistrata la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CT2013 - 005472/20.11.2013 solicita atribuirea unui spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința din Timișoara, cu destinația de sediu partid. In ședința din data de 12.12.2013 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 12/2012 s-a aprobat atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu partid.

Urmare audientei reprezentanților Partidului Forța Civica Filiala Timiș la dl. Viceprimar Traian Stoia, in data de 24.02.2014 s-a propus atribuirea cotei parti de 135/216 din spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința din Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 25 compus din 7 incaperi cu suprafața utila totala de 114,90 m.p. ca sediu partid.

Având in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care sa se aprobe atribuirea cotei de 135/216 parti din spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința din Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 25 compus din 7 incaperi cu suprafața utila totala de 114,90 m.p., pe baza de contract de închiriere, pe o perioada de 1 an, către Partidul Forța Civica Filiala Timiș, ca sediu partid.

DIRECTORpt. SECRETAR

Simona DragoîAVIZAT

SERVICIUL JURIDIC