Hotărârea nr. 162/2014

162/25.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014
Hotararea Consiliului Local 162/25.03.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 7607/25.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Program dezvoltare 2014, Anexa nr.2/A - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare; Anexei nr. 3 - Bugetul de venituri proprii, Anexei nr. 4 - Bugetul de credite externe, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.86 / 11.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU CONSILIER VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

BUGET CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATTLOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

DENUMIREA INDICATORILOR

■b G ca

-0 o

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

296.580,63

1.199,00

297.779,63

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

287.055,94

767,00

287.822,94

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

287.055,94

767,00

287.822,94

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din proprietate

5

30.2G

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.2G.05

691,66

0,00

691,66

Venituri din dividente

1

30.2G.08

8,08

0,00

8,08

Alte venituri din proprietate

8

30.2G.50

829,92

0,00

829,92

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

00.09

285.526,28

767,00

286.293,28

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.2G

280.334,70

767,00

281.101,70

Taxe si alte venituri in invatamant

11

33.2G.05

1.905,03

0,00

1.905,03

Venituri din prestări de servicii

12

33.2G.08

2.333,00

0,00

2.333,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.2G.14

21.651,19

0,00

21.651,19

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

33.2G.16

0,20

0,00

0,20

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

15

33.2G.19

808,60

0,00

808,60

Venituri din cercetare

16

33.2G.20

298,00

0,00

298,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

17

33.2G.21

209.638,21

767,00

210.405,21

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.2G.30

32.068,00

0,00

32.068,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

1?

33.2G.31

3.525,00

0,00

3.525,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

20

33.2G.50

8.107,47

0,00

8.107,47

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

2")

34.2G

20,00

0,00

20,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

22

34.2G.50

20,00

0,00

20,00

Diverse venituri

23

36.2G

5.127,18

0,00

5.127,18

DENUMIREA INDICATORILOR

■q c ro

“O o

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte venituri

24

36.2G.50

5.127,18

0,00

5.127,18

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

25

37.2G

44,40

0,00

44,40

Donații si sponsorizări

26

37.2G.01

4,40

0,00

4,40

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

27

37.2G.03

-2.383,66

0,00

-2.383,66

Varsaminte din secțiunea de funcționare

28

37.2G.04

2.383,66

0,00

2.383,66

Alte transferuri voluntare

29

37.2G.50

40,00

0,00

40,00

IL VENITURI DIN CAPITAL

30

00.10

75,00

0,00

75,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

31

39.2G

75,00

0,00

75,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

32

39.2G.01

75,00

0,00

75,00

IV. SUBVENȚII

33

00.12

7.749,85

432,00

8.181,85

Subvenții de Ia alte administrații

34

43.2G

7.749,85

432,00

8.181,8S

Subvenții pentru instituții publice

30

43.2G.09

25,00

0,00

25,00

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

30

43.2G.10

0,00

432,00

432,00

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

3/

43.2G.14

6.324,71

0,00

6.324,71

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

30

43.2G.19

1.400,14

0,00

1.400,14

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

30

45.2G

1.699,84

0,00

1.699,84

Fondul European de Dezvoltare regionala

40

45.2G.01

1.699,84

0,00

1.699,84

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

41

45.2G.01.01

1.699,84

0,00

1.699,84

TOTAL CHELTUIELI

42

296.580,63

1.199,00

297.779,63

CHELTUIELI CURENTE

43

01

285.137,06

1.199,00

286.336,06

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

44

10

110.965,07

0,00

110.965,07

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

45

20

173.708,56

1.199,00

174.907,56

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

40

56

439,78

0,00

439,78

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

47

56.01

401,78

0,00

401,78

Finanțarea naționala

40

56.01.01

60,27

0,00

60,27

Finanțarea Uniunii Europene

49

56.01.02

341,51

0,00

341,51

DENUMIREA INDICATORILOR

■0 e g

73 Q o

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programe din Fondul Social European (FSE)

5Q

56.02

38,00

0,00

38,00

Finanțarea Uniunii Europene

51

56.02,02

38,00

0,00

38,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

50

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

5B

59

3,65

0,00

3,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

54

70

11.443,57

0,00

11.443,57

TITLUL XI ACTIVE NEFiNANCIARE

55

71

11.443,57

0,00

11.443,57

Active fixe

50

71.01

11.443,57

0,00

11.443,57

Construcții

57

71.01,01

1.250,14

0,00

1.250,14

Mașini, echipamente si mijloace de transport

58

71.01.02

9.808,43

0,00

9.808,43

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

59

71.01.03

85,00

0,00

85,00

Alte active fixe

6p

71.01.30

300,00

0,00

300,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

sh

50.2G

5.068,00

0,00

5.068,00

Alte servicii publice generale

60

54.2G

5.068,00

0,00

5.068,00

CHELTUIELI CURENTE

60

01

4.918,00

0,00

4.918,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

64

10

2.585,00

0,00

2.585,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60

20

2.333,00

0,00

2.333,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

60

70

150,00

0,00

150,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

67

71

150,00

0,00

150,00

Active fixe

68

71.01

150,00

0,00

150,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

60

71.01.03

65,00

0,00

65,00

Alte active fixe

70

71.01.30

85,00

0,00

85,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

?i

54.2G.10

5.068,00

0,00

5.068,00

Partea a lîl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

70

64.2G

290.262,49

1.199,00

291.461,49

Invatamant

70

65.2G

26.643,92

0,00

26.643,92

CHELTUIELI CURENTE

74

01

26.469,42

0,00

26.469,42

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

75

10

2.000,58

0,00

2.000,58

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

70

20

24.407,19

0,00

24.407,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

77

56

38,00

0,00

38,00

DENUMIREA INDICATORILOR

T3 C W

T3 O O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programe clin Fondul Social European (FSE)

78

56.02

38,00

0,00

38,00

Finanțarea Uniunii Europene

70

56.02.02

38,00

0,00

38,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

80

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

81

59

3,65

0,00

3,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

82

70

174,50

0,00

174,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

83

71

174,50

0,00

174,50

Active fixe

8^

71.01

174,50

0,00

174,50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

85

71.01.02

174,50

0,00

174,50

Din total capitol

învatamant preșcolar si primar

80

65.2G.03

14.460,03

0,00

14.460,03

învatamant preșcolar

87

65.2G.03.01

13.346,14

0,00

13.346,14

învatamant primar

88

65.2G.03.02

1.113,89

0,00

1.113,89

învatamant secundar

89

65.2G.04

8.244,22

0,00

8.244,22

învatamant secundar inferior

90

65.2G.04.01

1.131,79

0,00

1.131,79

învatamant secundar superior

9j

65.2G.04.02

6.834,33

0,00

6.834,33

învatamant profesional

92

65.2G.04.03

278,10

0,00

278,10

învatamant postliceal

93

65.2G.05

603,59

0,00

603,59

Servicii auxiliare pentru educație

94

65.2G.11

3.336,08

0,00

3.336,08

internate si cantine pentru elevi

90

65.2G.11.03

3.336,08

0,00

3.336,08

Sanatate

90

66.2G

260.646,57

1.133,00

261.845,57

CHELTUIELI CURENTE

9?

01

250.922,64

1.199,00

252.121,64

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

90

10

105.964,49

0,00

105.964,49

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

90

20

144.556,37

1.199,00

145.755,37

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

100

56

401,78

0,00

401,78

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

101

56.01

401,78

0,00

401,78

Finanțarea naționala

102

56.01.01

60,27

0,00

60,27

Finanțarea Uniunii Europene

1Q3

56.01.02

341,51

0,00

341,51

CHELTUIELI DE CAPITAL

104

70

9.723,93

0,00

9.723,93

TITLUL XI ACTIVE NEFÎNANCIARE

105

71

9.723,93

0,00

9.723,93

DENUMIREA INDICATORILOR

■o c ra

■o o

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Active fixe

icj©

71.01

9.723,93

0,00

9.723,93

Mașini, echipamente si mijloace de transport

iq?

71.01.02

9.583,93

0,00

9.583,93

Alte active fixe

108

71.01.30

140,00

0,00

140,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

109

66.2G.06

260.646,57

1.199,00

261.845,57

Spitale generale

110

66.2G.06.01

260.646,57

1.199,00

261.845,57

Cultura, recreere si religie

1 iH

67.2G

2.485,00

0,00

2.485,00

CHELTUIELI CURENTE

112

01

2.340,00

0,00

2.340,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

113

10

415,00

0,00

415,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

114

20

1.925,00

0,00

1.925,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

11Ș5

70

145,00

0,00

145,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

116

71

145,00

0,00

145,00

Active fixe

11|7

71.01

145,00

0,00

145,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

11®

71.01.02

50,00

0,00

50,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

119

71.01.03

20,00

0,00

20,00

Alte active fixe

120

71.01.30

75,00

0,00

75,00

Din total capitol

Servicii culturale

121

67.2G.03

2.485,00

0,00

2.485,00

Instituții publice de spectacole si concerte

122

67.2G.03.04

1.635,00

0,00

1.635,00

Case de cultura

12j3

67.2G.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

124

68.2G

487,00

0,00

487,00

CHELTUIELI CURENTE

125

01

487,00

0,00

487,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

126

20

487,00

0,00

487,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

127

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

128

68.2G.04

487,00

0,00

487,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

129

68.2G.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13j0

68.2G.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

131

68.2G.06

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

■Cî c E

■6 o q

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

132

69.2G

1.250,14

0,00

1.250,14

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

133

70.2G

1.250,14

0,00

1.250,14

CHELTUIELI CURENTE

1Ș4

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

1$5

70

1.250,14

0,00

1.250,14

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

136

71

1.250,14

0,00

1.250,14

Active fixe

137

71.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Construcții

138

71.01.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Din totai capitoi

Locuințe

139

70.2G.03

1.250,14

0,00

1.250,14

Dezvoltarea sistemului de locuințe

140

70.2G.03.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

141

96.20

0,00

0,00

0,00

REZERVE

1^2

97.20

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

143

98.20

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

144

99.20

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

284.697,28

1.199,00

285.896,28

TOTAL VENITURI

2

00.01

284.697,28

1.199,00

285.896,28

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

284.672,28

767,00

285.439,28

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

284.672,28

767,00

285.439,28

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din proprietate

0

30.2G

1.529,66

0,00

1.529,66

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.2G.05

691,66

0,00

691,66

Venituri din dividente

4

30.2G.08

8,08

0,00

8,08

Alte venituri din proprietate

9

30.2G.50

829,92

0,00

829,92

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10

00.09

283.142,62

767,00

283.909,62

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.2G

280.334,70

767,00

281.101,70

Taxe sî alte venituri in invatamant

12

33.2G.05

1.905,03

0,00

1.905,03

Venituri din prestări de servicii

13

33.2G.08

2.333,00

0,00

2.333,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

14

33.2G.14

21.651,19

0,00

21.651,19

DENUMIREA INDICATORILOR

■ci

E

T5'

O o.

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.2G.16

0,20

0,00

0,20

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

10

33.2G.19

808,60

0,00

808,60

Venituri din cercetare

17

33.2G.20

298,00

0,00

298,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

18

33.2G.21

209.638,21

767,00

210.405,21

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

19

33.2G.30

32.068,00

0,00

32.068,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

20

33.2G.31

3.525,00

0,00

3.525,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

21

33.2G.50

8.107,47

0,00

8.107,47

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

22

34.2G

20,00

0,00

20,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

23

34.2G.50

20,00

0,00

20,00

Diverse venituri

24

36.2G

5.127,18

0,00

5.127,18

Alte venituri

25

36.2G.50

5.127,18

0,00

5.127,18

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

26

37.2G

-2.339,26

0,00

“2.339,26

Donații si sponsorizări

27

37.2G.01

4,40

0,00

4,40

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

28

37.2G.03

“2.383,66

0,00

-2.383,66

Alte transferuri voluntare

29

37.2G.50

40,00

0,00

40,00

IV. SUBVENȚII

30

00.12

25,00

432,00

457,00

Subvenții de la alte administrații

31

43.2G

25,00

432,00

457,00

Subvenții pentru instituții publice

32

43.2G.09

25,00

0,00

25,00

Subvenții de ia bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

33

43.2G.10

0,00

432,00

432,00

TOTAL CHELTUIELI

34

284.697,28

1.199,00

285.896,28

CHELTUIELI CURENTE

35

01

284.697,28

1.199,00

285.896,28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

36

10

110.965,07

0,00

110.965,07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

37

20

173.708,56

1.199,00

174.907,56

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

38

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

39

59

3,65

0,00

3,65

DENUMIREA INDICATORILOR

"CS

E

73

C

Q

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

40

50.2G

4.918,00

0,00

4.918,00

Alte servicii publice generale

41

54.2G

4.918,00

0,00

4,918,00

CHELTUIELI CURENTE

42

01

4.918,00

0,00

4.918,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

43

10

2.585,00

0,00

2.585,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

44

20

2.333,00

0,00

2.333,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

45

54.2G.10

4.918,00

0,00

4.918,00

Partea a Ili-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

46

64.2G

279.779,28

1.199,00

280.978,28

invatamant

47

65.2G

26.431,42

0,00

26.431,42

CHELTUIELI CURENTE

48

01

26.431,42

0,00

26.431,42

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

49

10

2.000,58

0,00

2.000,58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50

20

24.407,19

0,00

24.407,19

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

si

57

20,00

0,00

20,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

52

59

3,65

0,00

3,65

Din total capitol

invatamant preșcolar si primar

53

65.2G.03

14.460,03

0,00

14.460,03

Invatamant preșcolar

54

65.2G.03.01

13.346,14

0,00

13.346,14

Invatamant primar

55

65.2G.03.02

1.113,89

0,00

1.113,89

invatamant secundar

56

65.2G.04

8.031,72

0,00

8.031,72

Invatamant secundar inferior

65.2G.04.01

1.131,79

0,00

1.131,79

Invatamant secundar superior

58

65.2G.04.02

6.621,83

0,00

6.621,83

Invatamant profesional

59

65.2G.04.03

278,10

0,00

278,10

invatamant postiiceal

6Q

65.2G.05

603,59

0,00

603,59

Servicii auxiliare pentru educație

6i

65.2G.11

3.336,08

0,00

3.336,08

internate si cantine pentru elevi

62

65.2G.11.03

3.336,08

0,00

3.336,08

Sanatate

63

66.2G

250.520,86

1.199,00

251.719,86

CHELTUIELI CURENTE

6|

01

250.520,86

1.199,00

251.719,86

TiTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

65

10

105.964,49

0,00

105.964,49

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

66

20

144.556,37

1.199,00

145.755,37

DENUMIREA INDICATORILOR

73

Q

E ■ci o q

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

67

66.2G.06

250.520,86

1.199,00

251.719,86

Spitale generale

66.2G.06.01

250.520,86

1.199,00

251.719,86

Cultura, recreere si religie

69

67.2G

2.340,00

0,00

2.340,00

CHELTUIELI CURENTE

70

01

2.340,00

0,00

2.340,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7-j

10

415,00

0,00

415,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

72

20

1.925,00

0,00

1.925,00

Din total capitol

Servicii culturale

73

67.2G.03

2.340,00

0,00

2.340,00

Instituții publice de spectacole si concerte

74

67.2G.03.04

1.490,00

0,00

1.490,00

Case de cultura

75

67.2G.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

76

68.2G

487,00

0,00

487,00

CHELTUIELI CURENTE

77

01

487,00

0,00

487,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

487,00

0,00

487,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

79

68.2G.04

487,00

0,00

487,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

80

68.2G.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

81

68.2G.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

82

68.2G.06

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

83

96.20

0,00

0,00

0,00

REZERVE

84

97.20

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

85

98.20

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

86

99.20

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

11.883,35

0,00

11.883,35

TOTAL VENITURI

2

00.01

11.883,35

0,00

11.883,35

L VENITURI CURENTE

3|

00.02

2.383,66

0,00

2.383,66

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

2.383,66

0,00

2.383,66

C2. VANZARî DE BUNURI SI SERVICII

5?

00.09

2.383,66

0,00

2.383,66

DENUMIREA INDICATORILOR

73 C ro

O Q

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

Gj

37.2G

2.383,66

0,00

2.383,66

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.2G.04

2.383,66

0,00

2.383,66

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

00.10

75,00

0,00

75,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

9

39.2G

75,00

0,00

75,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

10

39.2G.01

75,00

0,00

75,00

iV. SUBVENȚII

11

00.12

7.724,85

0,00

7.724,85

Subvenții de la alte administrații

12

43.2G

7.724,85

0,00

7.724,85

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

13

43.2G.14

6.324,71

0,00

6.324,71

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

14

43.2G.19

1.400,14

0,00

1.400,14

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

15

45.2G

1.699,84

0,00

1.699,84

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.2G.01

1.699,84

0,00

1.699,84

Sume primite in contul plăților efectuate in anui curent

1?

45.2G.01.01

1.699,84

0,00

1.699,84

TOTAL CHELTUIELI

18

11.883,35

0,00

11.883,35

CHELTUIELI CURENTE

19

01

439,78

0,00

439,78

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

20

56

439,78

0,00

439,78

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

2i

56.01

401,78

0,00

401,78

Finanțarea naționala

2?

56.01.01

60,27

0,00

60,27

Finanțarea Uniunii Europene

23

56.01.02

341,51

0,00

341,51

Programe din Fondul Social European (FSE)

24

56.02

38,00

0,00

38,00

Finanțarea Uniunii Europene

25

56.02.02

38,00

0,00

38,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

20

70

11.443,57

0,00

11.443,57

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

27

71

11.443,57

0,00

11.443,57

Active fixe

28

71.01

11.443,57

0,00

11.443,57

Construcții

29

71.01.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Mașini, echipamente si mijloace de transport

30

71.01.02

9.808,43

0,00

9.808,43

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

31

71.01.03

85,00

0,00

85,00

Alte active fixe

32

71.01.30

300,00

0,00

300,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

33

50.2G

150,00

0,00

150,00

DENUMIREA INDICATORILOR

■o G ra

T3 Q Q

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii publice generale

34

54.2G

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI CURENTE

35

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

35

70

150,00

0,00

150,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

37

71

150,00

0,00

150,00

Active fixe

38

71.01

150,00

0,00

150,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

39

71.01.03

65,00

0,00

65,00

Alte active fixe

40

71.01.30

85,00

0,00

85,00

Din total capitol

I

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

4l

54.2G.10

150,00

0,00

150,00

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

4?

64.2G

10.483,21

0,00

10.483,21

Invatamant

43

65.2G

212,50

0,00

212,50

CHELTUIELI CURENTE

44

01

38,00

0,00

38,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

45

56

38,00

0,00

38,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

46

56.02

38,00

0,00

38,00

Finanțarea Uniunii Europene

47

56.02.02

38,00

0,00

38,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

48

70

174,50

0,00

174,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

40

71

174,50

0,00

174,50

Active fixe

50

71.01

174,50

0,00

174,50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

174,50

0,00

174,50

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

52

65.2G.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

5?

65.2G.03.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

54

65.2G.03.02

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

55

65.2G.04

212,50

0,00

212,50

Invatamant secundar inferior

56

65.2G.04.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

57

65.2G.04.02

212,50

0,00

212,50

Invatamant profesional

53

65.2G.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

59

65.2G.05

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

60

65.2G.11

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

T3 c: re

■6 o O

Cod indicator

Program aprobat

Q

O n

C

Program rectificat

Internate si cantine pentru elevi

61

65.2G.11.03

0,00

0,00

0,00

Sanatate

66.2G

10.125,71

0,00

10.125,71

CHELTUIELI CURENTE

63

01

401,78

0,00

401,78

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

64

56

401,78

0,00

401,78

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

65

56.01

401,78

0,00

401,78

Finanțarea naționala

66

56.01.01

60,27

0,00

60,27

Finanțarea Uniunii Europene

67

56.01.02

341,51

0,00

341,51

CHELTUIELI DE CAPITAL

63

70

9.723,93

0,00

9.723,93

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

69

71

9.723,93

0,00

9.723,93

Active fixe

71.01

9.723,93

0,00

9.723,93

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71

71.01.02

9.583,93

0,00

9.583,93

Alte active fixe

72

71.01.30

140,00

0,00

140,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

73

66.2G.06

10.125,71

0,00

10.125,71

Spitale generale

74

66.2G.06.01

10.125,71

0,00

10.125,71

Cultura, recreere si religie

75

67.2G

145,00

0,00

145,00

CHELTUIELI CURENTE

76

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

77

70

145,00

0,00

145,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

78

71

145,00

0,00

145,00

Active fixe

79

71.01

145,00

0,00

145,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

80

71.01.02

50,00

0,00

50,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

81

71.01.03

20,00

0,00

20,00

Alte active fixe

82

71.01.30

75,00

0,00

75,00

Din total capitol

Servicii culturale

83

67.2G.03

145,00

0,00

145,00

Instituții publice de spectacole si concerte

84

67.2G.03.04

145,00

0,00

145,00

Case de cultura

85

67.2G.03.06

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

86

69.2G

1.250,14

0,00

1.250,14

DENUMIREA INDICATORILOR

73

E

2

73

O

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

87

70.2G

1.250,14

0,00

1.250,14

CHELTUIELI CURENTE

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

89

70

1.250,14

0,00

1.250,14

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE

9Q

71

1.250,14

0,00

1.250,14

Active fixe

91

71.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Construcții

92

71.01.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Din total capitol

Locuințe

93

70.2G.03

1.250,14

0,00

1.250,14

Dezvoltarea sistemului de locuințe

94

70.2G.03.01

1.250,14

0,00

1.250,14

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

95

96.20

0,00

0,00

0,00

REZERVE

96

97.20

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

97

98.20

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

98

99.20

0,00

0,00

0,00

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

SEP SERVICIU BUGET,

NICOLAE ROBU

£SMARANDA HARACICUstelianaXpânciu

......ZZ z

,z^


Hotărârea nr.

DENUMIREA INDICATORILOR

■o

r~

CC

~a o

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE                               :

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.074.995,92

-120.171,52

954.824,40

VENITURI PROPRII

2

48.02

496.124,35

9.338,24

505.462,59

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

648.192,31

9.338,24

657.530,55

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

609.527,58

9.338,24

618.865,82

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

336.822,48

9.338,24

346.160,72

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

3.276,16

0,00

3.276,16

Impozit pe profit

7

01.02

3.276,16

0,00

3.276,16

Impozit pe profit de la agenții economici

8

01.02.01

3.276,16

0,00

3.276,16

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

9

00.06

333.010,36

9.338,24

342.348,60

Impozit pe venit

10

03.02

9.580,32

0,00

9.580,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

9.580,32

0,00

9.580,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

323.430,04

9.338,24

332.768,28

Cote defalcate din impozitui pe venit

13

04.02.01

321.594,04

9.338,24

330.932,28

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locale

14

04.02.04

1.836,00

0,00

1.836,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

15

00.07

535,96

0,00

535,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

16

05.02

535,96

0,00

535,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

535,96

0,00

535,96

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

18

00.09

88.400,22

0,00

88.400,22

Impozite si taxe pe proprietate

19

07.02

88.400,22

0,00

88.400,22

Impozit pe clădiri

20

07.02.01

73.110,83

0,00

73.110,83

DENUMIREA INDICATORILOR

T3 £Z ro

■o o

O

Cod indicator

Program aprobat

influenta

«5 o

o o

E

o CL

Impozit pe clădiri - PF

21

07.02.01.01

22.790,39

0,00

22.790,39

Impozit pe clădiri - PJ

22

07.02.01.02

50.320,44

0,00

50.320,44

Impozit pe terenuri

23

07.02.02

9.327,98

0,00

9.327,98

Impozit pe terenuri - PF

24

07.02.02.01

4.338,95

0,00

4.338,95

Impozit pe terenuri - PJ

25

07.02.02.02

4.706,39

0,00

4.706,39

Impozit pe terenurile extravilane

26

07.02.02.03

282,64

0,00

282,64

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori -

27

07.02.03

5.698,08

0,00

5.698,08

Alte impozite si taxe de proprietate

28

07.02.50

263,33

0,00

263,33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29

00.10

183.504,60

0,00

183.504,60

Sume defalcate din TVA

30

11.02

153.585,13

0,00

153.585,13

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

31

11.02.02

153.151,13

0,00

153.151,13

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

434,00

0,00

434,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

33

12.02

612,40

0,00

612,40

Taxe hoteliere

34

12.02.07

612,40

0,00

612,40

Taxe pe servicii specifice

35

15.02

603,08

0,00

603,08

Impozit pe spectacole

36

15.02.01

240,16

0,00

240,16

Alte taxe pe servicii specifice

37

15.02.50

362,92

0,00

362,92

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activîtatî

38

16.02

28.703,99

0,00

28.703,99

Taxa asupra mijloacelor de transport

39

16.02.02

24.232,27

0,00

24.232,27

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

40

16.02.02.01

14.415,46

0,00

14.415,46

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

41

16.02.02.02

9.816,81

0,00

9.816,81

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

42

16.02.03

0,00

0,00

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

43

16.02.50

4.471,72

0,00

4.471,72

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

44

00.11

800,28

0,00

800,28

Alte impozite si taxe fiscale

45

18.02

800,28

0,00

800,28

Alte impozite si taxe

46

18.02.50

800,28

0,00

800,28

C. VENITURI NEFISCALE

47

00.12

38.664,73

0,00

38.664,73

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

48

00.13

22.832,15

0,00

22.832,15

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din proprietate

49

30.02

22.814,59

0,00

22.814,59

Venituri din concesiuni si închirieri

50

30.02.05

21.314,59

0,00

21.314,53

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

51

30.02.05.30

21.314,59

0,00

21.314,59

Venituri din dividende

52

30.02.08

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dividende de ia alti plătitori

53

30.02.08.02

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dobânzi

54

31.02

17,56

0,00

17,56

Alte venituri din dobânzi

55

31.02.03

17,56

0,00

17,56

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

56

00.14

15.832,58

0,00

15.832,68

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

57

33.02

245,64

0,00

245,64

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

58

33.02.12

228,16

0,00

228,16

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

59

33.02.28

17,48

0,00

17,48

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

60

34.02

2.622,44

0,00

2.622,44

Taxe extrajudiciare de timbru

61

34.02.02

2.622,44

0,00

2.622,44

Amenzi, penalitati si confiscări

62

35.02

9.178,58

0,00

9.178,58

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

63

35.02.01

9.178,28

0,00

9.178,28

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

64

35.02.01.02

9.178,28

0,00

9.178,28

Alte amenzi, penalitati si confiscări

65

35.02.50

0,30

0,00

0,30

Diverse venituri

66

36.02

3.785,92

0,00

3.785,92

Taxe speciale

67

36.02.06

2.785,92

0,00

2.785,92

Alte venituri

68

36.02.50

1.000,00

0,00

1.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

69

37.02

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

70

37.02.03

-65.641,16

0,00

-65.641,16

Varsaminte din secțiunea de funcționare

71

37.02.04

65.641,16

0,00

65.641,16

II. VENITURI DIN CAPITAL

72

00.15

1.517,17

0,00

1.517,17

Venituri din valorificarea unor bunuri

73

39.02

1.517,17

0,00

1.517,17

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

74

39.02.03

1.238,60

0,00

1.238,60

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

75

39.02.07

11,54

0,00

11,54

Depozite speciale pentru construcții de construinte

76

39.02.10

267,03

0,00

267,03

IV. SUBVENȚII

77

00.17

230.810,60

-84.025,30

146.785,30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

78

00.18

230.810,60

-84.025,30

146.785,30

Subvenții de ia bugetul de stat

79

42.02

230.810,60

-84.025,30

146.785,30

A. De capital

80

223.689,40

-84.025,30

139.664,10

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

81

42.02.20

223.689,40

-84.025,30

139.664,10

B. Curente

82

7.121,20

0,00

7.121,20

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

83

42.02.34

65,12

0,00

65,12

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

84

42.02.41

7.056,08

0,00

7.056,08

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

85

45.02

194.475,84

-45.484,46

148.991,38

Fondul European de Dezvoltare regionala

86

45.02.01

145.741,83

-45.484,46

100.257,37

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

87

45.02.01.01

136.646,21

-45.484,46

91.161,75

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

88

45.02.01.02

5.858,08

0,00

5.858,08

Prefinantari

89

45.02.01.03

3.237,54

0,00

3.237,54

Fondul Social European

90

45.02.02

1.454,26

0,00

1.454,26

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

91

45.02.02.01

173,57

0,00

173,57

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

92

45.02.02.02

1.280,69

0,00

1.280,69

Fondul de Coeziune

93

45.02.03

46.373,13

0,00

46.373,13

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

94

45.02.03.01

28.856,48

0,00

28.856,48

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

95

45.02.03.02

7.429,52

0,00

7.429,52

Prefinantari

96

45.02.03.03

10.087,13

0,00

10.087,13

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

97

45.02.07

861,98

0,00

861,98

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

98

45.02.07.01

10,28

0,00

10,28

Prefinantari

99

45.02.07.03

851,70

0,00

851,70

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

100

45.02.15

44,64

0,00

44,64

Prefinantari

101

45.02.15.03

44 64

0,00

44,64

TOTAL CHELTUIELI

102

1.093.060,83

-120.171,52

972.889,31

CHELTUIELI CURENTE

103

01

947.285,24

-120.306,52

826.978,72

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

104

10

206.136,93

0,00

206.136,93

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

105

20

221.089,79

0,00

221.089,79

TITLUL III DOBÂNZI

106

30

19.700,00

8.053,24

27.753,24

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL IV SUBVENȚII

107

40

80.000,00

0,00

80.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

108

51

24.709,19

432,00

25.141,19

Titlul VIH PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE .

109

56

378.230,33

-129.644,76

248.585,57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

110

57

13.972,00

0,00

13.972,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

111

59

3.447,00

853,00

4.300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

112

70

105.517,96

135,00

105.652,96

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

113

71

105.517,96

135,00

105.652,96

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

114

81

40.257,63

0,00

40.257,63

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

115

50.02

70.600,78

8.008,69

78.609,47

Autoritati publice si acțiuni externe

116

51.02

46.235,78

-44,55

46.191,23

CHELTUIELI CURENTE

117

01

43.729,38

0,00

43.729,38

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

118

10

33.268,37

0,00

33.268,37

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII

119

20

9.461,01

0,00

9.461,01

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

120

59

1.000,00

0,00

1.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

121

70

2.506,40

-44,55

2.461,85

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

122

71

2.506,40

-44,55

2.461,85

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

123

51.02.01

46.235,78

-44,55

46.191,23

Autoritati executive

124

51.02.01.03

46.235,78

-44,55

46.191,23

Alte servicii publice generale

125

54.02

4.665,00

0,00

4.665,00

CHELTUIELI CURENTE

126

01

4.270,00

0,00

4.270,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

127

20

1.500,00

0,00

1.500,00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

128

51

2.770,00

0,00

2.770,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

129

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

130

81

395,00

0,00

395,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

131

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

132

54.02.10

2.735,00

0,00

2.735,00

Alte servicii publice generale

133

54.02.50

1.930,00

0,00

1.930,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

134

55.02

19.700,00

8.053,24

27.753,24

CHELTUIELI CURENTE

135

01

19.700,00

8.053,24

27.753,24

TITLUL III DOBÂNZI

136

30

19.700,00

8.053,24

27.753,24

CHELTUIELI DE CAPITAL

137

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

138

59.02

17.221,12

0,00

17.221,12

Ordine publica si siguranța naționala

139

61.02

17.221,12

0,00

17.221,12

CHELTUIELI CURENTE

140

01

16.615,00

0,00

16.615,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

141

10

14.000,00

0,00

14.000,00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

142

20

2.400,00

0,00

2.400,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

143

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

144

59

200,00

0,00

200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

145

70

606,12

0,00

606,12

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

146

71

606,12

0,00

606,12

Din total capitol

Ordine publica

.147

61.02.03

16.229,00

0,00

16.229,00

Politie locala

148

61.02.03.04

16,229,00

0,00

16.229,00

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

149

61.02.05

992,12

0,00

992,12

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

150

64.02

356.109,26

-3.529,89

352.579,37

Invatamant

151

65.02

183.298,12

853,00

184.151,12

CHELTUIELI CURENTE

152

01

175.278,63

853,00

176.131,63

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

153

10

124.004,63

0,00

124.004,63

TITLUL il BUNURI SI SERVICII

154

20

48.100,00

0,00

48.100,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

155

56

75,00

0,00

75,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

156

57

852,00

0,00

852,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

157

59

2.247,00

853,00

3.100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

158

70

7.642,93

0,00

7.642,93

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

159

71

7.642,93

0,00

7.642,93

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

160

81

376,56

0,00

376,56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din iota! capitol

Invatamant preșcolar si primar

161

65.02.03

63.068,67

o.ool

63.068,67

Invatamant preșcolar

162

65.02.03.01

35.116,08

0,00

35.116,08

Invatamant primar

163

65.02.03.02

27.952,59

o.ooj

27.952,59

Invatamant secundar

164

65.02.04

118.949,72

853,00

119.802,72

Invatamant secundar inferior

165

65.02.04.01

36.875,49

0,00

36.875,49

Invatamant secundar superior

166

65.02.04.02

79.913,87

853,00]

80.766,87

Invatamant profesional

167

65.02.04.03

2.160,36

0,00]

2.160,36

Invatamant postliceal

168

65.02.05

1.279,73

0,00]

1.279,73

Sanatate

169

66.02

37.854,56

274,341

38.128,90

CHELTUIELI CURENTE

170

01

28.977,02

274,341

29.251,36

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

171

10

4.694,04

0,00

4.694,04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

172

20

7.834,00

0,00]

7.834,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNÎTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

173

51

9.922,15

432,00

10.354,15

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

174

56

6.526,83

-157,66]

6.369,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

175

70

8.877,54

o,oo|

8.877,54

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

176

71

8.877,54

o,oo|

8.877,54

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

177

66.02.06

32.626,52

274,34]

32.900,86

Spitale generale

178

66.02.06.01

32.626,52

274,34]

32.900,86

Servicii de sanatate publica

179

66.02.08

5.228,04

0,00

5.228,04

Cultura, recreere sî religie

180

67.02

85.102,26

o,ool

85.102,26

CHELTUIELI CURENTE

181

01

79.001,28

0,00]

79.001,28

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

182

10

14.399,93

0,00]

14.399,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

183

20

55.584,00

0,00

55.584,00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

184

51

8.737,90

0,00]

8.737,90

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

185

56

279,45

0,00

279,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

186

70

5.912,70

0,00

5.912,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

187

71

5.912,70

0,00]

5.912,70

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

188

81

188,28

0,00

188,28

Din total capitol

Servicii culturale

189

67.02.03

28.602,18

0,00

28.602,18

Instituții publice de spectacole si concerte

190

67.02.03.04

20.107,25

0,00

20.107,25

Case de cultura

191

67.02.03.06

8.494,93

0,00

8.494,93

Servicii recreative si sportive

192

67.02.05

53.566,08

0,00

53.566,08

Sport

193

67.02.05.01

28.328,38

0,00

28.328,38

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

194

67.02.05.03

25.237,70

0,00

25.237,70

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

195

67.02.50

2.934,00

0,00

2.934,00

Asigurări si asistenta sociaia

196

68.02

49.854,32

-4.657,23

45.197,09

CHELTUIELI CURENTE

197

01

49.501,22

-4.701,78

44.799,44

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

198

10

15.769,96

0,00

15.769,96

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

199

20

4.639,03

0,00

4.639,03

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

200

51

2.014,00

0,00

2.014,00

Titlul VII! PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE :

201

56

13.958,23

-4.701,78

9.256,45

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

202

57

13.120,00

0,00

13.120,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

203

70

353,10

44,55

397,65

TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE

204

71

353,10

44,55

397,65

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

205

68.02.04

786,00

0,00

786,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

206

68.02.05

22.187,50

0,00

22.187,50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

207

68.02.05.02

22.187,50

0,00

22.187,50

Asistenta sociala pentru familie si copii

208

68.02.06

12.396,01

-2.640,36

9.755,65

Crese

209

68.02.11

1.828,99

0,00

1.828,99

Prevenirea excluderii sociale

210

68.02.15

12.535,82

-2.016,87

10.518,95

Ajutor social

211

68.02.15.01

4.450,60

0,00

4.450,60

Cantine de ajutor social

212

68.02.15.02

8.085,22

-2.016,87

6.068,35

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

213

68.02.50

120,00

0,00

120,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

214

69.02

251.956,35

-52.528,06

199.428,29

DENUMIREA INDICATORILOR

T3 c: E

o

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

215

70.02

229.768,16

-52.528,06

177.240,10

CHELTUIELI CURENTE

216

01

171.615,54

-52.663,06

118.952,48

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

217

20

36.083,78

0,00

36.083,78

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

218

51

1.250,14

0,00

1.250,14

Titlul Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

219

56

134.281,62

-52.663,06

81.618,56

CHELTUIELI DE CAPITAL

220

70

29.727,84

135,00

29.862,84

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

221

71

29.727,84

135,00

29.862,84

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

222

81

28.424,78

0,00

28,424,78

Din total capitol

Locuințe

223

70.02.03

19.008,22

0,00

19.008,22

Dezvoltarea sistemului de locuințe

224

70.02.03.01

19.008,22

0,00

19.008,22

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

225

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

226

70.02.05

15.858,86

0,00

15.858,86

Alimentare cu apa

227

70.02.05.01

15.858,86

0,00

15.858,86

Iluminat public si electrificări rurale

228

70.02.06

12.628,24

0,00

12.628,24

Alimentare cu gaze naturale in localitati

229

70.02.07

1.200,00

0,00

1.200,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

230

70.02.50

181.072,84

-52.528,06

128.544,78

Protecția mediului

231

74.02

22.188,19

0,00

22.188/19

CHELTUIELI CURENTE

232

01

21.288,19

0,00

21.288,19

TITLUL li BUNURI Si SERVICII

233

20

20.100,00

0,00

20.100,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

234

56

1.188,19

0,00

1.188,19

CHELTUIELI DECAPITAU

235

70

900,00

0,00

900,00

TITLUL X! ACTIVE NEFINANCIARE

236

71

900,00

0,00

900,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

237

74.02.05

21.000,00

0,00

21.000,00

Salubritate

238

74.02.05.01

12.000,00

0,00

12.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

239

74.02.05.02

9.000,00

0,00

9.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

240

74.02.06

1.188,19

0,00

1.188,19

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

241

79.02

397.173,32

-72.122,26

325.051,06

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

i

I

Influenta

Program rectificai

Combustibili si energie

242

81.02

61.705,47

-11.277,01

50.428,46

CHELTUIELI CURENTE

243

01

61.705,47

-11.277,01

50.428,46

TITLUL IV SUBVENȚII

244

40

45.000,00

0,00

45.000,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

245

56

16.705,47

-11.277,01

5.428,46

CHELTUIELI DE CAPITAL

246

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Energie termica

247

81.02.06

61.705,47

-11.277,01

50.428,46

Transporturi

248

84.02

335.467,85

-60.845,25

274.622,60

CHELTUIELI CURENTE

249

01

275.603,51

-60.845,25

214.758,26

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

250

20

35.387,97

0,00

35.387,97

TITLUL IV SUBVENȚII

251

40

35.000,00

0,00

35.000,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

252

56

205.215,54

-60.845,25

144.370,29

CHELTUIELI DE CAPITAL

253

70

48.991,33

0,00

48.991,33

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

254

71

48.991,33

0,00

48.991,33

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

255

81

10.873,01

0,00

10.873,01

Din total capitol

Transport rutier

256

84.02.03

335.467,85

-60.845,25

274.622,60

Drumuri si poduri

257

84.02.03.01

53.104,75

-9.478,05

43.626,70

Transport in comun

258

84.02.03.02

211.010,68

-49.707,87

161.302,81

Străzi

259

84.02.03.03

71.352,42

-1.659,33

69.693,09

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

260

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a VILa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

261

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

262

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

263

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

264

99.02

18.064,91

0,00

18.064,91

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

589.672,35

9.338,24

599.010,59

TOTAL VENITURI

2

00.01

589.672,35

9.338,24

599.010,59

VENITURI PROPRII

3

48.02

494.607,18

9.338,24

503.945,42

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

582.551,15

9.338,24

591.889,39

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

609.527,58

9.338,24

618.865,82

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

336.822,48

9.338,24

346.160,72

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

7

00.05

3.276,16

0,00

3.276,16

Impozit pe profit

8

01.02

3.276,16

0,00

3.276,16

Impozit pe profit de la agenții economici

9

01.02.01

3.276,16

0,00

3.276,16

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

10

00.06

333.010,36

9.338,24

342.348,60

Impozit pe venit

11

03.02

9.580,32

0,00

9.580,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

12

03.02.18

9.580,32

0,00

9.580,32

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

13

04.02

323.430,04

9.338,24

332.768,28

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

321.594,04

9.338,24

330.932,28

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locale

15

04.02.04

1.836,00

0,00

1.836,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

16

00.07

535,96

0,00

535,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02

535,96

0,00

535,96

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

535,96

0,00

535,96

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19

00.09

88.400,22

0,00

88.400,22

Impozite si taxe pe proprietate

20

07.02

88.400,22

0,00

88.400,22

impozit pe clădiri

21

07.02.01

73.110,83

0,00

73.110,83

impozit pe clădiri - PF

22

07.02.01.01

22.790,39

0,00

22.790,39

Impozit pe clădiri - PJ

23

07.02.01.02

50.320,44

0,00

50.320,44

Impozit pe terenuri

24

07.02.02

9.327,98

0,00

9.327,98

Impozit pe terenuri - PF

25

07.02.02.01

4.338,95

0,00

4.338,95

Impozit pe terenuri - PJ

26

07.02.02.02

4.706,39

0,00

4.706,39

Impozit pe terenurile extravilane                                                                                    ?

27

07.02.02.03

282,64

0,00

282,64

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru La bugetul de stat = restante anii anteriori =

28

07.02.03

5.698,08

0,00

5.698,08

Alte impozite si taxe de proprietate

29

07.02.50

263,33

0,00

263,33

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

30

00.10

183.504,60

0,00

183.504,60

Sume defalcate din TVA

31

11.02

153.585,13

0,00

153.585,13

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

32

11.02.02

153.151,13

0,00

153.151,13

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

33

11.02.06

434,00

0,00

434,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

34

12.02

612,40

0,00

612,40

Taxe hoteiiere

35

12.02.07

612,40

0,00

612,40

Taxe pe servicii specifice

36

15.02

603,08

0,00

603,08

Impozit pe spectacole

37

15.02.01

240,16

0,00

240,16

Alte taxe pe servicii specifice

38

15.02.50

362,92

0,00

362,92

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39

16.02

28.703,99

0,00

28.703,99

Taxa asupra mijloacelor de transport

40

16.02.02

24.232,27

0,00

24.232,27

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

41

16.02.02.01

14.415,46

0,00

14.415,46

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

42

16.02.02.02

9.816,81

0,00

9.816,81

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

43

16.02.03

0,00

0,00

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

zj.4

16.02.50

4.471,72

0,00

4.471,72

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE

45

00.11

800,28

0,00

800,28

Alte impozite si taxe fiscale

46

18.02

800,28

0,00

800,28

Alte impozite si taxe

47

18.02.50

800,28

0,00

800,28

C. VENITURI NEFISCALE

48

00.12

-26.976,43

0,00

-26.976,43

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4S

00.13

22.832,15

0,00

22.832,15

Venituri din proprietate

50

30.02

22.814,59

0,00

22.814,59

Venituri din concesiuni si închirieri

51

30.02.05

21.314,59

0,00

21.314,59

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

52

30.02.05.30

21.314,59

0,00

21.314,59

Venituri din dividende

53

30.02.08

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dividende de la aiti plătitori

54

30.02.08.02

1.500,00

0,00

1.500,00

Venituri din dobânzi

55

31.02

17,56

0,00

17,56

Alte venituri din dobânzi

56

31.02.03

17,56

0,00

17,56

C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII

57

00.14

-49.808,58

0,00

-49.808,58

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

58

33.02

245,64

0,00

245,64

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

59

33.02.12

228,16

0,00

228,16

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

60

33.02.28

17,48

0,00

17,48

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

61

34.02

2.622,44

0,00

2.622,44

Taxe extrajudiciare de timbru

62

34.02.02

2.622,44

0,00

2.622,44

Amenzi, penalitati si confiscări

63

35.02

9.178,58

0,00

9.178,58

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

64

35.02.01

9.178,28

0,00

9.178,28

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

65

35.02.01.02

9.178,28

0,00

9.178,28

Alte amenzi, penalitati si confiscări

66

35.02.50

0,30

0,00

0,30

Diverse venituri

67

36.02

3.785,92

0,00

3.785,92

Taxe speciale

68

36.02.06

2.785,92

0,00

2.785,92

Alte venituri

69

36.02.50

1.000,00

0,00

1.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

70

37.02

=65.641,16

0,00

=65.641,16

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

71

37.02.03

-65.641,16

0,00

-65.641,16

IV. SUBVENȚII

72

00.17

7.121,20

0,00

7.121,20

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

73

00.18

7.121,20

0,00

7.121,20

Subvenții de la bugetul de stat

74

42.02

7.121,20

0,00

7.121,20

B. Curente

75

7.121,20

0,00

7.121,20

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

76

42.02.34

65,12

0,00

65,12

Subvenții de ia bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

77

42.02.41

7.056,08

0,00

7.056,08

TOTAL CHELTUIELI

78

589.672,35

9.338,24

599.010,59

CHELTUIELI CURENTE

79

01

549.414,72

9.338,24

558.752,96

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80

10

206.136,93

0,00

206.136,93

TITLUL ii BUNURI Si SERVICII

81

20

221.089,79

0,00

221.089,79

TITLUL III DOBÂNZI

82

30

19.700,00

8.053,24

27.753,24

TITLUL IV SUBVENȚII

83

40

80.000,00

0,00

80.000,00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84

51

5.069,00

432,00

5.501,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

85

57

13.972,00

0,00

13.972,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

86

59

3.447,00

853,00

4.300,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

87

81

40.257,63

0,00

40.257,63

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

88

50.02

67.944,38

8.053,24

75.997,62

Autoritatî publice si acțiuni externe

89

51.02

43.729,38

0,00

43.729,38

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

90

01

43.729,38

0,00

43.729,38

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

91

10

33.268,37

0,00

33.268,37

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

92

20

9.461,01

0,00

9.461,01

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

93

59

1.000,00

0,00

1.000,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

94

51.02.01

43.729,38

0,00

43.729,38

Autoritati executive

95

51.02.01.03

43.729,38

0,00

43.729,38

Alte servicii publice generale

96

54.02

4.515,00

0,00

4.515,00

CHELTUIELI CURENTE

97

01

4.120,00

0,00

4.120,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98

20

1.500,00

0,00

1.500,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99

51

2.620,00

0,00

2.620,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

100

81

395,00

0,00

395,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

101

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

102

54.02.10

2.585,00

0,00

2.585,00

Alte servicii publice generale

103

54.02.50

1.930,00

0,00

1.930,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

104

55.02

19.700,00

8.053,24

27.753,24

CHELTUIELI CURENTE

105

01

19.700,00

8.053,24

27.753,24

TITLUL III DOBÂNZI

106

30

19.700,00

8.053,24

27.753,24

Din total capitol

Partea a H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

107

59.02

16.615,00

0,00

16.615,00

Ordine publica sî siguranța naționala

108

61.02

16.615,00

0,00

16.615,00

CHELTUIELI CURENTE

109

01

16.615,00

0,00

16.615,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

110

10

14.000,00

0,00

14.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

111

20

2.400,00

0,00

2.400,00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

112

51

15,00

0,00

15,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

113

59

200,00

0,00

200,00

Din total capitol

Ordine publica

114

61.02.03

16.000,00

0,00

16.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Politie locala

115

61.02.03.04

16.000,00

0,00

16.000,00

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

116

61.02.05

615,00

0,00

615,00

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

117

64.02

294.243,43

1.285,00

295.528,43

Invatamant

118

65.02

175.580,19

853,00

176.433,19

CHELTUIELI CURENTE

119

01

175.203,63

853,00

176.056,63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

120

10

124.004,63

0,00

124.004,63

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

121

20

48.100,00

0,00

48.100,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

122

57

852,00

0,00

852,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

123

59

2.247,00

853,00

3.100,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

124

81

376,56

0,00

376,56

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

125

65.02.03

59.994,30

0,00

59.994,30

Invatamant preșcolar

126

65.02.03.01

33.076,05

0,00

33.076,05

învatamant primar

127

65.02.03.02

26.918,25

0,00

26.918,25

Invatamant secundar

128

65.02.04

114.306,16

853,00

115.159,16

Invatamant secundar inferior

129

65.02.04.01

36.875,49

0,00

36.875,49

invatamant secundar superior

130

65.02.04.02

75.270,31

853,00

76.123,31

Invatamant profesional

131

65.02.04.03

2.160,36

0,00

2.160,36

Invatamant postlîceai

132

65.02.05

1.279,73

0,00

1.279,73

Sanatate

133

66.02

12,948,04

432,00

13.380,04

CHELTUIELI CURENTE

134

01

12.948,04

432,00

13.380,04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

135

10

4.694,04

0,00

4.694,04

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

136

20

7.834,00

0,00

7.834,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

137

51

420,00

432,00

852,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

138

66.02.06

8.000,00

432,00

8.432,00

Spitale generale

139

66.02.06.01

8.000,00

432,00

8.432,00

Servicii de sanatate publica

140

66.02.08

4.948,04

0,00

4.948,04

Cultura, recreere si religie

141

67.02

70.172,21

0,00

70.172,21

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

142

01

69.983,93

0,00

69.983,93

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

143

10

14.399,93

0,00

14.399,93

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

144

20

55.584,00

0,00

55.584,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

145

81

188,28

0,00

188,28

Din total capitol

Servicii culturale

146

67.02.03

26.699,93

0,00

26.699,93

Instîtutii publice de spectacole si concerte

147

67.02.03.04

18.205,00

0,00

18.205,00

Case de cultura

148

67.02.03.06

8.494,93

0,00

8,494,93

Servicii recreative si sportive                                                                                            ■

149

67.02.05

40.538,28

0,00

40.538,28

Sport

150

67.02.05.01

18.000,00

0,00

18.000,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

151

67.02.05.03

22.538,28

0,00

22.538,28

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

152

67.02.50

2.934,00

0,00

2.934,00

Asigurări si asistenta sociala

153

68.02

35.542,99

0,00

35.542,99

CHELTUIELI CURENTE

154

01

35.542,99

0,00

35.542,99

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

155

10

15.769,96

0,00

15.769,96

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

156

20

4.639,03

0,00

4.639,03

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

157

51

2.014,00

0,00

2.014,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

158

57

13.120,00

0,00

13.120,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

159

68.02.04

780,00

0,00

780,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

160

68.02.05

22.130,00

0,00

22.130,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

161

68.02.05.02

22.130,00

0,00

22.130,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

162

68.02.06

3.609,00

0,00

3.609,00

Crese                                                                                                      '

163

68.02.11

1.828,99

0,00

1.828,99

Prevenirea excluderii sociale

164

68.02.15

7.075,00

0,00

7.075,00

Ajutor social

165

68.02.15.01

4.205,00

0,00

4.205,00

Cantine de ajutor social

166

68.02.15.02

2.870,00

0,00

2.870,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

167

68.02.50

120,00

0,00

120,00

Partea a ÎV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

168

69.02

84.608,56

0,00

84.608,56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

169

70.02

64.508,56

0,00

64.508,56

CHELTUIELI CURENTE

170

01

36.083,78

0,00

36.083,78

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

171

20

36.083,78

0,00

36.083,78

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

172

81

28.424,78

0,00

28.424,78

Din total capitol

Locuințe

173

70.02.03

260,00

0,00

260,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

174

70.02.03.01

260,00

0,00

260,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor                                                                               ;

175

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

176

70.02.05

13.880,98

0,00

13.880,98

Alimentare cu apa

177

70.02.05.01

13.880,98

0,00

13.880,98

Iluminat public si electrificări rurale

178

70.02.06

7.000,00

0,00

7.000,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

179

70.02.07

1.200,00

0,00

1.200,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

180

70.02.50

42.167,58

0,00

42.167,58

Protecția mediului

181

74.02

20.100,00

0,00

20.100,00

CHELTUIELI CURENTE

182

01

20.100,00

0,00

20.100,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

183

20

20.100,00

0,00

20.100,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

184

74.02.05

20.100,00

0,00

20.100,00

Salubritate

185

74.02.05.01

11.100,00

0,00

11.100,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

186

74.02.05.02

9.000,00

0,00

9.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

187

74.02.06

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

188

79.02

126.260,98

0,00

126.260,98

Combustibili si energie

189

81.02

45.000,00

0,00

45.000,00

CHELTUIELI CURENTE

190

01

45.000,00

0,00

45.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

191

40

45.000,00

0,00

45.000,00

Din total capitol

Energie termica

192

81.02.06

45.000,00

0,00

45.000,00

Transporturi

193

84.02

81.260,98

0,00

81.260,98

CHELTUIELI CURENTE

194

01

70.387,97

0,00

70.387,97

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

195

20

35.387,97

0,00

35.387,97

TITLUL IV SUBVENȚII

196

40

35.000,00

0,00

35.000,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

197

81

10.873,01

0,00

10.873,01

Din total capitol

Transport rutier

198

84.02.03

81.260,98

0,00

81.260,98

Drumuri si poduri

199

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Transport in comun

200

84.02.03.02

46.684,42

0,00

46.684,42

Străzi

201

84.02.03.03

34.576,56

0,00

34.576,56

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

202

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

203

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

204

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

205

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

206

99.02

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

485.323,57

-129.509,76

355.813,81

TOTAL VENITURI

2

00.01

485.323,57

-129.509,76

355.813,81

VENITURI PROPRII

3

48.02

1.517,17

0,00

1.517,17

I. VENITURI CURENTE

00.02

65.641,16

0,00

65.641,16

C. VENITURI NEFÎSCALE

5

00.12

65.641,16

0,00

65.641,16

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

65.641,16

0,00

65.641,16

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

65.641,16

0,00

65.641,16

Varsamlnte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

65.641,16

0,00

65.641,16

II. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.15

1.517,17

0,00

1.517,17

Venituri din valorificarea unor bunuri

10

39.02

1.517,17

0,00

1.517,17

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

11

39.02.03

1.238,60

0,00

1.238,60

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

12

39.02.07

11,54

0,00

11,54

Depozite speciale pentru construcții de construinte

13

39.02.10

267,03

0,00

267,03

IV. SUBVENȚII

14

00.17

223.689,40

-84.025,30

139.664,10

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15

00.18

223.689,40

-84.025,30

139.664,10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Subvenții de la bugetul de stat

16

42.02

223.689,40

-84.025,30

139.664,10

A, De capital

17

223.689,40

-84,025,30

139.664,10

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

18

42.02.20

223.689,40

-84.025,30

139.664,10

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

19

45.02

194.475,84

-45.484,46

148.991,38

Fondul European de Dezvoltare regionala

20

45.02.01

145.741,83

-45.484,46

100.257,37

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

21

45.02.01.01

136.646,21

-45.484,46

91.161,75

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

22

45.02.01.02

5.858,08

0,00

5.858,08

Prefinantari

23

45.02.01.03

3.237,54

0,00

3.237,54

Fondul SoGiaî European

24

45.02.02

1.454,26

0,00

1.454,26

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

25

45.02.02.01

173,57

0,00

173,57

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

26

45.02.02.02

1.280,69

0,00

1.280,69

Fondul de Coeziune

27

45.02.03

46.373,13

0,00

46.373,13

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

28

45.02.03.01

28.856,48

0,00

28.856,48

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

29

45.02.03.02

7.429,52

0,00

7.429,52

Prefinantari

30

45.02.03.03

10.087,13

0,00

10.087,13

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

31

45.02.07

861,98

0,00

861,98

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

32

45.02.07.01

10,28

0,00

10,28

Prefinantari

33

45.02.07.03

851,70

0,00

851,70

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

34

45.02.15

44,64

0,00

44,64

Prefinantari

35

45.02.15.03

44,64

0,00

44,64

TOTAL CHELTUIELI

36

503.388,48

-129.509,76

373.878,72

CHELTUIELI CURENTE

37

01

397.870,52

-129.644,76

268.225,76

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

38

51

19.640,19

0,00

19.640,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ;

39

56

378.230,33

-129.644,76

248.585,57

CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                   :

40

70

105.517,96

135,00

105.652,96

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

41

71

105.517,96

135,00

105.652,96

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

42

50.02

2.656,40

-44,55

2.611,85

Autoritati publice si acțiuni externe

43

51.02

2.506,40

-44,55

2.461,85

CHELTUIELI CURENTE

44

01

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

45

70

2.506,40

-44,55

2.461,85

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

46

71

2.506,40

-44,55

2.461,85

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

47

51.02.01

2.506,40

-44,55

2.461,85

Autoritati executive

48

51.02.01.03

2.506,40

-44,55

2.461,85

Alte servicii pubiice generale

49

54.02

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI CURENTE

50

01

150,00

0,00

150,00

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNÎTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

51

150,00

0,00

150,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

52

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

53

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54

54.02.10

150,00

0,00

150,00

Alte servicii pubiice generale

55

54.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

56

59.02

606,12

0,00

606,12

Ordine publica si siguranța naționala

57

61.02

606,12

0,00

606,12

CHELTUIELI CURENTE

58

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

59

70

606,12

0,00

606,12

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

60

71

606,12

0,00

606,12

Din total capitol

Ordine publica

61

61.02.03

229,00

0,00

229,00

Politie locala

62

61.02.03.04

229,00

0,00

229,00

Proiecție civila si proiecție contra incendiilor (proiecție civila nonmilitara)

63

61.02.05

377,12

0,00

377,12

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

64

64.02

61.865,83

-4.814,89

57.050,94

Invatamant

65

65.02

7.717,93

0,00

7.717,93

CHELTUIELI CURENTE

66

01

75,00

0,00

75,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

67

56

75,00

0,00

75,00

CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                   !

68

70

7.642,93

0,00

7.642,93

TITLUL XI ACTIVE NEF1NANCÎARE

69

71

7.642,93

0,00

7.642,93

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant preșcolar si primar

70

65.02.03

3.074,37

0,00

3.074,37

Invatamant preșcolar

71

65.02.03.01

2.040,03

0,00

2.040,03

Invatamant primar

72

65.02.03.02

1.034,34

0,00

1.034,34

Invatamant secundar

73

65.02.04

4.643,56

0,00

4.643,56

Invatamant secundar inferior

74

65.02.04.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

75

65.02.04.02

4.643,56

0,00

4.643,56

Invatamant profesional

76

65.02.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

77

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Sa natale

78

66.02

24.906,52

-157,66

24.748,86

CHELTUIELI CURENTE

79

01

16.028,98

-157,66

15.871,32

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           =

80

51

9.502,15

0,00

9.502,15

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE !

81

56

6.526,83

-157,66

6.369,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

82

70

8.877,54

0,00

8.877,54

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCÎARE

83

71

8.877,54

0,00

8.877,54

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

84

66.02.06

24.626,52

-157,66

24.468,86

Spitale generale                                                                                                -

85

66.02.06.01

24.626,52

-157,66

24.468,86

Servicii de sanatate publica

86

66.02.08

280,00

0,00

280,00

Cultura, recreere si religie

87

67.02

14.930,05

0,00

14.930,05

CHELTUIELI CURENTE

88

01

9.017,35

0,00

9.017,35

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

89

51

8.737,90

0,00

8.737,90

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE :

90

56

279,45

0,00

279,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

91

70

5.912,70

0,00

5.912,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCÎARE

92

71

5.912,70

0,00

5.912,70

Din total capitol

Servicii culturale

93

67.02.03

1.902,25

0,00

1.902,25

Instituții publice de spectacole si concerte

94

67.02.03.04

1.902,25

0,00

1.902,25

Case de cultura

95

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

96

67.02.05

13.027,80

0,00

13.027,80

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Sport

97

67.02.05.01

10.328,38

0,00

10.328,38

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

98

67.02.05.03

2.699,42

0,00

2.699,42

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

99

67.02.50

0,00

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

100

68.02

14.311,33

-4.657,23

9.654,10

CHELTUIELI CURENTE

101

01

13.958,23

-4.701,78

9.256,45

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE j

102

56

13.958,23

-4.701,78

9.256,45

CHELTUIELI DE CAPITAL

103

70

353,10

44,55

397,65

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE                                                           •

104

71

353,10

44,55

397,65

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

105

68.02.04

6,00

0,00

6,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

106

68.02.05

57,50

0,00

57,50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

107

68.02.05.02

57,50

0,00

57,50

Asistenta sociala pentru familie si copii

108

68.02.06

8.787,01

-2.640,36

6.146,65

Crese

109

68.02.11

0,00

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale

110

68.02.15

5.460,82

-2.016,87

3.443,95

Ajutor social

111

68.02.15.01

245,60

0,00

245,60

Cantine de ajutor social

112

68.02.15.02

5.215,22

-2.016,87

3.198,35

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

113

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a ÎV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

114

69.02

167.347,79

-52.528,06

114.819,73

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

115

70.02

165.259,60

-52.528,06

112.731,54

CHELTUIELI CURENTE

116

01

135.531,76

-52.663,06

82.868,70

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

117

51

1.250,14

0,00

1.250,14

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

118

56

134.281,62

-52.663,06

81.618,56

CHELTUIELI DE CAPITAL

119

70

29.727,84

135,00

29.862,84

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCÎARE

120

71

29.727,84

135,00

29.862,84

Din total capitol

Locuințe                                                                                                             ;

121

70.02.03

18.748,22

0,00

18.748,22

Dezvoltarea sistemului de locuințe

122

70.02.03.01

18.748,22

0,00

18.748,22

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor                                                                               1

123

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

124

70.02.05

1.977,88

0,00

1.977,88

Alimentare cu apa

125

70.02.05.01

1.977,88

0,00

1.977,88

Iluminat public si electrificări rurale

126

70.02.06

5.628,24

0,00

5.628,24

Alimentare cu gaze naturale in localitati

127

70.02.07

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

128

70.02.50

138.905,26

-52.528,06

86.377,20

Protecția mediului

129

74.02

2.088,19

0,00

2.088,19

CHELTUIELI CURENTE

130

01

1.188,19

0,00

1.188,19

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE i

131

56

1.188,19

0,00

1.188,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

132

70

900,00

0,00

900,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

133

71

900,00

0,00

900,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

134

74.02.05

900,00

0,00

900,00

Salubritate

135

74.02.05.01

900,00

0,00

900,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

136

74.02.05.02

0,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

137

74.02.06

1.188,19

0,00

1.188,19

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

138

79.02

270.912,34

-72.122,26

198.790,08

Combustibili si energie

139

81.02

16.705,47

-11.277,01

5.428,46

CHELTUIELI CURENTE

140

01

16.705,47

-11.277,01

5.428,46

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE :

141

56

16.705,47

-11.277,01

5.428,46

CHELTUIELI DE CAPITAL

142

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Energie termica

143

81.02.06

16.705,47

-11.277,01

5.428,46

Transporturi

144

84.02

254.206,87

-60.845,25

193.361,62

CHELTUIELI CURENTE

145

01

205.215,54

-60.845,25

144.370,29

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE :

146

56

205.215,54

-60.845,25

144.370,29

CHELTUIELI DE CAPITAL

147

70

48.991,33

0,00

48.991,33

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE                                                           ■

148

71

48.991,33

0,00

48.991,33

Din total capitol

Transport rutier

149

84.02.03

254.206,87

-60.845,25

193.361,62

DENUMIREA INDICATORILOR                          i

ro

TS '

O O

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Drumuri si poduri

150

84.02.03.01

53.104,75

-9.478,05

43.626,70

Transport in comun

151

84.02.03.02

164.326,26

-49.707,87

114.618,39

Străzi

152

84.02.03.03

36.775,86

-1.659,33

35.116,53

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

153

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1CÎT

154

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

155

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

156

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

157

99.02

18.064,91

0,00

18.064,91

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIU BUGET,SMARANDÂ HARACICU
ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2°14-


INVESTIT!! 2014


Anexa 1a/1

APROBAT,

_ PRIMAR

Z^ T^h.edoBU

i Ă l

VW

rectificare 2

mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

125.834,43

1.250,14

3.116,33

541,28

0,00

120.926,68

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

24,836,23

4,78

2,89

0,00

0,00

24.828,56

LUCRĂRI NOI-B

53.628,85

1.245,36

3.113,44

0,00

0,00

49.270,05

DOTĂRI 1NDEPEND. SI ALTE ÎNV. - C

47,369,35

0,00

0,00

541,28

0,00

46.828,07

TOTAL GENERAL

: 125.834,43

1.250,14

3.116,33

; .541,28

0,00

,120.926,68

d i n ca re oe' capitole................................................’........................ - ........

: ......

■.................■■■■—

- .....-

Capitolul 51.02 Autorități Executive și

Acțiuni Externe

2.461,85

0,00

0,00

0,00

0,00

2.461,85

51.02.01.03 Autorități executive

2.461,85

0,00

0,00

0,00

0,00

2.461,851

C. Dotări independente și alte investiții

2.461,85

0,00

0,00

0,00

0,00

2.461,85

b. Dotări independente

1.811,85

0,00

0,00

0,00

0,00

1.811,85

Dotări direcția Fiscala

331,35

0,00

0,00

0,00

0,00

331,35

Dotări Primărie

1.480,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.480,50

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de pretezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

Sistem infogeografie de administrare a PMT

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

Capitolul 54,02 Alte servicii publice generale

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

C. Dotări independente si aite investiții

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00j

b.Dotări independente

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Dotări

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și

606,12

0,00

0,00

0,00

0,00

606,12

61.02.03.0rdine publică

606,12

0,00

0,00

0,00

0,00

606,12

61,02.03.04 Poliție locala

229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,00

C. Dotări independente și alte investiții

229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,00

b.Dotări independente

229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,00

Dotări

229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,00

61,02.05. Protecție Civilă

377,12

0,00

0,00

0,00

0,00

377,12

C. Dotări independente și aite investiții

377,12

0,00

0,00

0,00

0,00

377,12

b. Dotări independente

377,12

0,00

0,00

0,00

0,00

377,12

Dotări

377,12

0,00

0,00

0,00

0,00

377,12

ICapitolul 65.02 învățământ

7.817,43

0,00

0,00

174,50

0,00

7.642,93]

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

2.039,03

0,00

0,00

0,00

0,00

2.039,03

65.02.03.01. învățământ preșcolar

2.039,03

0,00

0,00

0,00

0,00

2.039,03

A. Lucrări în continuare

277,43

0,00

0,00

0,00

0,00

277,43

Extindere Grădiniță PP 26

277,43

0,00

0,00

0,00

0,00

277,43

B. Lucrări noi

1.731,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.731,60

Extindere Grădiniță PP 33

1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

Extindere grădiniță PP 22

431,60

0,00

0,00

0,00

0,00

431,60

C.Dotări independente și alte investiții

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

DALI +PT Eficientizare energetica grădinițe

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

65.02.04 învățământ secundar

5.778,40

0,00

0,00

174,50

0,00

5.603,90

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

1.035,34

0,00

0,00

0,00

0,00

1.035,34

C. Dotări independente și alte investiții

1.035,34

0,00

0,00

0,00

0,00

1.035,34

b. Dotări independente

650,34

0,00

0,00

0,00

0,00

650,34

Dolari

649,34

0,00

0^00

0,00

0,00

649,34

Achiziții imobile grădinițe

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

385,00

0,00

0,00

0,00

9,00

385,00

Expertiza+DALI+PT Etajare parțiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00|

Expertiza+SF+PT+ AC Extindere școala

P+2E, Gen.16

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,Ool

DALI+PT Reabilitare acoperiș Gen.7

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

SF+PT Construire sala sport la Școala

Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timișoara

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

DALI+PT Reabilitare acoperiș Gen.25

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

DALI+PT Reabilitare acoperiș Gen.19

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

Expertiza +DALI+PT Reabilitare Sala Sport

Sc. Gen. 18

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

DALI+PT Eficientizare energetica scoli generale

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

65.02.04.02 învățământ secundar superior

4.743,06

0,00

0,00

174,50

0,00

4.568,56

B. Lucrări noi

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Colegiul National C.D.Loga HCL 414/2009

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon HCL 413/2009

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara HCL 415/2009

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.653,06

0,00

0,00

1.74,50

....... Q,PP.

4.478,56]

b. Dotări independente

3.985,26

0,00

0,00

174,50

0,00

3.810,76

Dotări

1.985,26

0,00

0,00

174,50

0,00

1.810,76

Achiziții imobile licee Mun. Timișoara

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

667,80

0,00

0,00

0,00

0,00

667,80

DALi + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009

20,86

0,00

0,00

0,00

0,00

20,86

DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L. Calderon HCL 413/2009

82,13

0,00

0,00

0,00

0,00

82,13

DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara HCL 415/2009

17,45

0,00

0,00

0,00

0,00

17,45

SF+PT amenajare teren sport cu suprafață sintetică Lic.V.Țepeș

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT reabilitacoperiș Lic.Silvic

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

SF+PT+expertiză amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V.Țepeș

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

PT+DALI reabilitare corp B Liceul W

Shakespeare p-ta Romanilor

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

PT+DAL! reabilitare corp A Liceul W

Shakespeare str. LL.Caragiale nr.6

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6         I

SF*PT Construire spatii invatamant si utilitati

Liceul Lenau str.Oituz

158,38

0,00

0,00

0,00

0,00

158,38

SF Construcție corp nou P+3E pt Liceul G.Moisil - P-ta Balcescu

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

Expertiza* DALI+PT Lic, Moisil , corp str. Gh.Doja

49,98

0,00

0,00

0,00

0,00

49,98

Expertiza* SF+PT extindere corp cladie școala cu corp S*P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand

132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,00

DALI+PT reabilitare construcții, instalații și utilități clădire școală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu

112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,00

Capitolul 66.02 Sănătate

18.601,47

0,00

0,00

221,78

0,00

18.379,69

66.02.06 S pita le”~ -                             •

-

—221;78-

.....'—-'0,00

~ 18;099j69

B. Lucrări noi

7.983,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.983,00

Reabilitare instalații si construcții clădire existenta si extindere UPU Clinicile Noi ,1a Sp. C. Municipal Clinicile Noi str. Gh. Dima nr.5 HCL 591/2013

2.983,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.983,00

Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis

Turcanu"din Timișoara ,str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

10.338,47

0,00

0,00

221,78

0,00

10.116,69

b. Dotări independente

9.403,93

0,00

0,00

221,78

0,00

9.182,15

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

3.370,00

0,00

0,00

135,50

0,00

3.234,50

DOTĂRI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

5.893,93

0,00

0,00

26,28

0,00

5.867,65

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

140,00

0,00

0,00

60,00

0,00

80,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabîlitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

934,54

0,00

0,00

0,00

0,00

934,54

PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

66,36

0,00

0,00

0,00

0,00

66,36

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

PT Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL .124/2012

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

:SF+PT Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timișoara ,str, 1. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

33,18

0,00

0,00

0,00

0,00

33,181

SF/DALl+PT stație epurare si instalații abur la

Sp.V.Babeș, G.Adam 13

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

PT Reabilitare instalații si construcții clădire existenta si extindere UPU Clinicile Noi ;la Sp^ C, Municipal Clinicile Noi str, Gh. Dima nr.5 HCL 591/2013

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

Spor de putere 50% la rețeaua electrica + refăcut instalații electrice interioare -Clinicile Noi/Spitaî Municipal

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

66.02.08 Servicii de sanatate publica

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

C. Dotări independente și alte investiții

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

b. Dotări independente

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

Dotări aparatura medicala

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

14.795,60

0,00

0,00

145,00

0,00

14.650,60

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

1.807,80

0,00

0,00

145,00

0,00

1.662,80

B. Lucrări noi

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Fost cinema Capitol)

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.307,80

0,00

0,00

145,00

0,00

1.162,80

b. Dotări independente

1.237,80

0,00

0,00

145,00

0,00

1.092,80

Dotări Teatrul German

870,00

0,00

0,00

70,00

0,00

800,00

Dotări Teatrul Maghiar

292,80

0,00

0,00

0,00

0,00

292,80

Dotări Filarmonica

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de pretezabiUitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

i                                    0

1

2

3

4

5

6

SF+PT Realizare sala teatru, pentru Teatrul German

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

67.02.05.01 Sport

10.328,38

0,00

0,00

0,00

0,00

10.328,38

A. Lucrări în continuare

9.764,40

0,00

0,00

0,00

0,00

9.764,40

Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013

8.737,90

0,00

0,00

0,00

0,00

8.737,90

Reabilitare construcții,instalații si extindere la

Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011

1.026,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.026,50

C. Dotări independente și alte investiții

563,98

0,00

0,00

0,00

0,00

563,98

Studii și proiecte

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

Concus de idei+SF+PT Sală Polivalentă

(15,000 locuri - cofinantare CNl)

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

cartiere

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Dotări independente

163,98

0,00

0,00

0,00

0,00

163,98

Sistem control acces bazin inot Complex Bega

73,98

0,00

0,00

0,00

0,00

73,98

Dotări Sala Jude

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

67.02,05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

2.659,42

0,00

0,00

0,00

0,00

2.659,42

A. Lucrări în continuare

18,79

0,00

0,00

0,00

0,00

18,79

Clădire educaționala multifuncționala la

Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Amenajare loc dejoaca Iorgovanului HCL

265/2010

8,79

0,00

0,00

0,00

0,00

8,79

B. Lucrări noi

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada

Lămâiței HCL 260/29.06.2010

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timișoara

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice) HCL

249/2012

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

C. Dotări independente și alte investiții

640,63

0,00

0,00

0,00

0,00

640,63

b. Dotări independente

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00

Achiziție aplicație " Energy Management System” EMS

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

608,63

0,00

0,00

0,00

0,00

608,63

SF+PT împăduriri noi in municipiul Timișoara

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central)

82,85

0,00

0,00

0,00

0,00

82,85

SF+PT+CS+DEWTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersecție cu str. Holdelor Timișoara

37,20

0,00

0,00

0,00

0,00

37,20

DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic)

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

Zoologică

66,96

0,00

0,00

0,00

0,00

66,96

SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la

Grădina Zoologică

63,62

0,00

0,00

0,00

0,00

63,62

Realizare registru spatii verzi

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Concurs de idei +SF+PT Stadion 42000 iocuri

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT+ Pistă skateboard

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

397,65

0,00

0,00

0,00

0,00

397,65

68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidități......

. .....   4,50

...... 0,00

0,00

. . . .. 0,00

.     :.b,00

4,50

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalidități

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

Studii și proiecte

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

68.02; 15 Prevenire excluderii sociale

393,15

0,00

7   0,00

0,00

0,00

T 393,15

68.02.15.01 Ajutor social

304,60

0,00

0,00

0,00

0,00

304,60

C. Dotări independente și alte investiții

304,60

0,00

0,00

0,00

0,00

304,60

b. Dotări independente

304,60

0,00

0,00

0,00

0,00

304,60

Dotări Direcția de Asistență Socială Comunitară

304,60

0,00

0,00

0,00

0,00

304,60

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

C Dotări independente și alte investiții

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55

‘Dotări independente

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,55j

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

1                                          o

1

2

3

4

5

6

Dotări Cantina ele Aj. Social

88,55

0,00

0,00

0,00

0,00

88,551

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

31.112,98

1.250,14

3.116,33

0,00

0,00

26.746,51

70.02.03 Locuințe

17.461,15

1.250,14

3.116,33

0,00

0,00

13.094,68

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

17.461,15

1.250,14

3.116,33

0,00

0,00

13.094,68

A.Lucrărî în continuare

7,67

4,78

2,89

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr.

1 A, bl. 15/2

3,04

3,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

2,89

0,00

2,89

0,00

0,00

0,00

ÎReabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

1,74

1,74

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

10.726,87

1.245,36

3.113,44

0,00

0,00

6.368,07

Reabilitare clădiri'istorice'- proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

1.112,47

222,49

556,24

0,00

0,00

333,74

Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15

625,74

125,15

312,87

0,00

0,00

187,72

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

670,12

134,02

335,06

0,00

0,00

201,04

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

886,55

177,30

443,28

0,00

0,00

265,97

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17

266,60

53,32

133,30

0,00

0,00

79,98

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

992,00

198,40

496,00

0,00

0,00

297,60

Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B

710,10

142,02

355,05

0,00

0,00

213,03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

330,89

66,18

165,44

0,00

0,00

99,27

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc

A+B

632,40

126,48

316,20

0,00

0,00

189,72

C. Dotări independente și alte investiții

6.726,61

0,00

0,00

0,00

0,00

6.726,61

b. Dotări independente

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

Achiziție imobile

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

726,61

0,00

0,00

0,00

0,00

726,61

Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuințe municipiul Timișoara HCL 150/2012

596,87

0,00

0,00

0,00

0,00

596,87

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

Consultanta privind implementarea POR 2007-2013( pentru reabilitare termica blocuri locuințe in Mun.Timișoara)

4,96

0,00

0,00

0,00

0,00

4,96

DALI+PT Reabilitare termica clădiri -proiectare obiective Municipiul Timișoara

67,21

0,00

0,00

0,00

0,00

67,21

Asistenta tehnica la 72 imobile

57,57

0,00

0,00

0,00

0,00

57,57

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

1.977,88

0,00

0,00

0,00

0,00

1.977,88

70.02.05.01 Alimentări cu apă

1.977,88

0,00

0,00

0,00

0,00

1.977,88

A. Lucrări în continuare

1.892,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1.892,381

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.HI, HCL 467/2010

1,046,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1.046,52

întregiri rețele apa-canal Municipiul Timișoara et.î, HCL 466/2010

845,86

0,0.0

0,00

0,00

0,00

845,86

C. Dotări independente și alte investiții

85,50

0,00

0,00

0,00

0,00

85,50

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

85,50

0,00

0,00

0,00

0,00

85,50

SF- Execuție Fântână ornamentală str. Aștrilor

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

5,50

SF Execuție fântâni ornamentale in Mun, Timișoara

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

SF*PT Execuție fântâni publice forate in

Mun. Timișoara

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

5.628,24

0,00

0,00

0,00

0,00

5.628,24

A. Lucrări în continuare

5.290,74

0,00

0,00

0,00

0,00

5.290,74!

Extindere rețele iluminat public zona de nord,

HCL 139/2005

2,604,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2.604,87

Extindere rețele iluminat public zona de sud,

HCL 139/2005

2.685,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2.685,87

C. Dotări independente și alte investiții

337,50

0,00

0,00

0,00

0,00

337,50 j

Studii și proiecte

337,50

0,00

0,00

0,00

0,00

337,50

Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate și caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public

337,50

0,00

0,00

0,00

0,00

337,50

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

6.045,71

0,00

0,00

0,00

0,00

6.045,71

B. Lucrări noi

2.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.820,00|

r

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

20'14

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6 I

Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității din municipiul Timișoara HCL 358/18.06.2013

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Deviere canale de desecare zona Parc

Industrial Freidorf

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,00

C.Dotări independente și alte investiții

3.225,71

0,00

0,00

0,00

0,00

3.225,71

b. Dotări independente

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

TOTEM P-ta losefin

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010)

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

3.115,71

0,00

0,00

0,00

0,00

3.115,71

PUZ Director zona stadion

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUZ Piața 700

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUZ Director zona de agrement vest

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUZ director Complex Studențesc

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Proiect tehnic Chioșc Presa

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

PUZ Calea Aradului (fosta unitate militară), pentru construcție locuințe ANL

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUZ str. Dimineții (Comuna Giroc) pentru construcție locuințe ANL

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

SF+PT racordare la rețea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara"

2,24

0,00

0,00

0,00

0,00

2,24

Expertiză și restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timișoarei

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

{Consultanta studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al orașului Timișoara

( Cetate II)

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic " Corso" Timișoara, parte a Patrimoniului Cultural Național

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

PUZ Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creștere Timișoara și Centrul Regional de Transfer Tehnologic

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Viabilizare/echipare parc regional de c.P>rc.stare. dft7.valtatR în.zana Poli iii ii de............................

Creștere Timișoara și Centrul Regional de Transfer Tehnologic

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Urbanizare Cartier Kuncz- punga de sărăcie

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de

Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 2014-2020 (ITI)

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

SF+PT Pasaje pietonaie peste Bega

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Deviere canale de desecare zona

Parc Industrial Freidorf

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

PUG Municipiul Timișoara

738,47

0,00

0,00

0,00

0,00

738,47

Capitolul 74.02 Protecția mediului

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

74,02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

C. Dotări independente și alte investiții

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00]

Dotări independente

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

Achiziția si montarea unei statii de filtrare, mod: "ORAȘ" si amplasarea acesteia in Mun. Timișoara

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

Capitolul 84.02 Transporturi

48.991,33

0,00

0,00

0,00

0,00

48.991,33

84.02,03 Transport rutier

48.991,33

0,00

0,00

0,00

0,00

48.991,33

84,02.03.02 Transportul în comun

11.675,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.675,40

C. Dotări independente și alte investiții

11.675,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.675,40

b.Dotări independente

11.114,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.114.40j

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

Mașini, echipamente si mijloace de transport

11.114,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.114,40

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

7.614,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7.614,40

Achiziție autobuze de capacitate mica

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Reabilitare tramvaie

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

561,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561,00

Studii si proiecte Primărie

365,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365,00,

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 2, Calea Stan Vid righin _

.......................0,00

........................0,00

........................0,00

................-.0,0.0.

....................... 5,00

SF(actualîzare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 3, C. Buziașului

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualîzare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiu! Timișoara, traseul 4, Bv. Cetății

5,00

0,00

0,00

0,00

' 0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 5, C, Bogdanestilor

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 6, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe. Adam

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualîzare)-i-PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo.Str. Alunis, Str. Drubeta

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 8, Str. Ardealul

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

S F (actualiza re )+PT Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

Studiu de circulație la nivelul Polului de Creștere Timișoara (Plan de mobilitate)

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

Studii si proiecte

196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196,00

SF+PT Amenajare alveole

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

SPF+SF+PT Depou tramvaie Calea

Buziașului

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SPF + SF+PT Statie intermodala Dambovita

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

7.438,27

0,00

0,00

0,00

0,00

7.438,27

A. Lucrări în continuare

4,95

0,00

0,00

0,00

0,00

4,95

Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL

361/2011

4,95

0,00

0,00

0,00

0,00

4,95

Brtu’crărT n oi-.......''■........ •.......1......--■■- -.........""'..........-■...........

61507,00

...............0,00

................0,00

....................0,00

.......'......0,00

'■--'6:507,00|

Pasaj JIUL HCL 580/2013

6.507,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.507,00

C. Dotări independente și alte investiții

926,32

0,00

0,00

0,00

0,00

926,32

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

926,32

0,00

0,00

0,00

0,00

926,32

SF+PT Pasaj Jiul

84,74

0,00

0,00

0,00

0,00

84,74

SF+PT Pasaj Popa Șapca

84,74

0,00

0,00

0,00

0,00

84,74

SF+PT Pasaj Inferior Solventul

84,34

0,00

0,00

0,00

0,00

84,34

DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor

68,50

0,00

0,00

0,00

0,00

68,50

DALI+PT Reabilitare Podui Ștefan cel Mare

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

DALI+PT Reabilitare Podul Tinereții

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

DALI+PT Reabilitare Podul Muncii

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str.

Crizantemelor

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

SF+PT Construire Pod peste Bega

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație și reproiectarea infrastructurii rutiere și de transport public (Pasaj Piața Victoriei)

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

84.02.03.03 Străzi

29.877,66

0,00

0,00

0,00

0,00

29.877,66

A. Lucrări în continuare

_

7.579,87

0,00

0,00

0,00

0,00

7.579,87

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

................«...............I

Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Reamenajare geometrie intersecție P-ta

Balcescu HCL46/2012

673,23

0,00

0,00

0,00

0,00

673,23

Amenajare legătură între str. Torac și Calea St

1.004,98

0,00

0,00

0,00

0,00

1.004,98

Amenajare anul 1848 HCL40/2011

15,15

0,00

0,00

0,00

0,00

15,15

Amenajare Zona Câmpului HCL 39/2011

2.113,58

0,00

0,00

0,00

0,00

2.113,58

Amenajare str. Gh. Cotoșman HCL 41/2011

772,93

0,00

0,00

0,00

0,00

772,93

B. Lucrări noi

21.270,38

0,00

0,00

0,00

0,00

21.270,38

Realizarea drumurilor de legătură si a utilităților aferente, intre str.Popa Șapca.

Calea Aradului si str. 0ituz HCL.......

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

Amenajare str. Chimistilor

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL

319/2010

2.879,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2.879,12

Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011

408,85

0,00

0,00

0,00

0,00

408,85

Amenajare zona Weismuller-Laurențîu

Nicoară HCL 278/2011

1.714,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.714,60

RT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL

261/2009

857,81

0,00

0,00

0,00

0,00

857,81

PT+Amenajare str.Mîrcea Neamtu HCL 262/2009

1.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.110,00

Drum de legătură C. Buziasului - str.

Siemens, sens giratoriu Calea

Buziasului;parcare publica HCL 579/2013

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

G. Dotări independente și aite investiții

1.027,41

0,00

0,00

0,00

0,00

1.027,41

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabiHtate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.027,41

0,00

0,00

0,00

0,00

1.027,41

Alte studii și proiecte

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Contribuție

Asociații de proprietari

Buget

Stat

SURSE

PROPRII

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

SF+PT Lărgire 4 benzi Calea Martirilor

76,50

0,00

0,00

0,00

0,00

76,50

SF+PT Modernizare str. Gr. Aiexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

SF+PT Parcari supraterane

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF+PT Modernizarea B-duiui Regele Caro! 1, de la Biserica Kutti (zona Sinaia) la str. Reșița: ducerea liniilor de tramvai pe mijloc, cate doua benzi pe sens de o parte si de alta a lor, locuri de parcare la 45 de grade pe ambele parti, intre trotuar si carosabil, piste de bicicleta pe ambele partiJa marginea dinspre parcari a trotuarelor, cate un rând de copaci pe fiecare parte, intre trotuar si clădiri.

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

SF+PT Reabilitarea complexa si modernizarea unui cartier la nivel de carosabile, trotuare, locuri de parcare, piste de biciclete, spatii verzi, locuri de joaca, locuri de practicat sport (minifotbal, baschet, handbal, fitness, aerobic).

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

SF +PT Realizarea unei noi linii de tramvai intre Gara de Nord si Spitalul de Copii, menita sa scurteze in timp si spațiu legătură dintre Gara de Nord si zoneie centrale si estice ale orașului, precum si sa scoată tramvaiul din zona Catedralei.

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

SF+PT str. Chimistilor

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

SF+PT Drum de legătură C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica

60,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60,91

DIRECTOR DIRECȚiyEC^NOMICĂ

Smaranda HARAQt-U / ./ / Verificat,,, / sef servi ciJ^pflAn

Gabriela BfQA-/j'T 2 ÎJ G

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVpLTARE

AureliaUUNIE ' țț r

„                 - i U E

întocmit, -,A I

CONSILIER SERVICIUL PRLRN f'.....LTmȚnița TOMA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2014-

Rectificare 2 HCL


PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 2014


/ Z //// / APROB^ȚȚ// / / piumXr// / Zicala Zțo bâț Z '^7 Z./7 /


Anexa la/2


DENUMIREA OBIECTIVULUI


TOTAL

2014


Valoare proiect 2014


1=2+9+11


TOTAL GENERALI _________

|total GENERAL II

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE"-"A^

LUCRĂRI NOI- B

Capitolul 65.02 învățământ

65.02.04 învățământ secundar ...................................

65.02,04,02 învățământ secundar superior

IA, Lucrări în continuare

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale si culturale și recunoașterea ^asemănărilor și diferențelor dintre tineri IColegiului National C.D.Loga Timișoara

HCL161/23.10.2012


368.007,35

368.007,35

340.397,63

27.609,72

368.007,35


2—3+4+5+6+7+8+ iO+12

300.488,18

300.488,18

280.808,46

19.679,72

ZoțMSSjlS41.094,61

41.094,61

37.630,96

3.463,65

41.094,61189.257,17

189.257,17

173.489,25

15.767,92

189.257,17


SURSE DE FINANȚARE


mii Iei

.....'"1

Credite IFC+KfW


Grant

KFW60,00

60,00

60,00

0,00

60,00


Contr. Proprie


Buget local


Cheltuieli

Eligibile


Cheli. :

Neeligibile (inclusiv

TVA)


TVA

Eligibil


Avans pi. derulare


Buget

Parteneri

&

Alte Surse


Avans pentru derulare


Contribuție proprieîl


12


16.341,15


5.944,77

7,48

5.944,77


5.741,72

5.741,72


0,00

■51741,72


4.654,66

4.654,66

0,00


1.373,02

1.373,02

1.373,02

0>

1.373,02

0,00


921,40

921,40

635,81

285,59

<921,40


118.960,00


  • 66.146.15

  • 58.216.15

7,930,00

<66,146,15


0,00l

o,oo|0,00;

o.oo


DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Grant

KFW

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC+KfW

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Chelt.

Neeligibile (inclusiv TVA)

Eligibile

0

1=2+94-1 1

2 =3   Tf,r5_E6ri_7ri_8+

IO-î-12

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

12

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri .Lic. Teoretic D. Obradovici Timișoara HCL 461/23.10.2012

53,00

53,00

6,80

46,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

6.928,61

6.928,61

897,10

5.865,66

0,00

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66

166.02.06 Spitale

6.928,61

6.928,61

897,10

5.865,66

0,00

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66

A. Lucrări în continuare

6.928,61

6.928,61

897,10

5.865,66

0,00

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66

Dezvoltarea unui sistem regional trans frontal ier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timișoara-Var set HCL 184/24.04.2012

6.526,83

6.526,83

844,87

5.524,15

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I57,66|

[Prenatal Dîagnosis Netvvorek (SCM)

401,78

401,78

52,23

341,51

0,00

0,00

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

0,00j

[Capitolul 67,02 Cultură, recreere și religie

279,45

279,45

41,43

221,65

0,00

16,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo|

[67.02.03.04 Instituții publice de spectacole

!si concerte

239,45

239,45

41,43

191,65

0,00

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00]

A. Lucrări în continuare

239,45

239,45

4T,43

07JU

637

0,00

0,00

OdJU

(W

DTK)

Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională și a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA)

239,45

239,45

41,43

191,65

0,00

6.37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[67.02.05.03 întreținere grădini parcuri

|zone verzi, baze sportive și de agrement

40,00

40,00

0,00

30,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[â. Lucrări în continuare

40,00

40,00

0,00

30,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Grant

KFW

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFCd-KfW

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv TVA)

1=2+9+11

2=3+4+5+6+7+8+

10+12

3

4

5

6

7

s

9

10

u

12

0 abordare indusa de la egal la egal, a conurb ații lor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor -CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380

40,00

40,00

0,00

30,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența

Socială

12.455,31

10.130,51

1.498,74

6.822,88

0,00

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

2.324,80

874,06

|68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si |copii

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

0,00

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,56

|A. Lucrări în continuare

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

0,00

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,56

Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL [130/28.09.2012

3.828,04

2.747,16

484,39

2.205,15

0,00

1,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080,88

56,56

Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabililati „Podul Lung" Timișoara HCL 293/2011

2.152,49

2.152,49

301,05

1.370,48

0,00

34,11

41,64

405,21

0,00

0,00

0,00

0,00

| Reabilitarea Serviciului pentru Proiecția

Copilului si familiei str. Platanilor nr.2 I-ICL

234/201Î/POR

1.303,56

1.303,56

153,22

697,53

0,00

17,36

229,26

206,19

0,00

0,00

0,00

0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

A. Lucrări în continuare

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8 HCL 1288/03.08.2011

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Grant

KFW

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC+K1W

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuiel

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv TVA)

0

1=2+9+11

2=34-4+5+6+7+8+

10+12

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si | dezvoltare publica

134.993,31

109.760,74

12.966,68

59.305,69

60,00

3.964,63

849,25

2.826,60

1.373,02

332,69

23.859,55

29.455,20

j70.02.03 Locuințe '

8.307,07

8.293,05

0,00

28,05

60,00

1.245,00

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

6.960,00>

170.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

8.307,07

8.293,05

0,00

28,05

60,00

1.245,0

0

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

6.960,00]

|A.Lucrări în continuare

8.307,07

8.293,05

0,00

28,05

60,00

1.245,00

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

6.960,00

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul jTimisoara (KfW)

8.255,65

8.255,65

0,00

0,00

60,00

1.235,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.960,00|

1 Promovarea unor masuri NZEBR de ■renovare a clădirilor in sistem "0 energie", jinteligente si integrate pe piața europeana a j renovări lor de clădiri- NeZeR HCL

1108/2014

51,42

37,40

0,00

28,05

0,00

9,3

5

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

o,ool

170.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor,. serviciilor și dezvoltării comunale

126.686,24

101.467,69

12.966,68

59.277,64

0,00

2.719,63

849,25

2.826,60

1.359,00

332,69

■ 23.859,55

22.495,20]

A. Lucrări în continuare

126.686,24

101.467,69

12.966,68

59.277,64

0,00

2.719,63

849,25

2.826,60

1.359,00

332,69

23.859,55

22.495,20|

IReabilitarea infrastructurii publice urbane a jmalurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

41.847,98

32.536,21

4.642,95

21.136,49

0,00

67,6

9

0,00

806,3 1

0,00

0,00

9.311,77

5.882,77]

Reabilitare spatii publice din centrul istoric ial orașului Timișoara (CETATE ), HCL 1355/2010

50.042.52

39.487,34

5.590,75

25.403,56

0,00

1,0

7

0,00

8,93

0,00

0,00

10.555,18

j

8.483,0s|

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor |in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, 1-1CL 302/2010

_

2.154,62

2.154,62

119,77

545,61

0,00

332,6

9

504,48

319,38

0,00

332,69

0,00

o,oo|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE                               i

Buget de

Stat

Buget EU

Grant

ICFW

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC+KfW

Avans

pentru derulare

Contribuție proprie

Contrț Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Cheli.

Neeligibile (inclusiv

TVA)

0

1=2+9+11

2—3+4+5+6+7+8+

10+12

3

4

5

6

7

8

9

10

H

12

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC. MCE 425/2010

3.878,37

3.878,37

261,74

1.192,37

0,00

1.454,1

1

272,18

697,97

0,00

0,00

0,00

0,00

Centru Regional de Competente si

Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul

Automotive, HCL 179/2012

13.357,83

11.536,56

819,57

3.733,62

0,00

508.9

0

19.89

244,28

0,00

0,00

1.821,27

6.210,30,

Modernizarea stafiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara HCL 218/2012

9.520,83

7.349,50

977,65

4.450,67

0,00

0,2

2

0,00

1,86

0,00

0,00

2.171,33

j

1.919.io|

Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara HCL 408/13.12.2012

5.182,93

3.940,79

554,25

2.523,17

0,00

62,8

0

52,70

747,87

1.242,14

0,00

0,00

o,oo|

Speeding cvcry european digital SEED HCL 37/2012

701,16

584,30

0,00

292,15

0,00

292,1

5

0,00

0,00

116,86

0,00

0,00

0,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor

reziduale

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul Timiș (proiect Aquatim) HCL 364/2010

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

0,00

1.188,1

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,011

81.02.06 Energie termică

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01|

A. Lucrări în continuare

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,011

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Grant

KFW

Buget local

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC+KfW

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr.

Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

1    DENUMIREA OBIECTIVULUI

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv TVA)

0

1=2+9-5-11

2-3+4+5+6+7+S+

ion 2

3

4

5

6

7

s

10

ii

12

Retehnologizarea sistemului centralizat de kermoficare din municipiul Timișoara în ivederea conformării ia normele de proiecția | mediu lui privind emisiile poluante în aer și îpentru creșterea eficienței în alimentarea cu {căldură urbană - IICL 347/29.09.2009

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

{Capitolul 84.02 Transporturi

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

0,00

114,46

0,00

1.009,73

0,00

588,71

39.961,80

11.049,92

j84.02.03 Transport rutier

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

0,00

114,46

0,00

1.009,73

0,00

588,71

39.961,80

11.049,92

[84.02.03.02 Transportul în comun

144.476,66

104.514,86

18.417,02

83.907,79

0,00

29,47

0,00

0,00

0,00

588,71

39.961,80

1.571,87

A. Lucrări în continuare

116.866,94

84.835,14

14.953,37

68.139,87

0,00

21,99

0,00

0,00

0,00

303,12

32.031,80

1.416,79

Trafic management si supraveghere video

HCL 98/14.09.2012

60.791,93

43.506,93

7.674,47

34.937,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.285,00

895,11

Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012

22.639,62

17.009,62

3.002,20

13.667,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303,12

5.630,00

37,07

Reabilitare linii de tramvai si modernizare itrame stradale pe str. Ștefan cel Mare din municipiul Timișoara HCL 97/14.09.2012

33.347,41

24.230,61

4.276,70

19.469,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.116,80

484,61

.Adressing Challenges Sustainabie Mobility

Planning CH4LLENGE

87,98

87,98

0,00

65,99

0,00

21,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

S--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.609,72

19.679,72

3.463,65

15.767,92

0,00

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,08

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE                              |

Buget de

Stat

Buget EU

Grant

KFW

Buget local

Buget

Parteneri &

Alte Surse

Credite IFC+KfW |

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr.

Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt. Neeligibile (inclusiv

TVA)

0

1=2+9+11

2=3 +4+5+6+7+S+

10+32

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

12 1

Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda)

27.609,72

19.679,72

3.463,65

15.767,92

0,00

7,41

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,08|

84.02.03.01 Drumuri si poduri

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,00

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

A. Lucrări în continuare

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,00

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

Amenajare    Complex    rutier    zona

Michelangelo etapa I HCL356/2011

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,00

0,3:

i

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05)

84.02.03.03 Străzi

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

0,00

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

0,00

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

o,oo|

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

0,00

84,61

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

o,oo|

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICA

Smaranda HARACICU // A

/i1' /

Verificat,


DIRECTOR DIRECȚIA^DEZVOLTARE

ALirefiELlUW

SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ,,. REGIONALĂ ȘI NAȚIONĂL^1 .

Gabriela WC&3

/O' /

întocmii,

CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂMUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT,

PRIMAR, NICOLA^ ROȘU


DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Nr. SC2014- XA-cX /^&£>-3 .2014

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2014

Având în vedere:

  • -  Adresa nr. 2982 / 18.03.2014 a D.G.R.F.P. Timișoara referitoare ia solicitările unităților școlare privind majorarea trimestrului 1 si diminuarea trimestrului IV a sumelor defalcate din TVA pentru hotarari judecătorești.

Referat nr. SC 2014 — 7123/19.03.2014 a Serviciului Buget, din cadrul Direcției Economice, prin care se solicită suplimentarea sumei aprobate Ia cap. 55.02.30 „Dobânzi”, cu suma de 8.053,24 mii lei reprezentând dobanda si comisionul aferent creditului extern IFC si conform acordului de împrumut nr. 31884 / 04.03.2014 intre Municipiul Timișoara si International Finance Corporation privind finanțarea unor proiecte ;

Adresa nr. SC2014-3448/11.02.2014 a Direcției de Asistenta Sociala Comunitara Timișoara prin care se solicita redistribuirea cheltuielilor de personal cu suma de 90 mii lei;

  • -  Adresa nr. 1816/30.01.2014 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara prin care se solicita suplimentarea bugetului cu suma de 432 mii lei reprezentând chirie;

Referat nr.SF600/25.02.2014 a Serviciului Financiar din cadrul Direcției Economice prin care se solicita suplimentarea bugetului cu suma de 853 mii lei reprezentând burse școlare conform HCL 217 / 23.04.2013, pentru anul școlar 2013 ~ 2014;

Referat nr. 1537/10.03.2014 al Spitalului Clinic de Boli Infectioase V.Babes privind suplimentarea cheltuielilor in urma semnării contractului de servicii medicale spitalicești cu Casa de Asigurări de Sanatate Timiș, respectiv DSP Timiș.

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ari. 1, art. 4 alin. 1, art.5, art. 19, alin.l si art. 20 alin.l; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor masuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

Anexa nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2014;

Anexa nr.2 ~ Program de dezvoltare pe anul 2014; y Abcva aaArA 'B'Aiecif cu icănta-'A

Anexa nr. o - Bugetul de venituri' proprii

Anexa nr. 4 - Bugetul de credite externez......


ȘEF SERVICIU BUGET, STELl^NA^TANCIU

,/M /

avizaiMțumidic,

Cod FP 53 - 01, Ver. 1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


BUGETUL DE CREDITE EXhTERHE

Anexa 2.38-1


I

Hotărârea nr. a.tt=tocc=0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

|

TOTAL CHELTUIELI

1

6.960,00

112.000,00

118.960,00

CHELTUIELI CURENTE

2

01;

6.960,00

112.000,00

118.960,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

3

56 |

6.960,00

112.000,00

118.960,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

4

70

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

5

64.06

0,00

3.356,52

3.356,52

Sanatate

6

66.06

0,00

157,66

157,66

CHELTUIELI CURENTE

7

01 I

0,00

157,66

157,66

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

8

56 I

0,00

157,66

157,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

9

70 i

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

j

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

10

66.p6.06

0,00

157,66

157,66

Spitale generale

11

66.06.06.01

0,00

157,66

157,66

Asigurări si asistenta sociala

12

68.06

0,00

3.198,86

3.198,86

CHELTUIELI CURENTE

13

01 î

0,00

3.198,86

3.198,86

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

14

56 |

0,00

3.198,86

3.198,86

CHELTUIELI DE CAPITAL

15

70

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

I

Asistenta sociala pentru familie si copii

16

68.06.06

0,00

1.137,44

1.137,44

Prevenirea excluderii sociale

17

68.06.15

0,00

2.061,42

2.061,42

Cantine de ajutor social

18

68.06.15.02

0,00

2.061,42

2.061,42

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

19

ii

69.06

6.960,00

46.354,75

53.314,75

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

20

70.06

6.960,00

46.354,75

53.314,75

CHELTUIELI CURENTE

21

01

6.960,00

46.354,75

53.314,75

Titlui Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

22

56 î

6.960,00

46.354,75

53.314,75

CHELTUIELI DE CAPITAL

23

70 ;

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Locuințe

24

70.06.03

6.960,00

0,00

6.960,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

25

70.06.03.01

6.960,00

0,00

6.960,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

26

70.06.50

0,00

46.354,75

46.354,75

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

27

79.06

0,00

62.288,73

62.288,73

Combustibili si energie

28

81.06

0,00

11.277,01

11.277,01

CHELTUIELI CURENTE

29

01 i

0,00

11.277,01

11.277,01

Titlul Viii PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

30

i

56 ]

0,00

11.277,01

11.277,01

CHELTUIELI DE CAPITAL

31

70 i

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

|i

Energie termica

32

81.06.06

0,00

11.277,01

11.277,01

Transporturi

33

84.06

0,00

51.011,72

51.011,72

CHELTUiELI CURENTE

34

01 i

0,00

51.011,72

51.011,72

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

35

ii

56 :

. .7.............. ...  . .

0,00

51.011,72

51.011,72

CHELTUIELI DE CAPITAL

36

70 i

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

8

Pag. 2 / 5

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transport rutier

37

84.06.03

0,00

51.011,72

51.011,72

Drumuri si poduri

38

84.06.03.01

0,00

9.478,05

9.478,05

Transport in comun

39

84.06.03.02

0,00

41.533,67

41.533,67

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

40

96.06

0,00

0,00

0,00

REZERVE

41

97.06

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

42

98.06

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

43

99.06

6.960,00

112.000,00

118.960,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

!

TOTAL CHELTUIELI

1

]

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

2

oîl                  I

0,00

0,00

0,00

Partea a Viî-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

3

964

0,00

0,00

0,00

REZERVE

4

97.

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

5

98.

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

6

99.

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

s

TOTAL CHELTUIELI '

1

6.960,00

112.000,00

118.960,00

CHELTUIELI CURENTE

2

01 ;

6.960,00

112.000,00

118.960,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

3

56 i

6.960,00

112.000,00

118.960,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

4

70:

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

5

64.06

0,00

3.356,52

3.356,52

Sanatate

6

66.06

0,00

157,66

157,66

CHELTUIELI CURENTE

7

01 ;

0,00

157,66

157,66

Titlul VIH PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

8

56 i

0,00

157,66

157,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

9

70 =

0,00

0.00

0,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitari sanitare cu paturi

10

66.06.06

0,00

157,66

157,66

Spitale generale

11

66.06.06.01

0,00

157,66

157,66

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asigurări si asistenta sociala

12

ea.be

0,00

3.198,86

3.198.86

CHELTUIELI CURENTE

13

01 j

0,00

3.198,86

3.198,86

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

14

56 ț

0,00

3.198,86

3.198,86

CHELTUIELI DE CAPITAL

15

70 J

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta sociala pentru familie si copii

16

68.p6.06

0,00

1.137,44

1.137,44

Prevenirea excluderii sociale

17

68.06.15

0,00

2.061,42

2.061,42

Cantine de ajutor social

18

68.06.15.02

0,00

2.061,42

2.061,42

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

19

69.06

6.360,00

46.354,75

53.314,75

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

20

70.06

6.960,00

46.354,75

53.314,75

CHELTUIELI CURENTE

21

01 ;

6.960,00

46.354,75

53.314,75

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

22

56 |

6.960,00

46.354,75

53.314,75

CHELTUIELI DE CAPITAL

23

70 ;

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Locuințe

24

70.06.03

6.960,00

0,00

6.960,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

25

70.p6.03.01

6.960,00

0,00

6.960,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

26

70.p6.50

0,00

46.354,75

46.354,75

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

27

79.06

0,00

62.288,73

62.288,73

Combustibili si energie

28

81.06

0,00

11.277,01

11.277,01

CHELTUIELI CURENTE

29

01 ;

0,00

11.277,01

11.277,01

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

30

56

0,00

11.277,01

11.277,01

CHELTUIELI DE CAPITAL

31

70 î

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Energie termica

32

81.p6.06

0,00

11.277,01

11.277,01

Transporturi

33

84.06

0,00

51.011,72

51.011,72


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

34

01 ;

0,00

51.011,72

51.011,72

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABÎLE (FEN) POSTADERARE

35

56 }

0,00

51.011,72

51.011,72

CHELTUIELI DE CAPITAL

36

70 |

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

I

Transport rutier

37

84.06.03

0,00

51.011,72

51.011,72

Drumuri si poduri

38

84.0$. 03.01

0,00

9.478,05

9.478,05

Transport in comun

39

84.06.03.02

0,00

41.533,67

41.533,67

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1C1T

40

96.0$

0,00

0,00

0,00

REZERVE

41

97.06

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

42

98.0$

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

43

99.0$

6.960,00

112.000,00

118.960,00

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIU BUGET,

PRIMAR,SMARÂNDA HÂR^fclCUSTELIANÂ STÂNjaU