Hotărârea nr. 161/2014

161/25.03.2014 privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 161/25.03.2014
privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică si ale Hotărârii de Guvern nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.2 lit.c) şi alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTEArt.1: Se declară ca fiind de interes public local zona prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 : Se declară de interes public local terenul din Parcul Brătianu ocupat de cele două baterii de garaje în vederea construirii pe el a unui parcaj suprateran şi se autorizează executivul Primăriei Municipiului Timişoara să acţioneze pentru disponibilizarea respectivului teren, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Tehnica si Direcţia Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

REFERATPRIMĂRIA

DIRECȚIA TEHNICĂ

NR.SC2014- din

în vederea punerii în operă a angajamentelor municipalității de înfrumusețare a municipiului Timișoara Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Timișoara are în program lucrări de amenajare a străzilor din zona de locuințe B-dul Sudului. Cartierul de locuințe a fost construit în anii 1980, locurile de parcare pentru autoturisme fiind dimensionate conform indicelui de motorizare din acea vreme. Datorită creșterii parcului auto, locurile de parcare sunt complet insuficiente, autoturismele fiind parcate pe trotuare și pe carosabilul străzilor și aleilor existe și pe zonele verzi, blocând traficul rutier și pietonal în zonă. în consecință este necesară o suplimentare a capacității de parcare din zonă. Acest lucru se va realiza prin sistematizarea rutieră a circulației, organizându-se platforme noi de parcare și parcaje și staționări adiacente carosabilului existent și propus.

Acest proiect va fi implementat datorită necesității fluidizării traficului pe axa S-N în una din cele mai populate zone ale municipalității.

Lucrările vor cuprinde amenajarea carosabilului, amenajare trotuare, amenajare piste de biciclete, plantare arbori, amenajare locuri de parcare. Una din străzile supuse amenajării este strada Orion. în acest sens în numele Municipiului Timișoara s-a emis Autorizația de construire nr. 1383/17.10.2013.

Menționăm că lucrările de amenajare a străzilor mai sus menționate au caracterul lucrărilor de interes public având regimul juridic reglementat de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora și HG nr. 548/1999.

De asemenea, prin Hotararea nr.261 din 29.06.2010, s-a aprobat amenajarea unui loc dejoacă și a unei canisite pe strada Orion din Timișoara, precum si Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției.

Având în vedere că pe amplasamentul acestei străzi sunt ridicate construcții provizorii de tip garaje iar lucrările de modernizare sunt de interes local se impune declararea ca fiind de interes public local a zonei prevăzută în anexă la HCL.


PT SECRȚTAR v SIMON

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.