Hotărârea nr. 158/2014

158/25.03.2014 privind aprobarea preţurilor de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L., blocurile B3,B4,B5,B6 şi B7 situate în Timişoara, str. Miloia
Hotararea Consiliului Local 158/25.03.2014
privind aprobarea preţurilor de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L., blocurile B3,B4,B5,B6 şi B7 situate în Timişoara, str. Miloia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 -7545/25.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.10 din Legea 152/1998 - privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată, ale art. 2 din Ordinul nr. 2401/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice, ale art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3471/2008;
Având în vedere Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preţurile de vânzare a locuinţelor ANL blocuri B3,B4,B5,B6 şi B7 situate în Timişoara, str. Miloia , conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri , Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Mass - media locala.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU

NR.SC2014-7545/25.03.2014

REFERAT

privind aprobarea prețurilor de vânzarea locuințelor de tip A.N.L., blocurile B3,B4,B5,B6 și B7 situate în Timișoara, str. I.Miloia nr. 51.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2, litera d), din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, “valoarea de vânzare a locuinței se calculează de către autoritățile administrației publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, sau de către unele unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii, și reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafața construită efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării acesteia”.

Potrivit acelorași prevederi, valoarea de înlocuire pe metru patrat se stabilește anual prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului.

Conform art. 2 din Ordinul nr. 2401/30.07.2013 valoarea de înlocuire pe metrul pătrat calculată conform art. 1 este de 326 euro/m2 inclusiv T.V.A.

Prin art. 19.2 pct.2.5 din Hotărârea nr.502/ 17.07.2013,valoarea de înlocuire pe metru pătrat calculată în conformitate cu prevederile legale se stabilește anual, cel târziu până la data de 31 iulie a anului următor și este valabilă până la data publicării următorului ordin.

Urmarea celor prezentate mai sus prețurile de vânzare pentru locuințele ANL, blocurile B3,B4,B5,B6 și B7 situate în Timișoara, str. Miloia nr. 51 cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul referat au fost calculate ținându-se seama de noua valoare de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2013 stabilită prin Ordinul nr.2401/30.07.2013, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri.

Având în vedere cele menționate,

Propunem,

Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe prețurile de vânzare a locuințelor de tip ANL B3,B4,B5,B6 și B7, situate în Timișoara, str.I. Miloia nr.51 pentru anul 2013, valabile până la data de 31.07.2014, conform anexei 1, parte integrantă din hotărâre.

VICEPRIMAR,                            PT. SECRETAR,

Traian Stoia                             Simona Dră goi

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Smaranda Haracicu

DIRECTOR,

Martin Staia

AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC

ȘEF BIROU,

Călin Nicușor Pîrva

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI Șl DOTĂRI DIVERSE

BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI


APROBAT


ANEXA _ h HCL Xr /Oâ

Zo.03,


PRIMAR

N1C0LAE ROBU


CALCULUL PRETURILOR PENTRU LOCUINȚELE SITUATE PE STR. I0ACHIM MILOIA, BLOCURILE ANL B3-B7

STABILITE CONFORM ORDINULUI NR. 2401 DIN 30.07.2013

BLOC B3

Nn crt.

Nr.

ap.

Etaj

Nr.

camere

Scd/Scara

[mp]

Cota parte indiviza [%]

Sc/ apartament [mp]

Valoare de iniocuire / mp 326eurocuTVA inclus

Valoare de înlocuire/ apartament

Valoare construcție amortizata col.9-17%

Comision 1%

col. 10x1%

Preț final (EURO+TVA) col. 10+11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

P

1

1.237,80

5,56

68,82

326,00

22.435,32

18.621,32

186,21

18.807,53

2

2

P

1

1.237,80

5,61

69,44

326,00

22.637,44

18.789,08

187,89

18.976,97

3

3

P

1

1.237,80

5,62

69,56

326,00

22.676,56

18.821,54

188,22

19.009,76

4

4

P

1

1.237,80

5,89

72,91

326,00

23.768,66

19.727,99

197,28

19.925,27

5

5

1

1

1.237,80

5,67

70,18

326,00

22.878,68

18.989,30

189,89

19.179,19

6

6

1

2

1.237,80

6,49

80,33

326,00

26.187,58

21.735,69

217,36

21.953,05

7

7

1

2

1.237,80

6,5

80,46

326,00

26.229,96

21.770,87

217,71

21.988,58

8

8

1

1

1.237,80

5,63

69,69

326,00

22.718,94

18.856,72

188,57

19.045,29

9

9

2

1

1.237,80

5,65

69,94

326,00

22.800,44

18.924,37

189,24

19.113,61

10

10

2

2

1.237,80

6,47

80,09

326,00

26.109,34

21.670,75

216,71

21.887,46

11

11

2

2

1.237,80

6,43

79,59

326,00

25.946,34

21.535,46

215,35

21.750,81

12

12

2

1

1.237,80

5,67

70,18

326,00

22.878,68

18.989,30

189,89

19.179,19

13

13

M

1

1.237,80

6,02

74,52

326,00

24.293,52

20.163,62

201,64

20.365,26

14

14

M

2

1.237,80

7,05

87,26

326,00

28.446,76

23.610,81

236,11

23.846,92

15

15

M

2

1.237,80

6,92

85,66

326,00

27.925,16

23.177,88

231,78

23.409,66

16

16

M

2

1.237,80

5,92

73,28

326,00

23.889,28

19.828,10

198,28

20.026,38

BLOC B4

Nr.

crt.

Nr.

ap.

Etaj

Nr.

camere

Scd/Scara

Imp]

Cota parte indiviza [%]

Sc/ apartament [mp]

Valoare de înlocuire / mp 326 euro cu TVA inclus

Valoare de înlocuire/ apartament

Valoare construcție amortizata col.9-17%

Comision 1% col. 10x1%

Preț final (EURO+TVA) col. 10+11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

P

1

1.237,80

5,61

69,44

326,00

22.637,44

18.789,08

187,89

18.976,97

2

2

P

1

1.237,80

5,63

69,69

326,00

22.718,94

18.856,72

188,57

19.045,29

3

3

P

1

1.237,80

5,63

69,69

326,00

22.718,94

18.856,72

188,57

19.045,29

4

4

P

1

1.237,80

5,87

72,66

326,00

23.687,16

19.660,34

196,60

19.856,94

5

5

1

1

1.237,80

5,64

69,81

326,00

22.758,06

18.889,19

188,89

19.078,08

6

6

1

2

1.237,80

6,49

80,33

326,00

26.187,58

21.735,69

217,36

21.953,05

7

7

1

2

1.237,80

6,52

80,70

326,00

26.308,20

21.835,81

218,36

22.054,17

8

8

1

1

1.237,80

5,65

69,94

326,00

22.800,44

18.924,37

189,24

19.113,61

9

9

2

1

1.237,80

5,63

69,69

326,00

22.718,94

18.856,72

188,57

19.045,29

10

10

2

2

1.237,80

6,46

79,96

326,00

26.066,96

21.635,58

216,36

21.851,94

11

11

2

2

1.237,80

6,47

80,09

326,00

26.109,34

21.670,75

216,71

21.887,46

12

12

2

1

1.237,80

5,65

69,94

326,00

22.800,44

18.924,37

189,24

19.113,61

13

13

M

1

1.237,80

5,95

73,65

326,00

24.009,90

19.928,22

199,28

20.127,50

14

14

M

2

1.237,80

7,02

86,89

326,00

28.326,14

23.510,70

235,11

23.745,81

15

15

M

2

1.237,80

7,02

86,89

326,00

28.326,14

23.510,70

235,11

23.745,81

16

16

IVI

1

1.237,80

5,87

72,66

326,00

23.687,16

19.660,34

196,60

19.856,94

BLOC B5

Nr. crt.

Nr.

ap.

Etaj

Nr.

camere

Scd/Scara

[mp]

Cota parte indiviza [%]

Sc/ apartament [mp]

Valoare de înlocuire / mp 326 euro cu TVA inclus

Valoare de înlocuire/ apartament

Valoare construcție amortizata col.9-17%

Comision 1% col. 10x1%

Preț final (EURO+TVA) col. 10+11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

P

1

1.237,80

5,59

69,19

326,00

22.555,94

18.721,43

187,21

18.908,64

2

2

P

1

1.237,80

5,59

69,19

326,00

22.555,94

18.721,43

187,21

18.908,64

3

3

P

1

1.237,80

5,55

68,70

326,00

22.396,20

18.588,85

185,89

18.774,74

4

4

P

1

1.237,80

5,83

72,16

326,00

23.524,16

19.525,05

195,25

19.720,30

5

5

1

1

1.237,80

5,66

70,06

326,00

22.839,56

18.956,83

189,57

19.146,40

6

6

1

2

1.237,80

6,49

80,33

326,00

26.187,58

21.735,69

217,36

21.953,05

7

7

1

2

1.237,80

6,56

81,20

326,00

26.471,20

21.971,10

219,71

22.190,81

8

8

1

1

1.237,80

5,64

69,81

326,00

22.758,06

18.889,19

188,89

19.078,08

9

9

2

1

1.237,80

5,61

69,44

326,00

22.637,44

18.789,08

187,89

18.976,97

10

10

2

2

1.237,80

6,47

80,09

326,00

26.109,34

21.670,75

216,71

21.887,46

11

11

2

2

1.237,80

6,55

81,08

326,00

26.432,08

21.938,63

219,39

22.158,02

12

12

2

1

1.237,80

5,57

68,95

326,00

22.477,70

18.656,49

186,56

18.843,05

13

13

M

1

1.237,80

5,97

73,90

326,00

24.091,40

19.995,86

199,96

20.195,82

14

14

M

2

1.237,80

7,01

86,77

326,00

28.287,02

23.478,23

234,78

23.713,01

15

15

M

2

1.237,80

7,03

87,02

326,00

28.368,52

23.545,87

235,46

23.781,33

16

16

M

1

1.237,80

6

74,27

326,00

24.212,02

20.095,98

200,96

20.296,94

BLOC B6

Nr. crt.

Nr.

ap.

Etaj

Nr.

camere

Scd/Scara

[mp]

Cota parte indiviza [%]

Sc/ apartament [mp]

Valoare de înlocuire / mp 326eurocuTVA inclus

Valoare de înlocuire/ apartament

Valoare construcție amortizata coL9-17%

Comision 1%

col. 10x1%

Preț final (EURO+TVA) col. 10+11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

P

1

1.237,80

5,69

70,43

326,00

22.960,18

19.056,95

190,57

19.247,52

2

2

P

1

1.237,80

5,62

69,56

326,00

22.676,56

18.821,54

188,22

19.009,76

3

3

P

1

1.237,80

5,66

70,06

326,00

22.839,56

18.956,83

189,57

19.146,40

4

4

P

1

1.237,80

5,9

73,03

326,00

23.807,78

19.760,46

197,60

19.958,06

5

5

1

1

1.237,80

5,64

69,81

326,00

22.758,06

18.889,19

188,89

19.078,08

6

6

1

2

1.237,80

6,54

80,95

326,00

26.389,70

21.903,45

219,03

22.122,48

7

7

1

2

1.237,80

6,55

81,08

326,00

26.432,08

21.938,63

219,39

22.158,02

8

8

1

1

1.237,80

5,73

70,93

326,00

23.123,18

19.192,24

191,92

19.384,16

9

9

2

1

1.237,80

5,68

70,31

326,00

22.921,06

19.024,48

190,24

19.214,72

10

10

2

2

1.237,80

6,5

80,46

326,00

26.229,96

21.770,87

217,71

21.988,58

11

11

2

2

1.237,80

6,55

81,08

326,00

26.432,08

21.938,63

219,39

22.158,02

12

12

2

1

1.237,80

5,68

70,31

326,00

22.921,06

19.024,48

190,24

19.214,72

13

13

M

1

1.237,80

5,64

69,81

326,00

22.758,06

18.889,19

188,89

19.078,08

14

14

M

2

1.237,80

7,06

87,39

326,00

28.489,14

23.645,99

236,46

23.882,45

15

15

M

2

1.237,80

7,04

87,14

326,00

28.407,64

23.578,34

235,78

23.814,12

16

16

M

1

1.237,80

5,61

69,44

326,00

22.637,44

18.789,08

187,89

18.976,97

BLOC B7

Nr.

crt.

Nr.

ap.

Etaj

Nr.

camere

Scd/Scara

[mp]

Cota parte indiviza [%]

Sc/ apartament [mp]

Valoare de înlocuire / mp 326 euro cu TVA inclus

Valoare de înlocuire/ apartament

Valoare construcție amortizata col.9-17%

Comision 1% col. 10x1%

Preț final (EURO+TVA) col. 10+11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

P

1

1.237,80

5,6

69,32

326,00

22.598,32

18.756,61

187,57

18.944,18

2

2

P

1

1.237,80

5,6

69,32

326,00

22.598,32

18.756,61

187,57

18.944,18

3

3

P

1

1.237,80

5,58

69,07

326,00

22.516,82

18.688,96

186,89

18.875,85

4

4

P

1

1.237,80

5,86

72,54

326,00

23.648,04

19.627,87

196,28

19.824,15

5

5

1

1

1.237,80

5,67

70,18

326,00

22.878,68

18.989,30

189,89

19.179,19

6

6

1

2

1.237,80

6,54

80,95

326,00

26.389,70

21.903,45

219,03

22.122,48

7

7

1

2

1.237,80

6,57

81,32

326,00

26.510,32

22.003,57

220,04

22.223,61

8

8

1

1

1.237,80

5,69

70,43

326,00

22.960,18

19.056,95

190,57

19.247,52

9

9

2

1

1.237,80

5,7

70,55

326,00

22.999,30

19.089,42

190,89

19.280,31

10

10

2

2

1.237,80

6,32

78,23

326,00

25.502,98

21.167,47

211,67

21.379,14

11

11

2

2

1.237,80

6,45

79,84

326,00

26.027,84

21.603,11

216,03

21.819,14

12

12

2

1

1.237,80

5,68

70,31

326,00

22.921,06

19.024,48

190,24

19.214,72

13

13

M

1

1.237,80

5,96

73,77

326,00

24.049,02

19.960,69

199,61

20.160,30

14

14

M

2

1.237,80

6,96

86,15

326,00

28.084,90

23.310,47

233,10

23.543,57

15

15

M

2

1.237,80

6,97

86,27

326,00

28.124,02

23.342,94

233,43

23.576,37

16

16

M

1

1.237,80

5,95

73,65^-

326,00

24.009,90

19.928,22

199,28

20.127,50


DIRECTOR ECONOMICCONSILIER

SLAVIȚA DUBLEȘ