Hotărârea nr. 157/2014

157/25.03.2014 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 324/27.09.2011 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
Hotararea Consiliului Local 157/25.03.2014
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 324/27.09.2011 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 -7394/21.03.2014 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
Având în vedere dispoziţiile art.22 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere prevederile art.2 şi 52 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) coroborat cu alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 324/27.09.2011 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Mun. Timişoara nr. 324/27.09.2011 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Audit;
- Biroul Management al Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ANEXĂ la HCL nr. ________________

Privind modificarea Anexei la Hotă rârea Consiliului Local al

Municipiului Timișoara nr. 324/27.09.2011 privind preluarea și asigurarea pazei si protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Timișoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara

 • 1. Sediul Primăriei Municipiului Timișoara - str. C.D. Loga nr.1;

 • 2. Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara - str. Mihai Eminescu nr. 2B;

 • 3. Direcția Poliției Locale Timișoara - str. Avram Imbroane nr. 54;

 • 4. Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara - str. Eminescu nr. 11;

 • 5. Fundația Organizațiilor Umanitare Timișoara 89 - str. Splaiul Nicolae Titulescu nr.2

 • 6. Grădina Zoologică - Pădurea Verde;

 • 7. Casieria Birou Chirii - str. Oituz nr.1;

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Jr. Ec. DOREL COJAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Ec. SCUTARIU CRISTINA

ȘEF SERVICIU PAZĂ OBIECTIVE

Jr. LUNGU PETRU


ROMÂNIACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timișoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : contact@politialoctm.ro

Web : www.polcomtim.ro

Nr. din

APROBAT

PRIMAR ROBU NICOLAE privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 324/27.09.2011 privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Timișoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara

Având în vedere dispozițiile art.6 lit. h) din Legea Poliției Locale nr. 155/22.07.2010, dispozițiile art.22 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 441/20.12.2010 - privind înființarea instituției publice de interes local cu personalitate juridică - Direcția Poliției Locale Timișoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 324/27.09.2011 privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Timișoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara s-au stabilit un număr de 10 obiective ce au fost preluate în pază de către Direcția Poliției Locale Timișoara, respectiv:

 • -  Sediul Primăriei Municipiului Timișoara - str. C.D. Loga nr.1;

 • -  Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara - str. Mihai Eminescu nr. 2B;

 • -  Direcția Poliției Locale Timișoara - str. Avram Imbroane nr. 54;

 • -  Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara - str. Eminescu nr. 11;

 • -  Grădina Zoologică - Pădurea Verde;

 • -  Casieria Birou Chirii - str. Oituz nr.1;

 • -  Casieria Birou Chirii -str. 16 Decembrie 1989 nr.38

 • -  Fundația Organizațiilor Umanitare Timișoara 89 - str. Splaiul Nicolae Titulescu nr.2

 • -  Vila Bistra Județul Caraș Severin

 • -  Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Depozitul de Alimente str. Ioan Plavoșin nr.21

Având în vedere că Vila Bistra din Județul Caraș Severin urmează a fi preluată de către Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Mun. Timișoara, că Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara - Depozitul de Alimente nu își mai desfășoară activitatea pe str. Plavoșin nr.21 iar Casieria Birou Chirii -str. 16 Decembrie 1989 nr.38 a fost desființată, în prezent nu se mai asigură paza la aceste obiective.

Pentru asigurarea în interesul comunității a unui serviciu eficient de pază și protecție a obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Timișoara, conform prevederilor art.2 și 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, luând în considerare și scăderea numărului de personal a Serviciului Pază Obiective din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, propunem modificarea Anexei la HCL nr. 324/27.09.2011 privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Timișoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara, în sensul asigurării pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Timișoara, conform planurilor de pază și ordine publică, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara, la următoarele obiective:

 • 1.  Sediul Primăriei Municipiului Timișoara - str. C.D. Loga nr.1;

 • 2. Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara - str. Mihai Eminescu nr. 2B;

 • 3. Direcția Poliției Locale Timișoara - str. Avram Imbroane nr. 54;

 • 4. Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara - str. Eminescu nr. 11;

 • 5. Fundația Organizațiilor Umanitare Timișoara 89 - str. Splaiul Nicolae Titulescu nr.2

 • 6. Grădina Zoologică - Pădurea Verde;

 • 7.  Casieria Birou Chirii - str. Oituz nr.1;

  SECRETAR


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Jr. Ec. DOREL COJAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Ec. SCUTARIU CRISTINA

SEF BIROU JURIDIC BLAJIN MARIN

ÎNTOCMIT

ȘEF SERVICIU PAZĂ OBIECTIVE Jr. LUNGU PETRU

AVIZAT JURIDIC