Hotărârea nr. 155/2014

155/25.03.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1, la preţul de 180.000 euro
Hotararea Consiliului Local 155/25.03.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1, la preţul de 180.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-7355/21.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.CT2014-1260 din 18.03.2014, înregistrată la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, de către doamna Tuducan Gianina-Viorica, în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, înscris în C.F. nr.403680-C1-U23 - Timişoara, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1 ;
Având în vedere Adresa nr.688 din 14.03.2014, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) , lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, înscris în C.F. nr.403680-C1-U23 - Timişoara, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1, la preţul de 180.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, prin Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Doamnei Tuducan Gianina-Viorica;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014-7355 din 21.03.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1, la prețul de 180.000 euro.

Biroul Evidența Patrimoniului :

Având în vedere adresa nr.CT2014-1260 din 18.03.2014, înregistrată la Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, de către doamna Tuducan Gianina-Viorica, în calitate de proprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, înscris în C.F. nr.403680-C1-U23 -Timișoara, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1. Spațiul are o suprafață utilă de aproximativ 222 m.p., este compus din 10 încăperi, situat la parterul imobilului. Fațada clădirii prezintă degradări în anumite porțiuni, necesitând reparații. De asemenea este necesar asanarea instalațiilor ce parazitează fațada (cabluri de electricitate, de alarmă, antenă satelit etc.). Tâmplăria de lemn a ferestrelor și vitrinelor, a fost înlocuită cu rame din PVC, inadecvate cladirilor istorice protejate. Poarta de acces, originală din lemn, a fost înlocuită cu elemente din metal. Proprietarul solicită un preț de 180.000 euro, rezultând un preț de aproximativ 810 euro/m.p. ;

Având în vedere adresa nr.688 din 14.03.2014, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1, inclus în Zona de Protecție a Ansamblului urban ”Fabric II”, cod TM-II-s-B-06097, poz.62, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, înscris în C.F. nr.403680-C1-U23 - Timișoara, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1, la prețul de 180.000 euro.

VICEPRIMAR, Traian Stoia

p. SECRETAR, Simona Drăgoi


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE, Martin Staia

BIROUL EVID. PATRIMONIULUI

Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER

Ilie Dumbravă

AVIZAT, Serviciul Juridic