Hotărârea nr. 153/2014

153/25.03.2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 153/25.03.2014
privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-7476/24.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea nr.6/13.03.2014 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara", Hotărârea Consiliului Local nr. 607/10.12.2013 - privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara" şi Hotărârea Consiliului Local nr. 18/28.01.2014 privind completarea numărului de reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara" ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 39/24.07.2012 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Muncipiului Timişoara în cadrul unor asociaţii;
Luând în considerare Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, nr. 387 din 30.09.2008 privind aprobarea delimitării zonei de influenţă a polului naţional de creştere Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 998/27.08.2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1.149/18.09.2008 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 998/2008;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1.513 din 19 noiembrie 2008 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008
Având în vedere Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/27.01.2009 şi modificate prin Actul Adiţional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.184/02.11.2012;
Având în vedere prevederile art. 35, alin. (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
În conformitate cu prevederile art. 11, 12, 13 şi 36, alin.2, lit. e) şi alin.7, lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara", conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2: Se desemnează cel de-al 16-lea reprezentant al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara", respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale, după cum urmează: consilier PETRIŞOR ANDREI-ROMULUS.


Art.3: Se desemnează d-na Daniela Ştefan, consilier juridic în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca persoană împuternicită să întreprindă demersurile de autentificare a Actului adiţional nr.2, aprobat prin Art. 1, precum şi pentru înregistrarea acestuia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.


Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara";
- D-lui Petrişor Andrei-Romulus;
- D-nei Daniela Ştefan;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

SE APROBĂ

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană

SC2014 - 7476/24.03.2014

REFERAT

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Timișoara”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de crestere Timișoara” a fost înființată în februarie 2009 prin consimțământul a 16 autorități publice locale - Municipiul Timișoara, Comuna Becicherecul Mic, Comuna Bucovaț, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Dumbravița, Comuna Ghiroda, Comuna Giarmata, Comuna Giroc, Comuna Moșnita Noua, Comuna Orțișoara, Comuna Pișchia, Comuna Remetea Mare, Comuna Săcălaz, Comuna Sînmihailul Român, Comuna Șag și Județul Timiș - fiind constituită în scopul cooperării între unitățile administrativ-teritoriale membre, pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare de interes zonal ori regional sau al furnizării în comun a unor servicii publice.

Obiectivul general al Asociației este creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă în Polul de Creștere Timișoara, prin reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

În conformitate cu art.37 din legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, membrii asociației au desemnat prin hotărâre de consiliu persoanele împuternicite să reprezinte interesele acestora în cadrul Asociației.

Participarea Municipiului Timișoara la Asociație, Actele constitutive ale acesteia, precum și desemnarea reprezentanților săi în cadrul organelor statutare ale Asociației, au fost aprobate prin HCLMT nr. 5/27.01.2009.

Întrucât, doi dintre aceștia nu mai dețin funcția de consilier local, a fost necesar să se ia act de încetarea mandatelor de reprezentare ale acestora și desemnarea de noi reprezentanți care să-i înlocuiască în cadrul Adunării Generale a Asociației, prin HCLMT nr. 607/10.12.2013 și HCLMT nr. 18/28.01.2014. Pentru a intra în vigoare aceste modificări, se impune și modificarea Actelor constitutive ale Asociației.

În acest sens, Adunarea Generală a Asociației, s-a întrunit în noua sa componență la data de 13.03.2014 și a adoptat Hotărârea nr. 6/13.03.2014 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”, urmând ca acesta să fie înscris în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Totodată, prin Hotărârea nr. 6/13.03.2014, Adunarea Generală a Asociației „Polul de Creștere Timișoara” a aprobat și modificarea unor prevederi din Actele constitutive care reglementează:

 • - cotizația de membru;

 • - recalcularea și modificarea numărului de reprezentanți în Adunarea Generală a Asociației ai Municipiului Timișoara și, implicit, a numărului total de reprezentanți în Adunarea Generală: de la 15 la 16 membri, respectiv de la 30 la 31 de membri;

 • - posibilitatea aderării la Asociație.

Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM

 • - aprobarea Actului adițional nr. 2 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”, conform Anexei;

 • - desemnarea celui de-al 16-lea reprezentant al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale;

 • - desemnarea d-nei Daniela Ștefan, consilier juridic în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ca persoană împuternicită să întreprindă demersurile de autentificare a Actului adițional, precum și pentru înscrierea modificării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Director Direcția Dezvo ltare

Pt. Secretar, Simona Drăgoi


Arh. Aurelia Junie

Șef Serviciu P.F.L.R.N.

Ing. Gabriela Bica

Biroul Generare Proiecte

Ec. Daniela Ghinea

Întocmit

Cons. Maria Pantic-Telbis

Avizat juridic, Cons. jur.

Daniela Ștefan

ACTUL ADIȚIONAL NR.2 LA

ACTUL CONSTITUTIV și STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA”

Asociații:

 • 1. Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bvd. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș, cod 300030, reprezentat de D-l Nicolae ROBU, CNP 1550528354804, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/24.07.2012;

 • 2. Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, cu sediul în Timișoara, Bvd. Revoluției 1989, nr.17, jud. Timiș, cod 300034, reprezentat de D-l Aurel LĂZUREANU, CNP 1450222354739, în calitate de Consilier județean, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 97/02.08.2012;

 • 3. Comuna Becicherecu Mic, prin Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic, cu sediul în Becicherecu Mic, str. Principală nr. 649, jud. Timiș, cod poștal 307040, reprezentat de D-l Raimond-Ovidiu RUSU, CNP 1761122354821, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/31.07.2012;

 • 4. Comuna Bucovăț, prin Consiliul Local Bucovăț, cu sediul în Bucovăț, str. Principală nr. 178, jud. Timiș, cod poștal 307352, reprezentat de D-l Tiberiu Ionel JIVAN, CNP 1560501354829, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 10.11.2008;

 • 5. Comuna Dudeștii Noi, prin Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi, cu sediul în Dudeștii Noi, Calea Becicherecului nr. 29, jud. Timiș, cod poștal 307041, reprezentat de D-l Alin Adrian NIC A, CNP 1810313350091, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 17.11.2008;

 • 6. Comuna Dumbrăvița, prin Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, cu sediul în Dumbrăvița str. Petofi Sandor nr. 31, jud. Timiș, cod poștal 307160, reprezentat de D-l Victor MALAC, CNP 1570308354781, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/30,08.2012;

 • 7. Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, Str. Victoria nr. 46, jud. Timiș, cod poștal 307200, reprezentat de D-l Vasile CĂDARIU, CNP 1620307354792, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 22.12.2008;

 • 8. Comuna Giarmata, prin Consiliul Local al comunei Giarmata, cu sediul în Giarmata, str. Principală nr. 445, jud. Timiș, cod poștal 307210, reprezentat de D-l Virgil BUNESCU, CNP 1560313354857, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 18.12.2008;

 • 9. Comuna Giroc, prin Consiliul Local al comunei Giroc, cu sediul în Giroc, str. Semenic nr. 54, jud. Timiș, cod poștal 307220, reprezentat de D-l losif-Ionel TOMA, CNP 1530518354861, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 28.10.2008;

 • 10. Comuna Moșnița Nouă, prin Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă, cu sediul în Moșnița Nouă nr. 73, jud. Timiș, cod poștal 307285, reprezentat de D-l loan SORINCĂU, CNP 1520916354803, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 16.12.2008;

 • 11. Comuna Orțișoara, prin Consiliul Local al comunei Orțișoara, cu sediul în Orțișoara nr. 209, jud. Timiș, cod poștal 307305, reprezentat de D-l Gheorghe Aleodor SOBOLU, CNP 1700907354751, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 31.10.2008;

 • 12. Comuna Pișchia, prin Consiliul Local al comunei Pișchia, cu sediul în Pișchia nr. 261, jud. Timiș, cod poștal 307325, reprezentat de D-l loan SAS, CNP 1650525354730, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 28.10.2008;

 • 13. Comuna Remetea Mare, prin Consiliul Local al comunei Remetea Mare, cu sediul în Remetea Mare, str. Principală nr. 112, jud. Timiș, cod poștal 307350, reprezentat de D-l Ilie GOLUBOV, CNP 1680214354787, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 23.10.2008;

 • 14. Comuna Săcălaz prin Consiliul Local al comunei Săcălaz, cu sediul în Săcălaz, str. IV nr. 368 jud. Timiș, cod poștal 307370, reprezentat de D-l Ilie TODAȘCĂ, CNP 1540608354825, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 28.11.2008;

 • 15. Comuna Sînmihaiu Român, prin Consiliul Local al comunei Sînmihaiu Român, cu sediul în Sînmihaiu Român nr.l, jud. Timiș, cod poștal 307380, reprezentat de D-l Viorel BARA, CNP 1681128012549, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/30.11.2008;

 • 16. Comuna Șag, prin Consiliul Local al comunei Șag, cu sediul în Șag, str. a II-a nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 307395, reprezentat de D-l Venus OPREA, CNP 1510124354849, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 27.11.2008;

Hotărăsc următoarele:

Art. 1 Modificarea componenței nominale a Adunării Generale a Asociației prevăzută la art.8 alin (1) din Actul Adițional, care va avea următorul cuprins:

„Art. 8. (1) - Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Asociației. Cu excepția Consiliului Județean Timiș, numărul reprezentanților membrilor va fi în proporție cu populația, un reprezentant la 20.000 locuitori, dar nu mai puțin de un reprezentant de fiecare membru. Consiliul Județean Timiș va fi reprezentat de 1 persoană. In situația acceptării de noi membri în asociație, unitățile administrativ- teritoriale care au dobândit calitatea de membri asociați vor fi reprezentați în Adunarea Generală a Asociației în mod similar. Numărul total al reprezentaților în Adunarea Generală este de 31 de persoane, structurat după cum urmează:_________________________________________

Denumirea unității administrativ teritoriale

Număr reprezentanți

Nume

Municipiul Timișoara

16

 • 1. D-l Nicolae Robu

 • 2. D-l SimionMoșiu

 • 3. D-l Alfred-Robert Simonis

 • 4. D-na Maria Saracan

 • 5. D-l Constantin Sandu

 • 6. D-l Radu Dragoș Dimeca

 • 7. D-na Elena Wolf

 • 8. D-na Adelina-Larissa Tîrziu

 • 9. D-l Adrian Romiță Orza

 • 10. D-na Ramona Isabela Olteanu

 • 11. D-l Radu Țoancă

 • 12. D-l Traian Stoia

 • 13. D-lPetrică Folică

 • 14. D-l Ciprian Jichici

 • 15. D-l Dorel Bogluț

16............................’......

Județul Timiș

1

D-l Aurel Lăzureanu

Comuna Dumbrăvița

1

D-l Victor Malac

Comuna Ghiroda

1

D-l Dorel Vasile Cădariu

Comuna Moșnița Nouă

1

D-l loan Sorincău

Comuna Giroc

1

D-l losif Ionel Toma

Comuna Șag

1

D-l Oprea Venus

Comuna Sînmihaiu Român

1

D-l Viorel Bara

Comuna Săcălaz

1

D-l Ilie Todașcă

Comuna Dudeștii Noi

1

D-l Alin Adrian Nica

Comuna Remetea Mare

1

D-l Ilie Golubov

Comuna Bucovăț

1

D-l Tiberiu Ionel Jivan

Comuna Giarmata

1

D-l Virgil Bunescu

Comuna Becicherecu Mic

1

D-l Raimond Ovidiu Rusu

Comuna Orțișoara

1

D-l Gheorghe Aleodor Sobolu

Comuna Pișchia

1

D-l loan Sas

Art.2 Modificarea art. 11 alin.2 din Statutul Asociației, care va avea următorul cuprins:

„art. 11 (2) Cotizația de membru reprezintă obligația financiară anuală ce rezultă din apartenența unității administrativ teritoriale la Asociație și se calculează ca produs între suma de 0,5 lei/locuitor și numărul de locuitori pe care-l reprezintă fiecare unitate administrativ teritorială, raportat la ultimul recensământ.

Art. 3 Completarea art. 11 din Statutul Asociației cu alin. 3, care va avea următorul cuprins:

„art. 11 (3) Cotizația se plătește până la data de 30 aprilie a anului pentru care este datorată. ”

Art. 4 Modificarea art. 14 din Statutul Asociației, care va avea următorul cuprins:

“Alt. 14 Pot fi membri ai Asociației: Municipiul Timișoara, județul Timiș, oricare din comunele din zona de influență a municipiului Timișoara, așa cum aceasta a fost definită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 387/30.09.2008, precum și unitățile administrativ teritoriale din Județul Timiș care primesc acceptul Adunării Generale a Asociației.

Art. 5 Modificarea numărului de reprezentanți ai Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației, prevăzut la art.21 alin. (1) din Statut, care va avea următorul cuprins

“Art. 21. (1) - Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Asociației. Cu excepția Consiliului Județean Timiș, numărul reprezentanților membrilor va fi în proporție cu populația, un reprezentant la 20.000 locuitori, dar nu mai puțin de un reprezentant de fiecare membru. Consiliul Județean Timiș va fi reprezentat de 1 persoană.

In situația acceptării de noi membri în asociație, unitățile administrativ- teritoriale care au dobândit calitatea de membri asociați vor fi reprezentați în Adunarea Generală a Asociației în mod similar. Numărul total al reprezentaților în Adunarea Generală este, la momentul constituirii, de 31 de persoane, structurat după cum urmează:

Denumire unitate administrativ teritorială

Număr reprezentanți

Municipiul Timișoara

16

Județul Timiș

1

Comuna Dumbrăvița

1

Comuna Ghiroda

1

Comuna Moșnița Nouă

1

Comuna Giroc

1

Comuna Șag

1

Comuna Sînmihaiu Român

1

Comuna Săcălaz

1

Comuna Dudeștii Noi

1

Comuna Remetea Mare

1

Comuna Bucovăț

1

Comuna Giarmata

1

Comuna Becicherecu Mic

1

Comuna Orțișoara

1

Comuna Pișchia

1

Art. 6 Pentru întreprinderea demersurilor de autentificare a prezentului Act adițional, precum și pentru înscrierea modificării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, se împuternicește d-na Daniela Ștefan, consilier juridic în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, domiciliată în ................, str ....................., nr......., identificată cu C.I. seria ......, nr ..............eliberată de

Prezentul Act adițional a fost semnat în ....... exemplare originale, azi, ..................  data

autentificării sale.

Semnăturile asociaților:

*

Municipiul Timișoara

Prin D/l Nicolae ROBU

Județul Timiș

Prin D/l Aurel LĂZUREANU

Comuna Becicherecu Mic

Prin D/l Raimond Ovidiu RUSU

Comuna Bucovăț

Prin D/l Tiberiu Ionel JIVAN

Comuna Dudeștii Noi

Prin D/l Alin Adrian NICA

Comuna Dumbrăvița

Prin D/l Victor MALAC

Comuna Ghiroda

Prin D/l Vasile CĂDARIU

Comuna Gîarmata

Prin D/l Virgil BUNESCU

Comuna Giroc

Prin D/l losif-Ionel TOMA

Comuna Moșnița Nouă

Prin D/l loan SORINCĂU

Comuna Orțișoara

Prin D/l Gheorghe Aleodor SOBOLU

Comuna Pișchia

Prin D/l loan SAS

Comuna Remetea Mare

Prin D/l Ilie GOLUBOV

Comuna Săcălaz

Prin D/l Ilie TODAȘCĂ

Comuna Sînmihaiu Român

Prin D/l Viorel BARA

Comuna Șag

Prin D/l Venus OPREA