Hotărârea nr. 15/2014

15/28.01.2014 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞORA 2014 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK
Hotararea Consiliului Local 15/28.01.2014
privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞORA 2014 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-1514/22.01.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.228/29.06.2010 - privind aprobarea " Strategiei locale privind schimbările climatice şi a Planului strategic de acţiuni privind combaterea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice în Municipiul Tinmişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (b), alin. 4 litera (a) şi alin. 6 litera (a) pct.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă organizarea de către Municipiul Timişoara a evenimentului "ZILELE ENERGIEI 2014", în perioada 25-26 Iunie 2014 în cadrul European Sustainable Energy Week.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local al Municipiului Timişoara, Cap.74.02 "Protecţia mediului" în vederea acoperirii cheltuielilor pentru organizarea "ZILELOR ENERGIEI 2014".

Art.3: Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.4: Se aprobă înregistrarea evenimentului organizat de Municipiul Timişoara pe portalul European Union Sustainable Energy Week, Energy Days in Europe, http://www.eusew.eu/energy-days/europe, în vederea mediatizării şi promovării acestuia.

Art.5: Se împuterniceşte Domnul Nicolae ROBU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării contractelor de sponsorizare încheiate cu persoane fizice şi juridice interesate pentru sprijinirea acestui eveniment, în calitate de coorganizator.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ,

P R I M A R,


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă

SC2014-1514/22.01.2014.

privind propunerea de organizare a ZILELOR ENERGIEI TIMIȘORA 2014 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

În cursul anului 2010, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.228 228/29.06.2010, Municipiul Timișoara a aderat la Convenția Primarilor (Covenant of Mayors). Odată cu aprobarea aderării, Municipiului Timișoara îi revin angajamente concrete, printre care și organizarea de „Zile ale Energiei”, în colaborare cu Comisia Europeană și cu alte părți interesate, permițând cetățenilor să beneficieze direct de oportunitățile și avantajele oferite de o utilizare mai inteligentă a energiei și informarea în mod regulat a mass-mediei locale cu privire la evoluțiile planului de acțiune.

Acest eveniment presupune organizarea de forumuri pentru energie durabilă, de discuții, întâlniri și activități specifice Zilei Energiei, activități de informare și conștientizare adresate locuitorilor, activități artistice, concursuri, activități în aer liber, campanii de conștientizare, etc.

Evenimentul Ziua Energiei 2014 urmează a se desfășura în conformitate cu Ghidul de organizare a Zilelor Energiei, aprobat de Comisia Europeană.

Pentru anul 2014, a noua ediție a Săptămânii Europeani a Energiilor Durabile (European Sustainable Energy Week) este aprobată a fi organizată în perioada 23-27 Iunie.

În acest sens, PROPUNEM:

  • 1. Propunem organizarea „ZILELOR ENERGIEI TIMIȘOARA 2014” în zilele de 2526.06.2014.

Organizarea acestui eveniment, trebuie să ia în considerare și următoarele rațiuni: oportunitatea integrării evenimentului într-o amplă campanie - organizată la nivel european, diseminarea unor informații importante privind noile tehnologii aplicabile în domeniile relevante schimbărilor climatice (energii regenerabile, eficiență energetică, biocombustibili, biomasă, achiziții publice verzi, etc.), promovarea tehnologiilor sustenabile și a bunelor practici în aceste domenii, promovarea imaginii Municipiului Timișoara și informarea cetățenilor cu privire la problemele legate de schimbările climatice și eficiență energetică.

De asemenea, se analizează posibilitatea organizării unor evenimente în spațiul public al municipiului Timișoara, în aer liber, având ca scop promovarea mobilității, circulației pietonale, dar și a unor activități pentru promovarea modalității de transport velo.

De asemenea, realizarea unui material de informare și diseminare a informațiilor privind eficiența energetică, gestiunea deșeurilor și comportamentul responsabil față de natură îl considerăm necesar. Posibilitățile de realizare a materialelor atât în formă tipărită cât și în format electronic este recomandabilă, în scopul sensibilizării unor segmente cât mai mari ale populației.

La acest eveniment se intenționează invitarea și angrenarea de reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și județene, autoritățile pentru protecția mediului, cadre didactice din mediul preuniversitar și universitar, specialiști din domeniul energiilor regenerabile, invitați din orașele înfrățite cu municipiul Timișoara și invitați din orașele cu experiență în domeniul eficienței energetice, asociații și organizații non guvernamentale în domeniu, instituții de specialitate și societăți comerciale, reprezentanți ai mass-media, alte persoane interesate.

Urmare a activităților care se vor desfășura în unitățile de învățământ, se intenționează lansarea unui concurs de postere pentru evenimentul ZILELE ENERGIEI TIMIȘOARA 2014 pe tematica energiilor regenerabile, sustenabilității în mediul urban și a ecologiei. Susținerea financiară a acestor activități ale evenimentului urmează a se asigura din bugetul local al municipiului Timișoara.

  • 2.     Aprobarea alocării sumei de 30.000 lei de la bugetul local, Capitolul 74.02. „Protecția mediului”, în vederea organizării acestui eveniment. Această sumă va asigura cheltuielile pentru transmiterea de invitații, cheltuielile pentru organizarea evenimentului, materialele pentru activitățile de organizare a evenimentelor în aer liber, a materialelor de promovare și diseminare, etc.

Programul evenimentului va fi conceput și realizat de către Direcția de Mediu împreună cu reprezentanții celorlalte direcții de specialitate ale Primăriei Municipiului Timișoara, urmând a fi aprobat de către conducerea Primăriei Municipiului Timișoara. Se va analiza și oportunitatea cooptării unor instituții/asociații/ONG-uri interesate, în calitate de co-organizatori.

  • 3.     Aprobarea înregistrării evenimentului organizat de Municipiul Timișoara și a programului de acțiuni pe portalul - European Union Sustainable Energy Week, Energy Days in Europe, http://www.eusew.eu/energy-days/europe în vederea mediatizării și promovării acestuia.

  • 4.     Aprobarea încheierii unor contracte de sponsorizare între Municipiul Timișoara și persoane fizice și juridice interesate pentru sprijinirea și participarea la evenimentul „ZILELE ENERGIEI TIMIȘOARA 2014” și semnarea acestora de către Domnul Nicolae ROBU - Primarul Municipiului Timișoara.

VICEPRIMAR DE RESORT


SECRETAR,


Dan DIACONU


Ioan COJOCARI


DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,     DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,


Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI


Smaranda HARACICU


ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ, Diana - Mihaela NICA


CONSILIER


Iudit BERE - SEMEREDI


AVIZAT JURIDIC


Red. BSI, Dact: BSI, Ex.4