Hotărârea nr. 148/2014

148/25.03.2014 privind încheierea Actului aditional de modificare şi prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015 a Conventiei - Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen
Hotararea Consiliului Local 148/25.03.2014
privind încheierea Actului aditional de modificare şi prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015 a Conventiei - Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1165/20.03.2014 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2014-002893/05.02.2014 a Fundaţiei Umanitare Chosen;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 124/24.03.2009, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/30.03.2010, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 114/29.03.2011, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/27.03.2012 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 179/29.03.2013 privind aprobarea prelungirii cu un an a Conventiei încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen;
În conformitate cu prevederile art. 136, alin (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi e), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi alin. (7), lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Actului aditional de modificare şi prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015, a Conventiei - Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 3:.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Fundaţiei Umanitare Chosen;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexă la HCLMT nr. din

ACT ADIȚIONAL NR. 6

La Convenția- anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008

I.Părțile convenției:

9                                 9

  • 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar NICOLAE ROBU

și

  • 1.2 Fundația Umanitară Chosen - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timișoara, Calea Buziașului, nr. 84, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 13482254, fiind constituită și înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinței Civile nr. 338 din 14.09.2000 a Judecătoriei Timișoara, reprezentată prin doamna Ciucure Oana - director,

În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunității Municipiului Timișoara;

au convenit încheierea prezentului act adițional la Convenția- anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 privind aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen pentru susținerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timișoara;

Art. 1. Se modifică punctul 2. Obiectul convenției astfel:

2.1. Obiectul convenției constă în susținerea financiară, prin alocarea sumei de 59.000 lei a serviciului Centrul de Zi „Casa Olarului” oferit de Fundația Umanitară Chosen. Serviciul se adresează copiilor proveniți din Familii în dificultate cu domiciliul în Municipiul Timișoara.

Art.2. Convenția - anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 se prelungește pe o perioadă de un an, până la data de 25.03.2015.

Art.3. Toate celelalte clauze ale Convenției rămân neschimbate.

Art.4. Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Primăria Municipiului Timișoara

Fundația Umanitară Chosen

Preș edinte CIUCURE OANA


Primar

NICOLAE ROBU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                 Aprobat,

Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara                            PRIMAR

Nr. _____________________________NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind aprobarea încheierii actului adițional de modificare și prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015, a Convenției- anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Fundația Umanitară Chosen

Fundația Umanitară Chosen, cu sediul în Municipiul Timișoara, Calea Buziașului, nr. 84 este organizație neguvernamentală, fără scop patrimonial, care furnizează servicii sociale destinate copiilor provenind din medii defavorizate, precum și familiilor lor.

În anul 2008, Fundația Umanitară Chosen a solicitat și obținut din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara susținere financiară pentru desfășurarea activităților sociale în comunitatea locală, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 150/25.03.2008, privind aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen pentru susținerea de servicii sociale. Obiectul convenției a constat în susținerea financiară a serviciului Centrul de Zi „Casa Olarului” pentru copiii proveniți din familii în dificultate cu domiciliul în municipiul Timișoara, prin plata salariilor și a contribuțiilor aferente unui număr de 3 angajați (psiholog, asistent social și educator specializat), cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar.

În anii 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013 Fundația Umanitară Chosen a revenit cu solicitări de prelungire a Convenției amintite mai sus. În acest sens au fost emise Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 124/24.03.2009, nr. 116/30.03.2010, nr. 114/29.03.2011, nr. 131/27.03.2012 și nr. 179/29.03.2013 privind aprobarea încheierii actului adițional de prelungire cu câte un an a Convenției -anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 150/25.03.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen. Menționăm că s-a menținut obiectul convenției.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Comunitară au realizat trimestrial activitatea de monitorizare a serviciului susținut financiar, începând cu anul 2008, ca urmare a obligațiilor părților stabilite în convenție. Rezultatele analizei activităților desfășurate au demonstrat faptul că acest serviciu: funcționează cu respectarea standardelor generale de calitate în domeniul furnizării de servicii sociale; oferă servicii adaptate nevoilor comunității; este vizibil în comunitatea locală; dispune de personal specializat capabil de a gestiona problemele beneficiarilor; inițiază parteneriate cu alți actori sociali locali; asigură accesul egal la serviciile sociale pentru toate categoriile de beneficiari.

Prin adresa nr. SC2014-002893 din data de 05.02.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Fundația Umanitară Chosen solicită Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobarea prelungirii susținerii financiare a activității Serviciului Centrul de zi „Casa Olarului” pentru anul 2014 prin plata salariilor și contribuțiilor aferente unui număr de patru angajați, cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează: 1 post psiholog, 1 post asistent social, 2 posturi pedagog.

Susținerea financiară de către Consiliul Local Timișoara a serviciului Centrul de Zi „ Casa Olarului” pentru perioada 25.03.0214 - 25.03.2015 popunem a se face în limita sumei de 59.000 lei.

Precizăm că serviciile furnizate de Fundația Umanitară Chosen, prin Centrul de zi Casa Olarului, sunt acordate în scopul prevenirii abandonului familial și școlar în rândul copiilor proveniți din familii defavorizate din municipiul Timișoara, oferind servicii de asistență socială, medicală, consiliere psihologică și activități pedagogice. Serviciul social acordat este singurul serviciu acreditat de acest tip din zona de sud a orașului și vine în completarea serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială Comunitară, în subordinea căreia există un singur centru de zi pentru copii provenind din medii defavorizate. Menționm că în Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale se specifică la art. 66, alin. (1) „Statul asigură protecția copilului și garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de autoritățile/instituțiile publice cu atribuții în domeniu.”, respectiv alin (3) „Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistență socială, în funcție de situația sa personală și de situația socioeconomică a familiei sau a persoanelor în întreținerea cărora se află.” și alin (4) „Pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale.”.

Fundația Umanitară Chosen a dovedit de-a lungul timpului că este interesată de creșterea calității vieții persoanelor din comunitate, realizând un proiect de diagnoză socială în anul 2008, iar în urma nevoilor descoperite a depus eforturi pentru a mări capacitatea Centrului de zi prin lucrări de extindere care au debutat în primăvara anului 2012. În prezent, lucrările sunt într-un stadiu avansat, o parte a clădirii fiind dată în folosință, iar resursele financiare necesare au fost obținute de fundație fără a solicita finanțare publică.

Precizăm că Fundația Umanitară Chosen suportă din bugetul propriu cheltuielile legate de administrarea imobilului, precum și plata celorlalți angajați ai organizației în scopul continuării asigurării serviciilor sociale furnizate în Centrul de zi. De asemenea, acordă copiilor din Centrul de zi „Casa Olarului” cina, desertul, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizitele școlare, tabără și program de vară.

Luând în considerare cele menționate, în baza dispozițiilor art. 136, alin (1), lit. a) din Legea 292/2011 a asistenței sociale, și în conformitate cu prevederile art.36 alin (2), lit.(d și lit.(e, alin. (6) lit. (a pct.2 și alin (7), lit. (a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

PROPUNEM:

Aprobarea încheierii actului adițional de modificare și prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015, a Convenției - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen în vederea asigurării de servicii sociale în Centrul de zi „Casa Olarului” pentru copiii provenind din familii în dificultate.

VICEPRIMAR                                     pentru Secretar,

Traian Stoia                                           Simona Drăgoi

Director executiv

Maria Stoianov


Director executiv

Smaranda Haracicu

Consilier Juridic

Marilena-Loredana Muntiu


Serviciul Juridic al PMT


Inspector

AngelaCiupa-Rad