Hotărârea nr. 146/2014

146/25.03.2014 privind modalitatea de parcare în centre comerciale şi reglementarea ridicării, transportului şi depozitării unor vehicule
Hotararea Consiliului Local 146/25.03.2014
privind modalitatea de parcare în centre comerciale şi reglementarea ridicării, transportului şi depozitării unor vehicule


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 7503 / 24.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere expunerea de motive a domnului consilier Alfred Simonis;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, precum şi prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local şi prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată;
Conform prevederilor art. 1 alin.(1), art. 3 lit. b), art. 4, art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, modificată şi completată;
Conform art. 1 alin. (2) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) şi (3) şi Anexa 5, pct. 5.3.1. şi pct. 5.3.3. din Regulamentul general de urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit. b) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 11, 13, 16 şi 19 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Toate centrele comerciale au obligaţia să deschidă parcările pentru clienţii acestora sau să controleze accesul acestora prin bariere.
(2) În cazurile de mai sus centrele comerciale au obligaţia de a înştiinţa clienţii cu privire la modalitatea de parcare, respectiv perioada de timp oferită pentru parcarea vehiculelor clienţilor, precum şi sancţiunile în caz de neconformare.

Art. 2: Se interzice blocarea, ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor de alte unităţi cu excepţia celor autorizate de Primăria Municipiului Timişoara .

Art. 3: Se interzice depozitarea vehiculelor ridicate în alte spaţii decât cele aprobate de către Primăria Municipiului Timişoara.

Art. 4: Nerespectarea prevederilor art. 1, art. 2 şi art. 3 se sancţionează contraveţional cu amendă de la 2.000 - 2.500 lei.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia Poliţiei Locale şi Poliţia Rutieră.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Poliţiei Rutiere;
- Mass- media locale.

Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

APROBAT

PRIMAR Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind modalitatea de parcare în centrele comerciale și reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule

După anul 1990, numărul vehiculelor a crescut foarte mult, iar parcarea a devenit o problemă mare pentru fiecare posesor de vehicul. Studiile de trafic evidențiază creșterea semnificativă a valorilor de trafic, nu numai pe trama majoră, ci și pe drumurile de legătură, cele de importanță locală, care până acum nu au contat semnificativ în desfășurarea traficului, ca elemente componente ale grafului asociat rețelei.

Din studii rezultă că un autoturism este în mișcare aproximativ 45 min/zi (valoare medie) în restul timpului acesta este staționar. Astfel staționările și parcările în zonele centrale, centre comerciale și în cartierele de locuit au devenit tot mai dificile. Drept urmare traficul rutier dinamic și cel staționar (parcările și staționările) sunt într-o strânsă corelație cu interesele de deplasare și cu rețeaua rutieră a orașului (structură, stare, etc.).

Conform art. 1 alin. (1) din OG nr. 43/1997, modificată și completată, stabilește că regimul drumurilor reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice și private, dobândirea și folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea și controlul activităților în legătura cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice și private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.

Drumurile de utilitate privată sunt definite de art. 3 lit. b) din OG nr. 43/1997 ca fiind drumuri destinate satisfacerii cerințelor proprii de transport rutier și pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale și altele asemenea, de acces în incinte, ca și cele din interiorul acestora, precum și cele pentru organizarile de șantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.

Potrivit art. 4 din OG nr. 43/1997 din punct de vedere al circulației drumurile se împart in:

  • a) drumuri deschise circulației publice, care cuprind toate drumurile publice și acele drumuri de utilitate privată care asigura, de regula, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor și pietonilor;

  • b) drumuri închise circulației publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum și acele drumuri de utilitate publica închise temporar circulației publice.

Art. 33 din OG nr. 43/1997 precizează că autoritățile administrației publice locale împreună cu Poliția rutieră au obligația de a reglementa circulația, parcarea, staționarea și oprirea pe străzi a vehiculelor. Parcarea în localități se asigura de către administrația publica locală în locuri special amenajate, în afară benzilor de circulație și a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliția rutieră.

Serviciile comunitare de utilități publice sunt definite (conform art. 1 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice) ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate, prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale, cu privire la:

-alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;

-producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat; -salubrizarea localităților;

-iluminatul public; -transportul public local;

-administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

Potrivit art. 33 alin. (1) și (3) din Regulamentul general de urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spații de parcare se emite numai dacă exista posibilitatea realizării acestora în afară domeniului public. Suprafețele parcajelor se determina în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.

Conform Anexei 5, pct. 5.3.1. și pct 5.3.3., pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:

•• un loc de parcare la 200 mp suprafața desfășurata a construcției pentru unități de pana la 400 mp;

•• un loc de parcare la 100 mp suprafața desfășurata a construcției pentru unități de 400-600 mp;

•• un loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurata a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp;

•• un loc de parcare la 40 mp suprafața desfășurata a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp.

- La acestea se vor adauga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.

Serviciul pentru administrarea domeniului public și privat este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Potrivit prevederilor O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și se grupează după obiectul activităților și acțiunilor de utilitate publică și interes public local.

Potrivit art. 128 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 195/2002 autoritatile administratiei publice locale stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere.

De asemeneam, redăm prevederile Hotărârii Guvernului nr. 147/1992:

,, ART. 1

Autovehiculele sau remorcile stationate neregulamentar pot fi blocate sau ridicate, transportate și depozitate în spații de parcare fixate de primării, pînă la eliberarea acestora proprietarilor.

ART. 2

Constatarea stationarii neregulamentare a autovehiculelor sau remorcilor se efectuează de ofițerii sau subofițerii de poliție, de primari, precum și de împuternicirii consiliului local pe raza căruia s-a petrecut fapta contravențională, care aplica și sancțiunea, conform prevederilor legale în vigoare.

Agenții constatatori prevăzuți la alin. 1 dispun în scris măsurile de blocare sau ridicare a vehiculelor prevăzute la art. 1 și asista la aceste operațiuni.

ART. 3

Blocarea, ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor se efectuează de unitățile autorizate prin dispoziția primarului.

ART. 4

Unitățile autorizate potrivit art. 3 răspund pentru eventualele avarii cauzate autovehiculelor, în condițiile prevăzute de lege.

ART. 5

Deblocarea ori restituirea autovehiculelor sau remorcilor se efectuează de unitățile autorizate, după ce se face dovada achitării amenzii contravenționale și a taxei speciale stabilite de consiliul local, potrivit legii, precum și a cheltuielilor reprezentind contravaloarea operațiunilor efectuate”.

Art. 64 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată, stipulează următoarele:

,,(1) Politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.

  • (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia.

  • (3) Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin regulament”.

Ținând cont de aceste aspecte se impune aprobarea unei hotărâri care să asigure satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale și să aibe efect direct sau indirect, asupra calitatii vietii si asupra calitatii mediului.

Având în vedere prevederile legale în vigoare, precum și cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile pentru a supune spre aprobarea C.L.M. Timișoara, reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule.

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU


DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


P. SECRETAR, SIMONA DRĂGOI

ȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU,

CRISTINA GAVRA


CONSILIER,

NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,