Hotărârea nr. 145/2014

145/25.03.2014 privind acordarea scutirii la plata impozitului aferent clădirii situate în Timişoara str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12 datorat bugetului local al municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2014, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn
Hotararea Consiliului Local 145/25.03.2014
privind acordarea scutirii la plata impozitului aferent clădirii situate în Timişoara str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12 datorat bugetului local al municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2014, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC 2014 - 7215/20.03.2014 al domnului consilier Vasile Ruset;
Având în vedere Punctul de Vedere nr. IF2014 - 4107/20.03.2014 al Direcţiei Fiscale;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea cu nr. SC 2014 - 3616/13.02.2014 a Uniunii Adam Muller Guttenbrunn, cu sediul în Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 10-12, CIF 56766268;
In temeiul art. 250 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si dispozitiilor anexei nr. 6 a Hotararii Consiliul Local nr.237/29.05.2012, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2013;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTEArt. 1: Se acorda , prin excepţie de la prevederile art. 1 din anexa 6 a Hotărârii Consiliului Local nr. 237/29.05.2012, scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2014, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara, pentru cladirea situata in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn, cu sediul in Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr.10-12, CIF 5676268.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Tehnice;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Uniunii Adam Muller Guttenbrunn;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JUCHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI