Hotărârea nr. 144/2014

144/25.03.2014 privind constituirea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale
Hotararea Consiliului Local 144/25.03.2014
privind constituirea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 6255/11.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art. 36. alin.(2), lit. b) si d) si alin.(6) lit. a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală. republicată şi modificată;
In conformitate cu art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă constituirea pe lângă Primăria Municipiului Timişoara, a Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale, structură consultativă fără personalitate juridica care funcţionează pe baza dialogului structurat in ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice in domeniul minorităţilor naţionale.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Organizaţiilor minorităţilor naţionale;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT


PRIMAR

NICOLAE ROBUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

SC2014-6255/11.03.2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204.886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind constituirea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale

La sfârșitul anului 2013, la invitația primarului Timișoarei, dl. Nicolae Robu, în data de 1 octombrie 2013 a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, ședința de constituire a Consiliului Consultativ al Minorităților. Sugestia înființării acestei structuri organizatorice aparține reprezentanților UDMR, idee la care conducerea administrației locale timișorene a aderat pe deplin.

Urmare a acestui fapt, membrii principalelor minorități din zona Banatului au fost invitați la o primă întâlnire, de constituire. Au dat curs invitației reprezentanți ai: Uniunii Democrate Maghiare din România, Forumului Democrat al Germanilor din Banat, Uniunii Ucrainienilor din România, Uniunii Bulgarilor din Banat, Uniunii Sârbilor din România, Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România și Consulatului onorific al Republicii Cehia la Timișoara, Comunității italiene și Confi ndustria România, Timiș, Comunității Evreilor din Timișoara. Ulterior au avut loc și alte întâlniri, la viitorul Consiliu exprimându-și intenția de a adera și alte structuri ale minorităților naționale.

Intenția primarului Nicolae Robu este aceea de a realiza o structură organizatorică similară celor deja existente: Consiliul Seniorilor, Consiliul Consultativ pe Problemele Tinerilor, Consiliile de Cartier.

Considerăm această nouă structură ca fiind oportună pentru un oraș multietnic, cum este Timișoara. În cadrul acesteia vor putea fi discutate probleme specifice.

Noua structura va funcționa pe baza unui regulament de funcționare, în cadrul acestuia urmând a fi stabilite zonele de interes, de competența, structura organizatorica, modul de conducere și funcționare, precum și toate celelalte detalii cu caracter administrativ.

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea constituirea pe lângă Primăria Municipiului Timișoara, a Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale, structură consultativă fără personalitate juridica care funcționează pe baza dialogului structurat in ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice in domeniul minorităților naționale, cât și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

Viceprimar

Dan Diaconu


p. Secretar Simona Drăgoi

Director DirecțiaComunicare Alina Pintilie

întocmit

Ovidiu Simonetti Consilier comunicare

Avizat juridic

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al

CONSILIULUI CONSULTATIV al MINORITĂȚILOR NAȚIONALE

Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. - Consiliul Consultativ al Minorităților Naționale, denumit în continuare CCMN, este structură consultativă pe probleme ale minorităților, fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă Primăria Municipiului Timișoara.

Art. 2. - CCMN își desfășoară activitatea în baza Hotărârii Consiliului Local Timișoara de înființare și a prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, precum și în conformitate cu reglementările legislației naționale și europene în vigoare.

Art. 3. - CCMN reprezintă forul consultativ pe lângă Primăria Municipiului Timișoara, care funcționează pe baza dialogului structurat de abordare a politicilor publice la nivel local.

Capitolul II - COMPONENȚĂ

Art. 4. - Din cadrul CCMN pot face parte organizații reprezentative ale minorităților naționalitate cu personalitate juridică, cu activitate la nivelul Municipiului Timișoara.

Art. 5. - Înscrierea în CCMN se va face prin cerere scrisă, semnată și ștampilată, depusă la Primăria Municipiului Timișoara, în atenția Secretariatului CCMN.

Capitolul III - COMPETENȚE

Art. 6. - (1) Principalele domenii de lucru abordate de CCMN sunt următoarele:

 • a) cultură;

 • b) educație și formare;

 • c) ocuparea forței de muncă și antreprenoriat;

 • d) participare și activități de voluntariat;

 • e) sport, sănătate și mediu;

 • f) incluziune socială și susținerea familiei;

 • g) probleme specifice legate de conviețuire și drepturi ale minorităților.

 • (2) În funcție de prioritățile stabilite, CCMN poate stabili și alte domenii de lucru.

Art. 7. - (1) reprezentantul desemnat de CCMN are statut de participant cu drept de intervenție în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate și de plen ale Consiliului Local în care pe ordinea de zi sunt programate chestiuni legate de minorități

 • (2) CCMN are dreptul de a face Primăriei propuneri de Hotărâri ale Consiliului Local și privind ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local, referitoare la chestiuni legate de minorități.

Capitolul IV - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STRUCTURILOR COMPONENTE

Art. 8. - Structurile cu reprezentare în CCMN au următoarele drepturi:

 • a) dreptul de a desemna reprezentanți delegați, cu drept de vot, în cadrul CCMN;

 • b) dreptul de a vota, prin reprezentanții lor, în cadrul Consiliului;

 • c) dreptul de a face propuneri, de a participa și de a fi informate cu privire la activități;

 • d) dreptul de a se retrage din Consiliu.

Art. 9. - Structurile cu reprezentare în CCMN au următoarele obligații:

 • a) obligația de a respecta prezentul Regulament;

 • b) obligația de a desemna reprezentanți la întâlnirile de lucru ale CCMN;

 • c) obligația de a-și informa membrii cu privire la problemele dezbătute în cadrul întâlnirilor;

 • d) obligația de a respecta deciziile Consiliului, în cazul în care acestea nu contravin statutelor proprii;

 • e) obligația de a răspunde convocărilor la sesiuni, la termenul stabilit;

 • f) obligația de a nu acționa în numele CCMN fără a avea un mandat în acest sens;

 • g) obligația de a-și anunța în scris retragerea din această structură;

Capitolul V- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Secțiunea 1

Structuri interne

Art. 10. - Structurile interne ale CCMN sunt următorele:

 • a) Plenul;

 • b) Conducerea

 • c) Secretariatul.

Secțiunea a 2-a

Plenul

Art. 11. - (1) Plenul este structura internă cu rol deliberativ a CCMN.

 • (2) Plenul este format din totalitatea reprezentanților structurilor ce intră în componența Consiliului, cu personalitate juridică.

 • (3) Fiecare organizație reprezentativă a minorităților, cu personalitate juridică, nominalizează doi reprezentanți și un supleant în plenul CCMN.

Art. 12. - Plenul are următoarele atribuții:

 • (1) propune Primăriei Muninicipiului Timișoara adoptarea și modificarea prezentului Regulament; modificarea se produce numai cu avizul PMT, la propunerea a minim 1/2 din membrii cu drept de vot, iar pentru aprobare este necesar votul majorității.

 • (2) adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuțiilor sale; acestea se adoptă prin consens, iar în cazul în care nu poate fi realizat consensul, hotărârile se vor adopta cu votul majorității.

 • (3) adoptă rezoluții și recomandări privind temele de interes dezbătute în domeniul minorităților.

 • (4) avizează alocările din Agenda Culturală a bugetului CLT pentru organizațiile minorităților naționale

Art. 13. - (1) Plenul se întrunește o dată pe lună, de preferință în ultima zi de miercuri a fiecărei luni, sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar. Convocarea se face în scris de către Secretariatul CCMN sau - cu acordul reprezentanților Primăriei Municipiului Timișoara - de cel puțin 1/3 din membrii cu drept de vot.

 • (2) convocarea plenului în sesiune ordinară se face cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte; convocarea poate fi reprogramată de către Primăria Municipiului Timișoara din motive obiective.

 • (3) Sesiunea plenului se consideră regulamentară, la prima întrunire, numai în prezența a minimum jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, iar la a doua întrunire în prezența a minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară, ce va fi comunicată de Secretariatul CCMN.

 • (4) La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa invitați, precum și alte persoane care își manifestă interesul în problematica minorităților; aceștia nu au drept de vot și pot interveni în dezbateri doar cu acordul conducătorului de ședință.

 • (5) Reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara sunt participanți de drept la ședințele plenului.

Secțiunea a 3-a

Conducerea

Art. 14. - Conducerea CCMN este alcătuită din trei membri ai organizațiilor reprezentative ale minorităților, cu personalitate juridică, cu activitate la nivelul Municipiului Timișoara, aleși prin vot secret de către plenul CCMN.

Art. 15. - Conducerea CCMN are mandat de un an și este aleasă la prima ședință plenară a fiecărui an.

Art. 16. - Conducerea este forul executiv al CCMN.

Art. 17. - Membrii Conducerii au drepturi egale și iau decizii prin consens.

Art. 18. - Conducerea are următoarele atribuții:

 • a) propune ordinea de zi ale sesiunilor plenului;

 • b) implementează deciziile plenului;

 • c) implementează execuția bugetară a CCMN

 • d) reprezintă CCMN în relațiile externe

 • e) reprezintă CCMN în fața PMT și CLT

 • f) convoacă sesiunile de lucru conform art. 12.

 • g) prezintă un raport de activitate și bugetar în ultima ședință plenară a anului

Secțiunea a 4-a

Secretariatul

Art. 19. - Secretariatul este asigurat de către Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 20. - Secretariatul are următoarele atribuții:

 • a) alcătuiește procesele-verbale ale sesiunilor plenului;

 • b) ține evidența documentelor CCMN;

 • c) convoacă sesiunile de lucru conform art. 12.

Capitolul VI - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 21. - Secretariatul CCMN verifică dacă structurile aplicante respectă condițiile prevăzute la art. 4 pentru a intra în componența CCMN, pe baza documentelor înaintate.

Art. 22. - Prevederile prezentului Regulament au la bază necesitatea asigurării unei comunicări permanente între Primăria Municipiului Timișoara și reprezentanții minorităților la nivel local.

Viceprimar

Dan Diaconu

Director DirecțiaComunicare Alina Pintilie

Întocmit

Ovidiu Simonetti