Hotărârea nr. 142/2014

142/25.03.2014 privind aprobarea asigurării pazei la blocul situat în Timişoara, str. Polonă nr.19
Hotararea Consiliului Local 142/25.03.2014
privind aprobarea asigurării pazei la blocul situat în Timişoara, str. Polonă nr.19


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-6982 din 18.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.597/21.11.2013 - privind achiziţionarea unor locuinţe aflate în executare la instituţii bancare prin licitaţie publică organizată cu ocazia unor executări silite;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.57/25.02.2014 - privind stabilirea ordinii de prioritate şi a modalităţii de repartizare a locuinţelor care vor fi proprietatea Municipiului Timişoara situate în str. Polonă nr.19;
Având în vedere art.6 lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr.155/22.07.2010;
În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului bloc de locuinţe situat pe str. Polonă nr. 19, aparţinând Municipiului Timişoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 2: Paza şi protecţia obiectivului prevăzut la art. 1 se asigură gratuit, în regim de permanenţă, 24 de ore din 24 de ore până la data repartizării locuinţelor.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

Aprobat PRIMAR,

NICOLE ROBU


Nr. SC2014-6982/18.03.2014

REFERAT privind aprobarea asigurării pazei la blocul situat în Timișoara, str. Polonă nr.19

Prin H.C.L.M.T. nr.597/21.11.2013 - privind achiziționarea unor locuințe aflate în executare la instituții bancare prin licitație public organizată cu ocazia unor exeuctări silite s-a probat achiziționarea a 129 de locuințe.

Având în vedere faptul că urmează a fi preluate cele 129 de locuințe achziționate, situate în str. Polonă nr.19, se impune aprobarea unui post de pază la acest obiectiv, de la data preluării și până la data repartizării locuințelor, repartizare care se va face în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.57/25.02.2014.

Astfel, având în vedere art.6 lit. h) din Legea Poliției Locale nr. 155/22.07.2010, propunem ca Direcția Poliției Locale să asigure paza obiectivului situat în str. Polonă nr.19, de la data preluării blocului și până la predarea apartamentelor către beneficiari.

VICEPRIMAR,

Pentru SECRETAR,

SIMONA DRĂGOI


TRAIAN STOIA

DIRECTOR,

MARTIN STAIA

AVIZAT JURIDIC,